Öne Çıkanlar Emirhan Korkmaz Yolgider mahallesi Fıstıközü Mahallesi Gine Cesena

Futbol Maçlarında Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı AB Konseyi Sözleşmesi

Bakanlar Kurulu Kararı ile Onaylanan “Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi”nin Feshedilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Adına 29/11/2016 Tarihinde Budapeşte’de İmzalanan ve 7225 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli “Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi

30 Mart 2020 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31084 
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 
Karar Sayısı: 2327 
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 
· Avrupa Konseyi Anlaşmalar Serisi 
Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül-Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
Saint-Denis 3.07.2016 
Önsöz 
Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler ve Avrupa Kültür Sözleşmesine (ETS No. 18) Taraf Devletler, 
Avrupa Konseyi'nin amacım, Üyeleri arasında daha çok birlik sağlainak olduğunu göz önünde tutarak; 
Bireylerin kişi dokunulmazlığı hakları, ve şiddet, kamu düzeninin bozulması veya diğer suç faaliyetlerinden endişe duymaksızın futhol maçlarına ve diğer spor müsabakalarına katılma yönündeki meşru beklentileri ile ilgili olarak; 
Futbol maçlarının ve diğer spor müsabakalarının tüm vatandaşlar için eğlenceli ve rahat hale getirilmesi konusuyla ilgili olarak ve rahat bir ortam yaratılmasının bu tür etkinliklerde güvenlik ve emniyet konusunda önemli ve olumlu bir etki yaratacağını kabul ederek; 
sağlanırken tüm 
Futbol maçlarında ve diğer spor müsabakalarında güvenli bir ortam paydaşların katılımının teşvik edilmesi ihtiyacıyla ilgili olarak; 
Futbol ve diğer spor stadyumlarında ve çevresinde, stadyumlara geliş gidiş yollarında ve binlerce seyirci tarafından sık sık gidilen yerlerde hukukun üstünlüğünün korunması gerektiği hususuyla ilgili olarak; 
Sporun, ve futbol maçları ile diğer spor müsabakalarının organizasyonuna ve yönetimine dahil olan tüm kuruluşların ve paydaşların, Avrupa Konseyi'nin sosyal uyum, hoşgörü, saygı ve ayrımcılık yapmama gibi temel değerlerini savuninası gerektiğini kabul ederek; 
İçinde bulundukları anayasal, adli, kültürel ve tarihsel şartlar, ve futbol inaçları ve diğer spor müsabakaları ile bağlantılı emniyet ve güvenlik sorunlarının niteliği ve şiddeti açısından üye Devletler arasındaki farklılıkları kabul ederek; 
Verilerin korunması, suçluların rehabilitasyonu ve insan hakları gibi konulan düzenleyen bütün ulusal ve uluslararası imevzuatın dikkate alınması gerektiğini kabul ederek; 
Seyirciler de dahil çok sayıda kamu ve özel kuruluş ile diğer paydaşların ortak amacının tuibol maçlarını ve diğer spor müsabakalarını bireyler için güvenli, emniyetli ve rahat hale getirinek 
olduğunun bilincinde olarak ve bunların ortak eylemlerinin zorunlu olarak birbirine bağlı ve örtüşen bir dizi önlem oluşturacağını kabul ederek; 
Bu tedbirlerin örtüşen doğası nedeniyle ilgili kuruluşların, futbol maçları ve diğer spor müsabakaları ile bağlantılı olarak çok kuruluşlu, bütüncül ve dengeli bir yaklaşım geliştirmek ve uygulamak amacıyla uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde etkili ortaklıklar kurması gerektiğini kabul ederek; 
Stadyum dışındaki olayların stadyum içindeki olaylar veya stadyum içindeki olayların stadyum dışındaki olaylar üzerinde doğrudan etkisi olabileceğini kabul ederek, 
Önemli paydaşlar ile, özellikle de taraftarlar ve yerel topluluklar ile istişare edilmesinin, güvenlik ve emniyet risklerinin azaltması, stadyun içinde ve dışında raliat bir ortam yaratılması konusunda ilgili kurumlara yarduncı olabileceğini kabul ederek; 
. Futbol maçlarında ve diğer spor müsabakalarında seyirciler, katılımcılar ve yerel halk için keyifli bir deneyim sunmak amacıyla güvenlik ve emniyet risklerini azaltmak için ortak ve işbirliğine dayalı faaliyetlerde bulunma konusunda kararlı davranarak; 
19 Ağustos 1985 tarihinde Strazburg'da imzaya açılan (ETS No.120) Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesinin (bundan böyle 120 No.'lu Sözleşme olarak anılacaktır) içeriğini temel alarak; 
Özellikle 18 Haziran 2015 tarihinde yapılan 40. toplantısında 120 No.'lu Sözleşmenin Daimi Komitesi tarafından kabul edilen Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Emniyet, Güvenlik ve Hizmetlere İlişkin Rec (2015) 1 Sayılı Tavsiye Kararına yansıdığı üzere kapsamlı Avrupa deneyini ve iyi uygulamalarin, seyircilerin güvenlik ve emniyetine yönelik bütüncül ve ortaklık esaslı yeni bir yaklaşımın geliştirilmesiyle sonuçlandığını dikkate alarak; 
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 
Madde 1- Kapsam 
1. Taraflar, kendi anayasa hükümleri çerçevesinde, kendi topraklarında profesyonel futbol kulüpleri ve milli takımlar düzeyinde oynanan futbol maçlan veya turnuvalar ile ilgili olarak bu Sözleşmenin hükümlerini yürürlüğe koymak için gerekli adımları atacaklardır. 
