banner2
Öne Çıkanlar Urfa Haber Sanlıurfa Haber Urfa Haberleri Balıklıgöl Sanlıurfa Haberleri

YSK Seçim takvimini ve katılacak partileri açıkladı

Milletvekili Genel Seçim Takvimi

Milletvekili Genel Seçimi başlangıç tarihi 10 Mart olacak, 24 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar ilan edilecek, 8 Mayıs'ta ise gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri başlayacak.

YSK'nın 7 Haziran 2015'te yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin belirlediği seçim takvimine göre, YSK, seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti.

25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler şöyle:

(alfabetik sıralamaya göre);
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Alternatif Parti,
3- Anadolu Partisi,
4- Bağımsız Türkiye Partisi,
5- Büyük Birlik Partisi,
6- Cumhuriyet Halk Partisi,
7- Demokrat Parti,
8- Demokratik Gelişim Partisi,
9- Demokratik Sol Parti,
10- Doğru Yol Partisi,
11- Emek Partisi,
12- Genç Parti,
13- Hak ve Adalet Partisi,
14- Hak ve Eşitlik Partisi,
15- Hak ve Özgürlükler Partisi,
16- Halkın Kurtuluş Partisi,
17- Halkın Yükse
lişi Partisi,
18- Halkların Demokratik Partisi,
19- Hür Dava Partisi,
20- İşçi Partisi,
21- Liberal Demokrat Parti,
22- Merkez Parti,
23- Millet Partisi,
24- Millet ve Adalet Partisi,
25- Milliyetçi Hareket Partisi,
26- Muhafazakâr Yükseliş Partisi,
27- Özgürlük ve Dayanışma Partisi,
28- Saadet Partisi,
29- Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi,
30- Türkiye Komünist Partisi,
31- Yurt Partisi

 

İŞTE YSK'NIN ALMIŞ OLDUĞU KARARLARI
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapılacağı öngörülmüş; aynı Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir." hükmüne yer verilmiştir.
Bir önceki 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü yapıldığından, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 2839 sayı lı Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılması gerekmektedir. 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününe
kadar olan süreçte seçimle ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerin Seçim Takvimine bağlanması amacıyla Kurulumuzun 24/10/2014 tarihli, 2014/4127 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon, çalışmalarını tamamlayarak, konu hakkında düzenlediği karar taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla,
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapılacağı öngörülmüş; aynı Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir." hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılması ve bu seçimin başlangıç tarihinin de 10 Mart 2015 Salı
günü olması gerekmektedir.


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesi ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14. maddesinin onuncu bendi hükümleri uyarınca; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, bu hususta gerekli önlemleri almaya ve gereken genelgeleri zamanında hazırlayıp yayınlamakla görevli ve yetkili kılınan Yüksek
Seçim Kurulunca; önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de ilgili kanunlarda öngörülen işlemlerin, zamanında ve düzen içinde yürütülmesi ile yapılmasını sağlamak amacıyla, bütün bu iş ve işlemlerin bir Seçim Takvimine bağlanması zorunlu bulunmaktadır.

 

7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenlerin oy kullan abilmeleri dâhil seçim sürecinde kanunlarda yapılması gerekli görülen iş ve işlemleri kapsamak ve bunların zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırla nan ekli “Seçim Takvimi”nin kabulüne karar vermek gerekmiştir.
S O N U Ç:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili işlemlerin ekli "Seçim Takvimi"nde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülmesine,

2-Ekli "Seçim Takvimi"nin bu karar metnine dâhil olduğuna,
3-"Seçim Takvimi"ndeki, belirli genel nitelikteki işlemlerle, tüm
vatandaşları ilgilendiren tarihlerin sırası geldikçe Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak TRT aracılığı ile
yayınlanmasına,
4-Karar örneği ve eki “Seçim Takvimi”nin Resmî Gazete’de yayımlan
masına,
5-Karar örneğinin ve eki “Seçim Takvimi”nin;
a)Adalet Bakanlığına,
b)İçişleri Bakanlığına,
c)Dışişleri Bakanlığına,
d)Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına,
e)Seçime katılabilme yeterliliğine sahip oldukları tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına
gönderilmesine,
f)Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet
adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları na iç-mail olarak
iletilmesine karar verildi.

