banner2
Öne Çıkanlar Şanlıurfaspor Urfa Haber Nihat Çiftçi Suruç Aktoprak Spor

TOKİ Şanlıurfa’da ”Açık Artırma” İle Arsa Satacak

Ülke genelinde 24 ayrı şehirde bulunan, toplam 1.668.141 m2 büyüklüğe sahip 111 adet arsa toplam 1.012.828.270 TL vadeli satış bedeli ile vadeli olarak “Açık Arttırma” yöntemi ile satışa sunulacaktır.

Ayrıca, İdaremizce daha önceki satış müzayedelerinde uygulanmayan yöntem ile PEŞİN ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden % 12.5 indirim uygulanacaktır.

“Açık Arttırma” müzayedesi, 16/10/2018 Salı günü saat 13:30’da başlayacaktır.

1-TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI
“AÇIK ARTIRMA” SATIŞ ŞARTNAMESİ
1- Toplu Konut idaresi Başkanlığı’nın (Bundan böyle İDARE olarak anılacaktır) arsaları, Emlak
Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.ş. (Bundan böyle EMLAK YÖNETİM olarak anılacaktır.)
tarafından düzenlenecek Açık Artırma toplantılarında alınacak tekliflerin İDARE tarafından
değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunulmuştur.
2- Açık artırma toplantısı, TOKİ Salonu Bilkent/Ankara merkez ve www.emlakyonetim.com.tr’den
internet bağlantıları ile 16 Ekim 2018 Salı günü saat 13.30’da yapılacaktır. Teklifler toplantı
sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacaktır.
3- Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı
öncesinde EMLAK YÖNETİM’in Halk Bankası A.ş. Halkalı Şubesi nezdindeki
TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02 IBAN nolu hesabına veya toplantı günü salonlarda
kurulacak veznelere, talip oldukları arsaların her biri için ayrı ayrı muhammen bedeli 25.000.- TL
(yirmibeşbin) den az olan her arsa için ayrı ayrı 1.000.-TL (bin), muhammen bedeli 25.001.-
(yirmibeşbin bir) ile 500.000.-TL (beşyüzbin) arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.-TL (beşbin),
muhammen bedeli 500.001.-TL (beşyüzbinbir) ile 1.000.000.-TL (birmilyon) arası olan her arsa
için ayrı ayrı 50.000.-TL(ellibin), muhammen bedeli 1.000.001. (birmilyonbir) – 50.000.000 TL
(ellimilyon) arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000.- TL (yüzbin), muhammen bedeli
50.000.001 (ellimilyonbir)’den fazla olan her arsa için ayrı ayrı 500.000.-TL (beşyüzbin) katılım
teminatı ödemek zorundadırlar. Ayrıca Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, Üçkuyu mahalesinde
bulunan 1471 ada 1 parsel, 1474 ada 1 parsel ve 1487 ada 1 parsel no.lu taşınmazlar için
ise 1.000.000.-TL (birmilyon) katılım teminatı ödemek zorundadırlar. Katılım teminatını
ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye her bir
katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecektir. Katılımcılar en yüksek teklif sahibi
olduklarında kullandıkları bayrağı teslim edeceklerdir.
4- Katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış işbu şartname,
teklif veren tüzel kişi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi, vekâleten
katılınılıyorsa; gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale
bedelini ödemeye v.b. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekaletname toplantı öncesi
EMLAK YÖNETİM yetkililerine salonlardaki stant da teslim edilecektir.
5- Bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla veya önceden EMLAK
YÖNETİM’den mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla salon görevlileri kanalıyla telefonla
veyahut internetten doğrudan teklif vererek artırmaya katılabileceklerdir.
6- Taşınmazlar hakkında internet sitesinde yayınlanan veya e-posta yoluyla gönderilen tanıtım
broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen bilgiler ile diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp
genel bilgi niteliğindedir. Teklif verenler taşınmazı mevcut durumu ile (kiracı, hasar, hisse, işgal,
imar, iskan, tapu v.b. bilgileri) görmüş, incelemiş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu
konuda gelecekte İDARE’den/ EMLAK YÖNETİM’den herhangi bir itiraz ve talepte
bulunmayacaktır. İDARE ve/veya EMLAK YÖNETİM, tanıtım dokümanında yer alan bilgi ve
belgeler ile açıklamaların doğruluğundan, tamlığından ve maddi hatalardan sorumlu değildir.
