banner2
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Yazarın Makaleleri
Ey Sultanım Neredesin?
Ümmet düştü yabana,Uzak Kaldık Kur'ana,Vatan gitti talana,Ey Sultanım, nerdesin?Kapladı hülyamızı,Kâbuslar rüyamızı,Tağutlar dünyamızı,Ey Sultanım, Nerdesin?Ameller düzgün değil, Gerçeğe süzgün değil,Islahı mümkün değil,Ey...
Medya'nın inanlımaz gücü
Genel olarak Medya sözünden "Basın ve haberleşmeyi" anlamak gerekir. Kitleleri belli fikirler istikametinde eğitmek ancak basın ve haberleşme sayesinde mümkün olmaktadır.Kuşkusuz yayın hayatına giren her türlü yayın organı "Medya" kavramı...
Batı Değerleri ile İslami Değerler arasındaki çekişme
Bugün dünyada Batı kaynaklı küresel uygarlıkla İslam uygarlığı arasında ciddi bir anlaşmazlık, hatta büyük bir çekişme vardır. Başka bir deyimle, medeniyetler çatışması tezine karşılık ortaya konan medeniyetler buluşması anti tezine...
Derviş Hoca'nın Mikrofonu
Nur içinde yatsın; Derviş Hoca'yı birkaç kez görmüştüm. İlim, ahlak, sabır ve metanet, fatanet ve hazır-cevaplılık… Ne kadar güzellik arasan onda vardı. Bir fazilet abidesiydi adeta. Hani, o da görünmez gözyaşlarını ekmeğe katık...
BATI'NIN İSLAMI DÜŞMAN OLARAK SEÇMESİ
Komünist bloğun 1990 yılında yıkılmasıyla Batı bir anda düşmansız kalmıştı. Yapılan sosyolojik tespitlere göre bu düşmansızlık Batı'nın başına dert açabilirdi.  Çünkü düşmansızlık yüzünden, asla istemediği bir şey...
Hz. İbrahim'in (a.s) Mecusi misafiri
Hz. İbrahim (a.s) cömertliği ve misafirperverliği ile bilinen büyük bir peygamberdir; peygamberlerin atasıdır. Bazı zamanlarda on deve veya iki yüz koyun kestiği ve misafirlerine ikram ettiği bilinir. Hz. İbrahim'in (a.s) misafirsiz geçen...
Bediüzzaman ve Medya
Matbuatın (Medyanın) gücüne inanan asrın müceddidi Bediüzzaman tüm hayatını bir medya türü olan kitap yazmaya ve yayınlamaya vakfetmiştir. O yılar önce Eşref Edip'le yaptığı söyleşide teşhisini koymuş ve demişti ki:"Dünya, büyük...
Bu Hikayeyi Okumayın!
Güney Anadolu'nun bir kasabasında mütevazı bir aile yaşıyordu. İkisi kız, birisi erkek üç çocukları vardı. Kızlar Suna ve Seval, oğlanın adı Tarık'tı. Anne Fatma kendi halinde bir kadındı. Baba Hamdi ise biraz hırslı ve büyük...
Zararlı alışkanlıklar
Kur'an-ı Kerimde insan yeryüzündeki en değerli varlık türü olarak gösterilmiş ve ona ayrı bir yetenek ve yetkinlik verildiği belirtilmiş, insanın beden ve ruh sağlığının korunması, insanın dünyevi ve uhrevi mutluluğu İslam dininin...
Bediüzzamanın Tefsir Anlayışı
Gözlerden kaybolarak tarihe mal olmuş olan geçmiş ümmetlerin kültürleri hakkında insanlığın en doğru kaynağı yine Kur'an-ı Kerim'dir. Zira Kur'an her şeyin hülasasını bize bildirmiştir. Kur'an'ın nüzulünden...
Başkasının imanını kurtarmaya koşan adam
Bir adam tanıyorum,  eserlerinden… Adam gibi adam… Temyiz yaşına ulaşır ulaşmaz büyük bir azim ve imanla mücahede meydanına atılan bir adam… Bir patika yoluna bile sahip olmayan Bitlis'in bir köyünde 1873 yılında dünyaya gelen...
Diyalog içinde olmak
Bugün "diyalog" dediğimiz zaman, ilk akla gelen Müslümanlarla gayri Müslimlerin birbirilerine yakın durmaları ve belli menfaatler çerçevesinde bazı noktalarda, birlikte hareket etmeleridir. Bu yaklaşım kural olarak doğru olmakla birlikte, diyalogdan...
