banner2
Öne Çıkanlar Torku Konyaspor Sankoh İş ve Meslek Hastalıkları Uz.Dr.Funda Kaya Ak Onkoloji Uz.Dr.Oğur Karhan Güvenlik Soruşturması kanunu yürürlüğe girdi

SGK'dan Üniversite Hastanelerini İlgilendiren Karar

1 Şubat 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30673
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin 2.2 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(22) SUT eki EK-2/C-1 Listesinde yer alan işlemlerin SUT eki EK-Z/A-l Listesinde U kodu ile yer alan üniversite hastanelerince yapılması halinde işlem puanlarına Listede belirtilen oranlar ilave edilerek faturalandırılır. Bu Listede yer alan işlemlerin SUT eki EK-Z/A-l Listesinde U kodu ile yer alan üniversite hastanelerince yapılması halinde “2.2.2.B- Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi” başlıklı maddenin beşinci fıkrasında yer alan hüküm uygulanmaz.”
MADDE 2- Aynı Tebliğin 2.2.2.B numaralı maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- Aynı Tebliğin 2.4.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Ortodontik diş tedavileri;
a) 18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler Kurumca ödenmez. Ancak 18 yaşını doldurmuş kişinin ortodontik diş tedavisi 18 yaşından önce başlamış ve devam ediyor olması halinde Kurumumuzca karşılanır.
Ayrıca 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinin yürürlük tarihi öncesinde başlamış ve devam ediyor ise söz konusu tedavi bedelleri karşılanır.
b) Süt ve karma dişlenme dönemindeki dental ve iskeletsel malokluzyonu düzeltmek için yapılan ortodontik uygulamalar SUT eki EK-2/Ç Listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” bölümünde yer alan “P407321 Erken Ortodontik Tedavi Başlangıç Aşaması”, “P407322 Erken Ortodontik Tedavi Bitiş Aşaması” işlemi üzerinden Kurumca karşılanır. Bu işlem kodlarına koruyucu/önleyici veya büyümeyi yönlendirici ağız içi ve ağız dışı aygıt ile yapılan her türlü ortodontik uygulamalar, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis Yöntemleri dahildir. Erken ortodontik tedavi kodları 6-14 yaş arasında tedavilerin tamamlandığının gösterilmesi ve belgelenmesi halinde ve ortodonti uzrnanı/doktoralı hekimleri tarafından yapıldığı takdirde Kurumumuzca karşılanır. Erken ortodontik tedavi başlangıç aşaması; hastanın hareketli apareylerle ortodontik tedavi planlarnasının yapılarak tedavi mekaniklerinin uygulanmaya başlanmasıdır. Erken ortodontik tedavi bitiş aşaması; uygulanan mekanikler sonrasında tedavinin tamamlanmasıdır. Erken ortodontik tedavi başlangıç aşaması ve erken ortodontik tedavi bitiş aşaması arasında en az 3 ay bulunması gerekir.
0) Sınıf 1, 11, 111 ve ortognatik cerrahide uygulanan sabit ortodontik tedaviler; SUT eki EK-Z/Ç Listesindeki “7.1
Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” bölümünde yer alan işlem kodları üzerinden ve tedavilerin tamamlandığının gösterilmesi ve belgelenmesi halinde, ortodonti uzmanı/doktoralı hekimleri tarafından yapıldığı takdirde Kurumca karşılanır. Bu işlem kodlarına sabit fonksiyonel, karnuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aygıt uygulaması, sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedaviler ve pekiştirrne tedavisi, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. Sınıf 1, Sınıf 11, Sınıf 111 ortodontik tedavilerin ve ortognatik cerrahide ortodontik tedavinin başlangıç aşamaları; hastanın sabit ortodontik tedavi planlamasırıın yapılarak, tedaviye ve tedavi mekaniklerinin uygulanmaya başlandığı aşarnadır. Sınıf 1, Sınıf 11, Sınıf !11 ortodontik tedavilerin ve ortognatik cerrahide onodontik tedavinin tedavi aşamaları; ortodontik tedavide uygulanan mekanikler sonrasında planlanan sonuçlann almmaya başlandığı veya belirli bir aşamaya gelindiği aşamadır. Sınıf 1, Sınıf 11, Sınıf 11] ortodontik tedavilerin ve ortognatik cerrahide ortodontik tedavinin pekiştirrne aşamaları; ortodontik tedavininö tamamlandığı aşamadır. Sınıf 1, Sınıf 11` Sınıf 111 ortodontik tedavilerin ve ortogrıatik cerrahide ortodontik tedavinin başlangıç aşamaları ile tedavi aşamaları arasında en az 6 ay süre bulunması gerekir. Sınıf 1, Sınıf 11, Sınıf III ortodontik tedavilerin ve ortognatik cerrahide ortodontik tedavinin tedavi aşamaları ile pekiştirme aşamaları arasında en az 4 ay süre bulunması gerekir.
ç) Yank dudak- damak veya yarık damak şekillendirme ve ortodontik tedavileri SUT eki EK-Z/Ç Listesindeki “7.1
Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” bölümünde yer alan “13407342 Yarık Dudak-Damak” veya “Yarık Damak Doğum Sonrası Şekillendirme Tedavisi”, “P407343 Yarık Dudak-Damak” veya “Yarık Damak Karışık Dişlenme Dönemi Ortodontik Tedavisi”, “P407344 Yarık Dudak-Damak” veya “Yarık Damak Daimi Dişlenme Dönemi Ortodontik Tedavi” işlem kodları illerinden` yarık dudak-damak veya yarık damak doğum sonrası şekillendirme tedavisi 60 ay öncesi, yarık dudak-damak veya yarık damak karışık dişlenme dönemi ortodontik tedavisi 6-12 yaş arası, yarık dudak-damak veya yarık damak daimi dişlenme dönemi ortodontik tedavi 12 yaş sonrasında üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinde operasyon öncesi ve sonrası fotoğraf ile belgelenmesi halinde, ortodonti uzmanı/doktoralı hekimleri tarafından yapıldığında Kurumca karşılanır.”
MADDE 4- Aynı Tebliğin 3.1.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasma (TİTUBB)/
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtfbildirirn işlemi tamamlanmış olmalıdır. TITUBB/ÜTS kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi cihazlar ile ilgili mevzuatı kapsamında yer almayan tıbbi malzeme bedellerinin Kurumca karşılanmasında ve SUT” ta belirtilen istisnalardan TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı aranmaz. TİTUBB/ÜTsıye kayıtlı olan bir malzemenin ayrıca üretici ve/veya distribütör fırrnalarca bayilerinin de TİTUBB/ÜTS`de tanımlanmış olması gerekmekte olup resmi kurumlar/resmi saglık kurumlarından bu şart aranmaz. Bir malzemenin TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca bedelinin karşılanması için tek başına yeterli değildir.”
b) Dördüncü fıkrasmdaki “TİTUBB” ibaresinden sonra gelmek üzere “/ÜTS” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5- Aynı Tebliğin 3.3.4.A numaralı maddesinin birinci ve beşinci fılcralarındaki “TlTUBB” ibarelerinden sonra gelmek üzere “fÜTS” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6- Aynı Tebliğin 3.3.3613 numaralı maddesinin on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7- Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
'“ccc) Cabozantinib yalnızca; standart tedavilere dirençli, metastatik, progresyon gösteren, semptomatik ve “Re-
arranged During Transfection (RET)” mutasyonu pozitif olan medüller tiroid kanseri hastalarında en az bir tıbbi onkoloji uzman
hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.”
MADDE 8- Aynı Tebliğin 4.2.49 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Maddenin başlığı “4.2.49 - Spinal Musküler Atrolî hastalığında nusinersen sodium kullanım ilkeleri;”
şeklinde değiştirilmiştir.
b) Aynı madde başlığı altına “4.2.49,A - Spinal Muskiiler Atrot'ı Tip-1 (SMA Tip-1) hastalığında;” alt başlığı
eklenmiştir.
0) Aynı maddeye aşağıdaki alt madde eklenmiştir.
“4.2.49.B - Spinal Musküler Atroi'ı Tip-2 (SMA Tip-2) ve Spinal Musküler Atrot'ı Tip-3 (SMA Tip-3) hastalığında;
(1) Hastalarda aşağıda yer alan kriterlerin tamamının sağlanması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
a) Genetik (5qSMA; homozigot gen delesyonu veya homozigot gen mutasyonu veya bileşik heterozigot gen mutasyonu olan ve SMN2 kopya sayısının en az 2 olduğunun gösterilmesi kaydıyla) ve klinik olarak SMA Tip-2 veya SMA Tip-3 tanısı konmuş ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında en az birisi çocuk nörolojisi/nöroloji umanı ve ortopedi ve travmatoloji veya beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olmak üzere 3 uzman hekimden oluşan sağlık kurulu raporuna istinaden yurt dışı ilaç kullanım başvurusu yapılarak “Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu” tarafından verilecek “İlaç Kullanım Onayı” bulunmalıdır.
b) Klinik belirti ve bulgular, SMA Tip-2 veya SMA Tip-3 ile uyumlu olarak 2 6 ay (l80 gün) iken başlamış olmalıdır.
c) İnvaziv/non invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı olmayan ve normal yutma retleksine sahip ve oral beslenebilen hastalarda tedaviye başlanır.
ç) Lomber ponksiyon prosedürleri, BOS sirkülasyonu veya güvenlilik değerlendirrnelerini engelleyebilecek bir beyin veya spinal kord hastalığı veya öyküsü olmamalıdır.
d) BOS drenajı için implante edilmiş bir şant veya implante edilmiş bir BOS kateteri bulunmaması gerekmektedir.
e) Bakteriyel menenjit veya viral ensefalit hastalığı veya öyküsü olmamalıdır.
f) Hipoksik iskemik ensefalopati tanısı almamış olmalı ve hipoksik doğuma bağlı nörolojik sekelleri bulunmamalıdır.
g) Lomber ponksiyon uygulanmasına engel bir durum olmadığının “İlaç Kullanım Onayı”nda belirtilmiş olması gerekmektedir.
ğ) Hastaların klinik değerlendirmelerinde Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMSE) veya La Mesure de Fonction Motrice (MFM) adı verilen nörolojik ve motor skalalar kullanılır. Tedaviye başlamadan önce HFMSE veya MFM skoru tespit edilmiş ve raporda belirtilmiş olmalıdır.

