banner2
Öne Çıkanlar Yılmaz Çinpolat kimdir Rubenis İplik tülmen köyü AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen Organize

Harran Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi alacak

Harran Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi için sınavla Sosyal bilimlerFen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Estütülerine lisansüstü ve doktora öğrencisi alacağını duyurdu.

 

 

FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURUİLANI

 

 

 

 

ANABİLİMDALLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 

DOKTORAPROGRAMLARI

 

 

 

ÖNKOŞULLAR

 

Kontenjan

Ales Asgari Puan

 

Kontenja n

Ales Asgari Puan

Yabancı Dil Asgari Puan

MakineMühendisliği

13

SAY55

7

SAY55

55

 

 

 

 

 

İnşaatMühendisliği

 

 

 

 

18

 

 

 

 

SAY55

 

 

 

 

6

 

 

 

 

SAY55

 

 

 

 

55

Tezli Yüksek Lisans için İnşaat Mühendisliği Lisans MezunuOlmak.

Doktora için İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunu Olmak

 

ÇevreMühendisliği

 

12

 

SAY55

 

2

 

SAY55

 

55

Tezli Yüksek Lisans için Çevre Mühendisliği Lisans MezunuOlmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

10

SAY55

3

SAY55

55

 

GıdaMühendisliği

10

SAY55

2

SAY55

55

 

BahçeBitkileri

14

SAY55

5

SAY55

55

Ziraat Fakültesi MezunuOlmak.

TarlaBitkileri

13

SAY55

6

SAY55

55

 

BitkiKoruma

5

SAY55

-

SAY55

55

 

Toprak Bil. ve Bitki Besleme

15

SAY55

3

SAY55

55

 

Zootekni

8

SAY55

-

-

-

 

TarımEkonomisi

8

SAY55

-

-

-

 

Fizik

5

SAY55

2

SAY55

55

 

Kimya

12

SAY55

4

SAY55

55

 

Biyoloji

20

SAY55

6

SAY55

55

 

Matematik

2

SAY55

4

SAY55

55

 

*SAY 55 -Ales Puan türü sayısal alanda en az 55 olmasıgerekmektedir.

 

 Başvuru KabulKoşulları

1-Yüksek Lisans programına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları ve Transkript not Ortalamasının  yüz (100)  üzerinden en az altmış (60) veya eşdeğeriolması,

2-   Doktora programına başvuracak adayların tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları ve tezli yüksek lisans Transkript not ortalamasının yüz (100) üzerinden en az yetmiş beş (75) veya eşdeğeriolması,

3-  ALES sonuç belgesi,  ALES sonuç belgesinin ön görülen puan türü için en az 55 (Ellibeş)olması,

4-     Doktora için; YDS, KPDS veya ÜDS (Fen Bilimleri alanında)’den en az 55 (ellibeş) puan veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından denkliği kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan aldığını  gösterir belge,

6-Yurt dışından  mezun  olanların başvuru sırasında diploma ve transkript orijinalleri ile denklikbelgesi,

7-Enstitüye İki programa aynı anda başvuruyapılamaz.

8-Askerlik görevi devam eden adayların başvurusu kabuledilmez.


 Aday Başvurusu İçin GerekliBelgeler

1-Ön Kayıt Formu (Enstitülerin web sayfasından matbu evrak indirilip doldurularak ilgili Enstitüyeteslim edilecektir.)

2-Yüksek lisans için, lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylısureti,

3-Doktoraiçin,lisansveyüksek lisansdiplomasıveyamezuniyetbelgelerininaslıveyaonaylısureti,

4-Transkrip (not döküm) belgesinin aslı veya onaylı sureti, (yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve tezli yüksek lisans başarı not ortalamalarının 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgenin mezun olunan üniversitenin öğrenci işlerinden alınması, bu belgesi olmayan adaylarda ise Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığının 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.) Lisans tamamlama programından mezun olan adayların lisans transkripti ile beraber ön lisans transkriptini de  getirmelerigerekmektedir.

5-  Erkek adaylar için Mayıs 2016 tarihine kadar askerlikle ilişkisi olmadığına dairbelge

6-ALES sonuç belgesi  (2013 ilkbahar ve sonrası dönemlergeçerlidir.)

