banner2
Öne Çıkanlar Mevlevihane Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu Kimdir Onur Bingöl Mauro İcardi Galatasaray Duy Beni dizisi

YSK SSPS Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Belirledi

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, sandık ölçekli sonuçların, siyasi parti genel merkezlerinden eş zamanlı izlenebilme ve saklanabilmesine olanak sağlayan genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, seçim günü SSPS aracılığı ile siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına sunulan sandık sonuçları, geçici sandık sonuçları olup, itiraza gerekçe oluşturacak bir niteliğe sahip olmayacak.

SSPS web sitesine ve web servisine erişim, seçime katılan siyasi partilere oy verme günü saat 17.00 itibarıyla sağlanacak.

SSPS ile elde edilen sandık sonuçları, YSK tarafından belirlenen süre bitimine kadar siyasi partiler tarafından teşkilatlarına ve üçüncü şahıslara gönderilemeyecek ve kamuoyuna açıklanamayacak.

Bağımsız adaylara seçime girdiği seçim çevresi ile sınırlı kalmak üzere, sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, yayın yasaklarının kalktığı andan itibaren talepleri halinde manyetik ortamda (USB, harici disk vb.) verilecek.

SSPS hizmetine, web sitesi ve web servis metotları ile her metodun kendi kullanıcısı vasıtasıyla erişilecek.

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kumlu Başkanlığından:

Karar No: 1422

-KARAR-

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacaktır

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, il ve ilçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen sandık ölçekli seçim sonuçlarını talepleri halinde siyasi parti genel merkezlerinin izleyebilme ve bu hizmetten yararlanabilme usul ve esaslarının belirlenmesi gerekmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 9. maddesinde;

“İlçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen sandık ölçekli seçim sonuçlarını, talepleri halinde seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinin de eş zamanlı olarak izleyebilmeleri ve aynı formatta bilgisayar ortamında saklayabilmeleri için gerekli her türlü tedbir, Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınır. Siyasi parti genel merkezleri bu suretle elde ettikleri seçim sonuçlarını, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen süre bitimine kadar kendi teşkilatlarına veya üçüncü şahıslara gönderemez ve kamuoyuna açıklayamaz.

Yüksek Seçim Kurulu, siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına açılacak veri tabanları ile ilgili her türlü güvenlik tedbirlerini de alır.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu madde kapsamında, seçim günü, oy verme süresi sonunda, Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, çevrim-içi ulaşan sandık ölçekli sonuçların, siyasi parti genel merkezlerinden eş zamanlı izlenebilmesine ve saklanabilmesine olanak sağlayan Sandık Sonuçlan Paylaşım Sistemi (SSPS) oluşturulmuştur.

Oluşturulan bu sistemin kullanımına yönelik hazırlanan Sandık Sonuçlan Paylaşım Sistemi Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge'nin (SEÇSİS - SSPS) yürürlüğe konulması Kurulumuzca uygun bulunmuştur.

SONUÇ:

 1. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması ve yurt genelinde uygulamada birliğin sağlanması amacı ile SEÇSİS- SSPS Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge’nin kabulüne ve Genelge'nin bu kararın eki sayılmasına,
 2. Kararın ve eki Genelge'nin seçime katılma yeterliğine sahip siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,
 3. Kararın ve eki Genelge’nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına,

07/03/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan                    Başkanvekili                        Üye                                Üye

Sadi GÜVEN               Erhan ÇİFTÇİ                Zeki YİĞİT           Muharrem AKKAYA

Üye

Cengiz TOPAKTAŞ

Üye

Kürşat HAMURCU

Üye

İlhan HANAĞASI

SEÇSİS- SSPS

Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS)
Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Genelge; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi uyarınca; seçim günü, oy verme süresi sonunda, Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne çevrimiçi ulaşan sandık ölçekli sonuçların, siyasi parti genel merkezlerinden eş zamanlı olarak izlenebilmesi ve saklanabilmesine imkân sağlayan, Sandık Sonuçlan Paylaşım Sistemi (SSPS)’nin kullanım usul ve esaslarını kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- Bu Genelge’de geçen;

