banner2

Kırsal kalkınmadan büyük destek

Şanlıurfa Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklemesi için hazırlanan basın açıklaması aşağıya çıkarılmıştır.

 

“Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2011/9 nolu tebliğ 11 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

          2011/9 nolu tebliğ ile Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik proje  başvurusunda bulunmak isteyen ilimiz yatırımcılarının  tebliğ yayın tarihi olan 11 Mart 2011 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde  projelerini İl Müdürlüğümüze sunmaları gerekmektedir.

 

         Başvuru son tarihi 09 Mayıs 2011’ dir.

 

        Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı konuları;

     1) Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi ile ilgili aşağıdaki konuları kapsar.

          a) Ekonomik yatırımlar,

          b) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları.

 

        Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları şu şekildedir:

       (1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

          a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,

          b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

          c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

          ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar,

         d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri,

         e) Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez.

 

        (2) Ekonomik yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.

 

        (3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

 

        (4) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

        (5) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir.

      

       (6) Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri desteklenir.

Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları

 

          (1) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırım konuları, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvurularını kapsar.

 

          (2) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları kapsamında yeni sulama tesisi yapım projelerine hibe desteği verilmez. Su kaynağından suyun alınması amacıyla tesis edilecek su alma yapıları ve yeni kuyu açılması faaliyetini kapsayan proje başvuruları kabul edilmez.

         

         (3) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, mevcut sulama tesislerinin mutlaka daha önceden planlama ve fizibilite raporları oluşturulmalı, projelendirilmeli, başvuru tarihinden önce suyun kullanımına yönelik olarak ilgili kuruluştan uygun görüş alınmalı ve proje başvuruları ile birlikte ibraz edilmelidir.

 

         (4) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, enerji nakil hattı, trafo, motopomp ve tarla içi malzeme ve ekipman alımlarına hibe desteği verilmez. Yatırım proje teklifleri, toplu basınçlı sulama tesisi için su kaynağından tarla başına kadar yapılacak su dağıtım ve iletim boru hatları, gerekli sanat yapılarının inşası ve inşaat işleri kapsamında yapılacak malzeme ve ekipman alımlarını içerir.

 

         (5) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımı kapsamında yatırım proje tekliflerinin, köy halkının çoğunluğuna hizmet götürmesi amaçlanmalıdır.

 

        Kimler Başvurabilir

 

         (1) Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

 

          (2) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

         

          (3) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.

       

        (4) Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

         a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

         b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

        (5) Mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme yatırım konularına sadece sulama kooperatifleri bir projeye, köylere hizmet götürme birlikleri ise farklı çalışma sahasında birden fazla projeye tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

 

       (6) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile beşinci fıkrasında belirtilen kuruluşların, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

 

        (7) Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile beşinci fıkrasında belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

 

           Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

          Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez.

 

 

MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında makine ekipman desteklemesi için hazırlanan basın açıklaması aşağıya çıkarılmıştır.

 

          “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 10.03.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

          Bu destekleme kalemi ile Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesi amaçlanmıştır.

          2011 yılı tebliği ile desteklenecek makine sayısı 35 kaleme yükseltilmiştir. Bu bağlamda desteklenecek makine ekipmanlar şu şekildedir.

 

a) Anıza direkt ekim makinesi

b) Arıcılık makine ve ekipmanı

c) Balya makinesi

ç) Basınçlı sulama sistemi kurulması

d) Canlı balık nakil tankı

e) Çayır biçme makinesi

f) Çeltik fide dikim makinesi

g) El traktörü

ğ) File sistemi kurulması

h) Biçer bağlar

ı) Hububat harman makinesi

i) Lazerli tesviye aleti

j) Hasat tablası

k) Mibzer

l) Motorlu tırpan

m) Pamuk toplama makinesi

n) Pancar söküm makinesi

o) Patates söküm makinesi

 

ö) Pülverizatör

p) Rüzgar makinesi

r) Sap parçalama makinesi

s) Sap toplamalı saman makinesi

ş) Silaj makinesi

t) Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı

u) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı

ü) Gübre dağıtma makinesi

v) Taş toplama makinesi

y) Diskli tırmık

z) Yem hazırlama makinesi

aa) Zeytin hasat makinesi

bb) Koyun kırkma makinesi

cc) Tambur filtre

çç) Su ürünlerinde buzlama makinesi

dd) Balıkçı gemilerinde soğuk depo

ee) Su ürünleri için kuluçka dolabı

  

Başvuruların Kabulu :

          Başvurular tebliğin yayımı tarihi olan 10 Mart 2011 tarihi ile 25 Nisan 2011 tarihleri arasında 45 günlük süre zarfında İl Müdürlüğünce kabul edilecektir. Başvuru dosyası Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce yayınlanacak olan Makine Ekipman Alımları Uygulama Rehberi çerçevesince hazırlanacaktır.

          Projesi uygun bulunan üreticilerimiz başvuru konusu makine ekipmanın alımını Hibe Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 60 gün içerisinde tamamlamak zorundadır.

 

Hibe desteği oranı

          Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.

          Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez.

          Basınçlı sulama sistemleri başvurularında gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner7

banner3