banner2
Öne Çıkanlar Mehmet Kırmızılar Nerede kadın savunucuları Konu CHP olunca... Nöroloji Uzmanı Doçent Doktor Fatma Çiğdem Doğulu Bakan Selçuk bir dizi

YSK, seçimlerle ilgili usul ve esasların belirledi

29 Mart 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30729

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARİ

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
- K A R A R -

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanunun “Seçimin veya tutanağın iptali” başlıklı 25. maddesinin;

İkinci fıkrasında; “Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline
karar verildiği takdirde, 0 seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. İl seçim kurulu, seçimin
iptaline dair kararı ilan ettiği gibi kararın kesinleşmesini müteakip o çevrede seçimin yapılacağırn
da derhal ilan eder.”

Üçüncü fıkrasında; “Bu ilandan sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk pazar, oy verme
günüdür.” hükümleri yer almaktadır.

2972 sayılı Kanunun 25. maddesi uyarınca, 2019 yılı Haziran ayının ilk Pazar günü
yapılacak tüm seçimlerle ilgili usul ve esasların belirlenmesi gerekmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kurulumuzun 13/12/2018 tarihli, 1106 sayılı kararı ile Mahalli idareler seçimlerinin
başlangıç tarihinden (1 Ocak 2019) başlayarak oy verme tarihine (31 Mart 2019) kadar olan süre
içinde; yeni köy oluşturacak, köyü bölerek yeni oluşumlar doğuracak, köyün idari bağlılıklanm ve
ilçeler arası sınırları değiştirecek idari kararların ve ayrıca her türlü halkoylamalarınm (plebisit) 31
Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde ve bu seçimlerin gerektireceği işlemlerde dikkate
alınamayacağı kabul edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 9. maddesinin ikinci fıkrasında; belediye sınırları içinde
mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla, sınırlarının tespiti ve
değiştirilmesinin belediye meclisinin kararı ve kaymakamlığın görüşü üzerine valinin onayı ile
olacağı, aynı Kanunun 12. maddesinin birinci bendinde de; 9. maddeye göre verilen kararların
kesinleşme tarihini takip eden yılın Ocak ayımn birinci gününden itibaren yürürlüğe gireceği
belirtilmiştir.

Haziran ayımn ilk Pazar günü yapılagelmekte olan mahalli idareler ara seçimleri ise, 2972
sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda; il
genel meclisi, belediye meclisi, köy ve mahalle muhtarlıkları ile ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği
seçimleriyle sınırlandırılmıştır.

Öte yandan, herhangi bir nedenle muhtarlığı boşalmış bulunan köy ve mahallelerde, 2972
sayılı Kanunun 33. maddesinin ikinci fıkrasına göre her yıl Haziran ayınm ilk Pazar günü
muhtarlık seçimlerinin yapılacağı öngörülmüştür.

2972 sayılı Kanunun 25. maddesinin ikinci fıkrasında; “Bir seçim çevresinde yapılan
seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, 0 seçim çevresinde yeniden
seçim yapılır. İl seçim kurulu, seçimin iptaline dair kararı ilân ettiği gibi kararın kesinleşmesini
müteakip o çevrede seçim yapılacağmı da derhal ilân eden”,

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da; “Bu ilândan sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk
Pazar, oy verme günüdür.”,

hükmüne yer verilmiştir.

31 Mart 2019 günü seçimi yapılamamış belediye seçimleri ve muhtar ve ihtiyar
meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana oluşan mahalli idare
birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran 2019 Pazar
 yapılması gerekmektedir.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden bir
kısrrnnın Yüksek Seçim Kurulunca, diğer kısmının ise il seçim kurullarınca seçim iş ve
işlemlerindeki eksiklik ve usulsüzlükler nedeniyle yapılacak itiraz üzerine iptaline karar verilmesi
halinde, o çevrede iptal edilecek seçimin yeniden yapılacağı il seçim kurulunca derhâl ilân
edilerek, bu ilândan sonra gelen 60. günü takip eden ilk Pazar günü oy verme işlemi
gerçekleştirilir.