(2) “Nusinersen Sodium” pozolojisi SMA Tip-2 veya SMA Tip-3 hastalarında 1, 29, 85 ve 274 üncü günler olmak üzere 4 doz yükleme dozu şeklindedir. İlk 4 doz için tek sağlık kurulu raporuna istinaden “Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ilaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu” tarafından verilecek “İlaç Kullanım Onayı” ile çocuk nörolojisi/nöroloji uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
(3) Yükleme dozu sonrası 15 inci ayda yapılacak değerlendirmelerde; tedaviler sırasında ilaç başlama kriterlerine uymayan klinik bulguları gelişen veya HFMSE/MFM skonında başlangıç değerine göre en az 3 (üç) puan artış olmayan hastalarda tedaviye son verilir.
(4) Değerlendirme sonucunda idame tedavilere uygun olduğu tespit edilen hastalarda sonraki uygulamalar her 4 ayda 1 uygulama şeklindedir. İdarne tedavilerin, her bir uygulama için ayrı ayrı “İlaç Kullanım Onayı“ ve reçete bulunması halinde bedelleri Kurumca karşılanır."
MADDE 9- Aynı Tebliğin 4.2 numaralı maddesine aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“4.2.53- Medium-chain triglyceride yağı kullanım ilkeleri
(1) Multiple açil CoA dehidrogenaz eksikliği hariç olmak üzere yağ asidi oksidasyon bozuklukları, kolestatik karaciğer hastalıkları veya lipoprotein metabolizması bozukluklarında diyete ek beslenme ürünü olarak çocuk metabolizma hastalıkları veya çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
4.2.54- Miltefosine kullanım ilkeleri
(l) 212 yaş ve 230 kg ağırlığında olan adolesanlarda ve yetişkinlerde;
a) “Leishmania donovani”nin neden olduğu visseral leishmaniasis tanısı almış hastaların tedavisinde; amphoterisin B tedavisine yanıtsızlık ya da ciddi yan etki nedeniyle amphoterisin B tedavisinin kontrendike olduğu durumlarda veya HIV pozitif hastalarda amphoterisin B ile kombine olarak üçüncü basamak sağlık kurumlarında, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji veya çocuk enfeksiyon hastalıkları uzman hekimince düzenlenen sağlık raporuna istinaden enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji veya çocuk enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
b) “Leishmania braziliensis”, “leishmania guyanensis” veya “leishmania panamensis” in neden olduğu kutanöz leishmaniasis tanısı almış hastaların tedavisinde; antimon bileşiklerine veya amphoterisin B tedavisine yanıtsızlık ya da ciddi yan etki nedeniyle bu ilaçların kontrendike olduğu durumlarda veya bağışıklık sistemi baskılarımış hastalarda nüks gelişmesi durumunda üçüncü basamak sağlık kurumlarında, en az bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji veya çocuk enfeksiyon hastalıkları uman hekimi ile en az bir deri ve Zührevi hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı üç ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji veya çocuk enfeksiyon hastalıkları veya deri ve Zührevi hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

4.2.55- Natriumilouride kullanım ilkeleri

(l) Koklear otoskleroz veya erken tanı almış ve cerrahi tedavi için uygun olmayan diğer otoskleroz hastalarında
üçüncü basamak sağlık kurumlarında kulak burun boğaz uzman hekimi tarafından düzenlenen uman hekim raporuna
dayanılarak kulak burun boğaz uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır,

4.2.56- Large Neutral Amino Acids (LNNA) etken maddesini içeren beslenme ürünlerinin kullanım ilkeleri

(l) 8 yaş ve üzerinde, diyete uyum gösteremeyen ve tıbbi mama kullanamayan klasik fenilketonüri hastalığında,
çocuk metabolizma hastalıkları veya çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen
uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi
halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

4.2.57- Dupilumab kullanım ilkeleri

(l) Dupilumab yalnızca; sistemik siklosporin ve konikosteroidlere dirençli ya da ciddi yan etki nedeniyle bu ilaçların
kontrendike olduğu orta ve şiddetli atopik dermatitli yetişkin hastalarda üçüncü basamak sağlık kurumlarında, en az üç deri ve
zührevi hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı 4 (dört) ay süreli sağlık kumlu raporuna dayanılarak üçüncü basamak sağlık
kurumlarında deri ve Zührevi hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Tedaviye
600 mg yükleme dozu ile başlanır ve yükleme dozunu takip eden ikinci haftadan itibaren iki haftada bir 300 mg olarak devam
edilir. 16 hahalık tedavi sonunda herhangi bir iyileşme görülmez ise tedaviye son verilir.

MADDE 10- Aynı Tebliğ eki “Ayakta Tedavilerde Ödeme Listesi (EK-2/A)” nde yer alan “Al” sütunu Ek-l 'deki
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE ll-Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” nde yer alan “616870” SUT kodlu işlem
Satın aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17