banner2
Öne Çıkanlar Mardin Urfa Suruç Atı ve Narı Festivali Teknik Direktör Efe İnanç Mahmut Kaya kimdir

Resmi Gazetede Yayımlandı! Harran Üniversitesi İlana Çıktı

Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan ilan şu şekilde:
Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve
programlarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile
Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
1 - Profesör ve Doçent kadroları daimi, doktor öğretim üyesi kadroları ise süreli
kadrolardır. Bu kadrolara başvuracak adayların Üniversitemiz www.harran.edu.tr web sayfasının
duyurular kısmındaki ilan metni ile birlikte bulunan “Öğretim Üyesi Kadrolarına Ait Başvuru
Formu” nu eksiksiz bir şekilde doldurup 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafı da forma yapıştırarak
ilanda istenilen belgeler ile birlikte ilgili makama şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.
2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması gereklidir
3 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter
veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr)
alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.
4 - Açıktan atanacak adaylar daha önce çalışıp ayrıldığı kurumdan alacakları onaylı
hizmet belgesi ile Sağlık Kurulu Raporu ve Adli Sicil Kaydı belgesini başvuru sırasında diğer
başvuru belgeleriyle birlikte teslim edeceklerdir.
5 - Adayların 3 (üç) aydan fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması ve birden
fazla kadroya başvurmaması gerekir. Birden fazla kadroya başvuru halinde hiçbir başvurusu
kabul edilmeyecektir.
6 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları
sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilanda
istenilen belgeleri ilanda belirtilen birimlere elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi
içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan başvurular işleme
konulmayacaktır.
8 - Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı
lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini,
özgeçmiş ve yayın listesini, mecburi hizmet yükümlülüğü olup almadığına dair belgeyi, bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (Altı) adet
flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları
gerekmektedir.
9 - Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı
lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini,
özgeçmiş ve yayın listesini, mecburi hizmet yükümlülüğü olup almadığına dair belgeyi, bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet
flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları
gerekmektedir.
10 - Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar başvuru sırasında teslim
edecekleri bilimsel dosyalar ve flash bellekler dışında ayrıca Üniversitemizin www.harran.edu.tr
sayfasının duyurular kısmında ilan metni ile birlikte bulunan ilgili formu (Beyanname) eksiksiz
doldurup formda belirtilen belgeleri de ayrı bir dosya halinde başvuru sırasında Rektörlük
Personel Daire Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.
11 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek
olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, askerlik durum belgesini, 
yabancı dil belgesini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, mecburi hizmet
yükümlülüğü olup almadığına dair belgeyi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet
dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet flash bellek ile birlikte ilanda belirtilen
birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ayrıca Rektörlük Personel Daire
Başkanlığı web sayfasında bulunan Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönergesindeki puanlama çizelgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup başvuru
dosyasına ve flash belleklere yüklemeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ÜDS, KPDS, YÖKDİL’den veya
Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 55 (ellibeş) veya eş değer puan
almış olmaları zorunludur.
Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
eğitim dilindeki merkezi yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) puan almak veya eşdeğerliliği
kabul edilen bir sınavdan muadili bir puana sahip olmak.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan Yükseköğretim Kurumlarında en
az bir yarıyıl ders vermiş olanlar, deneme dersinden muaf tutulacaklarından bu husus ile ilgili
belgelerini müracaat dosyasında bulundurmaları gerekmektedir.
2547 sayılı Kanunun Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında
başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
12 - Yukarıda verilen bilgiler dışında profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel
Daire Başkanlığının 0 414 – 318 3026 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise
ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerinin ilgili telefonlarından bilgi edinilebilir.

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
ilgili maddeleri hükümleri kapsamında, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine
Öğretim Görevlisi alınacaktır.
A) GENEL ŞARTLAR:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
2) ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların
ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
4) Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.
B) ÖZEL ŞARTLAR:
Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak
şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda ise en az tezli yüksek lisans
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl
tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
C) MUAFİYET:
1) Doktora veya tıpta-diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da
sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki
öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda
yabancı dil şartı aranmaz.
D) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER:
1) Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır.)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4) 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
5) Güncel Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir)
6) Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-Devlet
üzerinden alınacak karekodlu belge)
7) Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS veya eşdeğerliliği
ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi)
8) ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı
tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.
9) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti veya e-Devlet
üzerinden alınan karekodlu çıktısı
10) Lisans transkripti (Noter veya ilgili kurum onaylı)
11) Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesinin e-Devlet üzerinden alınan karekodlu
çıktısı
12) Tezli yüksek lisans belgesinin noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan
karekodlu çıktısı
13) Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının
Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge
14) İlgili Kurum Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış
olanlar verecektir.)
15) Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Yazılı sınavı kazanıp ataması açıktan
yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.)
E) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:
1) Başvurular, ilan edilen kadro hangi birime ait ise o birime yapılmalıdır. Yanlış birime
yapılan ve bu ilandaki birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır.
2) Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır. İnternet aracılığıyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. İlan süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik veya
okunamayan belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvuruların
son başvuru tarihine kadar ilgili birimin kaydına girmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacak ve başvuru evrakları ilgili birimin kaydına girdikten sonra iade
edilmeyecektir.
3) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise 
iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerekirse ilgililer hakkında yasal işlemler
yapılacaktır.
4) Onaylı istenen belgelerin noterden veya evrakın alındığı ilgili resmi kurumlarca “Aslı
Gibidir” yapılarak ıslak imza ile onaylanması gerekmektedir. Onaylı istenen belgelerden birinin
onaysız olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
5)Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6) Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonrası yapılan nihai değerlendirme sonuçları
Üniversitemizin www.harran.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
7) Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
F) SINAV TAKVİMİ:
1)İlk Başvuru Tarihi : 26 Temmuz 2021
2)Son Başvuru Tarihi : 09 Ağustos 2021
3)Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 16 Ağustos 2021
4)Giriş Sınavı Tarihi : 19 Ağustos 2021
5)Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 23 Ağustos 2021
6)Başvuru Adresi : Kadronun açıldığı ilgili birimlere yapılacaktır.
7)Sonuçların ilan adresi : www.harran.edu.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.