banner2
Öne Çıkanlar Balıklıgöl PKK Urfa Haber Şanlıurfa valisi Milletvekili

Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararını açıkladı! İşte Detaylar

Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin Meslek Kodları Değişiyor
 
SGK hizmet dökümünde büro işçisi olarak girilen meslek kodunun fiilen yaptığı işe uygun hale getirilmesi talebi hakkında Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararı an itibariyle duyuruldu!

Sürekli işçi kadrosuna geçen işçinin meslek kodunun düzeltilmesi gerekir diyerek ilan edildi
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)
SAYI : 53878609-101.07.04-E.14907
BAŞVURU NO : 2018/3146
KARAR TARİHİ : 04/09/2018
TAVSİYE KARARI
BAŞVURAN
BAŞVURAN VEKİLİ / TEMSİLCİSİ
BAŞVURUYA KONU İDARE
BAŞVURUNUN KONUSU
BAŞVURU TARİHİ

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
SGK hizmet dökümünde büro işçisi
olarak girilen meslek kodunun fiilen
yaptığı işe uygun hale getirilmesi talebi
hakkındadır.
13.3.2018
I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ
1) Başvuran; 4 Mayıs 2009 tarihinden itibaren taşeron firma elemanı olarak Dicle Üniversitesi Fen
Fakültesi bünyesinde bilgisayar ağırlıklı olmak üzere bilişim teknik hizmetlerini yürüttüğünü, son
hizmet alım ihalesi öncesi meslek kodunun SGK sistemine doğru girilmesi için gönderilen tabloda
kendisine uygun olan yardımcı teknik hizmetler sınıfı olarak bildirim yaptığını 2017 yılında SGK
sisteminde meslek kodunun büro işçisi olarak girildiğini fark ettiğini, söz konusu durumun
düzeltilmesi için 30/06/2017 tarihli ve 23250 sayılı dilekçe ile idareye başvurduğunu, ancak konuyla
ilgili her hangi bir işlem yapılmadığını ve dilekçesine cevap verilmediğini, 696 sayılı KHK ile kadroya
geçiş için başvurusunu tamir/bakım pozisyonu olarak seçtiğini ancak ilgili idarenin bu talebi SGK
kayıtları esas alınacağı gerekçesiyle reddettiğini ifade ederek, meslek kodunun şuan çalıştığı pozisyona
uygun hale getirilmesini talep etmektedir.
II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI
2) Kurumumuzun 03/05/2018 tarihli ve E.7580 sayılı bilgi-belge isteme yazısına cevaben
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen 29/05/2018 tarihli ve 10893 sayılı yazıda:
2 / 6
2.1. Başvuranın 09.04.2009 tarihinde Fen Fakültesinde göreve başladığı,
2.2. Başvuranın, 2009 yılına ait hizmet alımı sözleşmesi ve teknik şartnameye göre temizlik
işçisi olarak işe alındığı, Rektörlük ve Bağlı Birimlerinin hizmet alım İhalelerinin 2010
yılından itibaren birleştirilerek Rektörlük tarafından yapıldığı, 2016 yılından önce
gerçekleştirilen ihalelerin Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin Genel
Temizlik Alım İhalesi olarak yapıldığından, bu kapsamda çalıştırılan personelin işi
yürüten yüklenici firma tarafından SGK Meslek Kodunun 9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)
olarak işlemlerinin yapıldığı,
2.3. Üniversite Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerinin; 36 ay (2016-2017-2018) süre ile genel
temizlik hizmetleri, yardımcı büro hizmetleri, yardımcı teknik hizmetler, park bahçe ve
peyzaj hizmeti, şoförlük hizmeti ve sosyal hizmetler olarak olmak üzere gerçekleştirilecek
ihale kapsamında kullanılmak üzere 11/09/2015 tarihli ve 63830 sayılı yazı ekinde
gönderilen formları doldurarak gönderilesinin istendiği, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
tarafından gönderilen formda …’nun yardımcı büro personeli hizmetleri olarak belirtildiği
ve yüklenici firma tarafından buna göre SGK meslek kodunun 9112.11 büro işçisi olarak
gösterildiği,
2.4) Fen Fakültesi Dekanlığı tarafından D.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilen,
17/09/2015 tarihli, 63352 sayılı ve “Hizmet Alım Çalışması” konulu yazı ekinde gönderilen
formda …’nun, görev pozisyonunun “Yardımcı Teknik Hizmetler” sınıfında gösterilmesi
gerekirken sehven “Yardımcı Büro Hizmetleri” sınıfında gösterildiği,
2.5) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127 nci maddesinde belirtilen hükümler ile
01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Personel Çalıştırılmaya Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin
Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına
Dair Usul ve Esaslar” çerçevesinde sürekli İşçi kadrosuna geçiş için başvuran …’ya ait SGK Hizmet
Dökümünde meslek kodunun 9112.11 (Büro İşçisi) olarak yapılığından Taşeron Tespit Komisyonu
SGK Dökümünde belirtilen meslek kodunu esas alarak sürekli işçi kadrosuna başvuru işlemlerinin
gerçekleştirildiği, bildirmiştir.
III. İLGİLİ MEVZUAT
3) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma
hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinde, “…Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma
hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği
Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler…” ,
4) 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun "Kurumun
Görevi" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikayet
üzerine, idarenin hertürlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet
anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye
önerilerde bulunmakla görevlidir.”
5) 16/06/2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun; “Kurumca verilecek idarî para cezaları” 
3 / 6
başlıklı 102 nci maddesinin 1 fıkrasının n bendinde; ( 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 76
ncı maddesiyle bu bendin 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.) “Kurumca
dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası
öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;….. n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim
hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu,
gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu
gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası
uygulanır.”
6) 10/06/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu’nun
“Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin 7 fıkrası; “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet
üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu
işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işverenalt
işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak
bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan
yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.”
7) 30/06/1989 tarihli ve 20211 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 375 sayılı “657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı
Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C.
Emekli Sandığı Kanunu İle Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı
İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin Geçici 23 üncü
maddesinin 5 inci fıkrası; “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları
taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale
sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri
hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak
kazandıkları tarihi geçemez. Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri
yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder.”
IV. KAMU DENETÇİSİ CELİLE ÖZLEM TUNÇAK’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ’NE
ÖNERİSİ

8. Başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı
birlikte değerlendirildiğinde; başvuru konusuna ilişkin “Tavsiye Karar Önerisi” Kamu
Başdenetçisi’ne sunulmuştur.
V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE
A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme
9) Başvuranın; ilk kez 09/04/2009 tarihinde Dicle Üniversitesi Fen Fakültesinde alt işveren
bünyesinde 2009 yılına ait hizmet alım sözleşmesi ve teknik şartnameye göre temizlik işçisi olarak
göreve başladığı, Üniversite Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerinin hizmet alım ihalelerinin 2010 yılından
itibaren birleştirilerek Rektörlük tarafından yapıldığı, en son yapılan ihale kapsamında, İdari ve Mali
İşler Daire Başkanlığı tarafından Üniversite Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerinin, 36 ay (2016-2017-
2018) süre ile genel temizlik hizmetleri, yardımcı büro hizmetleri, yardımcı teknik hizmetler, park
bahçe ve peyzaj hizmeti, şoförlük hizmeti ve sosyal hizmetler olarak olmak üzere gerçekleştirilen ihale
kapsamında kullanılmak üzere 11/09/2015 tarihli ve 63830 sayılı yazı ekinde gönderilen formların
doldurularak Dekanlıklar tarafından gönderilmesinin istendiği, başvuran tarafından söz konusu 
4 / 6

