banner2
Öne Çıkanlar Sanlıurfa Urfa Balıklıgöl Urfa Şanlıurfaspor Gaziantep Kent Konseyi

Yaratılış Kongresinin 5.'cisi Yapıldı

Alanında uzman, liyakatli ve inançlı bilim adamları sundukları tebliğleri ile ders kitaplarındaki “pozitivisit, materyalist, Darwinist, ateist ve dinsiz” bakış açısının neden yanlış olduğunu ortaya koyuyorlar.
Kongrenin en önemli amacını katılımcı bilim insanları şu şekilde derğerlendiriyorlar: “İnançsızlığı; bilim adı altında ideoloji, bilim felsefesi ve nihayetinde hayat tarzı hâline getiren bu bakış açısı, tüm dünyayı topyekûn bir çıkmaza sürüklemektedir. Bir milleti diğer milletlerden ayıran özelliklerin başında milli ve manevi değerler gelmektedir. Milli ve manevî değerlerini kaybeden milletler ya istiklallerini yitirecek ya da tarih sahnesinden silinecektir. Yeni nesillerin “milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, devletine ve milletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren” bireyler olarak yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanmasıdır.”

ÜLKEMİZDE YARATILIŞ GÖRÜŞÜYLE İLK DEFA YAZILMIŞ OLAN “BİYOLOJİ 9. SINIF YARDIMCI DERS KİTABININ” EĞİTİM METODOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Âdem TATLI Dumlupınar Üniversitesi
(Emekli öğretim üyesi )
Prof. Dr. Hasan AKAN Harran Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başkanı
 
Bu tebliğde konu başlıklarımız:
Eğitimin tanımı ve amacı
İnsan fıtratına uygun Eğitim modeli
Bütüncül Eğitim anlayışı
Günümüz Eğitim sisteminin çıkmazları
Yaratılış eksenli fen kitaplarının önemi
Milli Eğitim tarafından okutulan Biyoloji 9.sınıf kitabının yaratılış bakış açısıyla yazılmış olan yeni kitapla karşılaştırılması


Tebliğin Amacı:
Ülkemizde yaratılış görüşüyle ilk kez yazılmış olan “Biyoloji 9. sınıf yardımcı ders kitabının” muhtevasını incelemek ve yaratılış görüşü açısından nasıl hazırlandığını tahlil etmek
 
“BİYOLOJİ 9. SINIF YARDIMCI DERS KİTABININ” TANITILMASI
Yazarları:
Prof. Dr. Adem Tatlı Prof. Dr. Ali Alaş
Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan Prof. Dr. Fatih Satıl
Ünite 1:Hayat Bilimi Biyoloji Ünite 2: Hücre
Ünite 3: Canlılar dünyası
 
Bu kitabın temel gayesi canlılarda görünen bütün güzelliklerin yaratılış görüşü ve manayı harfi bakışıyla anlatılması ve böylece öğrencilerin materyalist düşünceden arındırılmasıdır.
 

Kitap yaklaşık olarak 225 sayfa ve henüz basım aşamasında! 
Eğitimin tanımı, hedefi ve amacı
Bir milletin geleceğini şekillendiren eğitimdir.
Eğitimin asıl vazifesi insanın terbiyesidir.
Eğitimin hedefi, millî, manevî değerlerine ve tarihine bağlı, vatan ve milletini kendi menfaatinden üstün tutan, birlik ve beraberlik ruhunu taşıyan, çağın fenleriyle mücehhez fertleri yetiştirmek olmalıdır.

Mevlâna, Yunus Emre ve hatta asrımızın yetiştirdiği önemli mütefekkirlerden olan Mehmet Akif ve Bediüzzaman gibi düşünürler «eğitimi daha çok ahlak, erdem ve fazilet sözcükleriyle açıklayıp bireyin kendini bilme ve çift kanatlı kuş misali hayat boyu uygun değerlerle kendini geliştirme süreci»
İslam Eğtiminde beyin-ruh ve beden terbiyesi birlilte düşünülmüştür
İnsanın bütüncül düşünülmesi söz konusudur
Merhum Akif : “Evet. Ulûmunu asrın şebabına öğretelim. Mukaddesata, fakat çokca ihtiram edelim.”

