banner2
Öne Çıkanlar Urfa Siverek Sanlıurfa Haber Suruç ak parti

Tarım Bakanlığı At ve eşeklere kimlik verecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmeliği, 31 Aralık 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması amacıyla tek tırnaklı hayvancılık işletmelerinin belirlenmesini ve bu işletmelerde bulunan hayvanların tanımlanmasını düzenliyor.

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TEK TIRNAKLI HAYVANLARIN TANIMLANMASI VE İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması amacıyla tek tırnaklı hayvancılık işletmelerinin belirlenmesi ve bu işletmelerde bulunan tek tırnaklıların tanımlanmasını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, her yaş grubunda bulunan tek tırnaklıların bireysel olarak tanımlanmasını, tanımlamada kullanılacak yöntemi, malzeme tipi ve özelliklerini, numaralama sistemine dair teknik özellikleri, tanımlanan hayvanlar ile bulundukları işletmelerin ve hayvan sahiplerinin kayıt altına alınmasını, bilgisayar destekli veri tabanının kurulması ve işletilmesini, tanımlanan hayvanlar ve bulundukları işletmelerle ilgili bilgi ve verilerin değişimini, sistem içerisinde tek tırnaklıların hareketlerinin takip ve kontrollerinin sağlanmasını, tek tırnaklıların sağlıklarına ilişkin bilgilerin kaydedilmesini, tanımlanan hayvanlar ve işletmelerin kontrol ve denetimlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 nci, 8 inci ve 36 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Afrika At Vebasından ari AB üye ülkesi: Son 2 yılda bölgesinde Afrika At Vebasına dair epidemiyolojik, serolojik (aşısız tek tırnaklılarda) veya klinik bulgu bulunmayan ve son 12 ayda hastalığa karşı aşılama yapılmayan herhangi AB üye ülkesini,

b) Akıllı kart: Veri depolayabilen, bu verileri bilgisayar sistemlerine elektronik olarak iletebilen ve bir bilgisayar çipi iliştirilmiş plastik bir cihazı,

c) Atların Evrensel Yaşam Numarası (UELN) sistemi: Dünya çapında at yetiştiricileri ve yarışmaları kuruluşları arasında kabul edilen ve kullanılan sistemi,

ç) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

d) Bakıcı: Mali kazancı olsun ya da olmasın, nakil de dâhil, pazarlar, yarışmalar, yarışlar veya kültürel etkinlikler sırasında, tek tırnaklının sahibi veya ona geçici veya kalıcı olarak bakmakla yükümlü olan kişiyi,

e) Damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklı: Bu fıkranın (l) ve (m) bentlerinde atıfta bulunulanlar haricindeki tek tırnaklıları,

f) Düzenleme kuruluşu: İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veya Yüksek Komiserler Kurulunu,

g) Geçici belge: Bakıcının başvurusu veya Bakanlığın talebi üzerine düzenleme kuruluşu tarafından hazırlanan ve Ek-3’teki bilgileri içeren, tek tırnaklının ülke içinde 45 günden fazla olmayacak şekilde hareketine veya nakline izin veren geçici belgeyi,

ğ) Geçici kabul: Yabancı ülkeden gelen ve 90 günden az bir süre için ülkeye kabul edilen kayıtlı atın durumunu,

h) Genel müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ı) Hayvan sahibi: Tek tırnaklının sahibi olan gerçek veya tüzel kişiyi,

i) İşaret: Tek tırnaklının, doğuştan veya sonradan kazanılan, görünür veya görüntülenebilir olan ve kimliklendirme amacıyla kayıt edilebilen herhangi ayırt edici bir özelliğini,

j) İşletme: Tek tırnaklının barındırıldığı, yetiştirildiği ahır, tesis, bina veya özgür olarak yaşadığı doğal koruma alanını, tarımsal veya eğitim kurumunu,

k) İhbarı mecburi hayvan hastalıkları: 22/1/2011 tarihli ve 27823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan hastalıkları,

l) Kalıcı giriş: 90 gün veya daha fazla süre için ülkeye ithal edilen üçüncü ülke menşeli tek tırnaklının durumunu,

m) Kayıtlı tek tırnaklı;

1) Soy kütüğüne giriş ve kayıt için belirlenen kriterlere uyumlu şekilde, bir soy kütüğüne girmiş veya kayıtlı ve girmeye elverişli, tek tırnaklı kimlik belgesiyle kimliklendirilmiş tek tırnaklıları,

2) At yarışı veya yarışması düzenleyen uluslararası birlik veya örgüt tarafından kayıtlı ve bu birlik veya örgütün ulusal şubeleri tarafından kimliklendirilen, poniler de dâhil olmak üzere atları,

n) Kimlik belgesi: Bakanlık, Yüksek Komiserler Kurulu ve düzenleme kuruluşlarınca tanzim edilen Ek-1 Birinci Bölümünde yer alan belgeyi,

o) Özel yaşam numarası: Evrensel Tek Tırnaklı Yaşam Numarası (UELN) kodlama sistemine uygun olarak bilgilerin ilk kaydedildiği veri tabanı ile ülke ve merkezi veri tabanı için altı haneli UELN ile uyumlu bir kimlik kodu, onu izleyen tek tırnaklıya tahsis edilen dokuz haneli bireysel tanımlama numarasını kapsayan 15 haneli alfa numerik özel bir kodu,

ö) Resmi veteriner hekim: Bu Yönetmelik kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

p) Soy kütüğü: Bakanlık tarafından resmi olarak tanınan bir örgüt, birlik veya resmi bir kuruluş tarafından düzenlenen, tek tırnaklının bilinen tüm atalarının, Yüksek Komiserler Kurulu tarafından Safkan Arap ve İngiliz atlarının girildiği veya kayıtlı olduğu ve girmeye elverişli olduğu herhangi kitap, kayıt, dosya veya veri ortamını,

r) Tek tırnaklı: Atgiller familyasının Equus cinsine dâhil tüm türler (at, eşek ve benzerleri) ve bunların melezlerinden (katır, bardo ve benzerleri) vahşi veya evcil sert toynaklı memelileri,

s) Transponder: ISO 11784 standardıyla uyumlu, Full Duplex (FDX veya FDX-B) veya Half Duplex (HDX) teknolojilerini uygulayan ve ISO 11785 standardıyla uyumlu bir okuma cihazı tarafından asgari 12 cm uzaklıktan okunabilen, sadece okunabilir pasif radyo frekanslı kimliklendirme aracını,

ş) Yüksek Komiserler Kurulu: 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 8 inci maddesi hükümlerine göre oluşturulan sürekli kurulu,

t) Zootekni otoritesi: Tek tırnaklıların ticaretini düzenleyen zooteknik ve kalıtımsal koşulların uygulanması veya kayıtlı tek tırnaklıların soy kütüklerinin kurulması ve idaresini sağlayan birlik ve örgütleri tanıyan veya onaylayan Bakanlığı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Prensipler ve Tek Tırnaklı Kimliklendirme Zorunluluğu,

Tek Tırnaklıların Kimliklendirilmesi Sistemi

Genel prensipler ve tek tırnaklı kimliklendirme zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Tek tırnaklıların bu Yönetmelik hükümlerine göre kimliklendirilmesi zorunludur.