Tanıtım dokümanında yer alan bilgi, belge ve açıklamalar hiçbir surette İDARE’yi ve/veya
EMLAK YÖNETĠM’i ilzam etmez.TEKLİF SAHİBİ’nce, açık artırma tarihinden önce
TAŞINMAZ’ın yerinde incelenmesi esastır. TEKLİF SAHİBİ’nin ihalenin her aşamasında ve
SÖZLEŞME’nin imza tarihi ve tapu devrinin yapıldığı tarih itibariyle TAŞINMAZ hakkında tam
bilgi sahibi olduğu kabul edilir. KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ/ALICI ihale ilanı, ŞARTNAME
ve SÖZLEŞME’deki hükümleri aynen kabul etmiş sayılır.
7- İDARE; tanıtım amaçlı broşür, kitapçık, ilan v.b. yayınlarda yer alan taşınmazlardan dilediğini,
toplantı öncesinde veya toplantı sırasında satıştan çekmeye, toplantı başkanı da teklif alma
sırasını değiştirmeye yetkilidir.
8- İDARE taşınmazı peşin veya vadeli tekliflerden dilediğine satmakta serbesttir.
9- En yüksek peşin veya vadeli teklifi veren alıcı, teklif alma toplantısı sonunda, teklif bedeli
üzerinden %4’lük teminatı en geç toplantıyı takip eden 2 (İki) iş günü mesai bitimine kadar
(18/10/2018 saat 17.00’a kadar) İDARE’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Bilkent şubesi
nezdindeki IBAN No: TR43 0001 0017 6205 3893 2050 03 no.lu hesabına ve aynı zaman
zarfında teklif bedeli üzerinden % 2+KDV tutarındaki hizmet bedelini
2
EMLAK YÖNETĠM’in Halk Bankası A.ş. Halkalı şubesi nezdindeki
IBAN TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02 hesabına ödeyecek ve ödemeye ilişkin dekontu
EMLAK YÖNETİM yetkililerine teslim edecektir.
10- Toplantıda verilen en yüksek peşin ve vadeli teklifler, teklif sahiplerinin %4’lük teminatları ve
%2+KDV tutarındaki EMLAK YÖNETİM hizmet bedelini yatırmış olmaları halinde İDARE’nin
onayına sunulmak üzere en geç 3 (Üç) iş günü içerisinde İDARE’ye EMLAK YÖNETİM
tarafından teslim edilecektir. İhale, İDARE’nin onayı ile kesinleşecektir. İDARE, arsa satışlarında
2886 sayılı yasaya ve 4734 sayılı yasaya tabi olmadığından, ihaleyi, teklif verene yapıp
yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir. İDARE’nin satıştan vazgeçmesi halinde, EMLAK
YÖNETİM’e yatırılmış olan katılım teminatları ile İDARE’ye yatırılan %4’lük teminat tutarları ve
EMLAK YÖNETiM’e yatırılan %2+KDV hizmet bedeli iade edilecektir. Teminatların iade
edilmesine kadar geçecek süreye ilişkin İDARE / EMLAK YÖNETİM’den faiz, tazminat, v.b.
herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır.
11- Teklif verenler işbu şartnamenin tüm hükümleri çerçevesinde ihale anında ulaştıkları teklif
bedelleriyle bağlıdır. Satış Sözleşmesi imzalanana kadar peşin ve vadeli en yüksek 3’er teklif
sahiplerinin de katılım teminatları alıkonulacaktır. En yüksek teklifi verenin teminatlarını yakmak
suretiyle teklifinden vazgeçmesi halinde; İDARE, peşin veya vadeli tekliflerde sırayla en yüksek 3
teklifi veren katılımcılara satış yapabilir. Bu durumda 2. ve 3. teklif sahipleri teklif bedelleri ile en
yüksek teklif verenin hak ve yükümlülüklerine sahip olur.