Asrın, çağımızın gerektirdiği ilimleri, teknolojiyi gençlerimize öğretirken,
onlara mukaddesat dediğimiz kutsal değerlerimizi de tanıtalım
 
İnsan fıtratına uygun Eğitim modeli
İnsan sadece akıldan veya sadece ruhtan ibaret değildir.
İnsan madde ve manasıyla beraber bir bütündür. Dolayısıyla ona verilecek eğitimin de buna göre olması gerekir.
Yani sadece aklı besleyen bir eğitim sistemi değil, aynı zamanda kalbi, vicdanı ve ruhu da besleyen bir eğitim sistemi olmalıdır (Tatlı ve Görmez, 2019).

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, eğitim sisteminin insan fıtratına uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
 
Bütüncül Eğitim anlayışı
İnsan ve kâinatı anlamada fizik ve metafiziğin birlikte verilmesi gereklidir. Böyle bir metot da bilimsel bir davranış ve düşüncedir (Tatlı, 2018).
Bilimde tek başına sebep-sonuç ilişkisinin ele alınması, kâinatı ve insanı anlamak için yeterli olmayıp, bütüncül düşünceye ihtiyaç vardır.
Bu da fizikle metafizik düşüncenin birlikte dikkate alınmasıyla mümkündür.
 
MEVCUT EĞITIM SISTEMINDE FEN VE DIN DERSI KITAPLARı ÇELIŞIYOR!

tesadüfün ve tabiatın ieseri olarak takdim edilmektedir. Din derslerinde ise her şeyin Allah’ın eseri olduğu bildirilir.

ikilem içerisinde bir kişiliğe büründürmekte ve bazılarında oluşmasına zemin hazırlamaktadır. 
İslam dini gerçek bilimle çatışmaz.
“Din ayrı bilim ayrıdır” düşüncesi pozitivist felsefenin ürünüdür.
Bilimle din, akılla vahiy arasındaki kavga, İslâm medeniyetinin kavgası değildir. Çünkü bilimlerin konusu Allah’ın kudret sıfatının eseri olan kâinat kitabıdır.
Kur’an da, Allah’ın Kelam sıfatının eseridir.
Bunlar birbiriyle kavgalı değildir.
Tam aksine, Kur’an kâinat kitabının bir nevi tefsiridir. Çok sayıda ayet ve hadis metninden anlaşıldığı üzere, İslam dini ilme ve ilim adamına büyük önem vermektedir.
 
insanlar doğaperest, inançsız bir yöne çekilmeye çalışılmaktadır.


Yani her şeyi doğanın kanunları ve tesadüf ile açıklayarak Yaratılış, yani yaradan yok sayılmaktadır.


Hâlbuki yaratılış konusuna bakıldığında eski Mısır’da, Yunanda, Babillerde farklı isimler de bile olsa doğaperestlik değil bir gücün varlığına inanılmıştır.
 
Akademisyenler olarak inançlarımızı dini söylemlere adapte etmeye çalışmıyoruz


bilakis    her    birimiz    kendi    ihtisas    alanlarımızda    yürüttüğümüz    bilimsel çalışmalarımızın neticesi olarak varlık alemlerinin ancak bir yaratıcıyı gerekli kıldığını tespit etmiş bulunuyoruz. Bir yaratıcının varlığı bilimsel bir gerekliliktir.

Biz çocuklarımıza, gençlerimize Allah’ı Fenlerle Fen derslerinde anlatamasak, bir çelişki içine giriyoruz.
 
“tabiatperestliği” ima eder aslında!