Amcam Hacı Abdulkadir
Sabah erken kalkardı,Namazdan epey önce,Çoktan yola çıkmıştı,Çil horozlar ötünce.Sigarası ağzında,Baltası elindeydi.Sarığı gâh başında,Bazen de belindeydi.Çok çevik bir adamdı,Sağa sola dalardı.Yetmiş dokuz yaşında,Ağaçlara...
Bediüzzaman, Divan-ı Harb-ı Örfi ve31 Mart Hadisesi
Bediüzzaman "Divan-ı Harb-i Örfi" adıyla şöhret bulan belgesel niteliğinde, nadide bir eser telif etmiştir. Bu eserin tam adı "İki Mekteb-i Musibetin Şahadetnamesi Yahut Divan-ı Harb-ı Örfi ve Said-i Kürdi" dir.  Eserin konusu isminden anlaşılmaktadır....
Ahmet Hoca'nın Kedisi
İlim tahsil etmek zor bir meslektir. Hele geleneksel doğu medreselerinde Arapça ilimlerini okumak, her bakımdan fedakârlık isteyen bir iştir. Mahrumiyetler içinde hayatiyetini sürdüren bir medresede okumak adeta fakirliğe, açlığa, hastalığa...
Bediüzzaman'ın 31 Mart HadisesiVe İttihad-İ Muhammedi Cemiyeti
Tarihçilerin beyanına göre, Cemiyet-i Muhammediyye olarak da bilinen İttihad-i Muhammedi Cemiyeti, siyasi bir parti olup 3 Nisan 1909'da İstanbul'da kurulmuş, ancak 31 Mart Vakasıyla birlikte (13 Nisan 1909) kapatılmıştır. Kurucusu Derviş...
Tımarhane Diyalogları
Bediüzzaman'ın hazırladığı Divan-ı Harb-i Örfî adlı kitabın ikinci ve son bölümü 'Devr-i İstibdat ve Said-i Kürdi'nin Pençeleşmesi” başlığını taşıyor. Bu bölümde iki muhaveresinden (diyalogundan) söz etmektedir....
Bediüzzaman'ın 31 Martta Divan-ı Harpte suçlandığı hususlar
Divan-ı Harb-i Örfi adlı eser incelendiğinde mahkemede Bediüzzaman'ın iki soruya muhatap olduğu görülür. Bunlardan birisi 'Sen de şeriat istemiş misin?”, ikincisi de 'İttihad-i Muhammediye dahil misin?” Bediüzzaman müdafaasında...
Günümüzde diyalogun önemi (1)
Denilebilir ki, Diyalog kurma anlayışının piri Hz. Peygamber (s.a.v)'dir. Şöyle ki:1) Çünkü o, peygamberliğinin ilk yıllarından başlayarak herkes ile diyalog kurma yollarını aramıştır. Mekke'ye dışarıdan gelen insanların toplandığı...
Günümüzde diyalogun önemi (2)
Tarihte olduğu gibi günümüzde de diyalog büyük bir önem kazanmıştır. Biz burada günümüz şartlarında diyalogun önemi üzerinde durmak istiyoruz. Şöyle ki:Bilindiği gibi Uzun zamandan beri (yaklaşık 200 yıldan beri) İslam ülkeleri Batı'nın...
Türkiye'nin AB Üyeliği Ve Farklı Kültürler Arasındaki Diyalog (3)
 Türkiye'nin 40 yılı aşkın AB'ye üyelik başvurusu 95'li yıllardan sonra, diyalog çağrılarıyla Batı'nın gündemine oturdu. Türkiye'nin başvurusunu yenilemesi ve Batı'lı devletlerin bunu kabul etmesi aslında...
Eski Said'in özelikleri
Bediüzzaman'ın hayatında 'Eski Said” deyimi, Rusya'da geçirdiği esaretten sonra 1918 yılında İstanbul'a gelmesiyle birlikte başlayan ve 1921 yılının son aylarına kadar devam eden  'Ruhi inkilap”tan önceki hayatını...
Kalem Tutan Eller ve Yeniurfa Gazetesi
Yazı yazmanın aletidir kalem. Gazeteler ve kâğıtlar da kalemin karatahtasıdır. Allah  (c.c) Kaleme ve kalemle yazılanlara kasem etmiştir, çok değerli olduğu için. (Kalem, 68/1). Bir de 'kalemle öğreten Allah” (Alak, 96/5) ifadesi var...
Ehl-i Sünnet ile Şi'a Arasında Tahrike Sebep Olan Noktalar
Genellikle Ehl-i Sünnet'e mensup Müslümanlar, Şia'nın fıkhî yöndeki farklılıkları hakkında fazla bilgiye sahip değillerdir. Dolayısıyla Şia'nın fıkıhla ilgili meseleleri onların zihninde olumsuz yönde ilgi uyandırmıyor....

banner4

banner17