banner2
Öne Çıkanlar Abdalsın Çingensin Likit esrar Siverek Yusuf Mert Kubbeli Evler

Şanlıurfa Uluslararası I. Mevlid-i Nebî Sempozyumu Başlıyor


HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ & ŞANLIURFA İL MÜFTÜLÜĞÜ
Şanlıurfa Uluslararası I. Mevlid-i Nebî Sempozyumu
"Peygamberimiz ve Gençlik"
19 Kasım 2018 Pazartesi
ŞANLIURFA
Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun dinî, ahlakî ve manevî değerlerini sürekli canlı
tutmak, Kur’an, sünnet, akıl ve vicdanın rehberliğinde, din hizmetlerini ve din eğitimini yurt
içinde ve yurt dışında toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak amacıyla çeşitli faaliyetler
gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı Mevlid-i Nebî Haftası münasebetiyle
“Peygamberimiz ve Gençlik” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.
İslâm dininin gençliğe ve gençlerin eğitimine ayrı bir önem verdiği malumdur. Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s.) gençleri vahyin en taze muhatapları olarak görmüş, idari, askeri, ticari
ve içtimai hayatta onlara sorumluluk vermiştir. O’nun rahle-i tedrîsinden geçen ve İslâm’ın
rahmet ve hikmet yüklü mesajlarını ilk olarak kabul eden gençler insanlığı aydınlatan birer
yıldız olmuşlardır.
Gençler, günümüzde gelişimin ve değişimin en önemli öncüleridir. Bu aynı zamanda
onların, popüler kültürün etkisi altına çabucak girmeleri, yaşadıkları toplumla
yabancılaşmaları, kuşak çatışması ve kimlik bunalımı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmalarını
beraberinde getirmektedir. Milletimizi bir araya getiren değerleri, insanî haslet ve faziletleri
nesilden nesile aktarmak, toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için erdemlerle donatılmış,
iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olmak her dönemde olduğu gibi
günümüzde de hayatî önemi haizdir.
Bu bağlamda Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu, yurtiçinden ve yurtdışından
alanında uzman ilim adamlarının katılımıyla gençliği ve sorunlarını Asr-ı Saadetten bugüne
uzanan bir çizgide ele alacaktır. Gençlerimiz için teorik ve pratik düzeyde model sunma,
gençlerle iletişim, gençlerin günümüzde karşılaştıkları problemler ve problemlere çözüm
önerileri, gençlerin din algıları ve din dili gibi konular bütün yönleriyle ele alınıp müzakere
edilecektir.
Sempozyumun Amacı
Kur’an ve Sünnet perspektifinden ideal gençliği ortaya koymak, günümüz gençliğinin yaşadığı
sorunlara temel dini referanslardan beslenen çözüm önerileri sunmak, gençlerin gönül ve ruh
dünyasına ulaşabilecek yeni bir dil ve üslup geliştirmek, Başkanlığımızın gençliğe yönelik
hizmetlerinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
Konu Başlıkları
Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Gençlik
• Kur’an-ı Kerîm’de Gençlik Kavramı ve Anlam Dünyası
• Kur’an-ı Kerîm’de Zikredilen Gençler
• Ashab-ı Kehf: İnsanlığa Model Gençler
• Hz. Peygamber’in Dilinden Gençlik Dönemi ve Gençlere Özel Öğütler
Asr-ı Saadete Genç Gözüyle Bakış
• Hz. Peygamber’in Gençlik Dönemi ve Bir Genç Olarak Örnekliği
• İlk Müslümanlar Arasında Gençlerin Yeri
• Hz. Peygamber’in Yanında Yetişen Genç Sahâbîler
• Cennet Gençlerinin Efendileri: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin
• Sahabe Hayatından Gençliğe Örnek Sunulabilecek Tablolar
Gençlerle İletişim
• Gençlik Psikolojisi ve Gençlerle İletişim
• Gençlik Döneminde Ailenin Yeri ve Önemi
• Hz. Peygamber’in Gençlere Gösterdiği Özen ve Verdiği Değer
• Hz. Peygamber’in Gençlerle İletişiminin Temel Özellikleri
• Hz. Peygamber’in Gençlere Ulaşmada Kullandığı Farklı İletişim Kanalları
• Hz. Peygamber’in Ahlak Eğitiminde Gençlere Özel Eğitim Metotları
• Hz. Peygamber’in İslâm’ı Gençlere Aktarırken Kullandığı Dil ve Üslup
Günümüzde Gençlik: Problemler ve Çözüm Önerileri
• Günümüz Gençliğinin Ayırıcı Özellikleri
• Günümüz Gençliğinin Temel Sorunları
• Gençliğin Anlam Arayışı, Kimlik ve Aidiyet
• Zehirli İdeolojiler, Sapkın Akımlar ve Gençlik
• Gençliği Felakete Sürükleyen Kötü Alışkanlıklar ve Bağımlılıklar
• Sanal Âlem ve Gençlik
• Tüketim Kültürü, Dünyevileşme ve Gençlik
Gençlerin Din Algısı ve Din Dili
• Gençliğin Allah Tasavvuru ve Peygamber Algısı
• Gençliğin İman Algısı ve İbadet Alışkanlığı
• Gençliğin Ahlak Algısı ve Değer Yargıları
• Günümüz İletişim Kanalları, Din Dili ve Gençlik
• Gençleri Dinden ve Dinî Olandan Uzaklaştıran Hususlar
• Din İstismarının Gençlerde Açtığı Yara: Dine İlgisizlik
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gençlere Yönelik Hizmetleri: Tespitler ve Teklifler
• Gençliğe Sunulan Din Hizmetinde Dil, Muhteva ve Yöntem
• Hz. Peygamber’in Eğitim Metodunu Günümüze Taşıyabilmek
• Gençliğin İnşasında Din ve Değer Eğitiminin Rolü
• Eğitim Süreçlerinde Gençliği Kazanmanın İmkân ve Yöntemi
• Gençlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na Bakışı ve Beklentileri
• Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gençlik Hizmetlerinde Nitelik ve Nicelik Artırımı
• Cami ve Gençlik Buluşmaları
• Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gençlere Yönelik Manevi Danışmanlık ve Rehberlik
Faaliyetleri
• Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yurt Dışında Yürüttüğü Gençlik Hizmetleri
Tebliğ Sunumu Hususunda Davet
Bilimsel Danışma Kurulu, dini alanda yetkin ilim adamlarını ve araştırmacıları tebliğ sunmaya
davet etmektedir.
