banner2
Öne Çıkanlar polis ekipleri yardıma koştu Buluntu Hoca Bulvarı bir dizi 2016 Üniversiteler ne zaman açılacak Habip arslan kimdir?

Diyanet İlana Çıktı: Kur'an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin kayyım alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığından:
2020 YILI 4-B SÖZLEŞMELİ (KKÖ, İ-H, M-K) ALIMI SINAVI
Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı,
öğrenim durumu ve adedi belirtilen sözleşmeli pozisyonlara; 2018 yılı KPSS puan sırası esas
alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava
çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur'an kursu
öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin kayyım alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak
nitelik şartını taşımak,
3. Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına
sahip olmak,
4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları
için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
6. Kur'an kursu öğreticiliği için bayan olmak,
7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
• Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi
sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin
müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri
yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
II- BAŞVURU İŞLEMLERİ
A- ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNAN ADAYLARIN
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından
“sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacaktır.
2. Müracaat işlemleri 12/10/2020 - 27/10/2020 (saat 23:59) tarihleri arasında yapılacaktır.
3. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta
öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet
bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
B-ELEKTRONİK ORTAMLARDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN
ADAYLARIN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru şartlarını taşıdığı halde orta öğretim bilgileri, ilgili kurumların elektronik
ortamlarında bulunmayan adaylar ile +hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar 12/10/2020 -
27/10/2020 tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden sınav başvuru programı
aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı sınav başvuru formunu dolduracaklardır.
2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen
belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 12/10/2020–27/10/2020 tarihleri arasında
(saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.
İstenilen Belgeler:
a- Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Kimlik Kartı veya Pasaport)
b- Kontenjan grubuna göre öğrenim durumlarını gösteren mezuniyet belgeleri
c- Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuranlar için)
3. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini
yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini
yapabileceklerdir.
4. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna
girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama
işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi
yapılmayacaktır.
5. Başkanlığımız sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan
ya da il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri
dikkate alınmayacaktır.
NOT: Sabıka veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını müracaat bitiş tarihinden
önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 no'lu faksa ivedilikle göndermeleri
gerekmektedir.
III- SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI
1. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en
yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava
çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması
halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Başvurular neticesinde, belirlenen kontenjan adedince başvuru yapılmayan gruplardaki
fazla kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara aktarılabilecektir.
3. Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir,
Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon,
Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.
4. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki
ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi
değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından
sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
sayfasında ilan edilecektir.
6. Sınav Konuları;
A) Kuran Kursu öğreticisi ve İmam-hatip için;
1. Kur'an-ı Kerim, (70 puan)
2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 Puan)
3. Hitabet. (10 puan)
B) Müezzin-Kayyım için;
1. Kur'an-ı Kerim, (70 puan)
2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
3. Ezan ve ikamet. (10 puan)
7. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi
internet sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini
Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri" esas alınacaktır.
8. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi" alma işlemlerini “sinav.diyanet.gov.tr" adresi
aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
9. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden
birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi
ve “Sınav Giriş Belgesi" bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı
veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.
10. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı
verilmeyecektir.
IV- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
3. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit
olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin
mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
V- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
1. Adaylar sınav sonuçlarını “sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.
2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7
(yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı
olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası,
adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
VI- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1. Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır.
Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabidir.
2. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde
bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az
bir yıl daha görev yapmak zorundadır.
3. İlahiyat Fakültesi grubunda Kur'an kursu öğreticisi unvanında yerleşmeye hak
kazananlar, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında istihdam edilecektir.
4. Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.
VII- DİĞER HUSUSLAR
1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği
veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu
Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer
Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17