banner2
Öne Çıkanlar Urfa Haberleri Kırsal Argıncık Mahallesi GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ 14 eylül 2016 Şanlıurfaspor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı sürekli işçi alımı yapacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından:
İŞKUR ARACILIĞI İLE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Savunma Sanayii Başkanlığı’nda çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda 10 (on) “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Meslek Kolu

Öğrenim Durumu

Sayısı

Alım Yöntemi

Koruma ve Güvenlik

Görevlisi (silahlı)

En az ön lisans mezunu

10

Kura ve Sözlü Sınav

 1. BAŞVURU ŞARTLARI
 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
 2. Son başvuru tarihi itibari ile 21 (yirmibir) yaşını doldurmuş ve 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak,
 3. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
 4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

 1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına

mahkûm olmamak,

 1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
 2. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 3. En az ön lisans, tercihen Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Meslek Yüksek Okulu mezunu

olmak,

 1. İlk başvuru tarihinden önce Ankara il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

Kadınlarda en az 1.65 cm, erkeklerde en az 1.75 cm boyunda olmak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilo arasındaki fark 10 (on) kilodan az ya da fazla olmamak (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, aile hekimliğinden istenilen boy ölçülerine sahip olduklarını dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

 1. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu olmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur ”şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,
 2. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmasına engel durumu

olmamak,

 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlilik süresi olan silahlı özel güvenlik sertifikasına ve silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak.
 1. AÇIKLAMALAR
 1. Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
 2. İşe alınacak adayların deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 3. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adayların 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
 4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 hattı üzerinden 28/03/2022 - 1/04/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. KURA TARİHİ VE YERİ

Kura 11/04/2022 tarihinde saat 14:30’da Başkanlığımız Nuri DEMİRAĞ Konferans Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Salgın sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura çekimini takip etmek isteyen adaylar 11/04/2022 tarihinde (www.ssb.gov.tr) internet adresinde “Duyurular” kısmında yayımlanacak olan linkte yer

alacak internet adresinden kura çekimini canlı olarak takip edebileceklerdir.

KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI

 1. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir.
 2. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile alınacak işçi sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Başkanlığımız (www.ssb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 3. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle alınacak işçi sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 4. Kura sonucu belirlenen asıl adaylar ile öncelik hakkına sahip asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.
 1. EVRAK TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
 1. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Başkanlığımızın internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
 2. Teslim edilen belgeler incelendikten sonra gerekli şartları taşıdığı tespit edilerek ilan edilecek nihai listede yer alan adaylar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 nci maddesi gereğince Başkanlığımızca sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımızın internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 3. Sözlü sınav, adayların mesleki bilgi beceri ve yetkinliklerini, liyakatini, temsil kabiliyetini, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu ölçmeye yönelik olacaktır.
 4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, Komisyon Başkanı ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması sonucu sözlü sınav puanı belirlenecektir.
 5. Sözlü Sınavda 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 6. Sınav Komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir. Başarılı olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar asıl aday belirlenecek ve asıl sayıyı aşmamak üzere yedek aday belirlenebilecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kontenjan sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.
 7. Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmeyecektir.
 1. Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için bir hak teşkil etmeyecektir.
 2. Sözlü sınav sonucunda başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğrenim düzeyi esas alınmak üzere daha üst öğrenimi bitirmiş olan adaya, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.
 3. Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine noter çekilişi sonucu belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere yedek adaylar Sözlü Sınava tabi tutulacaklardır.
 1. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VE SONUÇLARIN İLANI
 1. Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde gerekçelerini belirtmek suretiyle Sınav Komisyonuna itiraz edebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine posta veya kargo ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi olmayan dilekçe ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 2. Sınav sonucunda asıl ve yedek listede olan adaylar Başkanlığımızın internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 1. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim edemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Doğum, hastalık gibi nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben iki (2) iş günü içerisinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

İ) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Başkanlığımızın bu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkı saklıdır.

İlanen duyurulur.                                                                                           3122/1-1

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.