2. Taraflar, özellikle güvenlik veya emniyet riskleri içeren koşullarda, profesyonel olmayan futbol maçları da dahil diğer spor dalları veya kendi topraklarında ev sahipliği yaptıkları spor müsabakalarında bu Sözleşınenin hükümlerini uygulayabilirler. 
Madde 2. Amac 
İşbu Sözleşmenin aniacı, futbol maçlarında ve diğer spor müsabakalarında güvenli, emniyetli ve rahat bir ortam sağlamaktır. Bu amaçla Taraflar: 
a. yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili ortaklık ve işbirliği ruhuna dayanarak, emniyet, güvenlik ve hizmetler konusunda bütüncül, çok kuruluşlu ve dengeli bir yaklaşım benimseyeceklerdir; 
b. tüm kamusal ve özel kuruluşlar ile diğer paydaşların, emniyet, güvenlik ve hizmet sağlama konusunun tek başına diişünülemeyeceğini ve bir bileşenin, diğer ikisinin sağlanmasında doğrudan etkiye sahip olabileceğinin farkına varması sağlayacaklardır; 
c. emniyet, güvenlik ve hizmetler konusunda bütüncül bir yaklaşım uygulamalan göz önünde bulunduracaklardır, 
geliştirirken 
iyi 
Madde 3- Tanımlar 
Bu Sözleşmenin amaçları için terimler aşağıdaki anlamlarda kullanılmaktadır; 
a. "Emniyet tedbirleri” ile stadyumnun içinde veya dışında sulbol maçlarında veya diğer spor inüsabakalarında yer alan ya da bunlara katılan ya da müsabaka yerinin çevresinde ikamet eden veya çalışan kişi ve grupların sağlığını ve esenliğini korumak amacıyla hazırlanan ve uygulanan önlemler kastedilir. 
b. "Güvenlik tedbirleri" ile stadyumn içinde ya da dışında futbol veya diğer spor müsabakaları ile bağlantılı olarak risk önlemek, azaltmak ve/veya işlenen her türlü şiddet veya başka suç faaliyetine ya da kargaşaya karşılık vermek amacıyla hazırlanan ve uygulanan önlemler kastedilir. 
C. “Hizmet tedbirleri" ile stadyum içinde veya dışında futbol maçlarına veya diğer spor müsabakalarına katıldıklarında, bireylerin ve grupların kendilerini rahat, değer görmüş ve samimiyetle karşılanmış hissetmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve uygulanan önlemler kastedilir. 
d. “Kuruluş" ile stadyum içinde veya dışında futbol maçları veya diğer spor müsabakaları ile bağlantılı her türlü emniyet, güvenlik ve hizmet tedbirinin hazırlanması ve uygulanması konusunda anayasal, yasal, düzenleyici ya da diğer sorumluluklara sahip kamusal veya özel organlar kastedilir. 
e. Paydaş" ile yasal veya düzenleyici sorumlulukları olmayan ancak futbol maçlarının ya da diğer spor müsabakalarının stadyum içinde ve dışında güvenli, emniyetli ve rahat bir ortamda düzenlenmesini sağlanıada önemli bir rol oynayabilen seyirciler, yerel topluluklar veya diğer ilgili taraflar kastedilir. 
f. "Bütüncül yaklaşım ile ana gayelerinden bağımsız olarak, futbol maçlarında ve diğer spor müsabakalarında emniyet, güvenlik ve hizmet tedbirlerinin her zaman örtüştüğünün, etki bakımından birbirine bağlı olduğunun, dengelenmesi gerektiğinin ve birbirinden ayrı olarak tasarlanıp uygulanamayacağı hususlarının kabul edilmesi kastedilir. 
