banner2
Öne Çıkanlar Bram Nuytinck (Dk. 22 Matias Suarez) Prof Dr Ali Uzunköy Demokrasi ve Atılım Partisi Şanlıurfa serbest kıyafet Çay Sohbeti

Kültür ve Turizm Bakanlığı bazı yerleri sit alanı ilan etti

Kultür ve Turizm Bakanlığı' ndan:

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.02.2019-444 45.06/157
KARAR TARİHİ VE NO : 28.02.2019-10885 &Mt-`m

KULA

Manisa İli, Kula ilçesinde, İzmir 1 Numaralı KTVKK°nun 29.08.1986 tarih ve 2640 sayılı
kararı ile belirlenen ve İzmir 2 Numaralı KTVKK`nun 19.12.1990 tarih ve 1674 sayılı kararı ile son
şeklini alan Kentsel Sit sınırları içerisinde, aynı Kurulun 02.02.1994 tarihli ve 3792 sayılı kararıyla
onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) sınırları içinde kentsel sit alanı veya etkileme geçiş
sahası içerisinde yer alan, "Manisa-Kula İlçesi Kentsel Sit Alanında 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı
Revizyon Nazım Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı ve Kentsel
Tasarım Projesi Hazırlanması " işi kapsamında planlama alanı dahilinde ve İzmir 2 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.12.2017 tarihli ve 9250 sayılı karar eki tutanakla
belirtilen "...Mevcut Korunacak Yapı (MK) önerilerinin 2863 sayılı yasa kapsamında Kültür Varlığı
niteliği taşıyıp taşımadıklarına yönelik incelemeler gerçekleştirilerek, konuya ilişkin hazırlanacak
bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulması... " hükmü doğrultusunda hazırlanan Mevcut Korunacak
Yapı (MK) notasyonunda olan taşınmazların bilgi belgelerinin iletildiği, Modül Planlama Harita İnş.
Tic. Ltd. Şti. nin 22.03.2018 tarihli yazısı ve ekleri, taşınmazlara ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7.
Maddesi gereği istenilen İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 02.04.2018 tarihli ve E.282327 sayılı kurum görüşü yazısı ve ekleri, iletilen kurum
görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.01.2019 tarihli ve 41933 sayı ile kayıtlı
rapor ile 26.02.2019 tarihli ve 96414 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, İzmir 2
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.2019 tarihli ve 10716 sayılı kararı
gereğince eki tutanakta yer alan taşınmazlar yerinde incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa İli, Kula İlçesi, Taş, Bey, Akgün, Zaferiye, Camicedit, Kızılkaya ve Seyitali
Mahallelerinde TKTVYK`nun 29.08.1986 tarih ve 2640 sayılı kararı ile belirlenen ve İzmir 2
Numaralı KTVKKlnun 19.12.1990 tarih ve 1674 sayılı kararı ile sınırları son şeklini alan Kentsel
Sit sınırlan ve etkileme geçiş sahası içerisinde ve bu alana ilişkin aynı Kurulun 02.02.1994 tarihli
ve 3792 sayılı kararıyla onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) sınırları içerisinde yer alan
İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.12.2017 tarihli ve 9250 sayılı
karar eki tutanakla belirtilen Mevcul Korıınacak Yapı (MK) önerilerinin 2863 sayılı yasa
kapsamında Kültür Varlığı niteliği Iaşıyıp laşıınadıklarına yönelik hazırlanan bilgi belgelerin
değerlendirilmesi sonucunda kararımız eki listede belirtilenlerin Korunması gerekli kültür varlığı
olarak tescil edilmelerinin uygun olduğuna, yapı gruplarının 2.(ikinci) Grup olarak belirlenmesine,

-Kurul Müdürlüğü Uzınanlarınca hazırlanacak tescil tişleriniıı değerlendirilmek üzere kurula
iletilınesine, karar verildi.