7-Doktora başvurusu için yabancı dilbelgesi,

8-Nüfus cüzdanın fotokopisi ve 1 adet vesikalıkfotoğraf,

9-Adaylarınşahsenveyanotervekâletiilebaşvurusuzorunludur.EksikevraklavePostayoluylayapılanbaşvuru kesinlikle kabuledilmeyecektir.

 

 Değerlendirme

 

 Yüksek lisansiçin

Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20'si, bilim sınavından alınan notun %20'si (bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.) ile YDS’den veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınavdan alınan puanın %10'unun toplamının en az 60 olması gerekir. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik oranı sıfır (0) olarak değerlendirilir. Ayrıca adayın, bilim sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Bilim sınavından 60’dan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Bu hesaplamalar sonrasında 60 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabuledilirler.

 

 Doktoraiçin

Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 10'u, yüksek lisans  mezuniyet  not  ortalamasının  %15'i,  bilim  sınavının  %25'inin  (bilim  sınavı  yazılı  veya  sözlü  olarak

 yapılabilir) toplamının en az 70 olması gerekir. Ancak, adayın bilim mülakat sınavından en az 70 puan almış olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 70’den daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dahilinde doktora programlarına kabuledilir.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSAN VE DOKTORAPROGRAMLARININ

 

BaşvuruTarihleri

28 Aralık 2015- 08 Ocak2016

SınavYeri

İlgili Anabilim DalıBaşkanlıkları

 

Bilimsınavı

13 Ocak 2016 Çarşambasaat:10:00

(Sınav saatinden bir saat önce, sınava gireceğiniz ilgili anabilim dalı başkanlığında hazırbulununuz.)

 

 

KesinKayıt

*Kazanan adayların kayıtları 18-20 Ocak2016’da,

*Ders kayıtları ise 25-27 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. (Kesin kayıtta istenilen diğer belgeler ve sınav sonuçları üniversitemizin web sayfasından ilanedilecektir.

*Ayrıca adaylara herhangi bir tebligatyapılmayacaktır.)

BaşvuruYeri

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü,  Fen BilimlerEnstitüsü

İletişim

0414 318 37 60-61-62


 

FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHARYARIYILI

YABANCI UYRUKLU TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURUİLANI

 

 

AnabilimDalı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

DOKTORA PROGRAMLARI

 

ÖNKOŞULLAR

MakineMühendisliği

6

3

 

İnşaatMühendisliği

8

2

 

BahçeBitkileri

2

1

 

TarlaBitkileri

2

4

 

Toprak Bil. ve BitkiBesleme

3

-

 

Zootekni

5

-

 

Kimya

7

3

 

Matematik

-

1

 

Bitkikoruma

1

-

 

GıdaMühendisliği

2

-

 

 

 

 KabulKoşulları

 

 Yüksek Lisans Programına başvurabilmekiçin;

 

1-  Yabancı uyruklu öğrenciler için başvuruformu,

2-   Lisans diplomasının aslı ve konsolosluk veya noter onaylı Türkçetercümesi,

3-   Adayların lisans seviyesinde aldıkları dersler/notları gösteren resmi transkriptin aslı ve konsolosluk veya noter onaylı Türkçetercümesi,

4-    Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olduğundan adayların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı herhangi bir Türkçe dil eğitim merkezinden son 5 (beş) yıl içerisinde almış en az (B) düzeyinde (100’lük sisteme göre 65 puan ve yukarısı) Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olmaları şarttır. Türkçe Dil Yeterlilik belgesini sunmayan öğrencilerin Üniversiteye şartlı kabulleri yapılır ve enstitü yönetim kurulunca bir yıl izinli sayılır. Öğrencilerin bu süre sonunda yeterlilik belgesini getirmesi halinde Üniversiteye kesin kayıtları yapılır. Bir yılın sonunda dil yeterlilik belgesini getiremeyen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir. Lisans eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olanlardan Türkçe Dil Yeterlilik belgesi şartıaranmaz.