(2) Bakıcının tek tırnaklının sahibi veya sahiplerinden biri olmadığı durumlarda, bu Yönetmelikle uyumlu olarak sahibinin adına ve sahibinin onayıyla hareket edilir.

(3) Bakanlık ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan düzenleme kuruluşları, hayvan sahibi tarafından bir kimlik belgesi edinmek veya mevcut kimlik belgesindeki kimliklendirme detaylarının değiştirilmesi için bir düzenleme kuruluşuna başvurunun yapılmasını talep eder.

(4) Bakanlık, resmi kontroller aracılığıyla tek tırnaklıların bakıcıları ve düzenleme kuruluşlarının bu Yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar.

Tek tırnaklıların kimliklendirilmesi sistemi ve sistemin unsurları

MADDE 6 – (1) Tek tırnaklıların kimliklendirme sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:

a) Yaşam boyu geçerli olan tek tırnaklı kimlik belgesi, düzenleyen kuruluşa aittir ve aşağıdaki bilgileri içerir:

1) Tek tırnaklıyı anlatan, eşkâl, işaret ve nişanelerinin kaydedildiği açıklama.

2) Açıklamada kaydedilen nişane ve işaretlerin çizildiği bir taslak şema.

3) Kimliklendirme detaylarına ilişkin onaylı değişiklikleri açıklayan boş alan.

b) Tek tırnaklı kimlik belgesi ve düzenlendiği tek tırnaklı arasında kesin bir bağ kuran ve tek tırnaklının kimliklendirme sürecine girdiğini gösteren bir kimlik doğrulama metodu.

c) Kimlik belgesi düzenlenen tek tırnaklıya ilişkin bilgileri, kimlik belgesi başvurusu yapan bakıcıya ait bilgileri ve hayvana tahsis edilen özel yaşam numarasını kaydeden, 37 nci maddede açıklanan bir veri tabanı.

ç) 38 inci maddede açıklanan merkezi bir veri tabanı.

(2) Tek tırnaklının bu Yönetmelikle uyumlu olarak kimliklendirilmesi aşağıdaki şartlarda kabul edilir:

a) Tek tırnaklı aşağıdaki hükümlerden biriyle uyumlu olarak düzenlenen bir kimlik belgesi taşır:

1) Ülkemizde doğan tek tırnaklılar için 11 inci madde hükümleri.

2) İthal edilen tek tırnaklılar için 16 ncı madde hükümleri.

3) Kimlik belgesi suretinin taşındığı durumda 30 uncu veya 31 inci madde hükümleri.

4) Yenilenen kimlik belgesi taşındığı durumda 32 nci madde hükümleri.

b) Tek tırnaklı aşağıdaki şartlara uyumlu olarak kimliklendirilir:

1) Geçici belge taşıyan tek tırnaklıların nakli veya hareketleri için istisnalar hakkında 26 ncı madde hükümleri.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kimlik Belgesinin Düzenlenmesi, İçeriği, Yetkili Kuruluşlar,

Kimliklendirme Süresi ve İstisnalar

Tek tırnaklılar için kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar

MADDE 7 – (1) Tek tırnaklı kimlik belgesi;

a) Kayıtlı tek tırnaklılar için;

1) Tek tırnaklıların girdiği veya kayıtlı olduğu ve girmeye elverişli olduğu soy kütüğünü düzenleyen, resmi olarak onaylanan veya tanınan bir birlik, örgüt veya Bakanlık.

2) Safkan Arap ve İngiliz atları için Yüksek Komiserler Kurulu.

b) Damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklılar için;

1) Tek tırnaklının bulunduğu işletmenin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğü veya yetki devri yapılan ve Bakanlık tarafından denetlenen kurum/kuruluş,

2) Safkan Arap ve İngiliz atları için Yüksek Komiserler Kurulu,

3) Gerçek veya tüzel kişi,

tarafından düzenlenir.

(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde, tek tırnaklıların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili işlemlerin yürütülmesinden Bakanlık yetkili ve sorumludur. Bakanlık gerektiğinde bu yetkinin bir kısmını ve tamamını aşağıdaki şartları sağlayan ilgili kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere devredebilir:

a) Düzenleme kuruluşunun yürütmeyi talep ettiği görev ve sorumluluklar ile bunları yürütmesine ilişkin şartlar hakkında açık ve anlaşılır tanımlamalar bulunur.

b) Düzenleme kuruluşu; kendisine devredilen görevleri yürütmek için gerekli uzmanlık, ekipman ve altyapıya, uygun nitelikte ve deneyimli yeterli sayıda personele, bu Yönetmelikte belirtilen kimlik belgesi modeline sahip ve devredilen görevlerin yürütülmesi konusunda tarafsız olması gerekir.

c) Düzenleme kuruluşu, bu Yönetmelik gereklilikleriyle herhangi bir uyumsuzluğu önlemek ve düzeltmek için Bakanlık ile işbirliği içerisinde çalışır.

ç) Bakanlık ve yetkilendirilmiş kurum/kuruluş gerçek veya tüzel kişi arasında etkin koordinasyonu sağlaması gerekir.

(3) Bakanlık, düzenleme kuruluşunun bu Yönetmelikte belirlenen hükümlere uymadığından şüphelendiği durumlarda, konuya ilişkin gerekli araştırmayı yapar. Bakanlık tarafından yapılan araştırma sonlanana ve uyumsuzluk düzeltilene kadar düzenleme kuruluşu tarafından kimlik belgesi düzenlenmez.

(4) Düzenleme kuruluşu bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyum sağlamazsa, Bakanlık tek tırnaklı kimlik belgesi düzenleme iznini tek taraflı iptal eder. İznin iptal edilmesini takiben Bakanlık, sorumluluğu altındaki tek tırnaklıları bu Yönetmelikle uyumlu olarak kimliklendirmeye devam eder. Düzenleme kuruluşu tarafından verilen kimlik belgesinin iade edilmesini sağlar. İade edilen kimlik belgelerinin il/ilçe müdürlüklerince veya bu görevini devrettiği düzenleme kuruluşu tarafından muhafaza edilmesini sağlar.

Kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlarla ilgili bilgiler

MADDE 8 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik çerçevesinde, tek tırnaklıların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirdiği düzenlenleme kuruluşlarının listesini tutar, günceller ve kuruluşların detaylı iletişim bilgilerini içeren listeyi internet sitesinde yayımlar.

