banner2
Öne Çıkanlar Ahmet Tunç Akan Gökçebulak köyü wwwsanliurfasgkgovtr vefa bilici 8 milletvekili

Devlet Tiyatroları İŞKUR Üzerinden İşçi Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  aracılığıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne “Sürekli İşçi” alımı yapacak. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre toplamda 56 işçi alımı yapılacak. İşçi alım şartları bir bir açıklandı. detaylar haberimizde...
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ve Bölge Tiyatro Müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  aracılığıyla “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.


I.GENEL ŞARTLAR1)2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye'de  Meslek  ve  SanatlarınıSerbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerindeÇalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıylaTürk Vatandaşı olmak.2)18 yaşını tamamlamış olmak.3)Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzeneve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devletsırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesatkarıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığıdeğerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.4)Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.5)Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlusonuçlanmak.6)Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)7)Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.8)Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyerive bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.9)Adayların Türkiye İşKurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerindebelirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veyamalullük aylığı almaması gerekmektedir.11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içindebaşarısız olanların iş akdi feshedilecektir.12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvurularıilan -sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

II.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1)Kurumumuz Merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak olan;a.Kapıcı –Kaloriferci kadroları için önlisans düzeyindeki2018 KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
b.Aşçı kadrosuiçin ön lisans düzeyinde ki 2018 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
c.Yer Gösterici kadrosu için lisans düzeyinde ki 2018 KPSS P3 Puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
d.Temizlik Elemanı kadroları için en az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunları arasından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır
e.Güvenlik Elemanı kadroları için en az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunları arasından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen  ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katıkadarasıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

f.Şoför (Yolcu Taşıma) kadroları için en az ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunları arasından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadarasıl veaynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimiyapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.
2)Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.
3) Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alantabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özelşartlara haiz olması gerekmektedir.

III.BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22/07/2019 -26/07/2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
IV.KURA İŞLEMLERİ1)

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzeregönderilen listede yer alan adayların, kura çekimyeri ve tarihleri daha sonraGenel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanacaktır. Kura çekimi noterhuzurunda  merkezielektronik ortamda yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.Belirlenenadaylar  Genel  Müdürlüğümüz  (www.devtiyatro.gov.tr)  internet  sitesinde  ilan  edilecek olup,  adaylara  ayrıca  yazılı  tebligat yapılmayacaktır.2)Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır.Sözlü  sınav  yeri  ve  tarihleri  Genel  Müdürlüğümüz  (www.devtiyatro.gov.tr)  internet  sitesinde  ilan  edilecek  olup,  ayrıca  yazılıtebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca,başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asılve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işebaşlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine,  yedeklistenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

V.SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslimedeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz (www.devtiyatro.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI.SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ1)

Kura çekimi  sonrası belirlenen asıl  adaylar başvurmuş oldukları  meslekkolu için aranan şartları  taşıdıklarını  belgeleyen evraklarını  SınavKurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafındanteslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespitedilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri vetarihleri Genel Müdürlüğümüz (www.devtiyatro.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.2)Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar;Genel Müdürlüğümüz (www.devtiyatro.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar  tarafından  sonuçların  açıklanmasından  itibaren  5  (beş)  iş  günü  içerisinde  Sınav  Kuruluna  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  Sınav  Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayandilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlardikkate alınmaz.

VIII. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Merkez Teşkilatı ve Tiyatro Müdürlüklerine istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim  edeceklerdir.  Posta,  kargo  veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar(durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporuibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslimedebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, (Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle)göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecekdurumdaolanların;bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanunimazeretlerininsonaermesinitakiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde iştenayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragatedenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûrYönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır

IX.GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespitedilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamalarıyapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecektir.  Bu  kişiler  hakkında  Türk  CezaKanununun  ilgili  hükümleri  uygulanmak  üzere,  Cumhuriyet  Başsavcılığınasuç duyurusunda bulunulacaktır.İlanen duyurulur.

Ek: Meslek Kollarına Göre Kontenjan Dağılımı (1 sayfa)

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

56 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI MESLEK KOLU KONTENJAN DAĞILIMI EK-1

MESLEK KOLLARI

ÖĞRENİM DURUMU

SINAV DURUMU

KURA TARİHİ

VE SAATİ

ÖZEL ŞARTLAR

TOPLAM

Temizlik Elemanı

En az Lise

Kura - Sözlü

Sınav

23

Kapıcı - Kaloriferci

Ön Lisans

KPSS-Sözlü Sınav

Üniversitelerin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümünden Mezun Olmak.

3

Şoför (Yolcu Taşıma)

En az Lise

Kura - Sözlü Sınav

D Sınıfı Ehliyete Sahip Olmak, SRC 2 ve SRC 4 Belgesine ve Psikoteknik Belgesine Sahip Olmak.

15

Güvenlik Görevlisi

En az Lise

Kura - Sözlü

Sınav

Silahsız Güvenlik Görevlisi Sertifikasına Sahip Olmak.

13

Aşçı

Ön Lisans

KPSS-Sözlü

Sınav

Üniversitelerin Aşçılık Bölümünden Mezun Olmak, Aşçılık Usta

Öğreticilik Belgesi ile MEB Onaylı Hijyen Belgesi Sahibi Olmak.

1

Yer Gösterici

Lisans

KPSS-Sözlü Sınav

MEB Onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına Sahip Olmak.

1

TOPLAM

56

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17