5-   İngilizce veya Türkçe 2 adet referansmektubu,

 

 Doktora Programına başvurabilmekiçin;

 

1-   Yabancı uyruklu öğrenciler için başvuruformu,

2-   LisansveYüksekLisansdiplomasınınaslıvekonsoloslukveyanoteronaylıTürkçetercümesi

3-     Adayların lisans ve Yüksek Lisans seviyesinde aldıkları dersler/notları gösteren resmi transkriptin aslı ve konsolosluk veya noter onaylı Türkçetercümesi,

4-    Adayların, ÜDS’den (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı), KPSD’den (Kamu personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya YDS’den (Yabancı Dil Sınavı) İngilizce, Fransızca veya Almanca’dan en az 55puanveyaÜniversitelerarasıKurul’cakabuledilenbirdilsınavındaneşdeğerbirpuanalmaları,

5-   Yüksek Lisans başvurularında belirtilen Türkçe Dil Belgesi ile ilgili koşulları sağlamışolmak, 6- İngilizce veya Türkçe 2 adet referansmektubu,


BaşvuruTarihleri

28 Aralık 2015- 08 Ocak2016

SınavYeri

İlgili Anabilim DalıBaşkanlıkları

 

Bilimsınavı

13 Ocak 2016 Çarşambasaat:10:00

(Sınav saatinden bir saat önce, sınava gireceğiniz ilgili anabilim dalı başkanlığında hazırbulununuz.)

 

 

KesinKayıt

*Kazanan adayların kayıtları 18-20 Ocak2016’da,

*Ders kayıtları ise 25-27 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. (Kesin kayıtta istenilen diğer belgeler ve sınav sonuçları üniversitemizin web sayfasından ilanedilecektir.

*Ayrıca adaylara herhangi bir tebligatyapılmayacaktır.)

BaşvuruYeri

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü,  Fen BilimlerEnstitüsü

İletişim

0414 318 37 60-61-62

 

T.C.

HARRANÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜMÜDÜRLÜĞÜ

 

 

KARAR 2015/17/01: 2015–2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde, Enstitümüz Anabilim Dallarına alınacak Yüksek Lisans öğrenci kontenjanlarının Anabilim Dalı Başkanlıklarının teklif ve önerileri göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekliyle kabulüne ve Rektörlük Makamı’naarzına;

 

TIP PROGRAMI YÜKSEKLİSANS

AnabilimDalı

Kontenjanı

Anabilim Dalı ÖzelŞartları

Biyokimya

15

-

Mikrobiyoloji

3

-

Perfüzyonistlik

3

-

 

VETERİNER PROGRAMI YÜKSEKLİSANS

AnabilimDalı

Kontenjanı

Anabilim Dalı ÖzelŞartları

Mikrobiyoloji

3

-

Doğum veJinekoloji

3

Veteriner FakültesiMezunu

Parazitoloji

3

Veteriner Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Sağlık Yüksek OkuluMezunu

Dölerme ve SuniTohumlama

3

-

Farmakoloji veToksikoloji

3

Veteriner FakültesiMezunu

DOKTORAPROGRAMI

Perfüzyonistlik

3

-Perfüzyonistlik Bölümünden Tezli Yüksek Lisans yapmışolmak.

- ÜDS, KPDS, veya YDS sınavlarından birinden en az 55 ve üstü puanalmak

** Yukarıdaki tabloda belirtilen Anabilim Dalı Özel Şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 Enstitü KabulKoşulları

1-Yüksek Lisans programına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları ve Transkriptnot

Ortalamasının yüz (100)  üzerinden en az altmış (60) veya eşdeğeriolması,

2-   Doktora programına başvuracak adayların tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları ve tezliyüksek

lisans Transkript not ortalamasının yüz (100) üzerinden en az yetmiş beş (75) veya eşdeğeriolması,

3-Doktora programı için yüksek lisans gerektirmeyen programlarda (hazırlık sınıfları hariç en az onyarıyıl

süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara görebir


Laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar) lisans mezuniyet notu 100 üzerinden enaz

65olmalıdır.

4-ALES sonuç belgesinin sayısal puan türü için en az 55 (Ellibeş)olması,

5-    Doktora için; YDS, KPDS veya ÜDS (ilgili alanda)’den en az 55 (elli beş) puan veya Üniversitelerarası

Kurul tarafından denkliği kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan aldığını gösterirbelge,

6-Yurt dışından mezun olanların başvuru sırasında diploma ve transkript orijinalleri ile denklikbelgesi,

7-Enstitülere iki programa aynı anda başvuruyapılamaz.

8-Askerlik görevi devam eden adayların başvurusu kabuledilmez.