YSK: Yüksek Seçim Kurulu’nu,

FTP: File Transfer Protocol (Dosya Transfer Protokolü)’ünü,

SEÇSİS: Seçim Bilişim Sistemi’ni,

SİPPORT: Siyasi Parti Portalı’nı,

SKGM: Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nü,

SSPS: Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi’ni,

Seçim veya oy verme giinfi: 31 Mart 2019 tarihini,

SSPS irtibat sorumlusu: Siyasi parti genel merkezinde SSPS ile İlgili olarak, internet bağlantısı ve uygulama kaynaklı olası sorunları YSK Başkanlığı SKGM ile görüşerek çözüme ulaştıracak yeterli düzeyde bilgisayar bilgisine sahip kişiyi,

SSPS Web Sitesi kullanıcısı: Siyasi parti tarafından seçim günü sandık sonuçlarını, SSPS Web Sitesini kullanarak görüntüleme ve kaydetme yetkisi verilmiş kişiyi,

SSPS Web Servis kullanıcısı: Siyasi parti tarafından seçim günü sandık sonuçlarını, SSPS Web Servisini kullanarak kaydetme yetkisi verilmiş kişiyi,

Sandık Sonucu: SEÇSİS’te kayıt altına alınan sandık sonuç bilgisini,

İmzalı Tutanaklar: Tarayıcı marifetiyle elektronik ortama aktarılmış ve SEÇSİS’te harici disk sisteminde resim olarak "png" formatında depolanan karekodlu sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı, ilçe seçim kurulu denetim tutanağı, ilçe birleştirme tutanağı, ilçe birleştirme tutanağı (kurullar) ve il birleştirme tutanağım ifade eder.

Genel hükümler

MADDE 3- Seçim günü SSPS aracılığı ile siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına sunulan sandık sonuçlan, geçici sandık sonuçlan olup, itiraza gerekçe oluşturacak bir niteliğe sahip değildir. Buna göre;

 1. SSPS Web sitesine ve web servisine erişim, seçime katılan siyasi partilere oy verme günü saat 17.00 itibariyle sağlanır.
 2. SSPS ile elde edilen sandık sonuçları, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen süre bitimine kadar, siyasi partiler tarafından teşkilatlanna ve üçüncü şahıslara gönderilemez ve kamuoyuna açıklanamaz.
 3. Bağımsız adaylara seçime girdiği seçim çevresi ile sınırlı kalmak üzere, sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, yayın yasaklarının kalktığı andan itibaren talepleri halinde manyetik ortamda (USB, Harici Disk vb.) verilir.
 4. SSPS hizmetine Web Sitesi ve Web Servis metotları ile her metodun kendi kullanıcısı vasıtasıyla erişilir.
 5. Siyasi parti, Web Servis metodu ile sandık sonuçlarına, Web sitesi metodu ile sandık sonuçlarına ve imzalı tutanaklara erişim sağlayabilir.
 6. Seçim günü siyasi parti, sandık sonuçlarım SSPS Web Sitesi kullanıcısı ve SSPS Web Servis kullanıcısı aracılığıyla bilgisayarına kaydetme olanağına sahiptir. Aynca, talep halinde imzalı tutanaklar SKGM tarafından belirlenecek yöntemle de verilebilir. Bu şekilde temin edilen verilerin gizliliği ve güvenliğinden ilgili siyasi partiler sorumludur.
 7. Siyasi partiler, imzalı tutanaklara SKGM tarafından sağlanacak ayrı bir kullanıcı adı ve şifre ile "ftp" yöntemiyle de ulaşabileceklerdir.