Yapılmış olan bir seçimin, sadece oy verme ve sonrasına ilişkin bazı işlemler nedeniyle
iptal edilmiş ve sonuçlanmamış olması karşısında, seçimin yeniden yapılmasma karar verilmesi
durumunda iptal edilen seçime bağlı olarak yapılan veya yerine getirilen dim işlemlerin yapılacak
olan seçimde tekrarlanmasına gerek bulunmamaktadır.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin seçim iş ve
işlemleri sebebiyle iptal edilmesi üzerine yeniden yapılması gereken seçimlerin; bu seçimin tekrarı
ve seçimin devamı niteliğinde bulunduklannın kabulü ile sadece oy verme işlemlerinin
tekrarlanması gerekmektedir. Başka bir anlatımla, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan
seçimler için tespit edilmiş bulunan seçimin başlangıç tarihinden (01 Ocak 2019) itibaren oy
verme günü olan 31 Mart 2019 tarihine kadar devaın eden seçim süreci içinde, bu seçimler için
yerine getirilmiş bulunan seçim iş ve işlemlerinin  tekrarlanmasına gerek
bulunmamaktadır.

Bu nedenle de, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak, Yüksek Seçim
Kurulunca, yapılacak seçim iş ve işlemleri gözetilerek bir kısım süreler kısaltılabilecektir.

Her ne kadar ihtiyar meclisi/heyeti üyeliğinin boşalması halinde ihtiyar meclisi/heyeti ve
muhtar seçiminin ilânından sonraki 60. günü izleyen ilk Pazar günü yapılması gerekmekte ise de,
ara seçim tarihi olan 02 Haziran 2019 Pazar gününe az bir zaman kala değişik yerlerde ve
tarihlerde seçim yapılması gider arttmcı (mali külfet) nitelik taşıdığından, seçim tarihi 31 Mart
2019 tarihinden semaya rastlayan ve henüz ilâm yapılmamış ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri
seçimlerinin de 02 Haziran 2019 tarihinde yapılması uygun bulunmuştur.

31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış olan beldelerin belediye başkanlığı ve belediye
meclisi üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile yeni kurulan köylerde
yapılacak olan muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinde uygulanacak seçim takvimindeki
işlerin düzenli olarak yürütülmesi bakımından muhtarlık bölgesi askı listelerinin ara seçim
yapılacak seçim bölgelerinde aynı tarihlerde askıya çıkanle askıdan indirilmesi uygun
görülmüştür.

Bu nedenle, seçim iş ve işlemlerinde birliğin sağlanabilmesi için yenileme ve ara seçim
tarihi 02 Haziran 2019 Pazar günü olarak belirlenmiş ve ilçe seçim kurullarınca hazırlanacak olan
seçim takviminde muhtarlık bölgesi askı listelerinin 22 Nisan 2019 Pazartesi günü askıya
çıkarılması ve 1 Mayıs 2019 Çarşamba  askıdan indirilmesine, ayrıca aşağıda yapılan
açıklamalar doğrultusunda işlem yapılmasına karar vermek gerekmiştir.

S 0 N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
A) MAHALLE KURULMALARINDA UYGULANACAK YÖNTEM;

5393 sayılı Kanunun 9. maddesi gereği 2019 yılı içerisinde yeni kurulmuş olan
mahallelerde, aynı Kanunun 12. maddesi uyarınca 1 Ocak 2020 tarihine kadar bir seçim
yapılmayacağına ve 2020 yılı Ocak ayının birinci günü esas alınarak 2019 yılı içinde yeni
kurulmuş ve kurulacak olan mahallelerde 2972 sayılı Kanun'un 33. maddesinin üç ve devamı
fıkraları uyarınca ilân tarihinden sonra gelen 60. günü izleyen ilk Pazar günü muhtar ve ihtiyar
heyeti üyeliği seçimlerinin yapılmasına,

