banner2
Öne Çıkanlar Michy Batshuayi Eyüp Nebi Belediyesi Babil Kuleleri Kütahyaspor Taraf gazetesi

Topçu Meydanı Projesi Açıklandı!..
Görücüye çıkan Topçu Meydanı Projesinin maketi Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası(ŞUTSO)yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile tartışıldı.
ŞUTSO Meclis Toplantı salonunda Belediye Başkan yardımcısı İbrahim Güllüoğlu başkanlığında bir araya gelen Şanlıurfalı iş adamları projeye tam not verdi.
İŞADAMLARINDAN PROJEYE TAM NOT
Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güllüoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Topçu meydanı olarak adlandırdığımız eski hükümet konağı alanın 25 yıllık kiralama hakkını 12 Nisan Perşembe günü Encümen odamızda saat 10 ihaleye çıkartıyoruz. İnşallah bu ihale Urfa’ya memleketimize özelikle kentin özelikle sıkıntılarından biri olan otoparkın şehrimize katkısı olacağına inanıyoruz. Bu anlamda Ticaret Odası başkanı yönetimi ve üyeleriyle birlikte hem projenin tanıtılması hem ihaleye çıkan alanın sunumu ile alakalı çalışma yaptı.İşadamlarımız gerçekten bu projenin Urfa’ya katkısı olacağını dile getirdiler.Özelikle 12 Nisandaki ihalemize ümit ediyorum ki Urfa’da yerelde yaşayan bir sürü insanımız ihaleye girecek ve hem Urfa Belediyesinin hem de bölgeye kazancı anlamında katkı sunulacaktır.Biz burada teknik arkadaşlarımızla birlikte özelikle ihale şartnamesi yapılan işlemlerle ilgili işadamlarımıza bilgi verdik.ben buradan da ihale gününü Urfalı hemşerilerimize ilan etmek istiyorum.”
ŞUTSO Başkanı Sabri Ertekin, proje ile alakalı üyelerini bilgilendirip toplantıya çağırdıklarını hatırlatarak toplantıda da hem üst düzenleme konusunda görüşlerini bildirdiklerini aktardı. Ertekin, herkesi projenin ihalesine katılmaya çağırdıklarını dile getirdi.
ŞUTSO MECLİS BAŞKANI SAİT MELİK: URFA’YA BÖYLE BİR PROJE YAKIŞIR
Topçu meydanın projesinin tanıtımını yaptığı için belediyeye teşekkür eden ŞUTSO Meclis Başkanı M.Said Melik ise” Bu da çok çok iyi oldu meclis üyelerimizin de tamamı burada. Ümidimiz tabi bizim üyelerinde bu ihaleye girmesi. İnşallah urfa’dan bizim meclis üyesi arkadaşlarımız da bu ihaleye girecek. Bir kere proje hoşumuza gitti. Tebrik ediyorum belediyeyi. Urfa’ya böyle bir proje yakışır. Çok geniş bir meydan bırakmışlar. Üst yapı yok rahatlık olacak. Sulama alanları var onları gördük. Su oyunları falan bence çok çok iyi.”ifadelerini kullandı
KENTLER MEYDANLARIYLA ANILIRLAR
İnşaat mühendisleri eski oda başkanı Enver Sedat Yahlizade da böyle bir projenin yapılmasının Urfa için gerekli olduğunu söyledi. Şanlıurfa’da bir trafik ve otopark probleminin mevcut olduğunu hatırlatan Yahlizade “2 katlı bir otopark yapılacak üzeri meydan olacak.2 katlı otoparkın 1.050 araç kapasiteli olacak. Trafiği ciddi anlamda rahatlatacaktır. Urfa’nın gerçek anlamda bir meydana ihtiyacı vardı. Kentler meydanlarıyla anılırlar.Belediyemiz gerçekten güzel bir proje hazırlamış.Dört dörtlük bir projeye benziyor.”dedi
İhale Şartnamesinde öne çıkan maddeler ise şöyle;
TOPÇUMEYDANINDA KATLI OTOPARK İNŞAATI KARŞILIĞINDA MÜLKİYETTEN GAYRI AYNİ HAK TESİS EDİLEREK 25 (YİRMİBEŞ) YIL SÜRE İLE ÜST HAKKININ (Kullanım hakkı) KİRALANMASINA AİT İHALE ŞARTNAMESİ
1-      İHALE KONUSU
İmar planında meydan olan, Topçu meydanı alanında ihale teknik şartnamesinde belirtilen 1050 (bin elli) araç kapasiteli katlı Otopark yapmak ve işletme belgesi alarak işletmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralanması ihalesidir.