Tek tırnaklılar için düzenlenen belgelerin içeriği ve formatı

MADDE 9 – (1) Tek tırnaklılar, yaşam süreleri için düzenlenen tek bir kimlik belgesiyle, Ek-1’in birinci bölümünde yer alan kimlik belgesi ve ikinci bölümündeki ek gerekliliklere uygun olarak kimliklendirilir.

(2) Düzenleme kuruluşları kimlik belgesinde kayıtlı tek tırnaklılar için, 1’den 9’a kadar; damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklılar için, 1’den 4’e kadar olan kısımları içerecek sayıda yeterli sayfa sağlar.

(3) Düzenleme kuruluşları kimlik belgesindeki sıra ve numaralandırılmanın değiştirilmeden kalmasını ve çoklu girişler için yer bırakılmasını sağlar.

(4) Düzenleme kuruluşları, boş ve tamamlanmış kimlik belgelerinin güvenli şekilde muhafaza edilmesinden sorumludur.

(5) 6 ncı maddenin birinci fıkrası saklı kalmak koşuluyla, düzenleme kuruluşları tek tırnaklının ölümü, veya kaybolması halinde kimlik belgesini, sahibine teslim etmeden önce hileli kullanımını engelleyecek şekilde geçersiz hale getirir.

(6) Bakanlık, düzenleme kuruluşları tarafından düzenlenen kimlik belgelerinin bir örnekliğini sağlamak için idari düzenlemeler yapar.

Kimlik belgelerinin düzenlenmesine ilişkin Bakanlığın yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Bakanlığın sorumluluğu altındaki düzenleme kuruluşlarının ve Yüksek Komiserler Kurulunun yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) 9 uncu maddede belirtilen formatla uyumlu kimlik belgesi düzenlemek.

b) Talep edildiğinde, kimlik belgesinin kendileri tarafından düzenlenip düzenlenmediğini doğrulamak için; varsa stoklarındaki, Ek-1’in birinci bölümde belirtilen boş kimlik belgelerinin Kısım I, II ve III’ü içeren sayfalarında seri numaralarının basılı bir şekilde bulundurulmasını sağlamak.

Tek tırnaklılar için kimlik belgelerinin düzenlenmesi

MADDE 11 – (1) Düzenleme kuruluşları tarafından 9 uncu maddede belirtilen formatla uyumlu olarak düzenlenen Ek-1’in birinci bölümde belirtilen tek tırnaklı kimlik belgelerinin, I. Kısım A Bölümünde yer alan kimlik bilgileri, IV.Kısım’da yer alan sahip bilgileri ve bu maddenin ikinci fıkrasıyla uyumlu olarak V. Kısım’da yer alan menşe sertifikası doldurulur.

(2) Soy kütüğü oluşturmaya yetkili düzenleme kuruluşu, soy kütüğüne girmiş veya girmeye elverişli kayıtlı tek tırnaklıları, soy kütüğü kurallarına uygun şekilde kimliklendirir ve menşe sertifikasını doldurur.

(3) Kimlik belgesinin V. Kısmı, soy kütüğü oluşturan birlik veya örgüt kuralları gereği tam pedigri bilgisini ve soy kütüğü sınıfını içerir.

(4) Yarış veya yarışma atlarını kimliklendiren düzenleme kuruluşu; birinci fıkraya uygun bir kimlik belgesi düzenler veya kimlik belgesini tanır ve doğrular. Bir atın kayıtlı yarış veya yarışma atına dönüştürüldüğü veya kaydedildiği durumda, kimlik belgesi mevcut duruma uyarlanamıyorsa yeni bir kimlik belgesi düzenler.

(5) Safkan Arap ve İngiliz atlarının kimlik belgesinin kaybolması durumunda Yüksek Komiserler Kurulu tarafından yenisi verilir.

Kimlik belgesinin Kısım I ve IV’teki belirli bilgilerin tamamlanmasına ilişkin istisnalar

MADDE 12 – (1) Bakanlık yarış veya yarışma atlarını kimliklendiren ve kimlik belgesini düzenleyen düzenleme kuruluşunun, transponder veya buna eş onaylanmış alternatif kimlik doğrulama metodu uygulanmış olması ve fotoğraf veya baskı yoluyla tek tırnaklıya ilişkin bilgilerin gösterilmesi şartlarıyla, Ek-1’in birinci bölümde belirtilen kimlik belgesinin Kısım I Bölüm B’de yer alan taslak şemasının çizilerek doldurulmamasını kabul eder.

(2) Kayıtlı tek tırnaklılar için belirlenmiş düzenleme kuruluşları, birinci fıkrada belirtilen istisnaları kullandırmayabilir. Bu durumda bu Yönetmelikte belirtilen kimlik belgesi formatına uyarlar.

(3) Kimlik belgesindeki sahip bilgileri, düzenleme kuruluşunun veri tabanına sahiplik sertifikası veya kayıtlı bir kart olarak kaydedilir. Söz konusu belgeler; kimlik doğrulaması için onaylı alternatif metot veya transponder kodu ile hayvanın özel yaşam numarası ve kimlik belgesi numarasını içerir. Hayvanın öldüğü, öldürüldüğü, kesildiği, satıldığı veya çalındığı durumlarda, hayvan sahibi sertifikası veya kayıtlı kart düzenleme kuruluşuna iade edilir.

Kimlik belgesine ilişkin uygulamalar

MADDE 13 – (1) Bakıcılar tek tırnaklıların kimlik belgelerinin düzenlenmesi için, tek tırnaklı bulunduğu işletmenin bağlı olduğu düzenleme kuruluşuna başvuruda bulunur ve bu Yönetmelik uyarınca gerekli tüm bilgileri verir.

(2) Bakanlık, 14 üncü veya 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kimliklendirmeyle ilgili başvuru/bildirim süresi için kısıtlama getirebilir.

Kimliklendirilme süresi ve istisnalar

MADDE 14 – (1) Tek tırnaklılar, 11 inci maddede belirtilen hükümlere uygun olarak bir kimlik belgesiyle, hayvanın doğumundan itibaren en geç 12 ay içinde, sütten kesilmemiş tay olması halinde hayvan 12 aydan önce doğduğu işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce kimliklendirilir.

(2) Bakanlık tek tırnaklıların kimliklendirilmesi için izin verilen azami süreyi 6 ay veya doğduğu takvim yılıyla sınırlayabilir.