FLAŞ! KAMU İŞÇİLERİNE İKRAMİYE VERİLECEK TIKLAYINIZ
formda meslek kodu olarak tamir ve bakım işaretlendiği halde, Fen Fakültesi Dekanlığı tarafından
gönderilen formda …’nun, görev pozisyonunun “Yardımcı Teknik Hizmetler” sınıfında gösterilmesi
gerekirken sehven “Yardımcı Büro Hizmetleri” sınıfında gösterildiği, başvuranın 2017 yılında SGK
sisteminde meslek kodunun büro işçisi olarak girildiğini fark ettiği ve söz konusu durumun
düzeltilmesi için 30/06/2017 tarihli ve 23250 sayılı dilekçe ile idareye başvurduğu, ancak idare
tarafından konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı ve dilekçesine cevap verilmediği, bu arada
başvuranın kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri
kapsamında çalıştırılmakta iken 04/01/2018 tarihinde sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinde bulunduğu
ayrıca 11/01/2018 tarihli dilekçe ile SGK hizmet dökümünde meslek kodunun değiştirilmesini tekrar
talep ettiği, Rektörlük Makamının 29/03/2018 tarihli ve 38948411/119 sayılı oluru ile sürekli işçi
kadrosuna geçişinin yapıldığı, ancak 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127 nci maddesinde
belirtilen hükümler ile 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum
ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında
Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne
Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü
Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” çerçevesinde sürekli işçi kadrosuna geçiş için
başvuran ilgiliye ait SGK hizmet dökümünde meslek kodunun 9112.11 (Büro İşçisi) olarak
yapılığından bahisle Taşeron Tespit Komisyonu tarafından SGK dökümünde belirtilen meslek
kodunun esas alınarak sürekli işçi kadrosuna başvuru işlemlerinin gerçekleştirildiği ve meslek
kodunun değiştirilmesi talebinin tespit komisyonunun yetkisinde olmadığı gerekçesiyle talebinin
reddedildiği, bunun üzerine başvuranın Kurumumuza başvurarak SGK hizmet dökümünde 9112.11
(Büro İşçisi) meslek kodunun fiilen yaptığı işe uygun hale getirilmesini talep ettiği görülmektedir.
10) Başvuruya konu uyuşmazlığın; başvuranın alt işveren bünyesinde işe giriş tarihinden itibaren
meslek kodunun SGK sistemine hatalı girilmesi daha sonra sürekli işçi kadrosuna geçiş aşamasında
375 sayılı KHK’nın Geçici 23 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gerekçe gösterilerek düzeltilemeyeceği
hususuna ilişkin olduğu ve söz konusu hatanın düzeltilip düzeltilemeyeceği noktasında toplandığı
görülmektedir.
11) Doktrinde, idarenin ifa ile mükellef olduğu herhangi bir kamu hizmetinin kuruluşunda,
düzenlenmesinde veya teşkilatında, bünyesinde, personelinde yahut işleyişinde bir takım aksaklık,
hukuka aykırılık, bozukluk, düzensizlik, eksiklik, sakatlık veya ihmalin ortaya çıkması neticesinde
hizmetin, eksik ve hatalı ifa edilmesi, zamanında ifa edilmemesi idarenin hizmet kusuru olarak
tanımlanmakta ve hizmet kusurunun hem idarenin eylemlerinden hem de işlemlerinden doğabileceği,
değerlendirilmektedir.
12) Diğer yandan Anayasamızın 2 nci maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri
hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren,
Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini
bağlı sayan devlet olarak tanımlanmaktadır. Nitekim Anayasa’nın 125 inci maddesinde, idarenin,
kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu, ifade edilerek belirtilen hukuk
devleti ilkesinin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.
13) Somut olay kapsamında, başvuranın ihale kapsamında kullanılmak üzere doldurduğu formda
meslek kodu olarak tamir ve bakımı işaretlediği halde, Fen Fakültesi Dekanlığı tarafından İdari ve
Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilen formda büro görevlisi olarak bildirildiği, söz konusu işlemin
idarenin kusurundan kaynaklandığı ve idare tarafından sehven yapıldığının kabul edildiği,