 

 Başvuru için gereklibelgeler

1-Dilekçe                                  formu                                  web                                 sitemizden( http://saglikbilens.harran.edu.tr/saglikbilens/tr/formlar/formlar/              )indirilip            eksiksiz doldurularak Başvurulan Anabilim Dalı Başkanlığına imzalatılarak Enstitüye teslim edilecektir.

2-   Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi (başvuru esnasında belgenin aslı getirilecektir.)

3-Askerlik durum belgesinin aslı(Mayıs 2016 tarihine kadar askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dairbelge)

4-Transkript   belgesinin   fotokopisi   (başvuru   esnasında   belgenin   aslı   getirilecektir.)

 mezuniyet  not  ortalamaları mezun oldukları kurumdan 100’lük sisteme  dönüştürülmeli     ve

 onaylatılmalıdır. 100’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK’ün çevrim tablosuna    göre

 hesaplanır.

 

5-  ALES sayısal sonuç belgesi  (son 3 yıl, 2013 ilkbahar ve sonrası dönemlergeçerlidir.)

6-Yüksek lisans ve Doktora başvurusunda yabancı dil belgesine sahip öğrencilerin dil belgesinin webçıktısı,

7-Nüfus cüzdanınınfotokopisi,

8-2 Adetfotoğraf,

9-   Adayların şahsen veya noter vekaleti ile başvurusu alınır. Eksik evrak veya Posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabuledilmeyecektir.

10-       Kazanamayan adayların müracaat sırasında verdiği evrakların fotokopileri iade edilmeyecektir.

 Değerlendirme:

 

 a)Tezli Yüksek Lisans Adayın bilim aşamasından başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si ile lisans başarı notunun %20'si , bilim sınavından alınan notun %20'si ile Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), KPDS veya YDS’ den alınan notun %10 toplamının en az 60 olması gerekir. Ayrıca adayın, bilim sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Bilim sınavından 60’dan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst notatamamlanır.Buhesaplamalarsonrasında60puanveyadahayüksekpuanasahipolan


adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dahilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabuledilir.

 

b)     Doktora: Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının  %  10'u,  yüksek  lisans  mezuniyet  not  ortalamasının  %15'i,  bilim  sınavının

%25'inin (bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir) toplamının en az 70  olması  gerekir. Ancak, adayın bilim mülakat sınavından en az 70 puan almış olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 70’den daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dahilinde doktora programlarına kabuledilirler.

 

BaşvuruTarihi

28 Aralık 2015 – 08 Ocak2015

SınavYeri

İlgili Anabilim DalıBaşkanlıkları

 

Bilimsınavı

13 Ocak 2016 ÇarşambaSaat:10:00

(Sınav   saatinden   bir  saat  önce,   sınava  gireceğiniz  ilgili Anabilim Dalı Başkanlığında hazırbulununuz.)

 

 

KesinKayıt

*Kazanan adayların kayıtları 18-20 Ocak 2016’da,

*Ders kayıtları ise 25-27 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

(Kesin kayıtta istenilen diğer belgeler ve sınav sonuçları üniversitemizin web sayfasından ilanedilecektir.

*Ayrıca adaylara herhangi bir tebligatyapılmayacaktır.)

BaşvuruYeri

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İletişim

0414 318 37 65 – 66

KARAR 2015/17/02: 2015-2016 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında Enstitümüze alınacak Yabancı Uyruklu tezli yüksek lisans öğrenci kontenjanının anabilim dalı başkanlığının teklif ve önerileri göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekliylekabulüne;

 

TIP PROGRAMI YÜKSEKLİSANS

AnabilimDalı

Kontenjanı

Anabilim Dalı ÖzelŞartları

Biyokimya

5

-

 

VETERİNER PROGRAMI YÜKSEKLİSANS

Mikrobiyoloji

3

-

 

Başvuru Koşulları ve GerekliBelgeler:

 Yüksek Lisans Programına başvurabilmekiçin;

1-              Ön Kayıt Formu (web sayfasından matbu evrak indirilip doldurularak Enstitüye teslim edilecektir.)

