banner2
Öne Çıkanlar NİHAT Viranşehir Aktoprak Spor harran Podoloji Merkezi Yeşiltepe ve İğdeli

Kültür Bakanlığı Uzman sınavla yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV İLANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 10 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, sözlü sınavla Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 1. SÖZLÜ SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
 3. En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;
 1. İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun

olmak.

 1. Turizm İşletmeciliği bölümlerinden mezun olmak.
 2. Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği

bölümlerinden mezun olmak.

 1. Mimarlık bölümünden mezun olmak.
 2. İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
 1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında;
 • İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için, KPSSP28 puan türünden en az 80 (seksen) puan almak, Alınacak personel sayısı; 2 (iki)
 • Turizm İşletmeciliği bölümleri mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 2 (iki)
 • Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 3 (üç)
 • Mimarlık bölümü mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 1 (bir)
 • İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 2 (iki)

kaydıyla, müracaat edenlerin KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayısının 4 (dört) katı aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)

 1. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular elektronik ortamda 16.01.2023-31.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır, Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe

Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,

Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

III- DİĞER HUSUSLAR:

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine bildirim ve Bakanlığın internet sayfası ile Kariyer Kapısı üzerinden duyuru yoluyla yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybeder, yarışma sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Kanun yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

 1. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Yarışma sınavı sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, aşağıda belirtilen konu başlıkları yönünden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Sıra No

Konu Başlıkları

Puan

1

 1. Üniversite eğitimine ait mesleki bilgi düzeyi,

Üniversite eğitimine ait mesleki bilginin alt konuları aşağıda belirtilmiştir.

  1. İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için:

Temel Kavramlar, Mikro-Makro İktisat, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler).

  1. Turizm İşletmeciliği bölümleri mezunları için:

İşletme Yönetimi, Turizm Planlaması ve Politikası, Turizm Pazarlaması, Destinasyon Yönetimi, Maliyet Kontrol, Genel Turizm, İstatistik, Turizm Ekonomisi.

  1. Elektrik Mühendisliği-Elektronik Mühendisliği ve Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümleri mezunları için:

Aydınlatma Tekniği, Enerji Dağıtımı, Enerji Verimliliği, İç Tesisat Projelendirme, Alçak-Orta Gerilim Tekniği, Profesyonel Sahne Sistemleri.

  1. Mimarlık Bölümü mezunları için:

Mimarlık ve Sanat Tarihi, Çevresel Tasarım, Kentsel Yenileme ve Dönüşüm, Yapı Bilgisi, Bina Bilgisi, Şehircilik ve İmar Hukuku

  1. İnşaat Mühendisliği bölümünden mezunları için:

Geoteknik (Zemin Mekaniği ve Temel İnşaat), Yapı Malzemesi, Yapı Statiği, Betonarme, Hidrolik, Şantiye Bilgisi, Yapı Yönetimi, Yapı Maliyeti ve Metraj, Yapı Teknolojileri-Yapı Bilgisi.

 1. Bakanlığın görev alanına ait bilgi düzeyi,

Adaya mezun olduğu alanla ilgili mevzuattan ilgisine göre soru sorulacaktır.

  1. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin bölümü (Onuncu bölüm),
  2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,
  3. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,

50 puan

 1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 2. 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik,
 3. 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik,
 4. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelik, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik,
 5. 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu,
 6. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Seyahat Acentaları Yönetmeliği,
 7. 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu,
 8. 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun,
 9. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik,
 10. 3402 sayılı Kadastro Kanunu,
 11. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
 12. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği,

c) Yabancı dile ilişkin bilgi düzeyi, (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri)

2

Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği

10 puan

3

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe

uygunluğu

10 puan

4

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

10 puan

5

Genel yetenek ve genel kültürü

10 puan

6

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

10 puan

Toplam

100 puan

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenecektir.

Sınav Kurulu tarafından asıl aday sayısının yarısı kadar yedek aday tertip edilecektir. V- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav: Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma sınavını kazanan adaylar www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

15491/1-1

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.