g. "Çok kuruluşlu bütüncül yaklaşım" ile futbol veya diğer sporlara ilişkin planlama ve operasyon çalışmalarına katılan her bir kuruluşun görev ve faaliyetlerinin koordineli, 
tamamlayıcı ve orantılı olması, kapsamlı bir emniyet, güvenlik ve hizmet stratejisi çerçevesinde tasarlanıp uygulanması gerektiğinin kabul edilmesi kastedilir. 
h. "İyi uygulamalar” ile bir veya birden fazla ülkede uygulanan ve belirtilen amaca veya hedefc ulaşmada çok etkili olduğu ispatlanmış tedbirler kastedilir. 
i. "Ilgili kuruluşi" ile spor stadyunu içinde veya dışında düzenlenen futbol maçları ya da diğer 
· spor niisabakalarının organizasyonunda ve/veya yönetiminde yer alan (özel veya kamusal) organlar kastedilir. 
Madde 4- İç Koordinasyon Düzenlemeleri 
1. Taraflar, emniyet, güvenlik ve hizmetler konusunda ulusal ve yerel düzeyde çok kuruluşlu bütüncül bir yaklaşım geliştirmek ve uygulamak amacıyla ulusal ve yerel koordinasyon düzenlemelerinin tesis edilmesini sağlayacaklardır. 
2. Taraflar, emniyet, güvenlik ve hizmetlere ilişkin riskleri tespit etmek, incelemek ve değerlendirmek ve ayrıca risk değerlendirmesi konusunda güncel bilgi paylaşımına olanak tanımak için koordinasyon düzenlemelerinin tesis edilmesini sağlayacaklardır. 
3. Taraflar, koordinasyon düzenlemelerinin, etkinliğin yapıldığı alanın içinde ve dışında etkinlikle ilgili emniyet, güvenlik ve hizniet konularından sorumlu olan bütün kamu ve özel kuruluşları kapsamasını sağlayacaklardır. 
4. Tarafiar, koordinasyon düzenlemelerinde bu Sözleşmede ortaya konan tüm emniyet, güvenlik ve hizmet ilkelerinin tam anlamıyla dikkate alınmasını, ulusal ve yerei stratejilerin geliştirilmesini, bunların düzenli olarak değerlendirilmesini, ulusal ve uluslararası deneyimler ve iyi uygulamalar ışığında düzeltilmesini sağlayacaklardır. 5. Taraflar ulusal yasal, düzenleyici veya idari çerçevelerin ilgili kuruluşların görev ve sorumluluklarını belirlemesini, bu görevlerin tamamlayıcı ve bütüncül bir yaklaşıma uygun olmasını, strateji ve operasyon düzeylerinde herkes tarafından anlaşılır olmasını sağlayacaklardır. 
Madde 5- Stadyumlarda Emniyet, Güvenlik ve Hizmetler 
. 1. Taraflar, ulusal hukuki, düzenleyici veya idari çerçeveler gereğince inüsabaka organizatörlerinin ortak kuruluşlarla istişare halinde tüm katılımcılar ve seyirciler için emniyetli ve güvenli bir ortam sağlamasını garanti edeceklerdir. 
2. Taraflar, yetkili kamu otoritelerinin, stadyum lisans verine işlemleri, sertifikasyon düzenlemeleri ve genel olarak emniyet düzenlemelerinin etkinliğini garanti edecek düzenleme veya ayarlamaları yapmasını, bunların uygulanmasını, izlenmesini ve hayata geçirilmesini garanti edeceklerdir. 3. Taraflar, ilgili kuruluşlarıtı, stadyumlarda tasarım, altyapı ve kalabalık yönetimine ilişkin düzenlenclerin ulusal ve uluslararası standartlara ve iyi liygulamalara uygunluğunu sağlamasını zorunlu kılacaklardır. 
4. Taraflar, ilgili kuruluşları, stadyumlarda çocuklar, yaşlılar ve engelliler dahil olmak üzere topluinun tüm kesimleri için kapsayıcı ve rahat bir ortam sunulmasını ve tüm seyirciler için özellikle uygun sağlık tesisleri ve yeterli sayida yiyecek-içecek noktaları ile inüsabakaların iyi şartlarda izlenmesini sağlayacak düzenlemelerin birleştirilmesini sağlamaya teşvik edeceklerdir. 
