banner2
Öne Çıkanlar antikolinerjik çeyrek Tarsus İdman Yurduspor Tayfun Cora Eşref Fakıbaba

O Proje Şanlıurfa’da da yaygınlaşacak


ŞANLIURFA - SGK Şanlıurfa İl Müdürü İsmail Ünlü, torunlarının bakımını üstelenen anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yardım yapılmasını sağlayan “Büyükanne Projesinin” pilot 10 ilde başladığını belirterek, “Aileyi en önemli kılan unsur kadın. Bu projeyle biz kadınlarımızı güçlendirmeyi, iş yaşamından kopmadan kadın istihdamını arttırmayı hedeflenmekte” dedi.

SGK Şanlıurfa İl Müdürü İsmail Ünlü,düzenlediği basın toplantısında çıkan yeni yasalar,SGK primleri ve büyükanne projesi hakkında bilgi verdi.

SGK yapılandırması ödeme sürelerinin uzatıldığını belirten Müdür Ünlü, “6736 Sayılı SGK borçlarını 18 aya kadar yapılandıran kanunun ilk ödeme tarihi 09 Ocak 2017 tarihiydi. Bu tarihi taksitlendirme yapan, ancak süresinde ödeyemeyenler için torba yasaya geçici bir maddeye eklenerek tüm taksitler dört ay süreyle ertelendi. Taksitlendirme başvurusu yaparak ilk taksitini ödeyemeyenler ise 31 Mayıs tarihine kadar ödeyebileceklerdir. Bunun yanı sıra, peşin ödeme ve indirimden yararlanmak için müracaat eden ancak çeşitli nedenlerle Kasım sonuna kadar ödeme yapamayanlar da, 31 Nisan 2017 tarihine peşin kadar ödemelerini yaptıkları takdirde, hesaplanan gecikme zammında yüzde elli indirim yapılacaktır. Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken. Geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı sağlanmıştır. İhlale neden olan tutarların. Ödenmesi gereken tarihten 27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi, gerekmektedir” dedi.

Gecikme zammında yüzde elli indirim yapılacak

Müdür Ünlü, SGK yapılandırmalarında ödenmeyenler 1.taksiti 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyecekler, ikinci taksiti ise 30 Haziran 2017 tarihinde kadar ödeyeceklerdir.Bunun yanı sıra, peşin ödeme ve indirimden yararlanmak için müracaat eden ancak çeşitli nedenlerle Kasım sonuna kadar ödeme yapamayanlar da, Mayıs sonuna kadar peşin ödemelerini yaptıkları takdirde, hesaplanan gecikme zammında yüzde elli indirim yapılacak. Örnek verecek olursak kişiye 250 TL prim asıl borcu hesaplandı faiz olarak da 300 TL hesaplandı. Kişi ödemede normalde 550 TL ödenmesi gerekirken, 31 Mayıs 2017 tarihine kadar öderlerse anaparanın tamamı olan 250 ve faizin yarısı olan 150 TL yi ödeyecekler ve peşin ödedikleri için 150 TL daha fazla indirimden yararlanacaklar. 1 Taksit Ödeme Tarihi 31 Mayıs 2017 (ödeme sırasında ihlal tarihi ile yasanın resmi gazetede yayınlandığı tarih arası için gecikme zammı alınacak” ifadelerini kullandı.

-Prim Erteleme

SGK Müdürü Ünlü, “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden 2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarında müstahak oldukları asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının, günlük 20,70 TL sigorta primi tutarı ile çarpımı sonucunda hesaplanacak sigorta primi borçları sırasıyla 2017 Ekim, Kasım ayı sonu ile 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenecektir.Bu yönüyle bakıldığında yapılan düzenleme işverenimize faizsiz kredi niteliği taşımaktadır. SGK ya ödemesi gereken primleri diğer ödemelerinde kullanarak işverenimize nefes aldıracak bir düzenleme olduğu anlaşılacaktır. İşverenlerimiz bankaya gittiklerinde öncelikle ertelenmemiş primlerini görecek ve ödeyecekler bu işlemin ardından ise erteleme kapsamındaki primlerini görebilecek ve istemeleri halinde erteleme kapsamındaki primlerini de ödeyebileceklerdir.Bu kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk eden prim tutarlarının tamamını ödeyenler, ertelenmesi gereken prim tutarlarını talep etmeleri durumunda, bu tutarlar başkaca prim borçları bulunması halinde bu borçlarına mahsup edilecektir. Mahsup sonrasında arta kalan tutarlar işverene iade edilecektir. Prim erteleme kapsamına, ertelenecek olan tutarın üzerindeki tahakkuk eden (ödenmesi gereken) sigorta primi ile işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi borçları girmediğinden işverenlerimizin yararlanmakta oldukları asgari ücret desteği ile teşvik uygulamalarından yararlanmaya devam edebilmeleri bakımından, erteleme kapsamı dışında kalan söz konusu sigorta primleri ile işsizlik sigortası ve damga vergilerini ödemeleri gerekmektedir.Kurumumuza ulaşan bilgilerden, tahakkuk eden tüm prim borçlarının erteleneceği algısının oluşmuş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak yasadan da anlaşılacağı üzere sadece asgari ücret desteğinden yararlanan sigortalıların primleri ertelenmektedir” diye konuştu.

