banner2
Öne Çıkanlar Şanlıurfaspor Bozova Fetih Peygamberi Mardin Cuma

Üniversitelerarası Kurul Programcı, çözümleyici ve büro personeli alacak

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sıralanmak kaydıyla, alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarından Programcı, Çözümleyici, unvanlarına 10 (on) katına kadar aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Büro Personeli unvanından KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yerleştirme yapılacak olup aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sıra

No

Pozisyon

Unvanı

Nitelik

Kodu

Adedi

Niteliği

KPSS Puan

Türü ve Yılı

KPSS Puanı

1

Programcı

P1

2

- Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarından herhangi birisi ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul

edilir.

P3 (2022)

En az 60 puan almış olmak

2

Çözümleyici

Ç1

1

- Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarından herhangi birisi ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun

olmak,

P3 (2022)

En az 60 puan almış olmak

-Programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az 2 (iki) adet programlama dilini bildiğini belgelemek,

-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul

edilir.

3

Büro Personeli

BP1

1

-Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak.

P3 (2022)

En az 75 puan almış olmak

-Adaylar yalnızca bir kadroya başvurabilecektir.

 1. GENEL ŞARTLAR
 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 4. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 5. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
 6. Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması.
 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmasına ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmaması (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
 8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

 1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre ilgili kişinin sonucunun olumlu olması.
 1. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
 1. İlan edilen unvanlar için gerekli öğrenim şartını taşımak.
 2. Bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı KPSS puanı geçerli olmak üzere alım yapılacak unvan için belirtilen puan türünden asgari KPSS puanını

C. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 3. Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
 4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 5. Programcı ve Çözümleyici pozisyonları için YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Programcı ve Çözümleyici pozisyonlarına başvuracak adayların öz geçmişi,

7) Programcı pozisyonuna başvuracak adaylar için Bilgisayar Programcılığı alanına ilişkin ders aldığını gösteren transkript veya varsa bu alanda

alınmış MEB ya da Üniversite onaylı sertifika,

 1. Çözümleyici pozisyonuna başvuracak adaylar için programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgeleyen transkript veya varsa bu alanda alınmış MEB ya da Üniversite onaylı sertifika,
 2. Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
 3. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),
 4. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu. (Aile hekimi, sağlık ocağı, özel hastaneden alınan raporlar geçerli olacaktır.)

Ç. BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

 1. Başvuru tarihi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü olup 30 Aralık mesai bitimi itibarıyla son bulacaktır. Başvurular, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı - Personel Birimi (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA) adresine şahsen yapılmalıdır. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 2. Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.
 3. Başvuru formunu hatalı dolduranların, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 1. SONUÇ
 1. Programcı ve Çözümleyici pozisyonları için KPSS (B) grubu puanı esas alınarak sıralanmak kaydıyla, alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katına kadar belirlenen adaylara Başkanlığımız tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı ve/veya sözlü sınava çağırılacaktır.
 2. Programcı ve Çözümleyici pozisyonlarında yazılı ve/veya sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar web sayfamızda yayımlandıktan sonra yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınav tarihleri, sınav şekli, sınav kriterleri ve sınav yeri; daha sonraki bir tarihte web sayfamızda duyurulacaktır.
 3. Büro Personeli için KPSS başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak olup pozisyonun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 4. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini web sayfamızdan takip edebileceklerdir.
 5. Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Birimi’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
 6. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.
 7. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 8. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Birimi’ne yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Karar sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 9. Yerleşmeye hak kazanan adaylarla, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği sonuçlarının olumlu olması kaydıyla, hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Detaylı Bilgi İçin:

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Birimi

Telefon: 0312-291 82 45

Telefon: 0312-291 82 47

E-posta: uak.personel@yok.gov.tr

Adres: Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA (Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu yerleşkesi içerisindedir.)                                                                                                                                                                                         15921/1-1

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.