banner2
Öne Çıkanlar Michy Batshuayi EXİMBANK Peteris Vaivars Lukas Haraslin Kaan Kairinen

Teşvikle birlikte Şanlıurfa cazibe merkezi oldu

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) bu cazibelerin ne olduğunu yazılı olarak açıkladı.

İŞTE ŞUTSO'NUN KONUYLA İLGİLİ O AÇIKLAMASININ TAM METNİ:

Şimdi genel çerçevesi bilinen teşvik sisteminin Şanlıurfa merkezinde değerlendirdik. İlimizde yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılar için rehber niteliği taşıyan bu çalışmayı Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) olarak paylaşıyoruz.

Geçtiğimiz Nisan ayı başında Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni teşvik paketinin detayları,  06 Nisan 2012’de Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Yeni teşvik paketi Türkiye’nin 3 temel ihtiyacına yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Bunlar; yatırım-üretim- istihdam-ihracat politikaları arasında bütünlüğün sağlanması, ithalata bağımlı olduğumuz ara mallarının ve hammaddelerinin Türkiye’de üretiminin sağlanması, ihracatta emek-yoğun teknolojiden bilgi-yoğun teknolojiye geçişin sağlanmasıdır. Bu kapsamda şekillendirilen yeni teşvik sistemi 4 ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımların teşviki, stratejik yatırımların teşvikidir.

Bu uygulamalar kapsamında yatırımcılara; KDV İstisnası,  gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işçi ve işveren hissesi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı desteği ve KDV iadesi destekleri verilecektir. Bu desteklerin tamamından veya bir bölümünden; yatırımın büyüklüğüne, bölgesine ve konusuna göre değişen oran ve sürelerde yararlanma imkânı getirilmiştir.

Şanlıurfa, Yeni Teşvik Sistemine göre 6. Bölgede yer alırken, Desteklenen Sektörlerin Genişliği, İş Gücü Maliyetlerinin Azaltılması ve Finansman İmkânlarının Genişletilmesi ile yatırımlarda en avantajlı iller arasında yer almaktadır.

Asgari Sabit Yatırım Tutarı (500.000,00 TL) üzerindeki tüm sektörler (Teşvik Edilmeyecek ve Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları Hariç)  Şanlıurfa’da 6. Bölgedeki bölgesel destek unsurlarından yaralanmaktadır.

Bu kapsamda değerlendirilen yatırımlara uygulanan destek unsurları ve destek oranları şöyle;

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi’nden muaf tutulacaktır.

KDV İstisnası

Teşvik Belgesine haiz yatırımcıların, teşvik belgesi kapsamında yapacakları makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilecektir.

Vergi İndirimi

Şanlıurfa için, asgari sabit yatırım tutarı üzerindeki yatırımlara uygulanacak yatırıma katkı oranları ve vergi indirim oranları şöyle belirlenmiştir.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Şanlıurfa’ya, %50 yatırıma katkı oranı, %90 Vergi İndirimi,  Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki’nde %60 yatırıma katkı oranı, %90 Vergi İndirimi, Bu teşviklerin İşletme ve Yatırım dönemlerindeki Katkı Oranları ise Yatırım Döneminde %80, İşletme Döneminde ise %20 olarak belirlenmiştir.

Yeni teşvik sistemi ile ayrıca yatırım döneminde yatırıma katkı uygulaması başlatılmış olup yatırımcılar yatırıma katkı tutarının %80’nine kadar olan kısmını diğer faaliyetlerinden elde ettikleri ticari kazançlarına uygulama imkânı getirilmiştir. Diğer %20 sinide Şanlıurfa’da yapmış olduğu yatırım sonrası işletme döneminde elde edeceği kazancına uygulanacak olan gelir veya kurumlar vergisinden düşeceklerdir.

Ayrıca Yatırımın OSB’de yapılması durumunda bölgesel teşvik uygulamasında yer alan yatırıma katkı oranı % 55 olarak uygulanacaktır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yeni Teşvik sistemi ile Şanlıurfa’da uygulanacak olan Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği uygulama dönemi ve uygulama oranları şöyle belirlenmiştir.

31.12.2013 tarihine kadar kurulan işletmeler 10 yıl

01.01.2014 tarihinden itibaren ise kurulacak işletmeler ise 7 yıl yararlandırılacaktır.

* Şanlıurfa'da OSB'de yapılan yatırımlarda destek 12 yıl süreyle uygulanacaktır.

Uygulanacak desteklerin tavanı;

Bölgesel Teşvik Uygulamaları’nda Sabit Yatırım tutarının %50’si

Büyük Ölçekli Yatırım Teşviki’nde ise Sabit Yatırım tutarının %15 oranında olacaktır.

Buna ek olarak 6. Bölgede yer alan Şanlıurfa’da teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan yeni istihdamlar için asgari ücret üzerinden hesaplanacak Gelir Vergisi Stopajı ve Sigorta Primi İşçi Hissesi 10 yıl süreyle terkin edilecektir.