Kultür ve Turizm Bakanlığını' ndan:
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No :28.03.2019-255 Tpplantı Yeri
Karar Tarihi ve No :28.03.2019-6678 DIYARBAKIR
Dosya No : 72.02/35

Batman İli, Gercüş İlçesi, Kırkat Köyü sınırları içinde yer alan Kırkat Kaya Mezarları
ve Yerleşim Alanının 1.(Biriııci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin;
Batman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğühün 12.12.2018 tarih ve E.1014711 sayılı
yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler
sonucunda;

Batman İli, Gercüş llçesi, Kırkat Köyü sınırları içinde yer alan, Diyarbakır Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.09.2009 tarih ve 2523 sayılı kararı ile Tek
Yapı ölçeğinde tescil edilen Kırkat Kaya Mezarlarmın yeni tespit edilen Kaya Mezarları, Kaya
Yerleşimi ve Samıçlarla birlikte, “Kırkat Kaya Mezarları ve Yerleşim Alanı” adıyla, 2863
sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca, sınırları ekli harita üzerine
belirlendiği şekliyle I.(Biıinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

Ekli haritada sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan 102 ada, 135, 136, 137,
138, 139 ve 462 nolu parsellerin; paha, fen klasörleri ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Bir
kısmı 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır”, 102 ada 454 nolu parselin fen klasörleri ve
tapu kütüğünün beyanlar hanesine “1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerlıinin Tapu
ve Kadastro Müdürlüklerince konulmasına;

- Kırkat Kaya Mezarları ve Yerleşim Alanı, koruma esasları ve kullanma şartlarının,
2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658
sayılı ilke kararının l. Madde`sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar
verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 1

TOPLANTI TARİHİ VE NO :         29.03.2019-451

KARAR TARİHİ VE NO : 29.03.2019-11060

Manisa ili, Kula ilçesi, Bey mahallesinde yer alan, 02.02.1994 tarihli ve 3792 sayılı kararıyla onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) sınırlan içinde kentsel sit alanında, ayrıca 2. Grup Kültür Varlığı olarak tescilli 147 ada 4, 5, 7, 9 parseller ile 144 ada 9 parsellerdeki tescilli taşınmazlara cephe veren konumda yer alan şahıs mülkiyetindeki; tapunun 147 ada 6 parselinde yer alan taşınmazın kültür varlığı niteliği taşıması sebebiyle 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereğince alınan İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.12.2019 tarihli ve 979886 sayılı kurum görüşü yazısı, iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 27.03.2019 tarihli ve 148147 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Kula ilçesi, Bey Mahallesinde tapunun 147 ada 6 parselinde bulunan yapının Kula ilçesinin geleneksel ticaret yapısı özelliklerinin taşıması nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında 2. (ikinci) grup kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, taşınmazda Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi

3341/1-1

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Metin Kutusu: 45.17/763
Toplantı Yeri
İZMİR
TOPLANTI TARİHİ VE NO :         11.03.2016-266

KARAR TARİHİ VE NO :               11.03.2016-6382

Manisa İli Yunusemre İlçesi, Horozköy Mahallesi mülki hudutlarında yer alan 3865 ve 3871 parsellerde okul yapılması amacıyla başvuruda bulunulduğundan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapılacağı, bu kapsamda 2863 sayılı yasa uyarınca kurum görüşü talep edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Planlama ve Harita Şube Müdürlüğünün 03.11.2015 tarihli ve 1885 sayılı yazısı ve ekleri, Kural Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kültür varlığı özelliği taşıyan taşınmazlara ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün

  1. tarihli ve 79 sayılı kurum görüşü yazısı, iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.03.2016 tarihli ve 292 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa İli Yunusemre İlçesi, Horozköy Mahallesi mülki hudutlarında Kurulumuzun

  1. tarihli ve 6371 sayılı kararı ile tescil edilmiş 3. (üçüncü) derece Arkeolojik Sit alanında yer alan; tapunun 3865 parselinde, Hazine Mülkiyetine kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı grubunun 2. (ikinci) grup olarak belirlenmesine, tescil fişinin onaylanmasına, bir kısmı Şehzadeler ilçe sınırlarında yer alan 1/2000 ölçekli Korunma Alanının onaylanmasına, tescilli taşınmazda ve korunma alanında kalan taşınmazlarda Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17