«Ey insan! Bil ki, insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var; ehl-i iman bilmeyerek istimal ediyorlar.”»
 
Biz kadim kültür ve medeniyetimizin küllenmiş değerlerini tekrar gün yüzüne çıkarmak istiyoruz.

NIMET VERENI GÖREBILMEK


“Rabbinizin nimetlerinin hangisini yalanlarsınız”(Rahman Suresinde 31 defa mealen

ikram sahibinin görülmesi istenmekte ve verilen nimetlere teşekkür edilmesi

Mevcut ders kitaplarında bütün nimetler sebeplere, tabiata ve tesadüfe verilmektedir. En büyük inkârların, en çok isyanların, en şiddetli azgınlıkların sebebi, nimet içinde

Bu da bize, tevhidi /Yaratılış düşünce ışığında, yani kâinataiAllah hesabına 


eğitimden maksat, bu derinliğine düşünme alışkanlığını ve marifetullahı, kazandırmaktır.

verilmesinin önemini şöyle dile getirir: “Cenab-ı Hakkın mâsivâsına, yani iyle


bakar. Halka bakan cihet, Hakka bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf bir olmalıdır.
Binaenaleyh, nimete bakıldığı zaman Mün'im, san'ata bakıldığı zaman Sâni,
 
İlmî metotlarla elde edilen bilgiler, tesadüf ve sebeplerle değil “manay-ı harfi”, yani tevhidi bakış açısı ile verilmelidir.


Bilim dili olarak, kültür değerlerimizle uyumlu bir dil kullanılmalıdır. 
YARATILIŞ DILI VE TEVHID İNANCı DERS KITAPLARıNA NASıL YANSıTıLACAKTıR?

Mevcut ders kitapları, materyalist felsefeye göre kurgulanmaktadır.

çıkarılarak tabiatın, tesadüflerin ve sebeplerin ilâh yerine konmasıdır. O halde hangi esaslara göre ve ne şekilde fen bilimleri ile din bilimleri


İşte konun en can alıcı noktası da budur.
Kâinattaki varlıklar Allah’ın isimlerine birer aynadır. Yani her varlık

isimlerin bir açılımını ve tefsirini yapmaktadır.
 
Bilim: ‘ ALLAH’ın yaratma sanatını anlama aracı olarak kullanmalıyız’’

 
İLIMLER ALLAH’ıN İSIMLERINE NASıL AYNA OLUR?

Bütün ilimlerin, bütün fenlerin hakikati, Cenâb-ı Hakk’ın bir isminin tecellisine bakar, o isme bağlıdır, o isme dayanır, o isme aynadır.

İlimlerde ve fenlerde ne kadar terakki edilse, ne kadar güzellikler ortaya konulsa, dayandığı ismin, güzelliğini, şerefini göstermiş olur.

Her bir varlık, belirli bir ölçü, nizam ve intizam içerisinde, bir gaye ve fayda gözetilerek yaratılmış olmasıyla Alîm ve Hakîm olan Yaratıcı’larının isimlerine ayna olmakta ve o isimlerin cilvelerini yansıtmaktadır.

Mesela mühendislik ve geometri, Adl ve Mukaddir ismini bize göstermekte ve o ismin tecellisine ayna olmaktadır.
 
Yaratılış bakışıyla yeni kitapların hazırlanması
Bir ekip olarak yaptığımız çalışmada ilk, orta ve lise seviyesinde bazı fen derslerine ait kitapları, Millî Eğitim müfredatına göre mana-yı harfiyle yani tevhidî bakış açısıyla hazırladık.

Baskıda olan bu kitaplar: Hayat Bilgisi 2. sınıf.
Hayat Bilgisi 3. sınıf Fen Bilimleri 4. sınıf Fen Bilimleri 5. sınıf Biyoloji 9. sınıf


Bu tebliğde, baskıda olan 9. sınıf Biyoloji kitabının, şu an eğitim kurumlarında takip edilen 9. Sınıf biyoloji kitabı ile kısa bir karşılaştırmasını vermek istiyoruz.