2-              Lisans diplomasının aslı ve konsolosluk veya noter onaylı Türkçetercümesi,

3-         Adayların, lisans seviyesinde aldıkları dersler/notları gösteren resmi transkriptin aslı ve konsolosluk veya noter onaylı Türkçetercümesi,


4-         Adayların, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı herhangi bir Türkçe dil eğitim merkezinden son 5 (beş) yıl içerisinde almış en az (B) düzeyinde (100’lük sisteme göre 65 puan  ve yukarısı) Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olmaları şarttır. Türkçe Dil Yeterlilik belgesini sunamayan öğrencilerin Üniversiteye şartlı kabulleri yapılır ve enstitü yönetim kurulunca bir yıl izinli sayılırlar. Öğrencilerin bu süre sonunda yeterlilik belgesini getirmesi halinde Üniversiteye kesin kayıtları yapılır. Bir yılın sonunda dil yeterlilik belgesini getiremeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiğikesilir,

5-         İngilizce veya Türkçe 2 adet referansmektubu,

6-         Adayların şahsen başvurusu zorunludur. Eksik evrak ve posta yoluyla yapılan başvuru kesinlikle kabuledilmeyecektir.

 Yüksek Lisans programına kayıt için gereklibelgeler:

Başvuru kısmında belirtilen belgeler ilebirlikte;

a-              Öğrenim vizesi bulunan pasaportun onaylıfotokopisi

b-             İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresinin onaylıfotokopisi,

c-               Öğrenci katkı payı ücretinin ödendiğini gösterenmakbuz

 

BaşvuruTarihi

28 Aralık 2015 – 08 Ocak2015

SınavYeri

İlgili Anabilim DalıBaşkanlıkları

 

Bilimsınavı

13 Ocak 2016 ÇarşambaSaat:10:00

(Sınav   saatinden   bir  saat  önce,   sınava  gireceğiniz  ilgili Anabilim Dalı Başkanlığında hazırbulununuz.)

 

 

KesinKayıt

*Kazanan adayların kayıtları 18-20 Ocak 2016’da,

*Ders kayıtları ise 25-27 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

(Kesin kayıtta istenilen diğer belgeler ve sınav sonuçları üniversitemizin web sayfasından ilanedilecektir.

*Ayrıca adaylara herhangi bir tebligatyapılmayacaktır.)

BaşvuruYeri

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İletişim

0414 318 37 65 – 66

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİALINACAKTIR

 

 TEZLİ YÜKSEK LİSANSPROGRAMLARI

 

 

Programlar

 

Kontenjan

ALES

Puan Türü

Başvuru için Gerekli YabancıDil

YDS/ÜDS/ KPDS

asgariPuan

 

BaşvuruŞartları

Coğrafya

10

SÖZ.55

-

-

Coğrafya bölümü ve Coğrafya öğretmenliği mezunlarıbaşvurabilirler

 

KamuYönetimi

 

3

 

EA55

 

İngilizce

 

40

İİBF. Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi lisans mezunlarıbaşvurabilirler.

Temel İslamBilimleri

3(*)

SÖZ.55

-

-

İlahiyat ve İDKAB Bölümü mezunlarıbaşvurabilirler.

(*) Tasavvuf Tarihi alanındayaptırılacaktır.

 

 KabulKoşulları

1-Adayların lisans derecesine sahip olmaları ve Transkript not ortalamasının yüz (100) üzerinden en az Altmış (60) veya eşdeğeri olması, (lisans tamamlama programından mezun olan adayların  lisans transkripti ile beraber ön   lisans  transkriptini de getirmelerigerekmektedir.)

2-  ALES sonuç belgesi,  ALES sonuç belgesinin ön görülen puan türü için en az 55 (Ellibeş)olması,

3-Kamu Yönetimi anabilim dalında tezli yüksek lisans için YDS veya ÜAK tarafından kabul edilen  eşdeğer sınavdan İngilizce-40 puan belgesi sunmaları gerekir, bu ön şartı sağlayamayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

4-Yurt dışından  mezun olanların başvuru sırasında diploma ve transkript orijinalleri ile denklikbelgesi,

5-Askerlik durum belgesinin aslı (Mayıs 2016 tarihine kadar askerlik ile ilişiklerininolmadığına dair belge),

6-Enstitüye iki programa aynı anda başvuruyapılamaz.

7-Adaylarınşahsenveyanotervekâletiilebaşvurusuzorunludur.EksikevraklavePostayoluylayapılanbaşvuru kesinlikle kabuledilmeyecektir.