-Emeklilere ikramiye ödenmesi

Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesinin 07/01/2015 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 25/12/2014 tarihli ve Esas No: 2013/111, Karar No:2014/195 sayılı iptal kararı sonrasında emekli olan devlet memurlarına, ikramiyeye esas hizmet sürelerinin her tam yılına süre sınırı olmaksızın emekli ikramiyesinin ödendiğini aktaran Müdür Ünlü, şöyle konuştu:“Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararı yürürlüğe girdiği 07/01/2015 tarihi öncesinde emekli olan veya vefat eden emekli ve hak sahipleri hakkında uygulanmamıştır.Bu defa, 27/01/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 18/01/2017 tarihli ve 6770 sayılı “Türkiye cumhuriyeti emekli sandığı kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun” ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa eklenen geçici 226 ncı maddeyle; 07/01/2015 tarihinden önce emekli olan ve emekli oldukları tarihteki hükme bağlı sınırlama nedeniyle 30 yılı geçen sürelerine emekli ikramiyesi ödenmeyenlerin 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmesine imkân tanınmıştır. Ödenecek emekli ikramiyesi, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki (emeklilik, ölüm tarihi vb.) emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplanacaktır. Ancak, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için, ödenecek ikramiye tutarı 50 Türk lirasının, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise hiçbir şekilde 100 Türk lirasının altında olamayacaktır.Düzenleme kapsamında tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi, emeklilerin kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde yapacakları başvurular esas alınarak ödenecektir. 1 yıllık başvuru süresi hak düşürücü süre olup, bu 1 yıllık sürede başvuru yapılmaması halinde, sonradan yapılacak başvurular nedeniyle emekli ikramiyesi ödemesi yapılmayacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların eski başvuruları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacaktır. Bu nedenle, daha önce başvuru yapmış olan ilgililerin yeni bir başvuru yapmalarına ihtiyaç bulunmamaktadır. Başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin 7.500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir. 7.500 Türk Lirası üzerindeki tutar ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecektir.30 yıl üzeri hizmet süresi karşılığında emekli ikramiyesi ödenmesi amacıyla açılmış ve devam eden (açılan dava nedeniyle henüz bir karar verilmemiş olan) davalarda, ilgililerden ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilgililere gerekli ödeme yapılacaktır. Bu kapsamdaki (dava açan ve davaları henüz sonuçlanmamış olanlar) emekli ve hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesi, dava öncesi yapmış oldukları başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödenecektir.Davaları henüz sonuçlanmamış olanlar adına hesaplanacak emekli ikramiyesi ödemeleri de 7.500 Türk Liralık sınır esas alınarak ödenecektir. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalar Mahkemelerce, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek suretiyle sonuçlandırılacaktır. “

-İşe alınanlar için sağlanacak destek

09 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 687 sayılı KHK ile 31/12/2017 tarihine kadar işe alınacak sigortalılar için sigorta prim desteği ve gelir vergisi stopaj desteği verilmesine yönelik düzenlemelerin yapıldığını belirten SGK Müdürü İsmail Ünlü, Bu kapsamda yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.Bu destekten yararlanmak için;· İşçinin 01/02/2017 tarihinden sonra işe alınması,Aralık/2016 ayına ilişkin sigortalı sayılarına ilave olmaları,işe alınacak kişinin İş-Kur’a kayıtlı işsizlerden olması,işe alındıkları tarihten önceki üç ayda aynı işyerinde çalışmamış olması,Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmaması ya da varsa dahi yapılandırmış olması,aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini Sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacaktır.2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.Ayrıca bu düzenleme kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

-Çalışma hayatında milli seferberlik

Müdür Ünlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun talimatıyla başlatılan program kapsamında bakan yardımcısı, genel müdürler, kurum müdürleri ve müsteşar yardımcılarından oluşturulan ekiplerin çat kap mavi ve beyaz yakalı, işsiz, asgari ücretli, emekli toplumun her kesimin sorunlarını dinleyeceğini söyledi.

-Büyükanne projesi

Torunlarının bakımını üstelenen anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yardım yapılmasını sağlayan “Büyükanne Projesinin” İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep’te toplam 6 bin aileyi kapsayacağını ifade eden Müdür Ünlü, “Proje daha sonra tüm illere yayılacak.Temel kriterlerimiz annenin geriye dönük asgari bir yıllık sigortalı olması. Ardından, annenin iki asgari ücretten daha az geliri olması ve ailenin de toplam geliri üç asgari ücreti geçmemesi. Gelir düzeyi düşük olan aileler üzerinden gitmeyi planlanmakta.Büyükannenin 65 yaşından büyük olmamasının dikkate alınacağını ama büyükannenin sağlık durumunun bir çocuğa bakabilecek durumda olup olmamasına daha da çok önem verilmekte.Aileyi en önemli kılan unsur kadın. Bu projeyle biz kadınlarımızı güçlendirmeyi, iş yaşamından kopmadan kadın istihdamını arttırmayı hedeflenmekte. İş hayatından da kopmadan onları aile ve çocuk sahibi olmalarını hedefler arasında. Projenin temeli temelinin kadını ve aileyi güçlendirmektir.Bugün burada olduğunuz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi şahsım ve Kurumum adına saygıyla selamlıyorum.”

(RUHA AJANS)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17