banner2
Öne Çıkanlar Edessa Tezhib Camdaki Adam Adnan Menderes Bulvarı Şanlıurfa Valiliği yapılan çalışma ile ilgili açıklama yaptı.

Diyanete Alınacak 9 Bin 500 Personelin alım şartları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığından:

Başkanlığımız taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlara; 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım alınacaktır`

I- BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak, Unvan gruplarına göre; İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksel( Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine Sahip olmak) 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; önlisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSPI 22 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak, Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Kur`an kursu öğreticiliği için bayan olmak,
Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar İçin), Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor almamak,  Her aday sadece bir unvan grubu için Sınava müracaat edebilecektir.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 07202120194510212019 tarihlerinde Diyanetin web adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı [SÖZPER-2019-l] sınav başvuru formunu dolduracaklardır.

Başvuru formunu dolduran adaylar, Sınav başvurularını onaylanmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 0710212019-15/021'2019 tarihlerinde saat 08:30-16:30 arası şahsen müracaat edeceklerdir.

Adaylar-don istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adımı üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi onaylanmayacaktır.

Başkanlığımız web adresi üzerinden Sınav başvuru formunu doldurmayan ya da il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Müracaatlarm sona annesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda Belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

lIl- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

TC. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport), Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış olan denklik belgesi),

Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSPIM) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

o 2919 yılı ocak ayında yapılan hafızlık tespit sınavında başarılı olmuş adayların hafızlık bilgileri başvuru sisteminde kontrol edileceğini bu adaylardan ayrıca hafızlık belgesi istenmeyecektir.

Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,
I Yazılı beyan İstenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.

4-6 yaş çocuk eğitimine ilişkin sertifika (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için), Pedagojik öğretmenlik formasyon belgesi (Başvuruda beyan edenler için), Başvuruları onaylayan personele başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.  Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

ıv- SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan

adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Bir grupla KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu

adayların tamamı Sözlü Sınava çağrılacaktır.

Başvurular neticesinde, belirlenen kontenjan adedince başvuru yapılmayan gruplardaki fazla

kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara aktarılabilecektir.

Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir,

Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu),

Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Adaylar, Sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru formundaki ilgili kısımda belirteneklcrdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.

Sınav tarihi, başvuruların alınması ve Sınav için gereken hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığına: internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

Sınav Konuları;

A) Kuran Kursu öğrencisi ve imam-hatip için;

1. Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, Siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3. Hitabet. (10 puan)

B) Müezzin-Kuyum için.'

1. Kur`an-ı Kerim, (70 puan]

2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, Siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3. Ezan ve ikamet. (10 puan)

Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesi bağlantısında yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi“ alma işlemlerini web adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır, Kimlik belgesi ve Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

ll. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen Sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olmasıhalinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarını (Diyanet web sitesi) adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız insan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, TC. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Sınav sonucu ataması yapılanlar, dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri Sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlaı', aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacaktır.

İlahiyat Fakültesi grubunda Kur'an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar, ağırlıklı olarak 4-6 yaş grubu Kurları kurslarında; “+Hafız” gruplarında Kurian kursu öğrencisi unvanındam atanmaya hak kazananlar ise ağırlıklı olarak, hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında istihdam edileceğinden adayların başvurularda bu hususu dikkate alarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda Adaydan belge talep edebilecektir. Sınav öncesi, sonrası ve Yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır` Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve

yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim

ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı

Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-

l-hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında

Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında

Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

IX. İLETİŞİM

Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel

Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147lA 06800

Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

Fax I (0312) 2858572

E-mail : persis@diyanet.gov.tr ilgililere duyurulur.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17