5 / 6
14) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalıların
işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için
idari para cezasının öngörüldüğü, dolayısıyla söz konusu kusurun bahsi geçen idarenin hukuka
aykırılık teşkil eden işleminin bir sonucu olduğu, görülmektedir.
15) Diğer yandan bahsi geçen İdare tarafından sehven yapılan işlemin 375 sayılı KHK’nın Geçici
23 üncü maddesinin 5 inci fıkrası “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen
şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale
sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.” hükmüne istinaden sürekli
işçi kadrosuna geçiş aşamasında da düzeltilemeyeceği iddiasına karşılık; herhangi bir işlemin hukuka
aykırı olduğunun idarece tespit edilmesi halinde idarenin geri alma kararı ile statüyü geçmişe etkili
olarak düzeltmesi gerekir. Zira hukuka aykırılıkların giderilmesi hukuk düzeninin temel değeridir.
Bununla birlikte hukuka aykırı işlemlerden kişileri yükümlendirici olanların (kişi aleyhine olanların)
süre sınırına tabi olmadan geri alınabileceği kabul edilmektedir. Hak doğurmayan, hatta kişilere bir
yükümlülük yükleyen veya bir yaptırım uygulayan işlemlerin her zaman geri alınabileceği kabul
edilmektedir (Bkz. Onur Karahanoğulları, İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler,
Turhan Kitabevi, Ankara, 2012, s. 585-586).
16) Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; yukarıda yapılan açıklamalar ışığında
başvuranın ihale kapsamında alınacak personelin niteliğini ve yapacağı işi belirlemek amacıyla
doldurduğu formda gerekli dikkat ve özeni gösterip teknik hizmetleri seçtiği halde büro personeli
olarak bildirilmesinin idarenin kusurundan kaynaklandığı, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından
hukuka aykırılık teşkil etmek suretiyle sehven yapılan işlemin, başvuranın 30/06/2017 tarihli
dilekçeyle talebine rağmen düzeltilmemesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonuç ve
kanaatine ulaşılmıştır.
B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme
17) Günümüzde demokratik, modern ve katılımcı yönetim anlayışında idarelerden sadece hukuka
uygun olarak hareket etmeleri değil aynı zamanda iyi yönetişim ilkelerine uygun işlem tesis etmeleri
de beklenmektedir.
18) İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; Kurumumuzun bilgi
ve belge talebine süresi içinde cevap verildiği, İdarenin başvuranla ilgili işlemlerinde, ‘hesap
verilebilirlik’, ‘şeffaflık’, ilkelerine uygun davrandığı, ancak idarenin, şikâyetçiye verdiği cevapta
hangi sürede hangi mercilere başvurabileceğini göstermediği bu nedenle ‘karara karşı başvuru
yollarının gösterilmesi’ başvuranın ilk başvuru dilekçesine cevap vermediği bu nedenle de kararın
geciktirilmeksizin bildirilmesi’ ve ‘makul sürede karar verme’ ilkesine uymadığı tespit edildiğinden,
İdarenin bundan böyle bahse konu ilkelere uygun davranması önerilmektedir.
VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
19) 6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye
tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse
(varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup Diyarbakır İdare
Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.
6 / 6
VII. KARAR
Yukarıda açıklanan gerekçeler ve dosya kapsamına göre BAŞVURUNUN KABULÜNE;
Başvuranın SGK hizmet dökümünde 9112.11 (Büro İşçisi) olarak girilen meslek kodunun fiilen yaptığı
işe uygun hale getirilmesi hususunda,
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; DİCLE
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde
Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,
Kararın, BAŞVURANA ve DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE tebliğine, Türkiye
Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.
Kaynak: Memurlarahaber

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.