(3) İstisna olarak, Bakanlık veya onun talebi üzerine düzenleme kuruluşu tarafından, 11 inci maddede belirtilen hükümlere uygun bir şekilde;

a) Mevcut kimlik belgesi formatıyla uyum sağlamadığı veya Ek-1’in birinci bölümde belirtilen kimlik belgesinin Kısım I, II veya V’te belirtilen bilgilerin doğru girilmediği durumlarda,

b) Damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklıların durumunun kayıtlı tek tırnaklı haline geldiği ve mevcut kimlik belgesinin uyum sağlamadığı durumda,

c) Bir atın yarış veya yarışma amaçlı kayıtlı ata dönüştürüldüğü veya kaydedildiği ve mevcut kimlik belgesinin uyum sağlamadığı durumda,

ç) Ek-1’in birinci bölümde belirtilen kimlik belgesinin Kısım I Bölüm B’deki taslak şemanın çizilerek doldurulması yerine fotoğraf/baskı kullanılması ancak söz konusu işlemin kimlik belgesi formatına uyum sağlamaması durumunda,

d) Transpondere geçiş ve mevcut kimlik belgesinin bu geçişe uyum sağlamadığı durumlarda,

e) Bakanlık tarafından soruşturma amacıyla kimlik belgesine el konulduğu durumda,

yeni bir kimlik belgesi düzenlenebilir. Yeni bir kimlik belgesinin düzenlendiği durumda, mevcut kimlik belgesi geçersiz sayılır ve düzenleme kuruluşu tarafından geri alınarak veri tabanına kayıt edilir.

Doğal ortamında yaşayan yabani tek tırnaklıların kimliklendirilmesine ilişkin istisnalar

MADDE 15 – (1) Belli alanlarda yaşayan ve yabani veya yarı yabani populasyonları oluşturan tek tırnaklılar, denetim altında bir popülasyondan diğerine hareket hariç, popülasyondan çıkarıldığı veya evcil kullanıma getirildiği durumlarda, Bakanlık veya düzenleme kuruluşu tarafından 11 inci madde veya 19 uncu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen kimlik belgesiyle kimliklendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AB Dışındaki Ülkelerden İthal Edilen Tek Tırnaklıların Kimliklendirilmesi ve

Kimlik Belgeleri İçin Başvuru

AB dışındaki ülkelerden ithal edilen tek tırnaklıların kimliklendirilmesi

MADDE 16 – (1) AB’ye üye ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen tek tırnaklılar özel yaşam numarası değiştirilmeden, ilgili mevzuat gereği yapılması gereken kontrol sonrasında ve karantina süresinin bitişini takip eden 20 gün içinde varış işletmesinde ve işletmeyi terk etmeden önce orijinal özel yaşam numarası ile veri tabanına kayıt edilir.

(2) AB’ye üye ülkeler dışındaki ülkelerde düzenlenen kimlik belgeleri;

a) Kayıtlı tek tırnaklılar için, 8/12/2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında pedigri sertifikasını düzenleyen üçüncü bir ülkedeki kurum tarafından düzenlenmesi,

b) Damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklılar için, kimlik belgesi düzenleyen uluslararası birlik veya örgütün üçüncü ülkelerde bulunan merkeziyle, yarışma veya yarış atlarını ayarlayan uluslararası birlik veya örgütün ulusal temsilcisi tarafından düzenlenmesi,

c) Diğer durumlarda tek tırnaklının menşei olan üçüncü ülkenin resmi otoritesi tarafından düzenlenmesi,

ç) Düzenleme kuruluşlarının listesinin Bakanlık tarafından yayımlanması,

durumunda geçerli kabul edilir.

AB dışındaki ülkelerden ithal edilen tek tırnaklıların kimlik belgeleri için başvuru

MADDE 17 – (1) Tek tırnaklının bakıcısı, tek tırnaklının ithalatı veya kayıtlı atın geçici izninin kalıcı girişe dönüştürülmesi amacıyla, 9 uncu maddede belirtilen içerik ve formata uygun bir kimlik belgesinin düzenlenmesi veya mevcut kimlik belgesinin veri tabanına kaydı için, gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonraki 30 gün içerisinde hayvanın kategorisine uygun bir belge ile düzenleme kuruluşuna başvurur.

(2) Mevcut kimlik belgesinin 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına uymaması halinde, bakıcının talebi doğrultusunda kimlik belgesi, madde gereklilikleriyle uyum sağlayacak şekilde düzenleme kuruluşu tarafından tamamlanır ve veri tabanına kaydedilir.

(3) Mevcut kimlik belgesi 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına uyum sağlayacak şekilde düzenlenemiyorsa geçersiz sayılır. Tek tırnaklının asgari bilgilerini içeren mevcut kimlik belgesi, yeni bir kimlik belgesi ile değiştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kimlik Belgesinin Doğrulanması, Doğrulama İçin Uygulanan Metodlar,

Alternatif Metot Kullanan Düzenleme Kuruluşları ve Bakıcıların Yükümlülükleri

Kimlik belgesinin doğrulanması

MADDE 18 – (1) Kimlik belgesi düzenlemeden önce, düzenleme kuruluşu veya yetkili kişi, tek tırnaklı için düzenlenen herhangi bir kimlik belgesi olmadığını tespit eder ve birden fazla kimlik belgesinin düzenlenmemesi için gerekli önlemleri alır.

(2) Söz konusu önlemler; belgelerin ve elektronik kayıtların incelenmesi, tek tırnaklının yaşının hesaplanması, tek tırnaklının daha önce yapılmış kimliklendirmeye dair herhangi bir işaret veya iz açısından kontrol edilmesidir.

Daha önce yapılan kimliklendirilmenin tespiti

MADDE 19 – (1) Daha önce yapılan kimliklendirmeye ait belirleyici işaret veya izleri saptamak için aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilir:

a) Vücut yüzeyiyle doğrudan temastayken, HDX ve FDX-B transponder yerleştirildiği noktada okuyabilen ISO 11785 ile uyumlu bir okuyucu cihazıyla, daha önce yerleştirilen herhangi bir transponderin tespiti.

b) 23 üncü madde gereğince tek tırnaklıya uygulanan kimliklendirme doğrulamasına ilişkin alternatif metoda dair işaret veya belirtinin tespiti veya daha önce uygulanan işaretin cerrahi olarak çıkarıldığını, değiştirildiğini veya daha önce bir transponderin yerleştirildiğini gösteren herhangi klinik bulgunun tespiti.

(2) Bakıcının kimlik belgesi düzenlenmesi için düzenleme kuruluşuna başvurusunu takiben, daha önce yerleştirilen bir transponder veya alternatif kimlik doğrulama metoduyla önceki kimliklendirmeye ait herhangi bir tespit halinde, mevcut bilgilere bağlı olarak kimlik belgesinin sureti veya yenisi düzenlenir. Ek-1’in birinci bölümünde belirtilen kimlik belgesinin I. Kısım Bölüm B’de yer alan taslak şema ve Bölüm A’daki form alanlarına gerekli bilgiler girilir.

(3) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen alternatif kimlik doğrulama metodunun veya transponderin belgelendirilmeden çıkarıldığının doğrulanması halinde kimlik belgesi yenilenir.