12- ihale sonucu, ihalenin onay tarihini takip eden ilk iş günü, EMLAK YÖNETİM tarafından
alıcılara iadeli-taahhütlü tebligat ile bildirilecek olup, bu tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde
kabul edilen bedel; peşin ise tamamını nakden ve defaten, taksitli ise peşinat tutarını nakden ve
defaten ödeyerek sözleşme imzalamak zorundadır. Alıcı ödemeyi, T.C. Ziraat Bankası’na
müracaatla, Arsa Tahsilat Sistemine açıklama kısmında arsa numarasını (İDARE’ce oluşturulan
ve ödeme sisteminde kullanılan, arsayı tanımlayan arsa kimlik numarası) vererek ödeme
yükümlülüğündedir. Bu işlem için alıcının ilgili banka nezdinde bir hesabının bulunması
gereklidir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin tüm sorumluluğu Alıcıya aittir. Ödemelerin
belirtilen şekilde yapılmaması durumunda satışın onaylanmayacağı Alıcı tarafından kabul edilmiş
sayılır. Alıcı bu durum sonucunda İDARE’den herhangi bir hak ve alacak talebinde
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Mücbir sebepler dışında süre uzatımı
verilmeyecektir.
Mücbir sebepler
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Gerektiğinde İDARE tarafından belirlenecek benzeri diğer haller,
13- Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline ilişkin Yönetmeliğinin 27.maddesine
istinaden, bankalar tarafından belirlenen kredi (ticari kredi, tüketici kredisi, arsa kredisi) faiz
oranları dikkate alınarak piyasa koşulları, tutar, vade ve alıcının ödeme gücü vb. hususlar
doğrultusunda İDARE tarafından tespit edilecek faiz oranı ile peşin/peşinat ödemeleri
faizlendirilerek, 3 (üç) ayı geçmemek koşuluyla vadelendirilebilecektir. İDARE, vadelendirme
yapıp yapmamakta serbesttir.Bu oran yukarıda sayılan parametrelere göre tespit edileceğinden
farklılık arz edebilir.
14- Alıcı ile İDARE arasında sözleşme bağıtlanacak olup bu aşamada İDARE’nin teminat şartlarına
uyulacaktır. Sözleşme aşamasında; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereği satış bedeli
üzerinden hesaplanan tutara ait yatırılması zorunlu olan ihale karar pulu (‰5.69) ve sözleşme
damga vergisi (‰9.48) tutarını ödeyecektir.
Alıcı ödemeyi, T.C. Ziraat Bankası’na müracaatla, Arsa Tahsilat Sistemine açıklama kısmında
arsa numarasını (İDARE’ce oluşturulan ve ödeme sisteminde kullanılan, arsayı tanımlayan arsa
kimlik numarası) vererek ödeme yükümlülüğündedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin
tüm sorumluluğu Alıcıya aittir. Ödemelerin belirtilen şekilde yapılmaması durumunda satışın
onaylanmayacağı Alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Alıcı bu durum sonucunda İDARE’den
herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3
Alıcılar ödemelere ilişkin dekontları, EMLAK YÖNETİM’e teslim ettikten sonra satış sözleşmesi
imzalamaya hak kazanacaklardır. (EMLAK YÖNETiM banka dekontlarını sözleşme ile birlikte
İDARE’ye göndermek zorundadır.)
15- Satın almaktan vazgeçen veya %4’lük teminat veya mal/peşinat bedeli ile damga vergisi ve
karar pulu bedellerini T.C. Ziraat Bankası’na müracaatla Arsa Tahsilat Sisteminden
yapmayan, süresinde yatırmayan veya yatırıp da süresinde sözleşmesini imzalamayan
teklif sahibinin hakkı iptal edilerek, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, yatırılan katılım
teminatı ve %4’lük teminatı İDARE’ce irat kaydedileceği gibi, EMLAK YÖNETİM de tahsil
ettiği %2 + KDV hizmet bedelini irat kaydedecektir.
İDARE ve teklif verenden kaynaklanmayan nedenlerle, teklif alınan taşınmazın
satılamaması ve/veya tapu devrinin gerçekleştirilememesi halinde, katılım teminatı ile
birlikte EMLAK YÖNETİM tarafından tahsil edilen hizmet bedeli de teklif verene iade
edilecektir.