5. Taraflar, stadyumlarda uygulanan opcrasyonel düzenlenmelerini kapsami olmasını sağlayacak; polis, acil liizmetler ve ortak kuruluşlar ilc etkin irtibat kurulinası için hazırlıklı olacak; kalabalık yönetimini ve aşağıdakiler başta olmak üzere ilgili güvenlik ve emniyet risklerini etkileyebilecek konularda açık politika ve prosedürleri birleştireceklerdir: 
- piroteknik kullanımı; - şiddet içeren veya diğer yasaklı davranışlar; - Irkçı veya diğer ayrıncı davranışlar", 
6. Taraflar, ilgili kuruluşları, futbol maçları ile diğer spor müsabakalarının emniyetli, güvenli ve rahat hale getirilmesiyle ilgilenen bütün kamu ve özel sektör çalışanlarının görevlerini etkin ve uygun bir şekilde yerine getirmek için gerekli donanuma ve eğitime sahip olmasını tenin etmekle zorunlu kılacaklardır. 
7. Taraflar, ilgili yetkili kuruluşlarını sporcuların, antrenör veya diğer katılımcı takım temsilcilerinin hoşgörü, saygı ve centilmence mücadele gibi önemli spor ilkelerine uygun şekilde hareket etmelerine duyulan ihtiyacı vurgulamaya teşvik edecekler ve şiddete yönelik, ırkçı veya diğer provakatif tutunların seyirci davranışlarını olumsuz etkileyebileceğini kabul cdeceklerdir. 
Madde 6 - Kamusal Alanlarda Emniyet, Güvenlik ve Hizmctler 
1. Taraflar belediye yetkilileri, polis, yerel halk ve işletmeler, taraftar tenisilcileri, futbol kulüpleri ve dernekler dahil olmak üzere kamusal alanlarda futbol maçları ve diğer spor müsabakalarının organizasyonunda yer alan bütün kuruluşları ve paydaşları özellikle aşağıdaki hususlarda birlikte çalışınaya teşvik cdeccklcrdir: 
a risk değerlendirme; aksaklıkları en aza indirmeye ve özellikle müsabakanın oynandığı yerin veya kamu seyir alanlarının yakınlarında bulunanlar olmak üzere yerel haika ve işletinelere güvence vermeye yönelik uygun önleyici tedbirler hazırlanması; 
b. taraftarların müsabaka öncesinde ve sonrasında toplanması için ayrılan kariusal alanlarda ya da taraftarların kendi iradesiyle gitmesi bekienen yerlerde ve şehre ve/veya stadyuma gidiş ve dönüş güzergahlarında emniyetli, güvenli ve rahat bir ortam yaratılması; . 
2. Taraflar, risk değerlendirmesinde ve emniyet ve güvenlik tedbirlerinde stadyuna gidiş gelişlerin de dikkate alınmasını sağlayacaklardır. 
Madde 7. Beklenmedik ve Acil Durum Planlaması 
Taraflar, çok kuruluşun katılım sağladığı beklenmedik ve acil durum planlarının hazırlanmasını, bu planların düzenli olarak yapılan ortak tatbikatlarla sinanip geliştirilmesini 
sağlayacaklardır. Ulusal yasal, düzenleyici veya idari çerçevelerde tatbikatların düzenlenmesi, yönctilmesi ve onaylanması görevinin hangi kuruluşa verileceği belirtilmelidir. 
Madde 8. Taraftarlar ve Yerel Topluluklar ile İletişim 
1. Taraflar, tüm kuruluşları taraftar temsifcileri ve yerel topluluklar dahil olmak üzere diyalog ilkesini esas alarak ortaklık ruhu ve olumlu işbirliği oluşturmak ve olası problemlere çözümler bulmak amacıyla, ana paydaşlar arasında proaktif ve düzenli iletişim politikası hazırlayıp uygulamaya teşvik edeceklerdir. 
1. 
2. Taraflar, yerel topluluklar ve taraftar temsilcileri de dahil bütün kamusal ve özel kuruluşları ve diğer paydaşlar özellikle taraftarlar, spor kulüpleri ve derneklerin yanı sıra emniyet ve güvenlikten sorumlu kuruluşlar arasında karşılıklı saygı ve anlayışı güçlendirmek için tasarlanmış olan çok kuruluşlu sosyal, eğitsel ve suç önlemeye yönelik projeler ile diğer topluni projelerini başlatmaya veya bu tür projelere katılmaya teşvik edeceklerdir. 