B) HERHANGİ BİR_ ŞEBEPLE SEÇİMİ YAPILAMAMİŞ BELEDİYE yE
MUHTARLIK SEÇİMLERI İLE _BoşALAÇAK VEYA VENİ KURULAN KOY
MUHTARLIĞI İLE İHTİYAR MECLİSİ UYELIGI SEÇİMLERİ YONUNnEN;

1) Çeşitli nedenlerden dolayı 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış belediye
başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği,

2) İdari değişiklik sebebiyle, 1 Ocak 2019 tarihinden sonra kurulmuş ve 31 Mart 2019
tarihinde seçimi yapılamamış olan veya kuruluşunu 31 Mart 2019 tarihinden sonra tamamlayan
köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle iken köy statüsüne dönüştürülen yerleşim
birimlerinde,

3) 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerden sonra, herhangi bir nedenle
boşalacak köy ve mahalle muhtarlıkları ile ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği,

4) Seçim günü 3 Nisan 2019 tarihinden sonraya rastlayan ve ilanı yapılmamış ihtiyar
meclisi/heyeti üyeleri ve birlikte yapılması gereken muhtarlık,

seçimlerinin 2 Haziran 2019 Pazar gg"nü yapılmasına,
5) Bu seçimlerin başlangıç tarihinin 3 Nisan 2019 Çarşamba günü olduğuna,

6) İlçe seçim kurullarınca, seçimi yapılacak belde, köy ve mahalle adlarının en geç 3 Nisan
2019 tarihine kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesine,

7) 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde seçimi yapılamayan
belediye seçimleri için, yeni bir süreç başlatılarak seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesi
gerektiğinden, bu seçim türü için ilçe seçim kurullarınca hazırlanacak seçim takviminde;

a) Adaylık için görevinden ayrılması gerekenlerin durumuna,
b) Bu seçime katılabilecek olan siyasi partilerin tespit ve ilân edilmesine,

c) Siyasi partilerin bu seçimler dolayısıyla, hangi usul ve esaslarla aday tespiti
yapacaklarının ilgili siyasi partilerden istenerek sonucun ilgili ilçe seçim kuruluna
ulaştırılmak üzere 0 yer il seçim kuruluna bildirilmesine,

ç) Seçime katılabileceği tespit ve ilân olunan siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki
yerlerinin (sıralarımn) Yüksek Seçim Kurulunca ad ve kur'a çekmek suretiyle
belirlenmesine,

d) Bu konuda Yüksek Seçim Kurulunun görev alanına girecek sair konulara (oy
pusulası kâğıdı, oy zarfı, ödenek vb.) yer verilmesine,

8) İlçe seçim kurullannca, Seçim Bilişim sisteminden (SEÇSİS) alınacak muhtarlık
bölgesi askı listelerinin, 22 Nisan 2019 Pazartesi günü askıya çıkarılmasına ve 1 Mayıs 2019
Çarşamba günü saat 17.005de askıdan indirilmesine,

9) Yapılacak güncelleme işleminin, Yüksek Seçim Kumlunun 28/12/2018 tarihli, 1134
sayılı Kararı ile kabul edilen Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını
Gösterir 140/1 sayılı Genelge'nin bu Karara aykırı olmayan hükümleri çerçevesinde
yürütülmesine,

10) Yeni kurulan köylerle, mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve
herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi
yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde 2 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak seçimlerde,
SEÇSİS merkezi seçmen kütüğünde güncelleştiıilmiş bilgilere göre sandık seçmen listeleri
alınarak kullanılmasına,

C) A VE B BÖLÜMLERİNDE TANIMLANAN SEÇİMLER YÖNÜNDEN;