 

 Aday Başvurusu İçin GerekliBelgeler

1-Ön Kayıt Formu ( web sayfamızdan matbu evrak indirilip doldurulacak ve Enstitüye teslimedilecektir.)

2-Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurum onaylısureti,

3-Lisans Transkripti (not döküm) belgesinin aslı veya kurum onaylı sureti, (yüksek lisans başarı not ortalamalarının 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgenin mezun olunan üniversitenin öğrenci işlerinden  alınması,  bu belgesi olmayan adaylarda ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esasalınacaktır.)

4-  ALES sonuç belgesi  (son 3 yıl, 2013 İlkbahar ve sonrası dönemlergeçerlidir.)

5-Kamu Yönetimi anabilim dalı tezli yüksek lisans için yabancı dil belgesi, (bu anabilimdalı dışında başvuru şartı olmamakla beraber yabancı dil belgesi bulunanların başvuru esnasında bu belgeyi sunmalarıgerekmektedir.)

6-Nüfus cüzdanın onaylı fotokopisi ve 2 adet vesikalıkfotoğraf,

 Değerlendirme  :

Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20'si, bilim sınavından alınan notun %20'si (bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir) ile YDS’den veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınavdan alınan puanın %10'unun toplamının en az 60 olması gerekir. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik oranı sıfır (0) olarak değerlendirilir. Ayrıca adayın, bilim sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Bilim sınavından 60’dan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Bu hesaplamalar sonrasında 60 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabuledilirler.


DOKTORAPROGRAMLARI

 

 

Programlar

 

Kontenjan

ALES

Puan Türü

YDS/ÜDS/ KPDS

asgariPuan

 

BaşvuruŞartları

 

 

Maliye

 

 

3

 

 

EA.55

 

 

55

Lisans: Siyasal Bilgiler, Hukuk, İİB,ve dengi lisans mezunları,ile Yüksek Lisans: Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Hukuk anabilim dalı tezli yük.lis. mezunlarıbaşvurabilirler.

 KabulKoşulları

1-  Başvuracak adayların tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları ve tezli yüksek lisans transkriptnot ortalamasının yüz (100) üzerinden en az yetmiş beş (75) veya eşdeğeriolması,

2-  ALES sonuç belgesi,  ALES sonuç belgesinin ön görülen puan türü için en az 55 (Ellibeş)olması,

3-   YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÜAK tarafından denkliği kabul edilen bir sınavdaneşdeğer puan aldığını gösterirbelge,

4-Yurt dışından  mezun  olanların başvuru sırasında diploma ve transkript orijinalleri ile denklikbelgesi,

5-  Askerlik durum belgesinin aslı (Mayıs 2016 tarihine kadar askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dairbelge),

6-Enstitüye iki programa aynı anda başvuruyapılamaz.

7-Adaylarınşahsenveyanoter vekâletiilebaşvurusuzorunludur.EksikevraklavePostayoluylayapılanbaşvuru kesinlikle kabuledilmeyecektir.

 Aday Başvurusu İçin GerekliBelgeler

 

1-Ön Kayıt Formu ( web sayfamızdan matbu evrak indirilip doldurulacak ve Enstitüye teslimedilecektir.)

2-Llisans ve yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgelerinin aslı veya onaylısureti,

3-Transkrip (not döküm) belgesinin aslı veya onaylı sureti, (lisans ve tezli yüksek lisans başarı not ortalamalarının 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgenin mezun olunan üniversitenin öğrenci işlerinden  alınması,  bu belgesi olmayan adaylarda ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esasalınacaktır.)

4-ALES sonuç belgesi  (son 3 yıl, 2013 İlkbahar ve sonrası dönemlergeçerlidir.)

5-Yabancı dilbelgesi,

6-Nüfus cüzdanın onaylı fotokopisi ve 2 adet vesikalıkfotoğraf,

 

 Değerlendirme  :

Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 10'u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15'i, bilim sınavının %25'inin (bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir) toplamının en az 70 olması gerekir. Ancak, adayın bilim mülakat sınavından en az 70 puan almış olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 70’den daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dahilinde doktora programlarına kabul edilirler.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSAN VE DOKTORAPROGRAMLARININ

BaşvuruTarihleri

28 Aralık 2015 – 08 Ocak2016

SınavYeri

İlgili Anabilim DalıBaşkanlıkları

 

Bilimsınavı

14 Ocak 2016 Perşembesaat:10:00

(Sınav saatinden bir saat önce, sınava gireceğiniz ilgili anabilim dalı başkanlığında hazırbulununuz.)