Madde 9- Emniyet Stratejileri ve Operasyonları 
1. Taraflar, emniyet stratejileri geliştirilmesini, bunların düzenli olarak değerlendirilmesini, ulusal ve uluslararası deneyimler ve iyi uygulamalar ışığında iyileştirilmesini ve ayrıca bu stratejilerin daha genel ve bütüncül polislik faaliyetleri, güvenlik ve hizmetler yaklaşımına uygun olmasını sağlayacaklardır. 2. Taraflar, özellikle istihbarat toplama, sürekli risk değerlendirmesi, risk esaslı konuşlanma, risk veya kargaşanın tırmanınasını engellemeye yönelik orantılı müdahale, taraftarlar ve genel halk ile etkili diyalog, cezai faaliyetlere ilişkin kanit toplama ve bu kanıtların kovuşturmadan sorumlu yetkili makamlar ile paylaşılması dahil olmak üzere polislik stratejilerinde iyi uygulamaların dikkate alınmasını sağlayacaklardır. 
3. Taraflar, polisin, futbol maçlarının ve diğer spor müsabakalarının tüin ilgililer için emniyetli, güvenli ve rahat bir ortamda düzenlenmesi konusunda organizatörler, taraftarlar, yerel topluluklar ve diğer paydaşlar ile ortaklaşa çalışmasını sağlayacaklardır. 
Madde 10-Suç İçeren Davranışların Önlenmesi ve Bu Davranışlara Karşı Yaptırımlar 
1. Taraflar, şiddet veya kargaşa içeren olaylar çıkaran ya da bu gibi olaylara dahil olan birey veya gruplara ilişkin riskleri azaltmak için gerekli tüm olası tedbirleri alacaklardır. 
2. Taraflar, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak, şiddet veya kargaşa olaylarını önlemek ve engellemek için riskin niteliğine ve yerine uygun etkili sahadan çıkarma tedbirlerinin yürürlükte olmasını sağlayacaklardır. 
3. Taraflar, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak, yurt dışında suç işleyen kişilerin, suçun işlendiği ülkede veya ikamet ettikleri ya da vatandaşı oldukları ülkede uygun cezaları almasını sağlamaya çalışırken işbirliği yapacaklardır. 4. Uygun olduğu hallerde ve ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak, Taraflar, futbolla bağlantılı şiddet ve/veya kargaşa olaylarına sebep olan ya da katkıda bulunan bireylere yaptırım 
uygulamakla sorumlu adli veya idari makamları, diğer ülkelerde düzenlenen futbol njüsabakalarına gidişleri kısıtlama olanağı ile güçlendirine konusunu değerlendireceklerdir. 
Madde 11- Uluslararası İşbirliği 
1. Taraflar, uluslararası müsabakalar çerçevesinde işbirliğini azami seviyeye çıkartmak, deneyimleri paylaşmak ve iyi uygulamaların geliştirilmesi sürecine katılmak amacıyla, bu Sözleşmede ele alınan konularda ve bağlantılı meselelerde yakın işbirliği içinde olacaktır. 
2. Taraflar, mevcut ulusal hükümlere halel getirmeksizin, özellikle farklı hizmetler ve makamlar arasında yetki tahsisi konusunda mevcut polis gücü bünyesinde Ulasal Futbol Bilgilendirme Noktası (UPBN) kuracaklar ya da atayacaklardır. UFBN; 
a) uluslararası boyutu olan futbol maçlarıyla bağlantısı genel (stratejik, operasyonel ve taktiksel) bilgilerin paylaşımı için doğrudan ve tek irtibat noktası olarak faaliyet gösterecektir; 
b) kişisel verileri yürürlükteki ulusal ve uluslararası kurallara göre paylaşacaktır; 
c) uluslararası boyutu olan futbol maçlarıyla ilgili olarak uluslararası polis işbirliğinin yürütülmesine olanak tanıyacak, koordine edecek ya da düzenleyecektir; 
d) kendisine verilen görevleri anında ve etkili bir biçimde yerine getirecektir. 
3. Taraflar ayrıca UFBN'nin, futbolla ilgili polis operasyonları, taraftar dinamikleri ve bağlantılı emniyet ve güvenlik riskleri konusunda ulusal uzmanlık kaynağı olmasını temin edeceklerdir. 
4. Taraflar, kendi UFBN birimlerinin irtibat detaylarını ve sonradan olan değişiklikleri bu Sözleşme ile oluşturulan Spor Müsabakalarında Emniyet ve Güvenlik Komitesine yazılı olarak bildireceklerdir. 