Ara seçim yapacak ilçe seçim kurullarının, askı süresi içinde kendilerine teslim edilen veya
edilmeyen adres beyan formları ile ilgili genel seçimlerden farklı olarak;

a) 140/1 sayılı Genelge'nin 8. maddesinin (b) fıkrası kapsamında ilçe seçim kurulu
başkanlıklarına teslim edilen adres beyan formları ile ilgili işlemlerin nüfus müdürlüklerince
yapılıp yapılmadığının “SEÇSİS Seçmen Sorgulama SECH001” ekranından kontrol edilmesi ve bu
kişilerin oy kullanabilir durumda olup olmadıkları (seçmenlik durumları) gözetilerek karar
verilmesi. (MERNİS-Adres Kayıt Sistemi aracılığı ile sürekli güncelleştirme yapıldığından

”Seçmen Adres Günleme (SEC_003İASKI)” ekranından ilçe seçim kurullarınca yapılacak bir
işlem bulunmamaktadır.)

b) Adres beyan formları ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim edilmediği halde sürekli

güncelleştirme nedeniyle ve ilçe seçim kurulunun bu yönde kararı olmadan seçmen kütüğüne
kaydı yapılan m' ileri, sandık ataması işleminden önce SEÇSİsite “Raporlar *Seçmen
dökümleria Ara Seçimler Askı Döneminde Bilgisi Değişen Seçmenlerin Listesi” raporunu
alarak tespit etmeleri,

c) Tespit edilen bu kişilerin sandık seçmen listelerinde yer almamaları için sandık ataması

işleminden önce SEC_003 ekranı aracılığı ile “İtirazen donduruldu” seçeneği ile dondurmaları
ve bu işlemi müteakip sandık atamasını gerçekleştirmeleri,

d) Dandurulan seçmenlerin ara seçim sonrası oy kullanabilir hale getirilmesi,

şeklinde güncelleme ve uygulama yapmalan gerekmektedir.

 Ç) 31 MART 2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN MAHALLİ İDARELER
SEÇİMLERİNDE, SEÇİMİN, SEÇİM İŞ VE İŞLEMLERİ NEDENİYLE İPTALİNE
KARAR VERILMESI HALİNDE;

I- Belediye ve il genel meclisi üyeliği seçimlerinde;

l) Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilân edilmesine gerek
bulunmadığına,

2) 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçime katılmış olan siyasi partilerin bu seçime de
katılabileceklerine ve bu seçimler için oy verme  2 Haziran 2019 Pazar günü olduğuna,

3) Siyasi partilerin yeniden aday tespiti yapamayacaklarına, ancak; ölüm, istifa gibi
nedenlerle meydana gelecek boşalmalann ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar
doldurulabileceğine,

4) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak seçime bağımsız aday olarak katılacak olanların bu
seçime de katılabileceklerine, yeniden bağımsız adaylık başvurusunun kabul edilemeyeceğine,

5) Birleşik oy pusulalarmın basımında 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçim için
uygulanan esasların aynen uygulanması gerektiğine,

II- Muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimlerinde;

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde, seçimleri yapılmakla
birlikte, seçim iş ve işlemleri sebebiyle iptaline karar verilen muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti
üyeliği seçimlerinde, sadece oy verme işlemlerinin tekrar edilmesine ve muhtarlık seçimlerinde
adaylık usulü bulunmadığmdan, bu seçimler için iptal edilmiş seçimde aday olmuş kişilerden
başka kişilerin de muhtar adayı clabileceklerine,

[lI- Ortak hükümler;

l) 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş olan
sandık seçmen listelerinin yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılması
gerektiğine,

2) Bu seçimlerle ilgili seçim takviminin, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kunıllannca
hazırlanarak uygulanmasına,

3) Bir seçim çevresinde seçimin iptal edilmesi halinde keyfiyetin Yüksek Seçim Kurulu
Başkanlığına da derhal bildirilmesi gerektiğine,

D) GENEL OLARAK UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER YÖNÜNDEN;
1- Yapılacak seçim türlerinin SEÇSİSten tanımlanmasına,

2- Yapılacak olan bu ara seçimlerde kullanılacak sandık seçmen listelerinin, her bir sandık
için dörtyüz (400) seçmcni kapsayacak şekilde düzenlenmesine,

