banner2
Öne Çıkanlar Sözleşmeli Personel Alımı Ahmed Fevzi Ağabey Benim Hayatım bir dizi bakıcı

Kültür ve Türizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma kararı

Dosya No    : 51.02.333    Toplantı Yeri
Toplantı Tarihi    : 20-21 -22-23/02/2019-260    NEVŞEHİR
Karar Tarihi ve No : 23 /02/2019-3592
Niğde ili, Bor İlçesi, Kızıikapı Köyü 25 ve 64 parsellerde kamu ve özel mülkiyetlerde yer alan Küçük Çanak Tepe Savunma Yapısının I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine ilişkin, Niğde Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
18.10.2018    tarih ve 847425 sayılı yazısı ve ekleri, Nevşehir Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 30.10.2018 tarih ve E.879719 sayılı yazısı, Niğde Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 09.11.2018 tarih ve 20918 sayılı yazısı ve ekleri, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.11.2018 tarih ve 24104 sayılı yazısı, Niğde Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.12.2018 tarih ve 0387 sayılı yazısı ve ekleri, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün
27.12.2018    tarih ve 61914 sayılı yazısı, Bor Kaymakamlığı, Milli Emlak Şefliğinin bila tarihli yazısı, Niğde İl Özel İdaresi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 14.01.2019 tarih ve E.412 sayılı yazısı, Niğde Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bila tarihli yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 10.01.2019 tarih ve 1657 sayılı yazısı ve eki, Nevşehir Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 15.02.2019 tarih ve 77021 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Harita) konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi, görüşmeler sonucunda;
Niğde İli, Bor İlçesi, Kızıikapı Köyü 25 ve 64 parsellerde yer alan Küçük Çanak Tepe Savunma Yapısının “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7. maddesi uyarınca ekli kadastral krokide sınırlan belirtildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (Fiziki, inşai, ifraz, tevhid, 
Toplantı Tarihi ve No. :27.U.2018-238 Karar Tarihi ve No. :27.II.2018-6271
Dosya No
Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Dumrul ile Alçık Mahalleleri arasında , Serçe Küme evleri mevkiinde bulunan, Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü’nün 18.10,2018 tarih ve E:3188459 tarihli yazısında Kadastro dışı alanda bulunduğu belirtilen, Antik Yerleşim yerinin bulunduğu alanının tescil talebine ilişkin; Mehmet SADIK CAN’ ın 02.08.20 î 8 tarih ve 1961 sayılı başvurusu ile, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.10.2018 tarih ve E:448067 sayılı yazısı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü’nün 24.10.2018 tarih ve E:376385 sayılı yazısı ile Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü ‘nün 22.10,2018 tarih ve E.3067527 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25.09.2018 gün ve 2299-E448121 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;
Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Dumrul ile Alçık Mahalleleri arasında Serçe Küme evleri mevkisinde bulunan, Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü’nün 18.10.2018 tarih ve E:3188459 tarihli yazısında Kadastro dışı atanda bulunduğu belirtilen, karar ekindeki haritada koordinatlar ile yeri belirtilen “Antik Yerleşim alanı ” Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli haritada belirlenen şekli ile II. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline,
-Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına,
-“Antik Ycrlcşinr’in bulunduğu alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşullan başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 11. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
Toplantı Tarihî ve No. ;27.11.2018-238    Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No. :27.11.2018-6270    DİYARBAKIR
Dosya No    :21.00/1691
Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Dumrul ile Alçık Mahalleleri arasında , Serçe Küme evleri mevkiinde bulunan, Diyarbakır Kadastro Müdüriüğü’nün 18.10.2018 tarih ve E:3188728 tarihli yazısında, Kadastro dışı alanda bulunduğu belirtilen, Tarihi Mezarlık alanının tescil talebine ilişkin; Mehmet SADIK CAN’ m 02.08.2018 tarih ve 1961 sayılı başvurusu ile, Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.10.2018 tarih ve E:448066 sayılı yazısı ile Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü’nün 22.10.2018 tarih ve E.3070379 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 01.10.2018 gün ve 2325-E457861 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;
Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Dumrul ile Alçık Mahalleleri arasında Serçe Küme evleri mevkiinde bulunan, Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü’nün 18.10.2018 tarih ve E:3188728 tarihli yazısında Kadastro dışı alanda bulunduğu belirtilen, karar ekindeki haritada koordinatlar ile yeri belirtilen ‘Tarihi Mezarlık ” Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil iie ilgili 7.Maddesi uyarınca, sınırlan ekli 1/1000 ölçekli haritada belirlenen şekli ile Mezarlık alanı olarak tescillenmesine;
-Mezarlık alanında Diyarbakır Müze Müdürlüğünce yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda alanda yapılacak koruma ve uygulamalara yönelik önerileri içeren raporun hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
Toplantı Tarihi ve No. :27.11.2018-238 Karar Tarihî ve No. :27.1L2018-6269
Dosya No
Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Dumrul ile Alçık Mahalleleri arasında , Serçe Küme evleri mevkiinde bulunan, Diyarbakır Kadastro Müdürtüğü’min 18.10.2018 tarih ve E:3188904 tarihli yazısında Kadastro dışı alanda bulunduğu belirtilen, Tarihi Taş Ocağı’nm bulunduğu alan alanının tescil talebine ilişkin; Mehmet SADIK CAN' m 02.08.2018 tarih ve 1961 sayılı başvurusu ile, Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdtirliiğü’nün 22.10.2018 tarih ve E:3065899 sayılı yazısı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü’nün 13.11.2018 tarih ve E:397839 sayılı yazısı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nünl7.10.2018 tarih ve E.446735 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün
25.09.2018    gün ve 2297-E448036 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;
Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Dumrul ile Alçık Mahalleleri arasında , Serçe Küme evleri mevkiinde bulunan, Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü’nün 18.10.2038 tarih ve E:3188904 tarihli yazısında Kadastro dışı alanda bulunduğu belirtilen, karar ekindeki haritada koordinatlar ile yeri belirtilen “Tarihi Taş Ocağı ” Korunması Gerekli Kültür Varlığı Özelliği gösterdiğinden,
-2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.Maddesi uyarınca sınırlan ekli 1/5000 ölçekli haritada belirlenen şekli ile I. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline,
-Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına,
Tarihi Taş Ocağı ”nm koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesinde bahşedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
: 29.11.2018-240 : 29.11.2018-6354 ; 72.01/36
Batman ili, Beşiri İlçesi, Kurukavak Köyü sınırlan içerisinde bulunan taşınmaz üzerinde yer alan “Vahsil Gölü Yamaç Yerleşimi”niıı l.Derece Arkeolojik sil olarak tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11.09,2018 tarih ve E.734903 sayılı yazısı, raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi.
Yapılan görüşmeler sonunda;
Batman İli, Beşiri İlçesi, Kurukavak Köyü sınırlarında bulunan, "Vahsil Gölü Yamaç Yerleşimi”nin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırlan ekli kroki üzerine belirlendiği şekliyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,
-Sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin tapu kütüpnün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına,
-Vahsil Gölü Yamaç Yerleşiıhi’nin kotuma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Şifler, Koruma ve Kullanma Koşullan Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke karanmn 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar verildi.

20190306-4-14_pages_deleted.ocr.docx
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17