5. Taraflar, önleme, bilgilendirme ve eğitim projelerine ilişkin iyi uygulamaların ve bilginin paylaşılması ve yerel halk ve taraftar odaklı veya güdümlü ulusal ve yerel girişimleriu layata geçirilmesi ile ilgili tüm kuruluşlar ile ortaklıkların kurulması açısından uluslararası düzeyde işbirliği yapacaklardır. 
Usule İlişkin Hükümler 
Madde 12. Bilgi Sağlanması 
Taraflar, bu Sözleşmenin futbol veya diğer spor dalları ile ilgili hükümlerine uymak amacıyla almış oldukları yasama tedbirleri ile diğer tedbirlere ilişkin bütün gerekli bilgileri Avrupa Koliseyi resmi dillerinden birinde Spor Müsabakalarında Emniyet ve Güvenlik Komitesine ileteceklerdir. 
Madde 13- Spor Müsabakalarında Emniyet ve Güvenlik Komitesi 
1. Bu Sözleşme amaçları için Spor Müsabakalarında Emniyet ve Güvenlik Komitesi kurulur. 
2. Sözleşine Tarafları, Spor Müsabakalarında Emniyet ve Güvenlik Komitesinde tercihen sporda güvenlik ve emniyetten sorumlu başlıca kamu kuruluşları ve Ulusal Futbol Bilgi Noktasını teinsil eden bir veya daha fazla delegeyle temsil edilebilirler. Sözleşme Taraflarının lier biri, tek oy hakkına sahiptir. 
3. Avrupa Konseyi üyesi veya Avrupa Kültür Sözleşmesine Taraf ancak bu Sözleşmeye Taraf olmayan Devletler ve 120 No.'lu Sözleşmeye Taraf ancak üye olmayan Devletler komnitede bir gözlemci ile temsil edilebilirler. 
4, Komite, oy birliğiyle karar alarak, bu Sözleşmeye ya da 120 No'lu Sözleşmeye Taraf olmayıp Avrupa Konseyi üyesi de olmayan bir Devleti veya temsil edilmekle ilgilenen herhangi bir kuruluşu, toplantılarının birine veya birkaçına gözlemci olarak katılmak üzere davet edebilir. 
5. Komite, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından toplantıya çağrılır. İlk toplantısını, Avrupa Konseyi üyesi on Devletin Sözleşmeye bağlı olduklarının muvafakatini bildirdikleri taribi takip eden yıl içerisinde yapar. Akabinde her yıl en az bir kez toplanır. Buna ek olarak, Tarafların çoğunluğunun talebi üzerine de toplanır. 
6. Tarafların çoğuniuğu, komite toplantısı yapmak için yeter çoğunluğu teşkil eder. 
7. Bu Sözleşmenin hükümlerine tabi olarak, komite kendi usul kurallarını hazırlar ve oy birliğiyle kabul eder. 
Madde 14- Spor Müsabakalarında Emniyet ve Güvenlik Komitesinin Görevieri 
1. Komite, işbu Sözleşmenin uygulanmasını izlemekle sorumludur. Komite özellikle: 
a. Bu Sözleşmenin hükümlerini düzenli olarak gözden geçirebilir ve gerekli değişiklikleri inceleyebilir, 
. b. Ilgili kuruluşlar ile istişareler yapabilir, uygun olduğu hailerde bilgi alışverişinde 
bulunabilir; 
C. Sözleşme Taraflarına Sözleşmenin uygulanması için alınacak önlemler konusunda tavsiyelerde bulunabilir; d. Bu Sözleşine çerçevesinde yürütülen faaliyetler hakkında kamunun bilgilendirilmesini sağlamak için uygun önlemleri tavsiye edebilir;. 
e. Avrupa Konseyi üyesi olmayan Devletlerin bu Sözleşmeye katılmaya davet edilmesi konusunda Bakanlar Komitesi'ne tavsiyelerde bulunabilir; 
f. Bu Sözleşmenin etkinliğini artirmaya yönelik teklifler sunabilir; 
g. Devletler arasında bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların toplanmasını, analiz edilmesini ve paylaşımını kolaylaştırabilir. 
2. Komite, ilgili Tarafların önceden rızasıyla, bu Sözleşmenin uygulanması konusunda tavsiyelerde bulunmak ve destek vermek amacıyla, Sözleşmeye Taraf ülkelere bir ziyaret prograini yaparak Sözleşmeye uyulmasını izleyecektir. 
3. Komite aynı zamanda 12. Maddeye göre Taraf Devletlerce sağlanan bilgileri toplayacak ve ilgili verileri Sözleşmeye Taraf Devletlere iletecektir. Komite özellikle her bir Taraf Devleti yeni bir UFBN'nin görevlendirilmesi hususunda bilgilendirebilir ve bu birimin irtibat bilgilerini dağıtabilir. 
