Öne Çıkanlar Harran Üniversitesi Sanlıurfa Urfa Eyyübiye Balıklıgöl

Resmi Gazetede Yayımlandı! Birecik Belediyesi İhaleye Çıktı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Şanlıurfa İli Birecik Belediye Başkanlığından:
Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen Birecik Belediyesine ait taşınmaz, ihale
şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
İLİ : Şanlıurfa
İLÇESİ : Birecik
MAHALLESİ : Kurtuluş Mahallesi
CİNSİ : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 7.108,36 m2
ADA VE PARSEL : 621 ada 1 parsel
ARSA VE 143 ADET
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN
TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 94.750.000,00 TL
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : 2.842.500,00 TL
İHALE GÜNÜ : 19/10/2021
İHALE SAATİ : 10:00
MECLİSİ KARARININ
TARİHİ VE NUMARASI : 20.08.2021-36
1- Asgari İstenenler: Şanlıurfa Birecik Belediyesince onaylanan mimari projelere göre;
621 ada, 1 parselde yapılacak toplam 4 bloktan oluşan, 48 adeti 3+1 konut, 48 adeti 2+1 konut, 26
adeti dükkan ve 21 adeti mesken olmak üzere, toplam 143 adet bağımsız bölümden oluşan
yapının: A blok: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 bağımsız
bölüm nolu 3+1 daireler, A Blok 26, 27 ve 29 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar, B blok 31
bağımsız bölüm nolu dükkan, C blok 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 ve 44 bağımsız bölüm
numaralı meskenler 29 ve 31 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar, D blok 27, 28, bağımsız bölüm
numaralı dükkanlar ve 30,31,32,33,34,35,36,37,38 nolu meskenler Birecik belediyesine
bırakılacaktır.
Belediyenin istemiş olduğu yukarıdaki bağımsız bölümlere ilave olarak, ihalede İdare’ye,
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü açık arttırma
sonucu en yüksek parasal tutarı ………………………..-TL.(……………………………-Türk
Lirası) ödemeyi teklif eden ve ihale şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz yüklenici ile
sözleşme yapılacaktır.
2- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Meydan Mahallesi Kani Baba caddesi EnverNebiha Karaata Kültür Merkezindeki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını 08.00 - 17.00 saatleri
arasında Merkez Mahallesi, Adnan Menderes bulvarı, Birecik/ŞANLIURFA adresinde bulunan,
Birecik Belediyesi hizmet binasında İhale Servisinde görebilirler ve Birecik Belediyesinin Halk 
Bankası Birecik Şubesi nezdindeki TR97 0001 2001 4750 0007 0000 04 nolu iban hesabına
1.000,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edebilirler.
4- İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 2.maddesine göre hazırlayacakları
tekliflerini, aynı şartnamenin 5.maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra
numaralı alındılar karşılığında Birecik Belediyesi İhale Servisine imza karşılığı teslim
etmelidirler. Birecik Belediyesine verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:
a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu ve eki
pay cetvelini koyacakları iç zarf,
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks
numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1. Gerçek kişi olması halinde, 2021 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası
veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2021 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin
siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) 2.842.500,00 TL tutarındaki geçici teminat mektubunu veya teminat tutarının, Birecik
Belediyesinin Halk Bankası Birecik Şubesi nezdindeki TR97 0001 2001 4750 0007 0000 04 nolu
iban hesabına yatırıldığına dair dekontunu,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim
beyannamesi,
h) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri;
1) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
2) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik
kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
I) 2021 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını
gösterir belge,
j) 2021 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge,
k) İş deneyim Belgesi: Belge tutarı En az 25.070,90 m2 (Yapı inşaat alanı) x %40’ı
olmalıdır.
İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde sözleşme kapsamında tek seferde toplam
yapı inşaat alanının % 40 (kırk)’ından az olmamak üzere ihale konusu benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler istenecektir.
Benzer iş olarak kabul edilecek işler; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan B/II ve/veya B/III grubu
işler, veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az E1 grubu
müteahhitlik karnesi, veya ilgili Kurum/Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu
gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı benzer iş olarak
kabul edilecektir.
l) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki
belgeleri temin etmekle mükelleftir.
n) Şartname aldığına dair dekont
5- Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın
üzerine komisyon başkanlığının adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya
ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin ihalenin yapılacağı
saate kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olması şarttır. Telgraf, faks ya da e-posta yoluyla
yapılacak başvurular ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında
Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.
6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İşin süresi 600 (altıyüz) takvim günüdür.
İlan olunur

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17