(4) Bakanlık, yabani veya yarı yabani ortamda yaşayan, transponder taşıyan, transponder yerleştirildiği tarihte taşıyıcı transponder kodunun düzenleme kuruluşunun veri tabanına kayıtlı olduğu, ancak henüz kimlik belgesi düzenlenmemiş yabani tek tırnaklılar için kimlik belgesi düzenlenmesine izin verir.

Kimlik doğrulama için elektronik metotlar

MADDE 20 – (1) Düzenleme kuruluşu transponderin tek tırnaklıya ilk defa uygulandığından emin olur.

(2) Transponder aseptik koşullar altında, baş ve omuz başları arasına, nukal ligament bölgesinde boynun ortasına parenteral (deri altına) olarak uygulanır. Ancak Bakanlık, transponderin hayvanın refahını bozmaması ve transponderin yer değiştirmesine sebep olmaması şartıyla tek tırnaklının boynunda başka bir yere yerleştirilmesine alternatif olarak izin verebilir.

(3) Bakanlık transponderin hayvana uygulanmasındaki asgari nitelikleri ve bu tür işlemler için görevlendirilen sorumlu/yetkilendirilmiş meslek veya nitelikli kişiyi belirler.

(4) Kayıtlı tek tırnaklıları kimliklendiren düzenleme kuruluşları, alternatif kimlik doğrulama metoduyla kimliklendirilen hayvanların soy kütüğüne girişi/kaydı veya kayıtlı atların yarışma amacıyla kaydı için bir transponder işaretlenmesini talep eder.

(5) Düzenleme kuruluşları, tanımlanan tek tırnaklılara, kimlik doğrulama amacıyla bir transponder uygulanmasını aşağıdaki hallerde talep edebilir:

a) Daha önce uygulanan ve kayıtlı transponderler fonksiyonel değilse.

b) Alternatif kimlik doğrulama metodu olarak kaydedilmiş kalıtsal veya sonradan edinilen işaret bu amaç için artık uygun değilse.

c) Kimlik doğrulanmasının sağlanmasını gerekli görüyorsa.

Transponderden görüntülenen kodun benzersizliğinin sağlanması

MADDE 21 – (1) Bakanlık, düzenleme kuruluşları tarafından kimlik belgesi düzenlendiği hallerde, transponderden görüntülenen kodların benzersizliğini sağlamak amacıyla ilgili standartlar çerçevesinde diğer ülkelerdeki kayıtlı tek tırnaklıları kimliklendiren düzenleme kuruluşlarının sistemleriyle uyumlu kurallar koyar ve uygular.

Kimlik belgesine transponder kodunun kaydedilmesi

MADDE 22 – (1) Transponder uygulandığında, düzenleme kuruluşu aşağıdaki bilgileri kimlik belgesinin ilgili bölümüne girer:

a) Transponder tarafından iletilen ve okuyucuda görüntülenen kodun 15 hanesi, mümkünse kendinden yapışkanlı bir barkod uygulanmasını takiben sayfanın mühürlenmesi veya bu barkodun baskısı.

b) Transponderin uygulandığı yerin Bölüm B’de yer alan taslak şemada 12 veya 13 numaralı alanda yuvarlak içine alınması.

c) Kimlik belgesinin ilgili alanlarını dolduran ve transponder kodunu okuyarak kimliklendirmeyi yürüten veteriner hekim veya bu işi yapmaya yetkin kişinin imzası veya düzenleme kuruluşunun kurallarına uygun olarak kimlik belgesi suretini düzenleyen kişinin imzası.

(2) Tek tırnaklıya ISO 11784 ile uyumsuz bir transponderin uygulandığının tespit edilmesi halinde, okuyucu sistem veya okuyucu sistemi üreten firmanın adı kimlik belgesinin kimlik bilgileri bölümünde ilgili alana girilir.

Kimlik doğrulaması için alternatif metotların onaylanması

MADDE 23 – (1) Bakanlık, 20 nci maddenin birinci fıkrasına istisna olarak tek tırnaklılar için kimlik belgesi düzenleyen kuruluşların gerekliliklerini sağlayan, işaretler de dâhil alternatif metotları onaylar ve tek tırnaklı hayvanların kimliğinin doğrulanmasını sağlar.

(2) Bakanlık kimlik doğrulaması için alternatif metodların onaylanması için aşağıdaki iş ve işlemleri yürütür:

a) Tek tırnaklıların çoğunluğu için alternatif metotların kullanılmasına izin vermez.

b) Damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklılara uygulanan işaretlerin, ilgili düzenleme kuruluşları tarafından kayıtlı tek tırnaklılarda kullanılanlarla karıştırılmamasını sağlar.

c) Kimlik doğrulaması için herhangi bir onaylı alternatif metot veya en azından transponder uygulanmasıyla aynı teminatları sağlayan metotların kombinasyonunu temin eder.

ç) Bireysel tek tırnaklıya uygulanan alternatif metot hakkındaki bilgilerin dijitale çevrilebilen bir formatta ve düzenleme kuruluşunun veri tabanından sorgulanacak şekilde olmasını sağlar.

(3) Bakanlık, internet sitesinde onaylanmış alternatif metotları kamuoyuna duyurur.

Kimlik doğrulama için alternatif metot kullanan düzenleme kuruluşları ve bakıcıların yükümlülükleri

MADDE 24 – (1) Onaylı alternatif metot uygulamasının kontrol edildiği, metodun kimlik belgesinin Bölüm A’sının 6 ncı veya 7 nci alanına veya At Kestanesi kısmına girildiği ve transponder kodunun veri tabanına kaydedildiği durumlar haricinde, düzenleme kuruluşu tek tırnaklı için bir kimlik belgesi düzenlenmediğinden emin olur.

(2) Kimlik doğrulaması onaylı bir alternatif metot kullanıldığı durumda, bakıcı kimlik bilgilerine ulaşılmasını sağlar, hayvanın kimlik doğrulanmasında gecikme yaşanması durumunda masrafları karşılar.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıtlı Tek Tırnaklılar, Damızlık ve Üretim Amaçlı Tek Tırnaklılar ve Geçici Belgesi

Bulunan Tek Tırnaklıların Hareket ve Nakilleri, Akıllı Kart ile Hareket

Kayıtlı tek tırnaklılar ve damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklıların hareket ve nakilleri

MADDE 25 – (1) Ulusal mevzuat gerektirdiği takdirde, tek tırnaklıların karkaslarının hayvansal yan ürün olarak işlenmesi için onaylı işletmeye nakilleri de dâhil olmak üzere, kayıtlı tek tırnaklılar ile damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklılar için düzenlenen kimlik belgelerinin nakil esnasında yanlarında bulundurulması zorunludur.

