banner2
Öne Çıkanlar Abdulkadir Bağış Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltı Alman İmparatoru AK Partili Kadınlardan seçim startı VİDEO Siverek

Urfa Valiliğinden Flaş Karar! Sıkı Denetim Başlayacak

Konu ile ilgili olarak 8 madde halinde yayınlanan genelge kapsamında kurallara uymayanlara çeşitli cezai işlemlerin başlatılacağı açıklandı.
İşte Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülecek olan kararların detayları:


ŞANLIURFA VALİLİĞİ’NDEN
ŞANLIURFA İLİ MÜLKİ HUDUTLARI DAHİLİNDE HAVAİ FİŞEK KULLANIMINDA VE ATILMASINDA UYULACAK ESASLAR

 
Karar Tarihi           :    10/12/2019
Karar Sayısı            : 2019/1920
Amaç
Madde-1 Şanlıurfa İl sınırları ile bağlı köy, kasaba ve ilçelerinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması amacı ile özellikle düğün, sosyal etkinlikler ve çeşitli eğlence dönemlerinde gelişi güzel bir şekilde havai fişek kullanıldığı, izinsiz ve ehil olmayan kişiler tarafından yapılan bu uygulamanın halkın yoğun olduğu yerlerde panik ve korkuya yol açtığı, ayrıca istenmeyen olaylar olabileceği ve halkı tedirgin ettiği, oyun ve eğlence aracı olan maytap, çat pat gibi patlayıcı maddelerin bakkal, market ve büfelerde satıldığı, bu maddelerin küçük çocuklar tarafından kullanılması sonucu yaralanmalara yol açtığı müşahede edildiğinden vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini korumak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
 
Kapsam
Madde-2 Bu karar Şanlıurfa ili sınırları içerisinde bulunan ve Madde 1’ de belirtilen yerlerde kamu esenliğinin sağlanması amacı ile özellikle düğün, sosyal etkinlikler ve çeşitli eğlence dönemlerinde havai fişek kullanılmasının önüne geçilmek amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 36. Maddeleri ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi uyarınca İdari Para Cezası uygulamasını kapsamaktadır.
 
Hukuki Dayanak
Madde-3
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun;
11. maddesinin (c) fıkrasında İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.
Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.
 
Madde 66 - (Değişik: 23/1/2008-5728/125 md.)
İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. (Ek cümle: 27/3/2015 - 6638/16 md) Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
 
2872 sayılı Çevre Kanununun;
Gürültü başlıklı 14. maddesinde;:“(Değişik: 26/4/2006 5491/11 md.) Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır. Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır. "

Madde 20- Bent h -  Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 1.192 Türk Lirası, ulaşım araçları için 3.600 Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için 12.025 Türk Lirası, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 36.095 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 
27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 26. maddesi (ğ) ve (ı) bendinde;
ğ) Eğlence amacıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda yapılması yasaktır.
ı) Orta derece hassas kullanımların bulunduğu alanlarda bu tür faaliyetlerden çevreye yayılan gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden mevcut arka plan gürültü seviyesini 5 DBA 'dan fazla aşamaz.
5326 Sayılı Kabahatler Kanununun;

Emre Aykırı Davranış başlıklı 32 maddesinde;
Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye üç yüz yirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.
Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.
 
Gürültü başlıklı 36. maddesinde;
(1)     Başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, yüz elli üç Türk Lirası İdarî para cezası verilir.
(2)     Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye üç bin iki yüz doksan iki Türk Lirasından on altı bin beş yüz on Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(3)     Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.
Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 116. Maddesinde
 Şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin brüt beş kilograma kadar olan miktarlardaki satışları serbesttir. Ancak, şenlik ve işaret fişekleri on sekiz yaşından küçüklere satılamaz.
Madde 117 - Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler dışında şenlik ve işaret fişeklerinin kullanılması, bu işi bilen bir sorumlu gösterilerek yerel mülki amirliğinden izin alınmasına bağlıdır.
 
