banner2
Öne Çıkanlar Urfa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş Bursa

Gazeteler İçin Covid-19 Yönetmeliği Yayınlandı.

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde 195 Sayılı Kanun Kapsamında Yürürlükte Bulunan Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Genel Kurul Kararı  ve Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 49’uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul Kararının Tadiline Dair Genel Kurul Kararı ile ilgili detaylar resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı

KURUL KARARI
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:
YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI SÜRECİNDE 195 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUATIN UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI
Karar No: 212    Karar Tarihi: 13 Mayıs 2020
Resmi ilan ve reklamların yayınından beklenen amacın gerçekleştirilmesini sağlamak için bu ilan ve reklamların dağıtım esasları ile süreli yayınlara yükletilecek vasıf ve vecibelere ilişkin esas ve usuller 02/01/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 2, 34, 35, 36 ve 53 üncü maddelerine göre Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından kabul edilerek, 05/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Yine 195 sayılı Kanunun anılan maddeleri uyarınca Basın İlan Kurumunun iş ve işlemleri 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ile 08/12/1977 tarihli ve 16133 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında Genel Kurul Kararında düzenlenmiştir.
Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle gündelik yaşamın bir parçası olan süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış, teslim yükümlülüğü, kadro sayısı ve benzeri şartlar bakımından olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdürebilmeleri mümkün görülememektedir.
Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Basın İlan Kurumu ve Valiliklerin görev alanındaki süreli yayınların, COVID-19 salgınından asgari düzeyde etkilenmesi ve mevzuat gereği yükletilen vecibelerin yerine getirilememesi nedeniyle mağdur olmamaları için Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında Genel Kurul Kararının uygulamasına ilişkin aşağıdaki kararlar verilmiştir.
1.     Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin teslim yükümlülüğüne dair 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca basılı nüshalarını en geç yayın gününü takip eden ikinci iş günü saat 16.00'ya kadar Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüklerine ulaştırmak zorunda olan Basın İlan Kurumu görev alanındaki ilçe gazetelerine ait nüshalar ile bağlı Şube Müdürlüklerinin görev alanındaki gazetelere ait nüshaların, ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüklerine haftalık periyotlarla gönderilmeleri yeterli kabul edilecektir.
2.    25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin Ek 2 nci maddesi kapsamında yapılan uygulamalardan yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecektir.
3.    Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki gazetelerin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 46, 66, 72, 73, 79 ve 81 inci maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşlerde salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adetleri şartları uygulanmayacaktır.
4.    Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki aynı yayın yerinde resmi ilan yayınlama hakkını haiz günlük vasıflı statüde yayınlanan ikiden fazla gazete bulunan resmi ilan dağıtım yerlerinde gazeteler; haftanın en az altı günü, günlük en az iki gazetenin yayınlanması kaydıyla ve aralarında yapacakları yazılı mutabakat doğrultusunda dönüşümlü yayın yapabilecektir.
5.    Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki aynı yayın yerinde resmi ilan yayınlama hakkını haiz günlük vasıflı statüde yayınlanan iki gazete bulunan resmi ilan dağıtım yerlerinde gazeteler; her bir gazetenin haftanın en az iki günü yayınlanması kaydıyla ve aralarında yapacakları yazılı mutabakat doğrultusunda dönüşümlü yayın yayın yapabilecektir.
6.    Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz vasıflı gazete statüsünde tek gazete bulunan resmi ilan dağıtım yerlerindeki gazetelerin haftada bir gün yayınlanmaları yeterli olacaktır. 
7.    Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki gazeteler, yayın yerlerinde yetkili makamlarca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilen günler için Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve (d) bentlerinden muaf tutulacaklardır.
8.    Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı kazanabilmek için bekleme süresi içinde bulunan Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki günlük vasıflı gazetelerin, haftanın en az iki günü yayınlanması yeterli kabul edilecektir.
9.    Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 19, 20 ve 21 inci maddeleri uyarınca daha önce alınan Genel Müdürlük kararlarıyla belirlenen ve aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre uygulanmakta olan mahsup işlemleri ile 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun resmi ilan ve reklam kesilmesi yönündeki müeyyide uygulamaları ertelenmiştir.
10.    Yalnız resmi reklam yayınlama hakkını haiz Basın İlan Kurumu görev alanındaki gazete ve dergilerden Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 108 inci maddesindeki şartlar aranmayacak ve bu süreli yayınlar aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden muaf tutulacaktır.
11.    Basın İlan Kurumundan borç para almış olan basın mensuplarının talepleri halinde. Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında Genel Kurul Kararının 10 ve 15 inci maddelerinde düzenlenen borç para taksitleri ertelenecektir.
12.    Gazeteci derneklerinin yapılan para yardımına ilişkin Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 107. maddesinde Mart ayı sonuna kadar öngörülen müracaat süresi uzatılmıştır.
13.    İşbu Genel Kurul Kararının 1 ila 11 inci maddelerinde yer alan kararlar 23/03/2020 tarihinden 30/06/2020 tarihine kadar; 12 nci maddesinde yer alan karar ise 15/04/2020 tarihine kadar uygulanır.
14.    İşbu Genel Kurul Kararının 1 ila 11 inci maddelerinde yer alan kararların bir kısmının veya tamamının uygulama süresinin 30/06/2020 tarihinden sonra altı ayı geçmeyecek şekilde uzatılabilmesine Basın ilan Kurumu Yönetim Kurulu yetkilidir.