Şanlıurfa’da Teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar için Sigorta Primi İşçi ve İşveren Hissesi Destekleri ile Gelir Vergisi Stopajı desteğinin birlikte uygulanması sonucunda elde edilecek maddi karşılığın, brüt asgari ücretin yaklaşık  %38’ine (Ortalama 357 TL) karşılık geldiğini görüyoruz.  Bu çerçevede 6. Bölgede yer alan Şanlıurfa,  işgücü maliyeti açısından ülkemizin en avantajlı illeri arasında yer almıştır.

Faiz Desteği

Yeni Teşvik Sistemi kapsamında uygulanacak olan Faiz Desteği oranları Şanlıurfa bazında şöyledir.

Şanlıurfa’da teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının TL bazında 7 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli krediler bazında 2 puanı Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami beş yıl içinde ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanacaktır. Azami Faiz Desteği de 900.000,00 TL’ye çıkarılmıştır.

Yatırım Yeri Tahsisi

Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecektir.

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

 

 

Sektör Kodu

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

6. Bölge

1

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)

DİPNOT. 5- Entegre hayvancılık yatırımlarında; - 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş  entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş  entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz- 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü  büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem,  damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında  1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

500 Bin TL

2

Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)

500 Bin TL

3

Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç)

DİP NOT 6- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

500 Bin TL

4

Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)

DİP NOT 8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.

500 Bin TL

5

Giyim eşyası İmalatı

500 Bin TL

6

Derinin tabaklanması ve işlenmesi                                                                             (Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak)

500 Bin TL

8

Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı

500 Bin TL

9

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı

500 Bin TL

10

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

500 Bin TL

11

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

500 Bin TL

12

Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı

500 Bin TL

13

Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

500 Bin TL

14

İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı

500 Bin TL

15

Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı

500 Bin TL

16

Patlayıcı madde imalatı

500 Bin TL

17

İç ve dış lastik imalatı

500 Bin TL

18

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)

500 Bin TL

19

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)

500 Bin TL

20

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)

500 Bin TL

21

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı

500 Bin TL

22

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı

500 Bin TL

23

Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı

500 Bin TL

24

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı

500 Bin TL

25

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı

500 Bin TL

26

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar

500 Bin TL

27

Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi

500 Bin TL

28

Metal eşya

500 Bin TL

29

Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)

500 Bin TL

30

Makine ve teçhizat imalatı

500 Bin TL

31

Sınai kalıp

500 Bin TL

32

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

500 Bin TL

33

Elektrikli makine ve cihazları imalatı

500 Bin TL

34

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

500 Bin TL

35

Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı

500 Bin TL

36

Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi

500 Bin TL

37

Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı

500 Bin TL

38

Motosiklet ve bisiklet üretimi

500 Bin TL

39

Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)

500 Bin TL

40

Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)

500 Bin TL

41

Oteller

500 Bin TL

42

Öğrenci yurtları

500 Bin TL

43

Soğuk hava deposu hizmetleri

500 metrekare

44

Lisanslı  depoculuk

500 Bin TL

45

Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)

500 Bin TL

46

Hastane yatırımı, huzurevi

500 Bin TL

47

Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil

500 Bin TL

48

Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri

500 Bin TL

49

Kömür gazı üretimi (sentez gazı)

500 Bin TL

50

Seracılık

5 dekar

 

TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR

A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker.

2-  Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).

3-  Küp şeker.

4-  5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.

5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).

6- Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.

7-  5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

 

B.  İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI

1- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

2- Kütlü pamuk işleme yatırımları.

3- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları.

5- Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).

6- Kömür istihracına yönelik yatırımlar (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre “düşük C” kategorisinde yer alan kömürler hariç).

7- Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir.

a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri  toplamının %25 veya daha fazla olmaması.

b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.

c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.

ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.

Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir).

8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).

 

C. HİZMETLER SEKTÖRÜ

1- İlkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar.

2- Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarları ve  manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan sağlık yatırımları.

3- Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.

4- Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları.

5-  Sinema salonu yatırımları.

6-  Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.

7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).

8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.

9-   Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.

10- Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.

11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.

12- Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.

13- Yat ithali yatırımları.

14- Taşıt kiralama yatırımları.

15- Halı yıkama yatırımları.

16- Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).

17- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.

18- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.

19- Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

 

II - TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

1- Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.

2- Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.

3-Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.

4- Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.

5- Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem şartı aranır.

B.  İMALAT SANAYİ

1- Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır.

2- Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

C. HİZMETLER SEKTÖRÜ

1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla,  teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.

2- Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

3- Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

 

4- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

 

5- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.  Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.

6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

7- Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.

8- Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı aranır.  Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.

9- Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.

10- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.

11- Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez.

12- Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

13- Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.