3) a) Bu ara seçimlerin gerektirdiği çalışmalar diğer seçimlere oranla sınırlı
bulunduğundan, ödeneğin harcanmasında tasarruf ilkelerinin göz önünde bulundurulmasına ve
yapılacak ara seçimde;

İlçe Seçim Kurulu Başkanlarına;

 1 _ 3 sandık bölgesi itibariyle en fazla 4 gündelik,
4 - 7 sandık bölgesi itibariyle en fazla 6 gündelik,
8 - ll sandık bölgesi itibariyle en fazla 9 gündelik,
12 - 15 sandık bölgesi itibariyle en fazla 12 gündelik,
16 - 20 sandık bölgesi itibariyle en fazla 15 gündelik,
21 - 30 sandık bölgesi itibariyle en fazla 20 gündelik,

30 sandık bölgesinden fazla olanlar için en fazla 25 gündelik,
tahakkuk ettirilmesine,

llçe seçim kurulu üyelerine kanunlarda belirtilen görevleri yapmak üzere çalıştıkları süreler
esas alınmak suretiyle en fazla 2'şer gündelik ödeneceğine,

ll seçim kurulu başkan ve üyelerine;

İl seçim kurulu başkan ve üyelerine, kanunlarda belirtilen görevleri yapmak üzere
çalıştıkları süreler esas alınmak suretiyle ödemede bulunulabileceğine,

Sandık kurulu başkan ve üyelerine;

Ara seçimlerde sandık kumlu başkanlarına kurs dâhil 3'er, kurs verilmez ise ?şer gündelik
ödeneceğine, sandık kurulu üyelerine ise; ilçe seçim kurulu başkanlığınca kurs verilmesi halinde
memur üyeye 2işer, kurs verilmez ise 1`er, partili üyeye l'er gündelik ödeneceğine ve sandık
kurullarından gelen bordrolar ile sayım - döküm cetveli, tutanak defteri ve diğer tutanaklardaki
isim ve imzalar kontrol edilip birliktelik sağlandıktan sonra, fiilen görev yapan sandık kurulu
başkan ve üyeleri için tahakkuk ettirilmesi gerektiğine ve tahakkuk işlemlerinin geciktirilmeden
yapılmasına,

b) Yapılacak olan ara seçimlerin iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak gerektiğinde
bina sorumlusu görevlendirilebileceğine,

c) Ara seçim yapılacak yerlerde ilçe seçim kurulu başkanımn takdirine göre büro
personeline sadece seçim takvimi içinde yer alan resmi tatil günlerini kapsayacak şekilde
yürütülecek iş ve işlemler nedeniyle yapacakları çalışmalar için gündelik ödeneceğine,

ç) Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi'nin en geç 10 gün içinde SEÇSİS'ten gönderilmesi
gerektiğine,

d) Yapılacak köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle mulıtarlığı ve ihtiyar
heyeti üyeliği seçimlerinde kullanılacak oy pusulalannın şekli ile geçerli/ geçersizliğinc ilişkin usul
ve esasların belirlenmesinde, Yüksek Seçim Kurulunun 26/12/2018 günlü, 2018/1129 sayılı

Karanyla kabul edilen 138 sayılı Genelge'nin 47 ve 48. maddeleri ile Yüksek Seçim Kurulunun
26/12/2018 günlü, 2018/1130 sayılı kararının göz önünde bulundurulmasına,

e) Sadece muhtarlık veya sadece ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimi yapılması
durumunda, 2972 sayılı Kanun'un 32. maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen birleşik oy
pusulasımn uygulanına imkânı bulunmadığına, '

4) Karar Örneğinin;
a) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.g0v.tr internet adresinde
yayınlanmasını

b) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklanna Kurum
içi elektronik posta ile iletilmesine,

c) Siyasi partilerin genel başkanlıklarına,
gönderilmesine,

5) Karar örneğinin Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
27/03/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17