 

 

KesinKayıt

*Kazanan adayların kayıtları 20-22 Ocak2016’da,

*Ders kayıtları ise 25-27 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. (Kesin kayıtta istenilen diğer belgeler ve sınav sonuçları üniversitemizin web sayfasından ilanedilecektir.

*Ayrıca adaylara herhangi bir tebligatyapılmayacaktır.)

BaşvuruYeri

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü,  Sosyal BilimlerEnstitüsü

İletişim

0414 318 3769


 II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANSPROGRAMLARI

 

 

Programlar

Kontenjanlar

Asgari öğrencisayısı

ProgramÜcreti

İşletme

20

-

  1. Yarıyıl2.500-TL,
  2. Yarıyıl2.500-TL

 

 KabulKoşulları

  1. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracakadayların;

a)        Bir lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Yurt dışından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu’nca verilmiş denklik belgesi almaları zorunludur. (Başvuru esnasında belgenin aslıgetirilecektir.)

b)        Transkript belgesi (Lisans tamamlama programından mezun olan adayların  lisans transkripti ile beraber ön  lisans  transkriptini de getirmelerigerekmektedir.)

c)        ALES ve YDS puanına sahip adaylar, bu belgelerini başvuru evraklarınaekleyebilirler.

d)        Askerlik durum belgesinin aslı (Mayıs 2016 tarihine kadar askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dairbelge),

e) Adayların şahsen veya noter vekaleti ile başvurusu zorunludur. Eksik evrak ve posta  yoluyla  yapılan  başvuru kesinlikle kabuledilmeyecektir.

 

 

 Başvuru için gereklibelgeler

 

1-     Ön Kayıt Formu (web sayfamızdan matbu evrak indirilip doldurulacak ve Enstitüye teslimedilecektir.)

2-     Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylısureti,

3-     Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti, (lisans başarı not ortalamalarının 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgenin mezun olunan üniversitenin öğrenci işlerinden alınması, bu belgesi olmayan adaylarda ise YÖK Başkanlığının 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esasalınacaktır.)

4-       Nüfus cüzdanın onaylı fotokopisi ve 2 adetfotoğraf,

 

 

 II. Öğretim tezsiz yüksek lisansdeğerlendirme

 

Adayların mezuniyet not ortalamaları (transkript) ile bilim alanında yapılacak yazılı sınavından alınan puan değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Hesaplama: BP= Mezuniyet ortalaması %60+ Bilim yazılı sınavı notu %40 şeklindedir. En yüksek puan alan adaydan en düşük puan alan adaya doğru bir sıralama yapılır. Bu sıralamada puanı en yüksek olan adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday, programa kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Belirtilen kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir. Bunların yerine başarı puanı sıralamasına uymak koşulu ile asıl listeden kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar bir yedek liste ilan edilecektir. İkinci bir yedek liste ilan edilmeyecektir. Hesaplama sonucunda eşit puana sahip adaylardan lisans mezuniyet not ortalamasına göre öncelikverilir.

 

BaşvuruTarihi

28 Aralık 2015 – 08 Ocak2016

SınavYeri

İlgili Anabilim DalıBaşkanlıkları

Bilimsınavı

12 Ocak 2016 Salısaat:10:00

Başarılı olan adayların ilan edileceği tarih (Sınav sonuçlarıüniversitemizin

web sayfasından ilanedilecektir.)

 

14 Ocak 2016

Kontenjana giren adayların kesin kayıttarihi

(kesin kayıtta istenilen diğer belgeler üniversitemizin web sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca adaylaraherhangi

bir tebligatyapılmayacaktır.)

 

15-19 Ocak2016

Kayıt yapılmayıp boş kalan kontenjanların ilan edileceğitarih

21 Ocak2016

Sıralamada en yüksek puana göre yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylarınkesin

kayıt tarihi (ikinci bir yedek liste ilanedilmeyecektir.)

 

22 Ocak2016

DersKayıtları

25-27 Ocak2016

BaşvuruYeri

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu Sosyal BilimlerEnstitüsü

İletişim

0414- 3183769

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.