4. Komite, görevini yerine getirmek için, kendi inisiyatifiyle uzman grubu toplantıları düzenleyebilir. 
Madde 15- Değişiklikler 
1. Taraflardan herhangi biri, Spor Müsabakalarında Emniyet ve Güvenlik Komitesi ya da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bu Sözleşnie hükümleri üzerinde değişiklik yapılmasını teklif edebilir. 
2. Önerilen herhangi bir değişiklik, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından Avrupa Konseyi üyesi Devletlere, Avrupa Kültür Sözleşmesine Taraf diğer Devletlere, bu Sözleşmenin imzaya açılma tarihinden önce 120 No'lu Sözleşmeye Taraf olan Avrupa Konseyi üyesi olmayan Devletlere ve 18. Madde hükümlerine uygun olarak bu Sözleşmeye katılan veya katılmaya davet edilen üye olmayan Devletlere iletilir. 
3. Taraflardan biri veya Bakanlar Komitesi tarafından önerilen değişiklikler, değişikliğin ele alınacağı toplantıdan en az iki ay önce Spor Müsabakalarında Emniyet ve Güvenlik Komitesine iletilir. Komite, önerilen değişiklik ile ilgili görüşünü Bakanlar Komitesi'ne sunar. 
4. Bakanlar Komitesi, önerilen değişikliği ve Spor Müsabakalarında Emniyet ve Güvenlik Komitesi tarafından sunulan görüşü inceler ve değişikliği Avrupa Konseyi Statüsünün 20. Maddesinin d fikrasında öngörüldüğü üzere oy çokluğu ile kabul edebilir. 
5. Bu maddenin 4. fikrasına uygun olarak Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen herhangi bir değişiklik metni, kendi iç prosedürleri uyarınca kabul edilmesi için Taraftara iletilir. 6. Bu maddenin 4. fikrasua uygun olarak kabul edilen herhangi bir değişiklik, tüm Tarafların söz konusu değişikliği kabul ettiklerini Genel Sekretere bildirmelerinden sonraki bir aylık sürenin bitişini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer. 
Nihai Hükümler 
Madde 16- İmzalama 
1. Bu sözleşme, Avrupa Konseyi üye Devletlerinin, Avrupa Kültür Sözleşmesine Taraf Devletlerin ve bu Sözleşme imzaya açılmadan önce 19 Ağustos 1985 tarihinde Strazburg'da inizaya açılan Sportif Karşılaşımalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkılıklarına Dair Avrupa Sözleşmesinc (ETS No. 120) Taraf olan ancak Avrupa Konseyi üyesi olmayan Devletlerin imzasına açılacaktır. 
2. Bu Sözleşme tasdik, kabul veya onaya tabidir. Tasdik, kabul veya onay belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 
3. 120 No'lu Sözleşmeye Taraf olan hiçbir Devlet, söz konusu Sözleşmeyi feshetmediyse ya . da eş zamanlı olarak feshetmezse, tasdik, kabul veya onay belgesini tevdi edemez. 
4. Taraf Devletler, önceki paragrafa uygun olarak tasdik, kabul veya onay belgesini tevdi ederken, 17. Maddenin 1. fikrası uyarınca bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinc kadar 120 No.'lu Sözleşmeyi uygulamaya devam edeceğini bildirebilirler. 
Madde 17- Yürürlüğe Girnie 
1. İşbu Sözleşme, 16. Madde hükümlerine uygun olarak Avrupa Konseyi üyesi üç Devletin Sözleşmeye bağlı olduklarını muvafakatini bildirdikleri tarihi takip eden bir aylık sürenin bitniesinden sonra gelen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 
2. Bu Sözleşmeye bağlı olduğu muvafakatini daha sonra bildiren imza sahibi Devletler için, Sözleşme tasdik, kabul veya onay belgesinin tevdi tarihini takip eden bir aylık sürenin bitiminden sonraki aym ilk günü yürürlüğe girecektir. 
Madde 18- Üye Olmayan Devletlerin Katılımı 
1. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ardından Taraflarla istişare ettikten sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsünün 20. Maddesinin d fikrasında öngörülen çoğuniukla ve Bakanlar Komitesi'nde oy hakkına sahip Taraf ülke temsilcilerinin oybirliği ile alınan bir kararla, Avrupa Konseyi üyesi olmayan herhangi bir Devleti Sözleşmeye katılmaya davet edebilir, 
2. Sözleşmeye katılan Devletler için, Avrupa Konscyi Genel Sekreterine katılım belgesinin tevdi taribini takip eden bir aylık sürenin bitiminden sonraki ayın ilk günü Sözleşme yürürlüğe girecektir, 
3. Avrupa Konseyi'ne üye olmayan herhangi bir Taraf Devlet, Spor Müsabakalarında Emniyet ve Güvenlik Komitesinin finansnianına Bakanlar Kurulunun kararı doğrultusunda katkıda bulunacaktır. 