(2) İstisna olarak, kayıtlı tek tırnaklıların ve damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklıların aşağıdaki hallerde kimlik belgesinin yanlarında bulundurulması zorunlu değildir:

a) Hayvanların ahırda veya çayırda bulunduğu ve kimlik belgesinin bakıcı tarafından gecikme olmaksızın gösterilebildiği durumlarda.

b) Geçici olarak binilen, sürülen, güdülen veya götürülen hayvanların kimlik belgesinin; gecikmeden gösterilebileceği yakınlıktaki bir işletmede bulunması veya hayvanların yazın kayıtlı otlaklara, mera veya yaylalara getirilip götürüldüğü dönemlerde çıkış işletmesinde gösterilebilmesi halinde.

c) Sütten kesilmemiş yavrunun anasına eşlik etmesi halinde.

ç) Binicilik yarışması testi ve eğitimine katılma veya yarışma, eğitim ve etkinlik mekânını geçici olarak terk etmelerini gerektiren bir durumda.

d) Hayvanın kendisini veya bulunduğu işletmeyi ilgilendiren acil bir durumdaki hareketi veya nakli sırasında.

Geçici belgesi bulunan tek tırnaklıların hareket ve nakilleri

MADDE 26 – (1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi amacıyla düzenleme kuruluşu veya Bakanlığa mevcut kimlik belgesi teslim edildiğinde, bakıcının başvurusu veya Bakanlığın talebi halinde düzenleme kuruluşu, Ek-3’teki bilgileri içeren ve tek tırnaklının ülke içinde 45 günden fazla olmayacak şekilde hareketine veya nakline izin veren geçici belge düzenler.

(2) Geçici belge süresi içerisinde, tek tırnaklının diğer bir ülkeye nakledileceği hallerde, kayıtlı olsun veya olmasın, geçici belgeye ek olarak ilgili AB mevzuatıyla uyumlu bir sağlık sertifikası bulundurulur.

Akıllı kart ile hareket

MADDE 27 – (1) Bakanlık, 25 inci maddenin birinci fıkrasına istisna olarak, kimlik belgesi yanında bulunmayan kayıtlı tek tırnaklılar ile damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklıların, aynı düzenleme kuruluşu tarafından düzenlenen ve Ek-2’deki bilgileri içeren akıllı kartın nakil esnasında bulundurulması şartıyla yurt içindeki hareket veya nakillerine izin verir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kimlik Devamlılığının Sağlanması İçin Bakıcı ve Düzenleme Kuruluşlarının

Yükümlülükleri, Kimlik Belgesi Suretinin Düzenlenmesi, Kimlik Belgesinin

Yenilenmesi, Hareket İçin Geçerliliğinin Askıya Alınması

Kimlik devamlılığının sağlanması için bakıcının yükümlülükleri

MADDE 28 – (1) Tek tırnaklının yaşamı boyunca kimlik devamlılığının sağlanması için bakıcının yükümlülükleri şunlardır:

a) Tek tırnaklının kimlik belgesinde; hayvanın kayıtlı tek tırnaklı veya damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklı olması durumunun ve tek tırnaklının sahiplik bilgilerinin daima güncel ve doğru olmasını sağlar.

b) Düzenleme kuruluşuna bakılmaksızın, bakıcı, hayvanın kategorisine uygun ve işletmenin bulunduğu AB üyesi devletteki düzenleme kuruluşu tarafından veri tabanına kaydedilmesi gereken bilgileri sağlamak amacıyla aşağıdaki hallerde 30 gün içerisinde kimlik belgesini sunar:

1) AB üye devleti dışında bulunan bir düzenleme kuruluşu tarafından kimlik belgesinin düzenlenmesi.

2) 90 günlük süre için yarışmalara, yarışlara, gösterilere, eğitimlere katılan ve taşımacılıkta kullanılan tek tırnaklılar, ıslah dönemi boyunca yurt içindeki aygırlar ve 90 günü geçmeyen ıslah dönemi için yurt içindeki kısraklar, tıbbi amaçlarla bir veterinerlik tesisinde barındırılan tek tırnaklılar, girişlerinden itibaren 10 gün içerisinde kesilecek tek tırnaklılar hariç işletmenin başka bir AB üye devletinde olması halinde, tek tırnaklının AB üye devletine girişi.

c) Düzenleme kuruluşunun veri tabanına kaydedilmesi gereken kimlik bilgilerini güncelleme ihtiyacı doğduğunda, bakıcı, 30 gün içerisinde hayvanın kategorisine uygun düzenleme kuruluşuna kimlik belgesini sunar.

Kimlik devamlılığının sağlanması için düzenleme kuruluşunun yükümlülükleri

MADDE 29 – (1) Düzenleme kuruluşu kimlik devamlılığını sağlamak için aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir:

a) Kimlik belgesinde gerekli güncellemeleri yapar.

b) Kimlik belgesi düzenlenmediği hallerde, Ek-1 birinci bölümde belirtilen kimlik belgesinin I.Kısım-C Bölümüne, UELN ile uyumlu veri tabanı numarasını da içeren, düzenleme kuruluşunca talep edilen asgari bilgileri girer.

c) Düzenleme kuruluşu veya ulusal mevzuat kuralları uyarınca sahipliğin değişmesinin talep edilmesi halinde, kimlik belgesine yeni sahiplik bilgilerini girer.

ç) Düzenleme kuruluşu veri tabanına, kimlik belgesinde yer alan kimlik bilgilerinin kayıtlarını girer veya tamamlar.

d) Merkezi veri tabanına gerekli bilgileri girer.

Kimlik belgesi suretinin düzenlenmesi

MADDE 30 – (1) Kimlik belgesi sureti aşağıdaki şekilde düzenleme kuruluşu tarafından düzenlenir:

a) Kimlik belgesinin aslının kaybolduğu ve hayvanın kimliğinin transponder tarafından iletilen kodla veya alternatif kimlik doğrulama metoduyla saptanabildiği durumda.

b) Belirlenen süre içerisinde hayvan kimliklendirilmemişse, biyolojik anne veya embriyo transferi yapılmış taşıyıcı annenin kimliklendirildiği ve açıklayıcı bir sertifikanın mevcut olduğu durumda.

c) Bakanlığın elinde, mevcut kimlik belgesinde yer alan kimlik bilgilerinin tek tırnaklıyla uyuşmadığına dair kanıt varsa ve 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinin uygulanamadığı durumda.

(2) Bakıcının başvurusu veya Bakanlığın talebi üzerine tek tırnaklıya transponder veya onaylı alternatif kimlik doğrulama metodu uygular. Kimlik belgesi suretini; hayvanı ilk defa kimliklendiren ve kaybolan kimlik belgesini düzenleyen düzenleme kuruluşunun veri tabanına, birinci fıkranın (b) bendinde bahsi geçen hayvanlar için kimlik belgesi suretini düzenleyen düzenleme kuruluşunun veri tabanına özel yaşam numarasıyla birlikte ilgili düzenleme kuruluşunca kaydedilir. Düzenleme kuruluşunca Ek-1’in birinci bölümünde belirtilen kimlik belgesi suretinin II. Kısmının II. Bölümündeki tek tırnaklıyı, insan tüketimi için kesilmediğine dair sınıflandırır.