Millî Eğitim Bakanlığı Müfredatına Uygun hazırlanmış
 
2021 yılında Okullarda okutulmakta olan Biyoloji 9. Sınıf kitabı.
DNA, canlıların genetik bilgilerini taşıyan ve bilgileri sonraki döllere aktaran, protein sentezini yöneten, çift iplikli sarmal yapılı bir polinükleotitdir (s. 66).
TAHLİL
Bu kitapta DNA, canlıların bütün genetik bilgilerini taşıyan ve bilgileri sonraki döllere aktaran bir molekül olarak tanımlanmaktadır.
Burada fail, yani işi yapan, genetik yapıyı döllere aktaran ve protein sentezini yöneten DNA molekülüdür.
 
-Peki, bunun aklı var mı?

-İlmi var mı?

-İradesi ve kudreti var mı?

-Görmesi var mı?


molekülü, bütün canlıların genetik işlerini planlayıp faaliyete geçiren bir fail nasıl olabilir? 


MANA-YI HARFİ YANİ TEVHİD DİLİ VE İNANCI İLE HAZIRLANMIŞ

görevlendirildiği, nazara’ verilmektedir. Ayrıca bunun sıradan .bir olay olmayıp bir e Demek ki özne, yani işi yapan; sonsuz ilim irade ve kudret sahibi bir Yaratıcıdır.
 
2021 yılında Okullarda okutulmakta olan Biyoloji 9. Sınıf kitabı.

Hücre zarı; hücreyi dış ortamdan ayıran, dinamik, esnek, ince, seçici geçirgen bir yapıdır. Hücreye şekil verir. Hücreyi korur, sarar ve hücrenin dağılmasını önler (s.111) .


dili ile hazırlanmış Biyoloji

Hücre zarı; hücreyi kuşatan


Rabbimizin bir rahmet

çeşitlerinde bulunur. Bu zar

seçici geçirgen özelliklere ır.
 
2021 yılında Okullarda okutulmakta olan Biyoloji 9. Sınıf kitabı.
Mitokondri, hücrenin ihtiyaç duyduğu ATP’nin büyük bir kısmını oksijen kullanarak sentezleyen organeldir (s. 104).

Mana-yı harfi yani tevhid dili ile hazırlanmış Biyoloji 9. Sınıf kitabı
Mitokondri, hücrelerde bulunan kapsül şeklinde tasarlanmış enerji üretiminde bir yaratılış harikası olan önemli bir organeldir. Bu organel “canlıların enerji santrali” olarak yaratılmış olup, vücudun ihtiyacı olan enerjinin üretilmesinde görevlidir.
 
2021 yılında Okullarda okutulmakta olan Biyoloji 9. Sınıf kitabı.

nedenle enerji elde etmek için bensin monomerlerini solunum reaksiyonlarıyla parçalayıp ATP

çeşittir (s. 19).
Mana-yı harfi ile hazırlanmış Biyoloji 9. Sınıf kitabı


şekilde parçalanarak enerji elde ledilmesi olayına solunum adı verilir. Canlıların î bir

maddelerinde depolanmıştır. ,Canlılarda ilâhi hikmet gereği iki türlü solunum
 
2021 yılında Okullarda okutulmakta olan Biyoloji 9. Sınıf kitabı.
Beslenme, canlılar madde ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için beslenmek zorundadır. İhtiyaç duyduğu besinleri kendi üretebilen canlılara üretici (ototrof) denir (s. 19).

Mana-yı harfi yani tevhidî bakış açısı ile hazırlanmış Biyoloji 9. Sınıf kitabı
Beslenme, canlıların hayati faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gerekli olan besinleri almalarıdır.