Madde 19. Sözleşmenin Uygulanması 
1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler ile 120 No'lu Sözleşmeye Taraf olan ancak bu Sözleşmeyi henüz onaylamamış Devletler arasındaki ilişkilerde 120 No.'lu Sözleşmenin 4. ve 5. Maddeleri uygulanmaya devam edecektir.. 
2. Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra eğer Sözleşınėye Taraf Devletlerden biri 120 No.'lu Sözleşmenin feshini bildirmiş ancak söz konusu fesih bu Sözleşmienin onaylandığı sırada henüz yürürlüğe girmemişse, 17. Maddenin 2. fikrası hükümlerine göre bu Sözleşme geçerli olacaktır. 
Madde 20- Bölgesel Uygulama 
1. Herhangi bir Devlet, imza aşamasında ya da onay, tasdik veya kabul belgesini tevdi ederken Sözleşmenin uygulanacağı bölgeyi veya bölgeleri belirtebilir. 
2. Taraflar, herhangi bir sonraki tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine beyanda bulunarak, bildirilen başka bir bölgeyi kapsayacak şekilde bu Sözleşmenin uygulama alanını genişletebilir. Sözleşme, bahse konu bölge için, yazılı beyanın Genel Sekreter tarafından alındığı tarihi takip eden bir aylık sürenin bitiminden hemen sonra gelen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 
3. Bundan önceki iki paragraf doğrultusunda yapılan bir beyan, beyanda belirtilen bölge için; Genel Sekretere hitaben yazılan bir bildirim ile geri çekilebilir. Geri çekme, söz konusu bildirimin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihi takip eden altı aylık sürenin bitiminden hemen sonra gelen ayıa ilk günü yürürlüğe girecektir. 
Madde 21 - Fesih 
1. Taraflardan biri, herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi feshedebilir. 
2. Söz konusu fesih, bildirinin Genel Seluręter tarafından alındığı tarihi takip eden altı aylık sürenin bitiminden hemen sonra gelen aynı ilk günü yürürlüğe girecektiç, 
Madde 22- Bildirimler 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği, Avrupa Konseyi üyesi Devletlere, Avrupa Kültür Sözleşmesine Taraf Devletlerc ve bu Sözleşmeye katılan Devletlere: 
a. 16. Madde uyarınca atılan herhangi bir imzayı; 
b. 16. veya 18. Madde uyarınca tasdik, kabul, onay veya katılım belgelerinin tevdiini; 
c. 17. ve 18. Maddelere uygun olarak bu Sözleşınenin yürürlüğe giriş tarihini; 
d. 15. Madde uyarınca yapıları herhangi bir değişiklik teklifini veya kabul edilen herhangi bir değişikliği ve bu değişikliğin yürürlüğe giriş tarihini; 
e. 20. Madde hükümlerine göre yapılan bildirimleri; 
f. 21. Madde hükümleri uyarınca yapılan fesihleri; 
g. Bu Sözleşıneye ilişkin diğer eylemleri, beyanları, bildirimleri veya yazışmaları bildirecektir. 
Yukarıdaki hususları tasdiken, gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzası bulunanlar, işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu Sözleşme, İngilizce ve Fransızca dillerinde ve her iki metin de eşdeğer olmak üzere, tek nüsha halinde 3 Temmuz 2016 tarihinde Saint Denis'de düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi Devletlere, Avrupa Kültür Sözleşmesine Taraf olan Devletlere ve işbu Sözleşmeye katılmaya davet edilen Devletlere işbu Sözleşmenin aslına uygun örneklerini tevdi edecektir. 

BEYAN 
Türkiye, "Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni (CETS 218) onaylamasının, hukuken geçerliliği bulunmayan Kibris Cumhuriyeti'nin anilan Sözleşmeye taraf olan Güney Kibris Rum Yönetimi tarafından temsil edildiği iddiasının herhangi bir biçimde kabulü anlamına gelmeyeceğini ve Türkiye'ye sözde Kıbrıs Cumhuriyeti ile işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir temasta bulunma yükümlülüğü getirmeyeceğini beyan eder. 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17