2-      İHALE BEDELİ
2.1 Otopark inşaatının yapılmasına karşılık,bedelsiz işletme süresi 25 yıl (300 ay)dır.
2.2  İnşaatın yapımına (tahmini yapı bedeli 8.550.000,00 TL.) ait geçici teminat (% 3) 256.500,00 (iki yüz elli altıbinbeşyüz )TL.’dir
2.3 Muhammen ihale bedeli 10.000 (Onbin) TL.’dir. Teklifler işletme süresi sabit kalmak üzere muhammen bedel üzerinden arttırma suretiyle yapılacaktır.
3- İHALE YERİ VE TARİHİ
Şanlıurfa Belediyesi Encümeni toplantı salonunda 12 Nisan 2012 Perşembe günü saat 10.00 da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. Yazılı teklif verecekler en geç ihale saatine kadar encümen komisyon başkanlığına tekliflerini teslim etmek zorundadırlar. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklif zarfında 6. maddede istenen belgeler bulunacaktır.
4- İŞİN NİTELİĞİ VE KULLANIMI
4.1 İşin Konusu: Madde 4.2 de yeri tariflenen meydan altında, her türlü masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere sözleşme tarihinden itibaren 10 (On) ay içerisinde, uygulama projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak  1050 (bin elli) araç kapasiteli Otoparkın yapılmasıdır.
4.2 İşin Yapılma Yeri: Şanlıurfa merkez Atatürk mahallesinde imar planında meydan olarak ayrılan Topçumeydanı alanı.
4.3 Niteliği:İmar durumu belgesi ve sözleşme ekindeki projesinde belirtilen 2 katlı otopark inşaatının yapımıdır.
4.4 Otoparkın kullanımı: Yüklenici Otoparkı projesine ve kiralama amacına uygun olarak kullanacaktır. Otopark dışında başka amaçlı faaliyette bulunamayacaktır. Yüklenici yapacağı tadilat ve düzenlemelerde belediyeye bildirimde bulunacaktır.
4.5 Yapıda kullanılacak imalatlar ekteki teknik şartnameye uygun olarak seçilecektir.
4.6 Yüklenici Otoparkı, bedelsiz kullanma süresi ile sınırlı olmak üzere idarenin yazılı iznini aldıktan sonra bir başkasına kiraya verebilir ancak belediyeye karşı yüklenici sorumludur. Yüklenici projenin tamamını belediyenin yazılı onayıyla uygun ve yeterli görmesi halinde bir başkasına devir edebilecektir.
4.7 Bedelsiz kullanma süresi sonunda Otopark yüklenici tarafından kullanılabilir bir şekilde bakım ve onarımı yapılarak belediyeye ücretsiz devredilecektir.
4.8 Otoparkın elektrik ve su aboneleri ve diğer her türlü abonelikler yüklenici tarafından yapılarak, giderleri süresinde ödenecektir.
4. yıllık gelirin %1 oranında hasıla (ciro) payı Milli Emlak Müdürlüğüne yüklenici tarafından ödenecektir.
5- İŞİN MÜDDETİ
5.1.İşe Başlama Tarihi: Yüklenici, uygulama projesini hazırlayarak projeye göre düzenlenecek sözleşmenin imzalanması ve noter tarafından onayından itibaren ruhsat işlemlerini tamamlayacak ve bu işlemden  itibaren 30 gün zarfında inşaata başlayacaktır.
5.2 İşin Süresi: Yüklenici inşaata başlama tarihinden itibaren, taahhüdünü anahtar teslimi olarak 10 (on) ay sonunda tamamlayacaktır.
5.3 Gecikme durumunda yüklenicinin sorumluluğu: Yüklenici öngörülen süre zarfında taahhüdünü yerine getiremez ise iş bitiş tarihini takip eden aydan itibaren Şanlıurfa Belediyesine aylık 100.000 TL ceza ödeyecektir.
5.4 Gecikmeden dolayı, ceza ödenmesi suretiyle uzatma süresi en fazla 3 (üç) aydır. Bu süre içerisinde Yüklenici binanın tümünü eksiksiz bitiremezse hiçbir hak talep etmeden binayı bulunduğu haliyle Şanlıurfa Belediyesine vermeyi kabul ve taahhüt eder.
