banner2
Öne Çıkanlar Sözleşmeli Personel Alımı Ahmed Fevzi Ağabey Benim Hayatım bir dizi bakıcı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yayınlanan; Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapıldı.

İŞTE YAPILAN O DEĞİŞİKLİKLER SONRASINDAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 


MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 229 uncu maddesinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fikrasında yer alan “Sanayi ve Teknoloji” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
“(1) Genel Kurul, Cumhurbaşkanının veya Bakanın başkanlığında, Bakanın belirleyeceği kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri, Yükseköğretim Kurulunca tayin edilecek teknik üniversite rektörlerinden biri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü, Bakanca uygun görülecek diğer banka genel müdürleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunca seçilecek sanayi odası, ticaret odası ile ticaret ve sanayi Odası yönetim kurulu başkanları arasından en az birer tane olmak üzere toplam beş yönetim kurulu başkanı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Kurulunca belirlenecek iki Birlik Başkanı, Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu Başkanı, Türkiye Elektrik-Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkanı, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkanı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfi Başkanı ve Genel Kurul gündemi dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenebilecek diğer bakanlık, kamu ve özel sektör temsilcilerinden meydana gelir." 
MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 230 uncu maddesinin birinci fikrasında yer alan “yıllık faaliyet raporlarını incelemek, yıllık çalışma programı esaslarını tespit etmek” ibaresi “faaliyet raporu ile performans programını incelemek” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231 inci maddesinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(1) İcra Komitesi, Bakanın başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısından, KOSGEB Başkanından, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenecek birer temsilci ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, TÜBİTAK ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yönetim kurulları tarafından belirlenecek birer temsilciden oluşur. Bakanın toplantıya katılamaması durumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı toplantıya başkanlık eder." 
MADDE 6- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232 nci maddesinin birinci fikrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fikraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"a) Kalkınma plan ve programları kapsamında ve/veya Genel Kurulun belirlediği politikalar, amaçlar, hedefler ve ilkeler istikametinde işletmelerin geliştirilmesi ve desteklenmesine ilişkin uygulama kararlarını almak ve yürütmek. 
b) Başkanlıkta istihdam edilecek personelin görev ve pozisyonlarını, sayılarını ve alacakları ücretlere ait teklifleri ilgili mercilere sunulmak üzere karara bağlamak." 
“d) Küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulması, iştirak edilmesi ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kaynakların temin edilmesi, yurtiçinden veya yurtdışından kaynak sağlanması konularında karar almak.” 
MADDE 7- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 234 üncü maddesinin birinci fikrasının (g), (h), (1), (i), (m), (s) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"g) İşletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli teçhizat, malzeme, laboratuvar, atelye araçları ile hammaddelerin teminine destek sağlamak." 
"h) Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile ilgili kuruşlar arasında koordinasyon ile Başkanlığa bağlı merkez ve enstitüler arasında koordinasyonu temin etmek. 
1) İşletmeler ve girişimciler tarafından sunulan yatırım projelerini teknik ve ekonomik açıdan değerlendirmek ya da değerlendirilmesini sağlamak yahut bunlar hakkında görüş bildirmek, finansman ihtiyacı konularında danışmanlık yapmak, sigorta, kefalet ve kredi kuruluşları ile olan ilişkilerinde rehberlik hizmeti vermek. 
i) İşletmelerin verimliliklerinin, üretimlerinin ve pazarlama imkânlarının geliştirilmesi için büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının üretimlerinde kullanacakları mamul veya yarı mamul malları küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminden temin edecek, büyük kuruluşların da üretimlerini küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminin ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlemelerini gerçekleştirecek sistemi yerleştirmek ya da desteklemek, küçük ve orta ölçekli sanayi kesimi için ihracat imkânı yaratmak." 
"m) Icra Komitesi tarafından karara bağlanan taşınmaz malları edinmek." 
"*s) İşletmelerin ve girişimcilerin kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları ile diğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nakdi veya gayri nakdi kredi temin edebilmeleri için faiz, kâr payı, komisyon ve diğer masraflarına geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz destekler sağlamak." 
"44) İşletmelere ve girişimcilere yönelik belirlenen destek politikalarının tasarım süreçlerinde faydalanılmak ve sunulan hizmetlerin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden işletme ve girişimcilere ait bu hususlara ilişkin her türlü bilgi ve veriyi almak ve analiz etmek, raporlamak, ilgili mevzuatı çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerle paylaşmak.” 