Sorumluluklar

MADDE 4- Siyasi partilerin SSPS’den faydalanabilmeleri için:

 1. SKGM'den yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden istemde bulunmalıdır.
 2. Siyasi partiler bilişim altyapılarım hazır hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Bu bağlamda;
 1. Siyasi parti genel merkezlerinde, SSPS’den yararlanabilmek İçin öncelikle en az 5 Mbps hızında internet bağlantısı olmalıdır. Bununla birlikte siyasi partilerin, SSPS web sitesi dışında yararlanmak istediği hizmetler (SSPS web servisi, ftp vb. gibi) doğrultusunda internet bant genişliğini alınacak hizmete uygun olarak arttırmaları gerekmektedir.
 2. Güvenlik denetimi amacıyla, siyasi parti genel merkezlerinden YSK’ya bağlanacak genel merkez Static IP adresleri YSK’ya bildirilmelidir.
 3. İlgili IP adresinden SSPS’ye çevrimiçi ulaşacak kullanıcılara SKGM tarafından sağlanacak kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliğinden siyasi parti ve belirlediği kullanıcılar sorumludur.
 4. YSK, sandık sonuçlarına erişimdeki bütün süreçleri kayıt altına alır ve denetler.
 5. Siyasi parti genel merkezleri, Siyasi Parti Portalı ve SSPS Web Servis hizmetini kullanmak üzere sadece 1 (bir) kullanıcı belirleyecektir. Bu kullanıcı, aynı zamanda seçim sürecinde ya da oy verme günü, teknik bir sorun ile karşılaşıldığında SKGM Bilgi İşlem Merkezi ile irtibat sorumlusudur.

SSPS kullanım talep formu

MADDE 5- Siyasi parti genel merkezleri, SSPS Web Sitesi kullanıcısı olarak en çok 10 (on) kullanıcı belirleyebilir.

 1. Bu 10 kullanıcıya ilişkin istenen bilgiler, SSPS Kullanım Talep Formu ile SKGM’ye bildirilir.
 2. Siyasi partilerin bildirdikleri her bir kullanıcı için ayrı kullanıcı adı ve şifre üretilir.
 3. Kullanıcı sisteme ilk giriş yaptığında, verilen şifreyi değiştirmesi gerekir. Kullanıcı şifresini değiştirmez ise sağlanan hizmetlerden yararlanamaz.
 4. Seçim öncesi siyasi parti temsilcileri hariç olmak üzere, web sayfası kullanıcıları pasif hale getirilir ve gönderdikleri formlardaki bilgiler ile yeniden tanımlanır.

Sandık sonuçlarının saklanması ve görüntülenmesi

MADDE 6- Oy verme günü akşamı, ilçe seçim kurullarınca SEÇSİS'e işlenen sandık sonuçları verileri ile taranmış imzalı tutanaklar, SEÇSİS’e kaydedilir ve siyasi partiler, SSPS ile bu verilere erişebilirler. Buna göre;

 1. Sandık sonuçları; sandık türü, seçim çevresi, ilçe seçim kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilir ve aynı formatta saklanabilir.
 2. SEÇSİS’e kaydedilen imzalı tutanaklar, seçim çevresi, ilçe seçim kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilir ve “png” formatında saklanabilir.
 3. SSPS Web Sitesi kullanıcısı, görüntülenen sandık sonuçlarım ve geçici sandık sonuçlarına itiraz sonucunda oluşan değişiklikleri de "EXCELM ya da "CSV" formatında bilgisayarına kaydedebilir.
 4. SSPS Web Servisi kullanıcısı, sandık sonuçlarını nXML" formatında bilgisayarına kaydedebilir.
 5. Sandık sonuçlarının siyasi parti bilgisayar sistemine kaydedilmesinden sonra, sonuçlara ilişkin veriler üzerinde gizlilik ve güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik yasal sorumluluk, siyasi partiye aittir.

Sandık sonuçları paylaşım sistemi destek hizmetleri

MADDE 7* SSPS Web Sitesi veya Web Servisi hizmetinden yararlanacak olan siyasi partiler ile test çalışmaları yürütülür ve SSPS Kullanıcı El Kitabı ile SSPS Web sitesi/Web Servisi Kullanıcı El Kitabı ilgili siyasi partilere manyetik veya elektronik ortamda verilir.

Dayanak

MADDE 8- Bu Genelge, 298 sayılı Kanunun Ek 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 9- Bu Genelge, Yüksek Seçim Kurulunun 07/03/2019 gün ve 1422 sayılı karan ile kabul edilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4