5.5 İnşaatın yapım süreci idare tarafından sürekli ve düzenli olarak takip edildiği gibi yüklenici tarafından iş programı ve gerçekleşmesi 20 günlük aralıklarla idareye rapor edilir. İdare herhangi bir aksama ve eksiklik tespit ettiğinde bunların düzeltilmesini yükleniciden yazılı olarak ister. Eksikliklerin bir hafta içerisinde düzeltilmemesi ile iş programındaki aksamanın bir sonraki 20 günlük dönemde telafi edilmemesi durumunda idare  5.000 TL ceza uygular.
6-)İHALEYE KATILMA ŞARTLARI: a) Kanuni ikametgâh sahibi olunması,
b)      Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

c)      İstenilen geçici teminat ile şartnamede yazılı belgelerin eksiksiz verilmesi,
d)     Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeler ve imza sirküleri vermeleri şarttır.
e)Gerçek kişilerin ise ticaret ve sanayi odası kaydı veya Meslek odası kaydı ve imza beyannamesi.
7-)İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
a) 2886 sayılı İhale Kanunu, 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlardaki ihalelere katılamayacaklar ve geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
8-)İHALE DÖKÜMANININ TEMİN EDİLMESİ:
İhale dokümanı Tapu Emlak Biriminde görülebilir ve 150.00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, şartname bedeli geri ödenmez. Şartname bedelinin ödendiğine dair belgenin ihale dosyası içine konulması zorunludur.
9-)KİRALANACAK GAYRİMENKULÜN GÖRÜLMESİ:
Teklif sahipleri kiralanacak gayrimenkulün durumları hakkında bilgi almış, inşaat yapılacak alanı gezmiş ve projesini inceleyerek mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılırlar.
10-)TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:
İstekliler teklifleri kapalı zarf içinde belirtilen adrese teslim edeceklerdir.
Teklif zarfının içersinde;
a)Teklif mektubu (teklif mektubu; bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak düzenlenecek teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile açık olarak yazılacak, teklif sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas olan adresi bulunacak ve teklif veren tarafından imzalanacaktır.)
b)Geçici teminata ait alındı belgesi veya geçici teminat mektubu,
c)Teklif sahiplerince; bu ihale için lüzumlu bütün hususları tetkik ederek şartları aynen kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt anlamına gelmek üzere, her sayfayı ve ekleri imzalanmış ‘İhale Şartnamesi
d) (1)-Tüzel kişilerin ticaret ve sanayi odası kaydı, ticaret sicil gazetesi, ve imza sirküleri; (2)-Gerçek kişilerin ise ticaret ve sanayi odası kaydı veya Meslek odası kaydı ve imza beyannamesi.
e)Tebligata ait adres, telefon ve faks numarasını gösteren adres beyannamesi konulacaktır. İdarenin bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.
f) Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
g)İhale teklif zarfının içerisine, Teklif Mektubu kapalı zarf içerisinde ayrıca konulacaktır.
İhaleye ortak girişim olarak teklif verilebilir. Bu durumda ortaklardan her biri teklif ve geçici teminat dışındaki belgeleri ortak girişim beyannamesi ile birlikte ayrı ayrı vermeleri gerekir.
Evrakları eksik olan katılımcıların teklifleri dikkate alınmayıp, teklif mektupları açılmadan iade edilecektir.
11- İHALENİN UYGULANMASI
İhale, isteklilerin ihale saatine kadar tekliflerini yazılı olarak vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmak şartı ile yazılı teklif verebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.İhale; Kapalı Teklif +Açık arttırma olarak iki aşamalı yapılacaktır.
12- İDARENİN YETKİLERİ
12.1 İdare; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmeye yetkilidir.
12.2 İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylamaya veya iptal etmeye ita amiri yetkilidir. Yüklenici tarafından hazırlanacak uygulama projesinin uygun görülmemesi halinde karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
13- İHALEYİ ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
13.1 Bu şartname, ekinde yer alan ‘inşaat karşılığı kiralama sözleşmesi’ ihale ile bir bütün olup, sözleşmede yer alan bütün maddeler de bu şartnameyi bağlar
13.2 Taşınmaz üzerinde yapılacak inşaat ile ilgili tüm giderler yükleniciye ait olup idareden hiçbir hak talep edilemez.
13.3 İnşaat karşılığı kiralama sözleşmesi ile inşaat yapılmak üzere ihale edilen taşınmazda yapılacak inşaat sırasında alınması gereken her türlü güvenlik tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.
13.4 Taşınmazda yapılacak inşaat sırasında sarf edilecek olan elektrik, su ve diğer tesis ve abone giderleri ile vergi, SSK primleri, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.