İŞTE TÜM DETAYLARIYLA 2015 SEÇİM TAKVİMİ

14 MART 2015 CUMARTESİ

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

15 MART 2015 PAZAR
Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi,

16 MART 2015 PAZARTESİ
 Önseçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve  kurullarda görev alacaklara tebligatların yapılması,

17 MART 2015 SALI
1-Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna
bildirilmesi
23 MART 2015 PAZARTESİ
Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili listelere yapılacak itirazların önseçim ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü

24 MART 2015 SALI
1-Siyasi partiler önseçim ya da aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleştirilmesi,
11 NİSAN 2015CUMARTESİ
Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlama
larının son günü
14 NİSAN 2015SALI
1-Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerinin tamamlanması ve bu listelerin ilgili il seçim kuru lubaşkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmî Gazetede yayınlanmak/yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi
2-Siyasi partilerce sandık kurulunda görevlendirileceklere ilişkin listelerinteslim edilmesinin son günü
3-Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilik seçmen list elerinin belirlenmesi ve www.ysk.gov.tr adresinden ilânı.
15 NİSAN 2015ÇARŞAMBA
1-Her sandık için adı önerilen başkan adayları arasından ad çekilereks andık kurulu başkanlarının belirlenmesi, sandık kurulu başkan ve üyelerinin SEÇSİS'e girilmesine başlanılması
3-2),
2-Sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetin başlangıç tarihi

3-Milletvekili geçici aday listelerinin radyo, televizyon ve Resmî Gazetede
yayınlanması/yayımlanması
4-Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilânı
5-Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve Yüksek SeçimKuruluna yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi
6- Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği,
7-  a)Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği,
b) Gümrük sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması ve ilgililere
tebliğive bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması.

16 NİSAN 2015PERŞEMBE
1-Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların
son günü
2-Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetinson günü


17 NİSAN 2015CUMA
1-Geçici adayların ilgili il seçim kurullarınca incelenmesinin son günü,
2-Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda meydana gelen noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adaya, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü

18 NİSAN 2015CUMARTESİ
1-İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itirazüzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü
2-Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü
19 NİSAN 2015PAZAR
1-Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarcaverilen kararlara yönelik itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,
2-Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmelerinin son günü,
3-İstifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyleaday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi,

4-Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.


20 NİSAN 2015PAZARTESİ
1-Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilercetamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,
2-Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü
.
21 NİSAN 2015SALI
1-Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00’de kura çekilmesi, davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kura çekiminin yapılması

2-Kura tutanağının aynı gün en seri şekilde Yüksek Seçim Kurulunabildirilmesi.


22 NİSAN 2015ÇARŞAMBA
Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü

23 NİSAN 2015PERŞEMBE
Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listelerinin seçim
çevreleri itibariyle ilân edilmek üzere;
a)İl seçim kurullarına,
b)Resmî Gazete, radyo ve televizyonda yayımlanmak/yayınlanmak üzereilgili mercilere gönderilmesi

24 NİSAN 2015CUMA
Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmî Gazete ve illerde ilânı
26 NİSAN 2015PAZAR
1-Yurt içi sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması

1),2-Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere
asılacak olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması.
27 NİSAN 2015PAZARTESİ
1-Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı, basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde dağıtımına başlanması

2- Gümrük kapılarında kullanılacak oy pusulalarının basımı ve diğer araç vegereçlerin ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması
3-Yurt dışı temsilciliklerde görev alan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması.

28 NİSAN 2015SALI
İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerlerinin belirlenerek siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son günü


30 NİSAN 2015 PERŞEMBE
1- Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına teslimininbitirilmesi


2-Siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilân ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin songünü
3 MAYIS 2015PAZAR
İlçe seçim kurullarınca, siyasi partiler ve bağımsız adaylarının
yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerleri ilesüresinin
belirlenmesinin son günü.
8 MAYIS 2015CUMA
GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,
YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE
BAŞLANMASI.
18 MAYIS 2015PAZARTESİ
Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerekçoğaltılmaya başlanılması.
22 MAYIS 2015CUMA
1-Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,


2-İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması

3- Seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü
23 MAYIS 2015CUMARTESİ
Radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zamansıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi


28 MAYIS 2015 PERŞEMBE


PROPAGANDA SERBESTLİĞİNİN VE BİR KISIM SEÇİM YASAKLARININ BAŞLANGICI

31 MAYIS 2015 PAZAR
Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması


YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ.
1 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ
1-Yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması

2-Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmes


3- Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi (Görevliler 1 Haziran 2015 Pazartesi günü akşamına kadar herhangibir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ilçe seçimkurulu başkanına iade ederler (Örnek: 16 no.lu Tutanak). Bütün bunlara rağmen seçmen bilgi kâğıtlarını herhangi bir şekilde 1 Haziran 2015
Pazartesi gününe kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almaları husus u ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilân edilir. Alınmayan seçmen bilgi kâğıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilir.).
3 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBA
İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.
4 HAZİRAN 2015 PERŞEMBE
Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin kesinleştirilmesi ve çoğ altılmasına başlanması.
5 HAZİRAN 2015CUMA
Kesinleştirilen tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.
6 HAZİRAN 2015CUMARTESİ
Seçim propagandasının sonu (Saat 18.00)
7 HAZİRAN 2015 PAZAR OY VERME GÜNÜ
Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00)

www.balikligol.com

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.