Sempozyum Onursal Başkanı
Abdullah ERİN, Şanlıurfa Valisi
Prof. Dr. Recep Çiğdem, Harran Üniversitesi Rektörü
Bilim Danışma Kurulu
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Âdem APAK
(Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN
(İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Ahmed Ayesh Albder al HUSİNİ
(Ümmü’l-Kura Üniversitesi/Suudi Arabistan)
Prof. Dr. Ahmed NASRY
(University Hassan II, Casablanca, Morocco)
Prof. Dr. Atilla YARGICI
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR
(Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Kasım ŞULUL
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ
(Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Moulay al Mustapha LHEND
(University Hassan II, Casablanca, Morocco)
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Sevil SADİKZADE
(Devlet Ressamlık Akademisi – Azerbaycan)
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Abdullah YILDIZ
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Alnura AZİZOVA
(Khazar Üniversitesi)
Doç. Dr. Cavid QAİMOV
(Azerbaycan Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü)
Doç. Dr. Celil ABUZAR
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU
(Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Hassan NOUR
(Faculty of Art - Sohag Universty – Egypt)
Dr. Zahraa Hameed Halil el-BAHRÂNÎ
(Faculty of Art - Sohag Universty – Egypt)
Sekretarya:
Arş. Gör. Âdem MİDİLLİ
Arş. Gör. Havva İslâm ÇELİK
5
Düzenleme Kurulu
İhsan AÇIK (İl Müftüsü, Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE (Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU
Öğr. Gör. İdris TÜZÜN
Arş. Gör. Coşkun BORSBUĞA
Arş. Gör. M. Haşim AKSU
Arş. Gör. M. Nurullah AYDIN
Arş. Gör. Mahmut SABUNCU
Arş. Gör. Orhan AYAZ
Arş. Gör. Selim YILMAZ
Enes BOZTEPELİ (Vaiz)
M. Emin ÇİFTÇİ (Vaiz)
Şehba YAZICI (Vaiz)
Katılım Şartları
• Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.
• Tebliğler başka bir sempozyuma gönderilmemiş olmalıdır.
• Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 250 ile 300 kelime arasında
olmalıdır. Özetler, katılım formu kullanılarak e-mail ile gönderilmelidir.
• Tebliğ metinleri 3250 ile 6500 kelime arasında olmalıdır.
• Oturumlarda tebliğ sunumu 15 dakika ile sınırlı tutulacaktır. Bu husus göz önünde
bulundurularak tebliğ sunumuna hazırlanılmalıdır.
• Tebliğ sahiplerinin ulaşım ve konaklama giderleri kendilerince, ağırlama ise
tarafımızca karşılanacaktır.
• Sempozyuma özellikle, Şanlıurfa’nın çevresinde bulunan bölge üniversiteleri arasındaki
iş birliğini artırmak amacıyla Harran, Adıyaman, Dicle, Gaziantep ve Mardin Artuklu
Üniversiteleri öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerinin katılımını beklemekteyiz.
Sempozyum Dili
Türkçe, Arapça ve İngilizcedir.
Sempozyum Takvimi
Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2018
Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi: 17 Eylül 2018
Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi: 30 Ekim 2018
Sempozyum Programının İlanı: 16 Kasım 2018
Sempozyum Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi
Sempozyum Metinlerinin Basılması: 2019
Sempozyum Yeri: Şanlıurfa / Türkiye
İş Birliği Sağlayan Kuruluşlar: Harran Üniversitesi/Şanlıurfa İl Müftülüğü
İletişim Bilgileri
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Osmanbey Kampüsü Haliliye/Şanlıurfa
Şanlıurfa İl Müftülüğü, Kamberiye mh. 871. sk. No:30 Haliliye/Şanlıurfa
Telefon: 0 (414) 318 1730 – 0 (414) 318 1713
Cep: 0 (549) 331 1903 – 0 (531) 717 5034
Faks: 0 (414) 318 37 20
E-posta: mevlidinebisempozyumu@gmail.com
Web: http://ilahiyat.harran.edu.tr/
https://sanliurfa.diyanet.gov.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.