(3) İkinci fıkra uyarınca düzenlenen kimlik belgesi suretindeki bilgiler, düzenleme kuruluşunun veri tabanına özel yaşam numarasıyla birlikte girilir ve merkezi veri tabanına iletilir.

(4) Kayıp kimlik belgesini düzenleyen kuruluş artık faaliyet göstermiyorsa, kimlik belgesi sureti bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca, kategorisine uygun ilgili düzenleme kuruluşu tarafından düzenlenir.

İthal edilen tek tırnaklılar için kimlik belgesi sureti düzenlenmesi

MADDE 31 – (1) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde bahsi geçen üçüncü ülkedeki bir düzenleme kuruluşunca düzenlenen asıl kimlik belgesinin kaybolması durumunda, yeni kimlik belgesi üçüncü ülkedeki düzenleme kuruluşu tarafından aşağıdaki şartlar altında düzenlenir:

a) Hayvanın insan tüketimi amacıyla kesilmediğine dair sınıflandırmasının yapıldığı, bilgilerin düzenleme kuruluşu ve merkezi veri tabanına özel yaşam numarasıyla birlikte girilerek kimlik belgesi sureti olarak işaretlendiği durumda, kaybolan kimlik belgesini düzenleyen düzenleme kuruluşundan temin edilen kimlik belgesi suretinin hayvanın kategorisine ilişkin düzenleme kuruluşuna gönderilmesi.

b) Yeni kimlik belgesinin, düzenlenme kuruluşu veya Bakanlık tarafından bakıcıya veya ulusal mevzuat gerektirdiği takdirde hayvan sahibine iletilmesi durumunda.

Kimlik belgesinin yenilenmesi

MADDE 32 – (1) Düzenleme kuruluşunca aşağıdaki durumlarda hayvanın kategorisine uygun yeni bir kimlik belgesi düzenlenir.

a) Asıl kimlik belgesi kayıpsa ve hayvanın kimliği tespit edilemiyorsa.

b) Düzenleme kuruluşunca daha önce kimlik belgesinin bu hayvan için düzenlendiğine dair bir belge yoksa.

c) Hayvan bu Yönetmelikte belirtilen süre sınırlamaları içerisinde kimliklendirilmemişse.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, bakıcının başvurusu veya Bakanlığın talebi doğrultusunda, işletmenin bulunduğu yerdeki tek tırnaklılar için yetkili düzenleme kuruluşu;

a) Hayvana alternatif kimlik doğrulama metodu veya transponder uygulayabilir.

b) Üzerinde kimlik yenileme belgesi ibaresi bulunan yenilenmiş kimlik belgesi, veri tabanındaki kaydına karşılık gelen ve yeni atanan özel yaşam numarasıyla birlikte düzenlenir.

c) Yenilenen kimlik belgesinin II. Kısımının II. Bölümünde “insan tüketimine yönelik kesim amaçlı değildir” şeklinde düzenlenir.

(3) İkinci fıkra uyarınca düzenlenen kimlik yenileme belgesinin detayları, düzenleme kuruluşunun veri tabanına, özel yaşam numarasıyla birlikte girilir ve merkezi veri tabanına iletilir.

Kimlik belgesinin hareket amaçları için geçerliliğinin askıya alınması

MADDE 33 – (1) Tek tırnaklı, Afrika At Vebasından ari olmayan bir ülkede bulunuyorsa veya ülkede Afrika At Vebasıyla enfekte bir bölgede yer alan işletmeden geliyorsa; resmi veteriner hekim Ek-1 birinci bölümde belirtilen kimlik belgesinin III. Kısmına uygun giriş yaparak, kimlik belgesinin geçerliliğini askıya alır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tek Tırnaklının Ölümü, Kaybolması Halinde Resmi Veteriner Hekimin, Bakıcının,

Belge Düzenleme Kurumunun ve İl/İlçe Müdürlüğünün Yükümlülükleri

Tek tırnaklının ölümü halinde resmi veteriner hekimin yükümlülükleri

MADDE 34 – (1) Tek tırnaklının ölümü halinde aşağıdaki önlemler alınır:

a) Transponderin hileli kullanılmasının önüne geçilmesi için transponder çıkarılarak veya uygulandığı yerde (boyunda) imha edilir.

b) Tek tırnaklı kimlik belgesinin her sayfası “geçersiz” şeklinde mühürlenir veya her sayfaya standart delgeçten küçük olmayan çapta delik açılarak kimlik belgesi geçersiz kılınır.

(2) Tek tırnaklı kimlik belgesi, hayvanın öldüğü il/ilçe müdürlüğü tarafından resmi denetim altında yok edilir. Düzenleme kuruluşuna doğrudan veya temas noktası aracılığıyla; hayvanın öldüğü tarih ve belgenin imha tarihi hakkında bildirim yapılır. Geçersiz olarak mühürlenen kimlik belgesi, C Bölümünde bahsi geçen düzenleme kuruluşuna iade edilir. Hayvanın hastalık nedeniyle öldürülme tarihi bilgisiyle birlikte, doğrudan veya temas noktası aracılığıyla düzenleme kuruluşuna iletilerek veri tabanında güncellenir.

(3) Birinci fıkradaki önlemler; hastalık nedeniyle itlaf edilmesi durumunda düşük kapasiteli bir yakma tesisinde imhası veya Bakanlıkça belirlenen itlaf metodları resmi veteriner hekimin denetimi altında yürütülür.

Tek tırnaklının ölümü veya kaybolması halinde bakıcının ve düzenleme kuruluşunun yükümlülüğü

MADDE 35 – (1) Tek tırnaklının ölümü veya kaybolması halinde bakıcı, tek tırnaklıya ait kimlik belgesini, belgeyi düzenleyen kuruluşa iade eder. Düzenleme kuruluşunca kimlik belgesinin kastrasyon, tanımlamanın doğrulanması ve veri tabanına kaydına ilişkin kısmı, 29 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak atın kaybı veya ölümünden sonraki 30 gün içerisinde güncellenir.

(2) 34 üncü madde uyarınca tek tırnaklının ölümü veya kaybı hakkında bilgi verilen düzenleme kuruluşu, verileri kendi veri tabanına kaydeder ve merkezi veri tabanına iletir.

Tek tırnaklının ölümünden sonra bilgi akışının sağlanması için Bakanlığın yükümlülükleri

MADDE 36 – (1) Bakanlık, geçersiz kılınmış kimlik belgelerinin iadesine ilişkin prosedürleri uygular.