KURUL KARARI
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:
BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR 195 SAYILI KANUNUN 49'UNCU MADDESİNDE YER ALAN BASIN AHLAK ESASLARI HAKKINDA 129 SAYILI GENEL KURUL KARARININ TADİLİNE DAİR GENEL KURUL KARARI
Karar No: 213    13 Mayıs 2020
MADDE 1 - 30.11.1994 tarihli ve 22127 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 49'uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlak Esasları Hakkında 18.11.1994 Tarih ve 129 Sayılı Genel Kurul Kararının l'inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
"o) 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ile 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ek gösterge uygulamasından yararlanan gazeteler, kendilerine ait internet sitelerinde yayınlanan bir içerik hakkında 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna göre içeriğin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde ilgili içeriği yayından kaldırır.'"
MADDE 2 - Aynı Genel Kurul Kararının 3'üncü maddesinin birinci fıkrası "Bir yazı, haber, resim ve benzeri basılı yayının veya 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ile 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ek gösterge uygulamasından yararlanan gazetelerin kendilerine ait internet sitelerindeki yayınlarının Basın Ahlak Esasları'na aykırı olduğu yolundaki başvurular, yayın tarihinden itibaren (30) gün içinde yapılmamış ise dikkate alınmaz. Süresi içinde yapılan başvurular, Genel Müdürlükçe ilgili gazeteye tebliğ edilerek, (10) gün içinde savunmalarını vermesi istenir. Süresi içinde savunma verilmezse, savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır. Bu husus, savunma istemini içeren yazıda açıkça belirtilir." şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere beşinci fıkra olarak "Birinci maddenin birinci fıkrasının (o) bendi kapsamında başvurular, mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine her zaman yapılabilir. Genel Müdürlük, mahkeme kararının kesinleşmesine rağmen içeriğin kaldırılmadığını tespit ettiği takdirde, ilgili gazeteye yedi gün içinde mahkeme kararına konu yayının kaldırılması için yazılı uyarı yapar. Genel Müdürlük uyarısına rağmen içeriğin kaldırılmaması halinde, işbu Genel Kurul Kararı hükümleri dairesinde Yönetim Kurulunca işlem yapılır." fıkrası eklenmiştir.
MADDE 3 - Aynı Genel Kurul Kararının 4'üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
"05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ile 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ek gösterge uygulamasından yararlanan gazeteler, kendilerine ait internet sitelerindeki içeriklerinden bu Genel Kurul Kararı hükümleri dairesinde sorumludur. Ancak bu içerikler nedeniyle, 195 sayılı Kanun'un 49 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca uygulanacak müeyyideler, anılan Yönetmelik maddelerinde belirlenen ek gösterge oranı ile sınırlı olarak uygulanır."
MADDE 4 - Bu Genel Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.