16- 03 Mayıs 2006 tarih ve 26157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toplu Konut
idaresi Başkanlığı Satış, Devir intikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa
Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihale Yönetmeliği’nin 7.maddesinde belirtilen kişiler ihaleye
katılamaz. Toplantı sonunda en yüksek teklifi verenin iDARE personeli olduğunun anlaşılması
halinde İDARE; katılım teminatını irat kaydetmeye yetkili olduğu gibi, EMLAK YÖNETİM de
tahsil edilen %2 +KDV hizmet bedelini almaya hak kazanacaktır.
17- İDARE, alıcı tarafından %2 +KDV hizmet bedelinin EMLAK YÖNETİM’e ödendiğine dair fatura
kendisine ibraz edilmeden satış ve/veya tapuda taşınmaz devir işlemini gerçekleştirmeyecektir.
18- Toplantı başkanı, toplantı ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kişileri
toplantı salonundan çıkarma yetkisine haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz, ihaleyi fesih v.b. hakkı
bulunmadığını toplantıya katılanlar kabul ve taahhüt eder. Kürsü başkanı ayrıca birbiriyle ilişkili
taşınmazlara toplu halde ve/veya ayrı ayrı teklif alma yetkisine sahiptir. Hangi taşınmazların tek
tek satılacağına, hangi taşınmazların ise Inter-Connect sistemle satılacağına Kürsü Başkanı
İDARE’nin görüĢünü alarak müzayede esnasında karar verir. Inter-Connect sistemde lotlar için
teker teker teklif alınır, bilahare alınan tüm teklifler toplanıp tamamı tek lot halinde % 10
artırılarak satışa sunulur.
19- Toplantıda herhangi bir teklif vermeyenler; katılım teminatlarını, toplantının sona erdiği tarihi
takip eden 3 (Üç) iş günü sonunda iade alabileceklerdir.
20- Teklif veren tarafından yatırılan katılım teminatı ve %4’lük teminat; satışın kesinleşmesinden
sonra satış bedelinin peşinatından düşülecektir. Peşin ve vadeli satış nedeniyle %4’lük Teminatı
yatırmak zorunda kalan ve ihaleyi kazanamayan teklif sahiplerinin İDARE hesabına yatırmış
oldukları %4’lük Teminatları ihale sonuçlandıktan (sözleşme imzalandıktan) sonra en geç 5 (Beş)
iş günü içerisinde iade edilir.
21- Satışı vadeli olarak gerçekleştirilen arsaların ödemelerinin takibi T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla
yapılacaktır. Vadesi gelen taksitler, Banka nezdindeki vadesiz hesap numarasına %0,4 (Binde
Dört) BANKA komisyonu ve BANKA komisyonunun BSMV’si ile birlikte yatırılır.
22- Satışı vadeli olarak gerçekleştirilen arsaların taksit ödemelerinde, Her takvim yılının 1 Ocak –
30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arası
ikinci altı aylık dönem olarak Kabul edilir. İlk taksitin baŞladığı ay hangi altı aylık
dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalır. Her altı aylık dönemin
başında (Ocak -Temmuz) o dönemde geçerli olacak aylık taksit miktarı, sözleşme
imzalama tarihine bakılmaksızın, bir önceki altı aylık TÜİK tarafından belirlenen Üretici
Fiyatları Endeksi (ÜFE) artıĢ oranlarına göre, her dönem için artış oranına göre yeniden
hesaplanarak, BANKA tarafından ALICI’ya SMS ile bildirilir (Satış listesinde belirtilen
vade sayısına ve satıĢ sözleşme tarihine bağlı olarak yapılan düzenli aylık ödemelerde 6
AYLIK ÜFE oranı maksimum % 6 oranında arttırılacaktır. ÜFE negatif gerçekleştiğinde
indirim yapılmayacaktır). ilk ve son taksitin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına
veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını değiştirmez.
23- Tapu devirleri tüm bedelin ödenmesi ve/veya tüm şartların yerine gelmesini takiben
gerçekleşecektir. Tapu harcı ve masrafları kanunen ait olduğu taraflarca ödenecektir. Vadeli
satışlarda tapu devir işlemine kadar olan, emlak vergisi ve gayrimenkulün aynından doğabilecek
vergi, resim ve harçlar, alıcı tarafından karşılanacaktır.