MADDE 8- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 235 inci maddesinin üçüncü fikrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fikrasında yer alan “yabancı uzmanlar” ibaresi "personel” şeklinde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan "desteklenen araştırma geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyetlerine ilişkin her türlü süreçte görev yapmak üzere" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 9- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 236 nci maddesinin birinci fikrasının (a) bendinde yer alan "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 10- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 470 inci maddesinin birinci fikrasının (e) ve (1) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"e) Su konusundaki uluslararası ve bilimsel gelişmelerin takibi, bilgi üretimi ve paylaşımı, bu sahadaki uzmanların yetiştirilebilmesi gibi maksatlarla ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kurs, konferans ve benzeri faaliyetler ve belge ile değerlendirilecek teorik ve/veya uygulamalı eğitim ve öğretim programlarını düzenlemek, uygulamak veya bunlara katkı sağlamak. 
f) Enstitünün görev alanına giren konularda Türkçe veya yabancı dillerde süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.” 
MADDE 11-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 473 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"(3) Yönetim Kurulu, altı ayda bir olmak üzere Enstitü Başkanının daveti üzerine olağan toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Yönetim Kurulu, olağan toplantılar dışında gerekli görülen hallerde Başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir." 
MADDE 12- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü maddesinin birinci fikrasına “Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Eğitim ve Yayın Koordinatörlüğü ve” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 13- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 
“Koordinatörlüklerin görevleri MADDE 474/A-(1) Koordinatörlüklerin görevleri şunlardır: a) Politika Geliştirme Koordinatörlüğü: 
1) Su ile ilgili, geleceğe yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, takip edilmesi, ülkemizin kısa ve uzun dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi, su yönetimi ile ilgili görev yapmakta olan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanmasına yönelik bilgi üretmek. 
2) Sürdürülebilir su politikalarının geliştirilmesi ve küresel su meselelerinin çözülmesi yönünde stratejiler üretilmesi için gerekli imkân ve araçların geliştirilmesine katkı sağlayacak araştırmalar yapmak. 
3) Su ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışma, bilgi üretimi ve istatistik faaliyetleri ile diğer dış gelişmeleri takip etmek. 
4) Enstitü tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası forum, konferans, toplantı, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak. 
5) Uluslararası su hukukuna ilişkin çalışmalar yapmak. 
6) Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılması ilkelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak. 
7) Enstitü Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. b) Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü: 
1) Enstitünün görev alanına giren konularda yurtiçi ve yurtdışı proje tekliflerinin hazırlanmasını ve yürütülmesini koordine etmek ve izlemek. 
2) Bilimsel araştırmalar yapmak ve araştırma çıktı ve sonuçlarının ulusal ve uluslararası su politikalarına katkı sağlaması ve yayımlanması için ilgili koordinatörlükleri desteklemek. 
3) Yürütülen projelere dair gerekli kayıtları tutmak ve projelerin ilerleme ve sonuçlarına ilişkin raporları hazırlamak. 
4) Enstitü Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. c) Eğitim ve Yayın Koordinatörlüğü: 
1) Enstitünün görev alanına giren konularla alakalı ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programlarının planlanması ve uygulanması çalışmalarını yürütmek. 
2) Enstitü personelinin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bilgi düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli programları planlamak, geliştirmek ve uygulamak; hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak. 
3) Enstitünün görev alanına giren konularda yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve yayımını sağlamak, yapılacak yayınlar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. 
4) Enstitünün görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak, bu alandaki arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek. 
5) Enstitü Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Ç) İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü: 1) Enstitünün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek. 2) Stratejik planlama ile ilgili tüm iş ve işlemlerin koordinasyonunu yapmak. 
3) Enstitü birimlerinin belirlenen performans, verimlilik ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek, koordine etmek ve üst yöneticiye sunmak. 
4) Enstitü faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve faaliyet raporu çalışmalarını koordine etmek. 
5) Enstitünün yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, sağlık ile diğer idari hizmetlerini yürütmek, taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak. 
6) Bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak. 
7) Enstitü personelinin özlük iş ve işlemlerini yürütmek. 
ALICA, 
8) Enstitünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 9) Enstitü Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.” 
MADDE 14- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 548 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Personel 
MADDE 548- (1) Bir yayın kuruluşu olan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun personeli yapım ve yayına hizmet etmekte olup bu hizmetler memurlar ve özel hukuk hükümlerine tabi personel eliyle gördürülür.” 
MADDE 15-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 550 nci maddesinin dördüncü fikrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Bu standardlar ihtiyari olup; standardın ilgili olduğu Bakanlığın teklifi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanının onayı ile mecburi kılınabilir." 
MADDE 16- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 551 inci maddesinin birinci fikrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"1) Uygunluk değerlendirme alanlarında diğer faaliyetleri yürütmek." 