Bütün canlıların enerjiye ihtiyaçları vardır. Çünkü canlı bedenindeki; solunum, boşaltım, gelişim, yapım, onarım ve düzenleme gibi her türlü faaliyet, enerji gerektirir. İlâhi beslenme kanunu gereğince, her canlı kendine mahsus besinlerle rızıklandırılır.

Bazı canlılar besinlerini kendi içlerinde üretebilecek kabiliyette yaratılmışlardır.
 
2021 yılında Okullarda okutulmakta olan Biyoloji 9. Sınıf kitabı. Mineraller, canlılar tarafından sentezlenemez; vücuda asitler, bazlar,

Mana-yı harfi yani tevhid dili ile hazırlanmış Biyoloji 9. Sınıf kitabı Mineraller, isonsuz ilim, irade, kudret ve merhamet sahibitRabbimiz

yeryüzü sofrasında çeşitli besinlerle istifademize sunulmuştur
 
GENEL DEĞERLENDIRME

Liselerde okutulan Biyoloji kitabında her bir atom ve molekül; sonsuz ilim, irade, kudret, görme ve işitme gibi sıfatlara sahip, geçmiş ve geleceği bilen her şeye hükmü geçen ilâh yerine konulmaktadır. Bir başka ifade ile bir ilâh yerine atom ve moleküller sayınca ilâhları kabul edilmektedir.
Böyle bir yaklaşımın, iki yaşında bir çocuğun yeni dünyaya gelen kardeşinin nereden geldiği sorusuna, “Leylek getirdi” şeklinde
verilen cevaptan ne farkı vardır?
Her bir atom ve moleküle bir ilâh kadar görev yükleyip akıl ve mantığın sınırlarını zorlayan bu şekildeki bir eğitimin pedagojik olduğunu söylenebilir mi?
Bütün varlıkların böyle tabiat eserleri ve tesadüfle meydana geldiğini anlayan bir genç, kendisinin de bu tesadüflerin ürünü bilecek ve hiçbir kimseye karşı sorumluluğunun olmadığını kabul edecektir.
Tevhidî bakış açısı ile hazırlanan kitapta; kâinattaki bütün varlıklar; sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir Yaratıcı’nın eseri olarak takdim edilmektedir.

Böyle bir takdim, her şeyin yerli yerinde olacağını ve atomdan galaksilere kadar hiçbir şeyde karışıklık ve gelişigüzellik olmayacağını insana telkin ederek aklı aydınlatmakta, vicdanı tatmin etmekte ve kalbi de nurlandırmaktadır.

Böyle bir eğitimi alan bir genç kendisinin başıboş olmadığını, bir Yaratıcı’nın olduğunu, bütün nimetleri O’nun gönderdiğini bilecek, kendisinin sahipsiz olmadığını, her türlü sıkıntı ve üzüntüsünde yanında olan ve her şeye sözü geçen bir İlâha sığınmanın mutluluğunu yaşayacaktır.
 

 Yaratılış penceresinden yazılmış Biyoloji 9. sınıf kitabında Düşünmeye sevk eden bir yaklaşım tarzı var! 
Bu kitapta derin tefekkür bakışlar kazandırılmıştır!

 
Yıl 1982: Evrime karşı çıkmak suç! (Erzurum)

Yıl 2018: Aynı şehirde Yaratılış kongresi düzenleniyor! (Erzurum)
 
Evrim aleyhinde konuşanların yaşadıkları soruşturmalar


Yıl 2005 sonbaharı : Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Yaratılış’ın pozitif bilimle bağdaşmadığı soruşturması

Yıl 2020 Sonbaharı: (Kütahya) IV. Uluslararası Yaratılış kongresi düzenleniyor Yıl 2021 Sonbaharı (Kütahya) V. Uluslararası Yaratılış kongresi düzenleniyor


 
Yaradanı konuşmanın suç olduğu dönemler geride kaldı..
Ve artık kongrelerimiz kutsal kitabımız Kur’anı Kerim tilaveti ve yaratılış ayetleri ile başlıyor..
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17