4
24- “İmar Uygulaması sonucu oluşacak mülkiyete esas alan üzerinden mahsuplaşılacaktır.” Veya “İş
bu taşınmazlarda 18 uygulaması yapılmakta olup, uygulama sonrası yüzölçümde değişiklik
olması halinde satış bedeli (teklif edilen bedel) TL/m² üzerinden dikkate alınacaktır.” İbaresi
bulunan taşınmazlarda;
a) İDARE’ce belirlenecek şartlarla, ihalede oluşan bedel üzerinden mahsuplaşılacaktır.
b) Uygulamanın tesciline müteakip tapu devri yapılabilecektir.
25- Taşınmazların tapu kaydında 1164 Sayılı Kanunun Ek 4. maddesine göre bulunan şerhler, bu
taşınmazların imar uygulaması sonucu kamuya terk edilmesi gereken alanların bedelsiz
terklerinden sonra terkin edilebilecektir.
iş bu şerhler, imar uygulaması sonrasında oluşacak DOP ve KOP parsellerinin Hazine’ye
devredilmesini müteakip terkin edilmektedir.
26- İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Kayabaşı mahallesinde bulunan 458 ada 29 (A) ve 29 (B)
parseller 458 ada 29 parsel nolu taşınmazın ifrazı sonucu oluĢacak olup; ifraz işlemlerinin
tesciline müteakip tapu devri yapılacaktır. Yüzölçümde öngörülmeyen değişiklikler olursa
tescil edilecek yüzölçüm üzerinden mahsuplaŞma yapılacaktır.
27- Hatay ili, iskenderun ilçesi, 3.mıntıkada yer alan 314 ve 386 nolu parseller, tek lot halinde
satılacaktır.
28- Trabzon ili, BeŞikdüzü ilçesi, Fatih mahallesinde yer alan 494 ada 4 ve 10 parseller, imar
planı onaylanmış ancak imar uygulaması yapılmamış taşınmazlar olup, imar uygulaması
alıcısı tarafından yapılacak; terk edilmesi gereken alanlar alıcı tarafından terk edilecektir..
Yapılacak imar uygulaması ve terkler nedeni ile alıcı, idareden herhangi bir hak iddia
etmeyeceğini iş bu şartname ile kabul etmiş sayılır. Ayrıca, bu iki taşınmaz, tek lot halinde
satılacaktır.
29- Diyarbakır ili, Bağlar ilçesi, Alipınar mahallesinde yer alan 1243 parsel, imar planı
onaylanmış ancak imar uygulaması yapılmamış taşınmaz olup, imar uygulaması alıcı
tarafından yapılacak; terk edilmesi gereken alanlar alıcı tarafından terk edilecektir. (Satışa
plandaki yaklaşık 229.748 m2 lik toplu işyeri ve toptancılar sitesi alanı konu olup, bunun
dışındaki askeri alan, dere, dere koruma bandı vb. kamusal ve terke konu alanlar satışa
dahil değildir.) Yapılacak imar uygulaması ve terkler nedeni ile alıcı, İdareden herhangi bir
hak iddia etmeyeceğini iş bu şartname ile kabul etmiş sayılır. Söz konusu taşınmaz, 1164
sayılı Kanunun 11.maddesine istinaden, “Tanzim Satış” yoluyla satılacak olup, Tanzim
Satış yapılan arsalar üzerine plan amacına uygun yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü
kişilere satış, devir ve temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği konusunda tapu
kayıtlarına şerh konur. Üyelerine işyeri kurmak amacıyla kurulmuş ve bu hususları dernek
tüzüğünde belirten dernekler bu parsele teklif verebileceklerdir. ihaleye katılacaklar, bu
faaliyetleri yapabileceğini gösterir onaylı dernek tüzüğü satış öncesi iş bu şartname
imzalanırken yetkili kişilere teslim edilecek ve bu şartnameye ek yapılacaktır.
30- Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Aşağısöğütönü mahallesinde yer alan, 10141 ada 1 parsel,
1164 sayılı Kanunun 11.maddesine istinaden, “Tanzim Satış” yoluyla satılacak olup,
Tanzim Satış yapılan arsalar üzerine plan amacına uygun yapı veya tesis yapılmadıkça
üçüncü kişilere satış, devir ve temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği konusunda
tapu kayıtlarına şerh konur. Zihinsel engellilere bakım, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet
verecek olan dernekler bu parsele teklif verebileceklerdir. Bu faaliyetleri yapabileceğini
gösterir onaylı dernek tüzüğü satış öncesi iş bu şartname imzalanırken yetkili kişilere
teslim edilecek ve bu şartnameye ek yapılacaktır.
31- Satış listesinde belirtilen muhammen bedeller, vadeli satış bedelleri olup; ihale esnasında
peşin teklif vermek isteyen alıcılara, oluşacak teklif bedeli üzerinden % 12.5 indirim
uygulanacaktır. Bununla birlikte, vadeli alınıp ödeme sürecinde peşin kapama yapmak
isteyen alıcılara, iş bu şartnamenin 22.maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde
oluşacak olan bakiye borç üzerinden % 12.5 indirim uygulanacaktır.
32- Alıcılar, 1/1000’lik uygulama imar planları olan fakat imar uygulaması görmemiĢ taĢınmazlar ile
imar uygulaması görmüş ancak imar plan tadilatı sonrası kesintileri oluşacak taşınmazlarda 3194
sayılı imar Kanunu’na göre yapılacak olan imar uygulaması çalışması sırasında yasal kesintilerin
(DOP, KOP, parka/yola terk, v.b.) olacağını kabul etmiş sayılacak olup yüzölçümdeki azalmadan
dolayı gelecekte idareden/şirketten herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul ve
taahhüt eder.
5
33- Teklif sahiplerinin şartnamede gösterdikleri açık adreslerine, telefon numaralarına, e-mail
adreslerine yapılan tebligatların, adres değişikliği, herhangi bir nedenle adrese geç ulaşması,
tebligatın yapılamaması ve postadaki gecikmeler nedeniyle teklif verene geç ulaşmasından
iDARE/ EMLAK YÖNETİM sorumlu değildir.
34- Uyuşmazlıkların çözümünde EMLAK YÖNETİM’in ses ve görüntü kayıtları da muteber,
bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecek olup, bu madde H.M.K.193 maddesi anlamında
yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir.
35- Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Ankara Mahkemeleri ve icra
Daireleri yetkilidir.
İş bu 30 maddelik Açık Artırma Şartnamesini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.
…… /…… /2018
ADI SOYADI :………………………………………… BAYRAK NO:
VATANDAŞLIK NO.SU :..……………………………………….. İMZA :
İŞ / MESLEĞİ :…………………………………………
GSM NUMARASI :…………………………………………
TELEFON NUMARASI :…………………………………………
FAX NUMARASI :…………………………………………
E-MAİL ADRESİ :…………………………………………
AÇIK ADRESİ :…………………………………………
NOT : Şartnameyi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişinin, yatırmış ve/veya yatıracağı tüm
teminatların yatırıldığı ve iadesi istenilen hesaplar aynı olmalıdır.
ŞİRKET OLMASI HALİNDE
İĠRKET ÜNVANI :…………………………………………
YÖNETĠM KUR.BİK :…………………………………………
VATANDAŞLIK NO.SU :…………………………………………
İlk/ MESLEĞİ :…………………………………………
VERGĠ DAĠRE / NO.SU :…………………………………………
GSM NUMARASI : …………………………………………
TELEFON NUMARASI :…………………………………………
FAX NUMARASI :…………………………………………
E-MAİL ADRESİ :…………………………………………
6
AÇIK ADRESİ :…………………………………………
TEMİNATIN İADESİNİ İSTEDİĞİMİZ BANKA VE IBAN NUMARASI :
BANKA ADI / ŞUBESİ :
IBAN NO :
NOT : Şartnameyi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişinin, teminatını yatırdığı ve/veya
yatıracağı hesapla, iadesini istediği yukarıda belirtilen IBAN NO lu hesap aynı olmalıdır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.