MADDE 17- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 556 nci maddesinin üçüncü fikrasında yer alan “harcama yetkilisidir” ibaresi “üst yöneticisidir” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 18-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 563 üncü maddesinin birinci fikrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“c) Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları." 
MADDE 19. 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 598 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 
“Tanımlar MADDE 598/A-(1) Bu Bölümün uygulanmasında; a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını, b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını, c) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını, Ç) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını, d) Konsey: İstatistik Konseyini, e) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu, f) Program: Resmî İstatistik Programını, ifade eder." 
MADDE 20- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 599 uncu maddesinin birinci fikrasında yer alan “Resmî İstatistik Programının” ibaresi “Programın” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 21- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 600 üncü maddesinin başlığı “Kurumun görev ve yetkileri" şeklinde, birinci fikrasının (a) bendinde yer alan “Resmî İstatistik Programını” ibaresi “Programı” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Resmî İstatistik Programı” ibaresi “Program” şeklinde, (g) ve (h) bentlerinde yer alan “Resmî İstatistik Programının” ibareleri “Programın” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 22- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 601 inci maddesinin başlığı “Konsey” şeklinde, birinci fikrasında yer alan “Resmî İstatistik Programının” ibaresi 
Programın” şeklinde, “İstatistik Konseyi” ibaresi “Konsey" şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı” ibaresi “Başkan" şeklinde, dördüncü fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fikrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
"(2) Konsey; Bakanın başkanlığında, bakanlıkların ilgili bakan yardımcıları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı, Vergi Konseyi Başkanı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı, istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanından oluşur. Bakanın toplantıya katılamadığı durumlarda görevlendireceği bakan yardımcısı Konseye başkanlık eder. Konsey üyeleri, toplantılara katılamamaları halinde, yerlerine yetkilendirilmiş birer temsilci görevlendirirler." 
"(4) Konseyin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde Konsey Başkanı, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini oy hakkı olmaksızın Konsey toplantılarına çağırabilir.” 
MADDE 23- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 602 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 602- (1) Başkanlık, merkez ve taşra teşkilâtından meydana gelir. Merkez teşkilâti, hizmet birimlerinden oluşur. Başkanlıkta işlerin niteliğine göre, daire başkanlıkları bünyesinde grup başkanlıkları, bölge müdürlükleri bünyesinde ise grup müdürlükleri oluşturulabilir.” 
MADDE 24- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 603 üncü maddesinin birinci fikrasında yer alan “Türkiye İstatistik Kurumunun” ibaresi “Kurumun” şeklinde, "resmî 
istatistik programına” ibaresi “Programa” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
“(2) Başkanlıkta, Başkana yardımcı olmak üzere altı Başkan Yardımcısı atanabilir. Başkan Yardımcıları, Başkana karşı sorumludur." 
MADDE 25- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 604 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde, ikinci cümlesinde yer alan “Bakan tarafından” ibaresi “Bakanlıkça çıkarılan” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
“Kurumun görev alanıyla ilgili hizmetlerinden sorumlu birimleri daire başkanlıklarıdır." 
"ç) Teftiş Başkanlığı: 
1) Başkanın emri veya onayı üzerine Kurumun merkez ve taşra teşkilatının faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak Başkan adına teftiş, ön inceleme, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek. 
2) Müfettişlerin araştırma, ön inceleme, inceleme, soruşturma ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları Teftiş Başkanlığı görüşü ile birlikte Başkana sunmak. 
3) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.” 
“(3) Teftiş Başkanlığının çalışma usul ve esasları, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir." 
MADDE 26- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 608 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"Mali haklar 
MADDE 608/A- (1) Kurumda görev yapan Teftiş Başkanı, İstatistik Daire Başkanı, İstatistik Grup Başkanı ve İstatistik Grup Müdürü sırasıyla, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca bağımsız genel müdürlük Teftiş Kurulu Başkanı, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı ve Gelir İdaresi Grup Müdürüne denktir.” 
MADDE 27- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 610 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 
“Müfettiş ve müfettiş yardımcılığı 
MADDE 610/A-(1) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir. Bunlar mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcılarına 
denktir." 
MADDE 28- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 611 inci maddesinde yer alan “Resmî İstatistik Programı” ibaresi “Program” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 29- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 614 üncü maddesinin altıncı fikrasında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanlığından alınacak görüş üzerine” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 30- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 693 üncü maddesinin birinci fikrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"$) Yurtiçinde vakıf kültür varlıklarını ihya etmek ve onarmak; yurtdışında ilgili ülke mevzuatı ve standartlarına da uyularak vakıf kültür varlıklarını ihya etmek ve onarmak, yurtdışındaki vakıflara ait taşınmazlar üzerinde yeni yapı inşa etmek ve bunları onarmak, ihtiyaç halinde onarılan, ihya veya inşa edilen taşınmazların tefrişini yapmak.” 