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun;
Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma başlıklı 123. maddesinde;
(1)     Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.”
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması başlıklı 170. maddesinde;
Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;
Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,
Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi başlıklı 174. maddesinde;
(1)    Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan veya işleyen kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren maddelerin imalinde, işlenmesinde veya kullanılmasında gerekli olan malzeme ve teçhizatı ihraç eden kişi de aynı ceza ile cezalandırılır.
(2)    Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(3)     Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

İlde huzur ve güvenliğin sağlanması
Madde-4 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.maddesinin (A) bendinde” Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kanun düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirlerini alır. Bu maksatla Devletin Genel ve Özel Kolluk Kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür, (c) bendinde “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Vali’nin ödev ve görevlerindendir.
Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66.madde hükmü uygulanır.”
Hükümleri yer almıştır.
 
Genel Esaslar.
Madde-5 Bu bağlamda; İlgi Kanun ve Yönetmelik kapsamında ilimiz mülki idare sınırları içerisinde;
1-     Yapılacak olan düğün, kına gecesi, nişan ve benzeri organizasyonlarda etkinlik sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri ve organizasyon yapılacak yeri ve saatini gösterir dilekçe ile bağlı bulunduğu Polis Merkezi Amirliğine/Jandarma Karakol Komutanlığına müracaatta bulunulmasına ve ilgili kolluk  kuvvetlerince yasaklanan eylem ve hareketler ile tören esnasında uyulması gereken haller ile ilgili gerekli tebligatın yapılmasına, 
    Ayrıca etkinlik sahiplerinin bildirimde bulunmaması halinde emre aykırı davranıştan idari para cezasının uygulanmasına,
2-     Piroteknik(oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler, şenlik ve işaret fişekleri) maddelerin, ilgili tüzük kapsamında izin verilen av bayileri dışında bakkal, market, pastane, hırdavatçı, kırtasiye, oyuncakçı vb. işyerlerinde satılmamasına,
3-     Güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla organizasyon ve düğünlerde patlayıcı madde (havai fişek, torpil, maytap vb.) kullanılmasının yasaklanmasına,
4-     Şanlıurfa ili sınırları içerisinde resmi ve dini bayramlar, yerel milli günler, resmi kurum ve kuruluşların açılış törenleri ile Valiliğimizce uygun görülen haller dışında havai fişek atımının yasaklanmasına,
5-     Polis Merkezi Amirliklerince/Jandarma Karakol Komutanlığınca alınan kararların mülki sınırlar içerisinde düğün salonu ve organizasyon şirketleri vb. sahiplerine gerekli tebligat ve bilgilendirmenin yapılmasına, 
6-     İlgili kolluk kuvvetleri tarafından yukarıda bahsedilen hususların takip edilerek gerekli güvenlik önlemleri alınmasına,
7-     Kararın uygulanması, takibinden ve denetiminden; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İlgili Kolluk Kuvvetlerinin sorumlu olmasına,
 
Cezai Hükümler
Madde-6 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesi gereğince alınan bu karar gereği düğün, sosyal etkinlikler ve çeşitli eğlence dönemlerinde Havai Fişek, torpil, maytap vb. maddelerin kullanılmasının önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirler alınması amaçlanmıştır.
Bu itibarla; yasaklama kararına uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. veya 36. Maddeleri gereğince, havai fişek atılmasına müsaade eden veya kullanan tüzel kişilere (işletmeler, düğün salonu ve organizasyon şirketleri vb.) ise 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi gereğince idari para cezası ile cezalandırılacaktır, ayrıca konusu suç teşkil eden konularda adli işlem yapılacaktır.
 
Yürürlülük
Madde-7 Havai Fişek, torpil, maytap vb. maddelerin yasaklanmasına ilişkin bu karar 13/12/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Yürütme
Madde-8 Bu kararı Şanlıurfa Valiliği yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17