13.5 Mücbir sebeplerin (tabii afetler, bulaşıcı hastalık, salgın, seferberlik siyasi kriz, vb) varlığı halinde süre tarafların karşılıklı anlaşmasıyla uzatılabilecektir.
14. ortak girişimler
14.1 ihaleye ortak girişim olarak teklif verilebilir. Ortak girişimde ortakların sorumlulukları aynıdır. Otoparkın işletmesi bu firmalardan herhangi biri tarafından yapılabileceği gibi ortak girişimin kuracağı yeni bir şirket tarafından da işletilebilir. Ancak işletme dönemine ilişkin bu uygulama idarenin yazılı izni alındıktan sonra gerçekleştirilebilir.
15- DİĞER ŞARTLAR
15.1 İhaleye iştirak ederek kazanamayanların yatırdıkları teminat, ihale sonrası kendilerine iade edilecektir.
15.2 Belediyeye borcu olanlar ihaleye katılamazlar
15.3 Doğacak anlaşmazlıklarda Şanlıurfa mahkemeleri yetkilidir
15.4 Yüklenicinin ölümü sözleşmenin devamına engel olmaz. Sözleşme hükümleri kanuni mirasçıları tarafından yürütülür ve bağlayıcıdır. Sözleşme hükümleri aynen geçerlidir.
15.5 Yüklenicinin iflası, ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkumiyeti halinde, yüklenicinin teklif edeceği ve ŞBB nin de kabul edeceği biri vekil tayin edilerek sözleşme hükümleri uyarına işe devam edilir. Sözleşme hükümleri aynen geçerlidir.
16- İŞİN YAPILMASINDA UYGULANACAK ESASLAR
16.1 Yapımın kaba inşaatında ve ince işlerinde kullanılacak tüm malzemeler TSE standartlarına uygun, 1. sınıf malzeme olacaktır. Mefruşatları 1. sınıf kaliteli malzemeden projesine uygun olarak yapılacaktır.
16.2 Yüklenici işi projesine, sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kurallarına, yürürlükteki yasal ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapmaya mecburdur
16.3 Yüklenici yapı teknik uygulama sorumlusunun ( TUS) vereceği talimatlara uymak zorundadır.
17- ŞARTNAMENİN HUKUKİ ÖNEMİ
17.1 Bu şartname ve ekinde yer alan inşaat karşılığı kiralama sözleşmesi’ ihale günü ihaleye katılanlar tarafından imzalanacaktır. İhaleye katılacaklar, şartname maddelerini aynen kabul ve taahhüt ederler.
17.2 İhale bedelinin 1 ay içinde yatırılmaması ve belirtilen sürede sözleşmenin tanzim edilerek inşaata başlanmaması halinde teminatı belediyeye irat kaydedilerek ihale fesih edilecektir.
18- ŞARTNAME BEDELİ
18.1 İhaleye katılmak için şartname (doküman)satın almak zorunludur. Şartname (doküman) bedeli 150 TL dir.
19. istekliler tüm belgelerini asıl veya noterlikçe tasdik edilmiş şekilde sunacaklardır.
20. ihale dokümanı; a- İhale Şartnamesi, b- Sözleşme Tasarısı, c- Projeler , d-Teknik Şartname,
e- Yapım İşleri Genel Şartnamesi,’ olmak üzere 5 kalemden oluşmaktadır.
21.Tadilatlar, ilave işler
21.1. Otopark projesine uygun olarak yapılıp kabul işlemleri tamamlandıktan sonra kira süresinin sonuna kadar inşaatta hiçbir tadilat, değişiklik ve eklenti yapılmayacaktır. Ancak otopark kullanımını engelleyen projesindeki mahal sınırları içinde kalmak/değiştirmemek koşuluyla önerilecek tadilatlar idarenin yazılı onayı alındıktan sonra yapılabilir.
22. Otoparkın işletme planı
22.1. otopark sürekli olarak düzenli ve temiz olarak tutulacaktır. Buna ilişkin olarak yıllık işletme planlarını sunması gerekir.
22.2. İşletme planında otoparktan birinci derecede sorumlu personel ve diğer personelin sayıları, vasıfları belirtilmelidir.
22.3.Bütün bu işlemler tesisin işletmeye alınmasından önce ve takip eden her yıl dönem başında idarenin yazılı iznine tabidir. Plan dışına çıkıldığı taktirde 5.000 tl ceza uygulanır.
23. Bu şartname ve ilgili mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler geçerlidir.
24- İş bu şartname 24(yirmi dört) maddeden ibarettir. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.