(2) Bakanlık, kimlik belgelerini kendi sınırları içerisinde ilgili düzenleme kuruluşlarına dağıtmak üzere temas noktası belirleyebilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca, varsa temas noktasının iletişim bilgileri merkezi veri tabanında yer alır ve Bakanlık internet sitesinden kamuya açık tutulur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Veri Tabanı, Merkezi Bir Veri Tabanı Kurulması, Merkezi Veri

Tabanlarının Koordinasyonu

Veri tabanı

MADDE 37 – (1) Düzenleme kuruluşu, kimlik belgesini düzenlerken veya daha önce düzenlenen kimlik belgelerini kayıt ederken, tek tırnaklıya ilişkin aşağıdaki bilgileri kendi veri tabanına kaydeder:

a) Özel yaşam numarası.

b) Türü.

c) Cinsiyeti.

ç) Donu.

d) Bakıcı tarafından beyan edilen doğum tarihi (gün/ay/yıl).

e) Transponder kodunun 15 hanesi ya da ISO 11784 standardına uymayan radyo frekanslı kimliklendirme cihazı tarafından iletilen kod veya alternatif kimlik doğrulama metodu.

f) Bakıcı tarafından beyan edilen doğum yeri.

g) Kimlik belgesi düzenleme tarihi ve yapılan herhangi bir değişikliğin tarihi.

ğ) Başvuruyu yapan veya güncelleme amacıyla kimlik belgesini sunan bakıcının isim ve adresi.

h) Hayvanın kayıtlı tek tırnaklı veya damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklı olma durumu.

ı) Bakıcı tarafından beyan edilen hayvanın adı (doğum adı ve mümkünse ticari adı).

i) Hayvanın “İnsan tüketimi için kesimi amaçlanmayan” olarak bilinen durumu.

j) Kimlik belgesinin seri numarası, yeni kimlik belgesi, suret veya yenilenen kimlik belgesine ilişkin herhangi bir bilgi.

k) Bakıcı tarafından beyan edilen, tek tırnaklının bulunduğu işletmenin yer aldığı ülke.

l) Bakıcı tarafından beyan edilen hayvanın ölüm ya da kaybolma tarihi.

(2) Düzenleme kuruluşu birinci fıkrada belirtilen bilgileri, en az 35 yıllık bir süre boyunca veya hayvanın ölümünün bildirildiği tarihten sonraki 2 yıl boyunca, kendi veri tabanında kayıtlı tutar.

(3) Düzenleme kuruluşu birinci fıkrada belirtilen bilgilerin kaydından sonra 15 gün içerisinde, söz konusu bilgileri merkezi veri tabanına iletir.

Merkezi bir veri tabanı kurulması

MADDE 38 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin amaçlarına uygun merkezi bir veri tabanı kurar.

(2) “Kayıtlı tek tırnaklılar” ve “damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklılar” için ayrı bir veri tabanının bulunduğu ve durumları “kayıtlı tek tırnaklı” veya “damızlık ve üretim amaçlı tek tırnaklı” olarak kategorize edilen hayvanların kimlik bilgilerini güncellemek üzere birbiriyle etkin şekilde iletişim ve işbirliği sağladığı ve Bakanlığın bu veri tabanlarına doğrudan erişimi olduğu durumda merkezi bir veri tabanı gerekli değildir.

(3) Bakanlık merkezi veri tabanlarının isim, adres ve iletişim bilgilerini Bakanlığın resmi internet sitesinden kamuya açık hale getirir.

Merkezi veri tabanlarının koordinasyonu

MADDE 39 – (1) Bakanlık, tek tırnaklılara ilişkin bilgileri merkezi veri tabanına veya merkezi veri tabanına bağlı olan düzenleme kuruluşlarının veri tabanlarına kaydedilmesini sağlar.

ONUNCU BÖLÜM

İdari Yaptırımlar

İdari yaptırımlar

MADDE 40 – (1) Tanımlama süresi geçtikten sonra hayvanların kimliklendirilmesi, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre hayvan sahibine/bakıcısına idari para cezası verildikten sonra gerçekleştirilir.

Hayvan satış yerleri ile ilgili kısıtlamalar

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmeliğe göre kimliklendirilmeyen ve beraberlerinde kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan tek tırnaklıların hayvan satış yerlerine girişine izin verilmez.

(2) Hayvan satış yerlerine kimliklendirilmemiş tek tırnaklının gelmesi durumunda hayvan sahibine, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü gereği hayvan sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmaması nedeniyle idari para cezası uygulanır. Hayvan sahibine/bakıcısına verilen idari para cezasının onaylanmasını takiben tek tırnaklılar kimliklendirilir ve kayıt altına alınır.

Nakil sırasında yakalanan kimliklendirilmemiş tek tırnaklılarla ilgili işlemler

MADDE 42 – (1) Kimliklendirilmemiş tek tırnaklıların nakil sırasında yakalanması hâlinde yakalandığı il veya ilçe sınırları içindeki il/ilçe müdürlüğü tarafından hayvan sahibine/bakıcısına, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü gereği hayvan sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmaması nedeniyle idari para cezası uygulanır. Hayvan sahibine verilen idari para cezasının uygulanmasını takiben tek tırnaklılar kimliklendirilerek kayıt altına alınır ve gideceği yere kadar sevkine izin verilir.

Kimliklendirme araçlarında yapılan tahrifat ve sahtecilik

MADDE 43 – (1) Hayvanların kimliklendirilmesinde kullanılan tanımlama araçlarında tahrifat yapanlara, sahtelerini üretenlere veya uygulayanlara 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulanır. Fiilin suç oluşturduğu durumlarda 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasına göre savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Milli güvenlik kapsamındaki kurumlara ait tek tırnaklılar

MADDE 44 – (1) Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kapsamındaki kurumlara ait tek tırnaklılar için Bakanlık tarafından kimliklendirme şartı aranmaz. Ancak bu kurumlar ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına katılmak maksadıyla talep etmeleri durumunda bulundukları yere en yakın kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşa başvurarak tek tırnaklı hayvanlara kimlik belgesi temin edebilirler.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 90/427/AET ve 2009/156/AT sayılı Konsey Direktifleri ile Tek Tırnaklıların Kimliklendirilmesine İlişkin Kuralları belirleyen 17/2/2015 tarihli ve AB 2015/262 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğüne uyumlu hazırlanmıştır.

Tanımlama süresi, Yüksek Komiserler Kurulunca kimliklendirilen atlar ve merkezi veri tabanı kurulması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan her yaştaki tek tırnaklı hayvanlar, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen 12 aylık tanımlama süresine bakılmaksızın bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tanımlama ve kayıt işlemleri yapılır.

(2) 31/12/2019 tarihine kadar Yüksek Komiserler Kurulu tarafından kimliklendirilen Safkan Arap ve İngiliz atları bu Yönetmelik uyarınca kimliklendirilmiş kabul edilir.

(3) Bakanlıkça, 31/12/2019 tarihine kadar merkezi bir veri tabanı kurulur.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 31/12/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17