MADDE 31- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 767 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 32- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 768 inci maddesinin birinci fikrasının (j) bendinde yer alan “politikalarını belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak” ibaresi “politikalarına ilişkin Bakanlığa öneride bulunmak” şeklinde değiştirilmiş, (s) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 
“ş) Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası kapsamında ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak, gerekli iş ve işlemleri yürütmek, 
t) Savaş ve seferberlik hali için akaryakıt kaynak kataloğu hazırlamak ve akaryakıt tahsisatı yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek," 
MADDE 33- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), ($), (f), (i) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (o) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
“C) Enerji Hammaddeleri Dairesi Başkanlığı, $) Agrega Dairesi Başkanlığı,” "f) Metalik Madenler Dairesi Başkanlığı," "i) Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanlığı,” “k) Sektör İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,” "1) Hammadde Üretim İzinleri Dairesi Başkanlığı,“ 
MADDE 34- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772/B maddesinin birinci fikrasının (C) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 35- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772/C maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Enerji Hammaddeleri Dairesi Başkanlığı 
MADDE 772/C- (1) Enerji Hammaddeleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan IV. Grup (b) bendi ruhsatlara ilişkin süre uzatım ve diğer talepleri mevzuat kapsamında değerlendirmek ve sonuçlandırmak. 
b) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan IV. Grup (b) bendi kapsamındaki işletme izinli ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerinin projesine ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve takibini yapmak. 
c) Yeraltı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak desteklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 
ç) Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası kapsamında ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak, gerekli iş ve işlemleri yürütmek. 
d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.” 
MADDE 36- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772/Ç maddesinin başlığı “Agrega Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş, birinci fikrasının birinci cümlesinde yer alan "ve Hammadde Üretim İzinleri” ibaresi ve birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 37- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772/F maddesinin başlığı “Metalik Madenler Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Enerji Hammaddeleri ve” ibaresi, (a) ve (b) bentlerinde yer alan “(b)," ibareleri ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 38- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772/Ğ maddesinin birinci fikrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir. 
"e) Savaş ve seferberlik hali için akaryakıt kaynak kataloğu hazırlamak ve akaryakıt tahsisatı yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek," 
MADDE 39- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772/1 maddesinin başlığı "Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “, Kurul İşleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“a) Madencilik faaliyetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca planlanan kamu yararı niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere ait diğer yatırımların kamu yararı açısından 
önceliği ve önemine ilişkin Bakanlığa görüş bildirmek.” 
MADDE 40- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772/K maddesinin başlığı "Sektör İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı” şeklinde ve birinci fikrasının birinci cümlesinde yer alan “Araştırma-Geliştirme” ibaresi “Sektör İzleme” şeklinde değiştirilmiş, aynı fikraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir. 
"d) 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan I. Grup (a) bendi ruhsatlara ilişkin talepler ile 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemleri yapmak. 
e) Maden mevzuatı ile ilgili çalışmalarda Hukuk Müşavirliği ile birlikte gerekli koordinasyonu sağlamak, iş ve işlemleri yürütmek, kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan mevzuat taslaklarını incelemek ve Hukuk Müşavirliğine iletilmek üzere görüş oluşturmak. 
1) Sektörün faaliyetleri ile ilgili beyan, talep ya da tespit edilen sorunlar için iyileştirici tedbirler ve çözümler geliştirmek üzere yatırımcı ile kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, gerekli çalışmaları yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak. 
g) Daimi nezaretçiler ve yetkilendirilmiş tüzel kişiler için eğitim ve sertifikasyon programları hazırlamak ve uygulanmasını temin etmek." 
MADDE 41- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 772/K maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"Hammadde Üretim İzinleri Dairesi Başkanlığı 
MADDE 772/L- (1) Hammadde Üretim İzinleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretim izin taleplerini değerlendirmek. 
b) Hammadde üretim izin sahalarındaki madencilik faaliyetlerinin projesine ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve takibini yapmak. 
c) Maden sahalarında Genel Müdürlükçe tespit edilen pasa, artık ve atıkların hammadde üretim izin talepleri kapsamında değerlendirilmesini sağlamak. 
ç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.” 
MADDE 42- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 775 inci maddesinin birinci fikrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir. 
"C) Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek. 
ç) Genel Müdürlük teşkilatı ile ilgili adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak. 
d) Personel eğitim merkezleri ile diğer eğitim kurum ve tesisleriyle ilgili işleri yapmak.” 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17