banner2
Öne Çıkanlar Urfa Haber Urfa Sanlıurfa Haberleri ak parti Belediye

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

sonu degerlemesinden kaynak:lananlar da dahil olmak Uzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar paylan ile diger kazanlar kurumlar vergisinden milstesnadir.

 1. Kurumlarm 31/12/2021 tarihli bilanyolannda yer alan altm hesab1 ile bu tarihten sonra ayilacak i lenmi ve hurda altm ka 1hg1 altlll hesab1 bakiyelerini 2022 y1h sonuna kadar Turk liras1 mevduat ve kat1lma hesaplarllla donil iimiin desteklenrnesi kapsammda donii iim fiyati ilzcrinden Tiirk lirasl!la 9evirmeleri ve bu suretle elde edilen Tiirk liras1 varhg1 en az iiy ay vadeli Ttirk liras1 mevduat ve katilma hesaplarlllda degerlendirmeleri durumunda Tiirk lirasma yevrildigi tarihte olu an kazanylar ile donem sonu degerlemesinden kaynaklananlar da d§hil olmak iizere vade sonunda elde edilen faiz ve kiir paylan ile diger kazan9lar kurumlar vergisinden mtistesnadir.
 2. Bu maddede ongoriilen sure ve ekilde donii iim kuru/fiyat1 tizerinden Ttirk liras1 mevduat ve katllma hesaplarllla yevrilen yabanc1 paralar ile altlll hesaplarma ili kin olarak bu istisnayla s1mrh olmak iizcrc Kanunun 5 inci maddesinin tiytincii fikras1 hiikmii uygulanmaz.
 3. Bu maddenin birinci, ikinci ve tiytincii f1kralarlllda yer alan istisna htikiimleri, aym artlarla ge9erli olmak iizere bilan90 esasma gore defter tutan gelir vergisi miikelleflerinin kazanylan hakkmda da uygulanir.
 4. Tilrk liras1 mevduat veya katilma hesabl!ldan vadeden once 9ekim yap1lmas1 durumunda bu madde kapsammda istisna edilen tutarlar nedeniyle zamamnda tahakkuk cttirilmcyen vergiler, vergi ziya1 cezas1 kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur."

40.2. istisnanm kapsam1 ve yararlanabilecek olanlar

Milkelle11erin 31/12/2021 tarihli bilany0lannda yer alan yabanc1 paralar ve altm hesaplan ile 1/1/2022 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) a91lacak i lenmi ve hurda altm hesab1 bakiyeleri Kmumlar Vergisi Kanununun ge9ici 14 tincii maddesi kapsammdadrr.

Dolay1s1yla, soz konusu yabanc1 paralanm ve altlll hesaplanm 14/1/1970 tarihli ve 1211 say1lt Tilrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Kanununun 4 tincil maddesinin il9tincil fikras1mn (I) numarah bendinin (g) alt bendi hilkmilnc istinaden Tilrk Liras1 mevduat ve kat1lma hesaplarma donii iimtin desteklenmesi kapsammda donil iim kuru/fiyat1 i.izerinden, 5520 say1h Kurumlar Vergisi Kanununun geyici 14 i.incii maddesinde ongoriilen siire ve ekilde Tiirk Lirasma yeviren kurumlar vergisi miikellefleri bu istisnadan yararlanabileceklerdir.

Kendilerine ozel hesap donemi tayin edilmi olan kurumlar vergisi miikellefleri de hangi ozel hesap donemine tabi olduklanna baktlmaksizlll, 31/12/2021 tarihi itibar1yla 91karacaklan bilan9olanm dikkate almak suretiyle bu bilan9oda yer alan yabanc1 paralar ve altlll hesaplar1 ile 1/1/2022 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) ay1lacak i lenmi ve hurda altm hesab1 bakiyeleri dolay1S1yla bu istisnadan yararlanabileceklerdir.

Kazan9lanm bilanyo esasma gore tespit eden gelir vergisi milkelleflerinin de aym artlarla bu istisnadan yararlanabilmelcri milrnkilndilr.

6te yandan, 31/12/2021 tarihi itibar1yla irket aktifinde mevcut olmakla birlikte, 121 l say1h Kanunun ilgili hiikmii kapsammda Turk Lirasma donU Umi.i yap1lamayacak olan alacaklar ve verilen avanslar gibi hesaplarda izlenen yabanc1 paralann bu kapsamda istisnaya konu edilemeyecegi tabiidir.

  1. istisna uygulamas1
   1. Diirdiincii ge4;ici vergilendirme donemine ili kin beyannamenin verilme tarihine kadar Tiirk Lirasma 4;evrilen yahanc1 paralara ili kin istisna uygulamas1

Kurumlar Vcrgisi Kanununun gc9ici 14 Uncil maddesi kapsammda, 31/12/2021 tarihli bilan9olannda yer alan yabanc1 paralanm dordUncil ge9ici vcrgilcndim1e donemine ili kin beyannamcnin verilmc tarihinc kadar Turk Lirasma 9cvinnek suretiy1c clde cttikleri Turk Liras1 varhgm1 1211 say1h Kanunun ilgili hUkmli kapsammda ac,:1la11 Tlirk Liras1 mevduat ve kat1lma hesaplannda degcrlcndiren mukclleflcr, a ag1daki kazam;lan ic,:in kurum!ar vergisi istisnasmdan yararlanabileceklcrdir.

    1. Yahanc1 paralarm donem sonu degerlemesinden kaynaklanan kur farkl kazan9larma ili kin istisna

31/12/2021 tarihli bilan9olannda yer alan yabanc1 paralanm, bu Kanunun ge9ici 14 uncu maddesi vc 1211 say11J Kanunun ilgili hilkmiinde 6ng6riilen sure ve ekilde Turk Liras1 mevduat veya katilma hesaplanna donil ti.iren kurumlar vergisi milkelleflerinin, s6z konusu yabanc1 paralanmn dorduncii ge9ici vergilendirme (l/10/2021-31/12/2021) donemine ili kin d6nem sonu degerlemesinden kaynaklanan kur fark1 kazan9lar1 kurumlar vergisindcn istisna tutulacakl!r.

Mlikellefler gerek donem i9i gerekse donem sonu kur fark1 kazan9lanm muhtelif usullere gore belirleyebilmektedirler. Ancak, istisnaya konu edilecek kur farki gclirinin tespitine munhasir olmak ilzere, doncm i9i doviz 91k1 lannda vc istisna tutannm hcsaplanmasmda ilgili hesaba giri strasmm esas almmas1 gerekmektedir.

Ote yandan, 31/12/2021 tarihli bilam;:onun "Bankalar Hesabmda" yer alan yabanc1 paralarm birden fazla diiviz tevdiat hesabmdan olu$mas1 halinde Kurumlar Vergisi Kanununun ge9ici 14 iincil maddesi ve Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasrnm ilgi1i mevzuat1 9erycvesinde donii tilri.ilebilen d6viz cinslerine ili kin doviz tevdiat hesaplan istisna tutanmn belirlenmesinde birlikte dikkate almacaktlf. istisna hesabmda ap1 doviz cinsinden doviz tevdiat hesaplan birlikte dikkate almacagmdan, bu hesaplar arasmda yap1lan aktarma i$lemlerinin giri;; 91k1 olarak degerlendirilemeyecegi tabiidir.

Ornek 1: (A) A.$. 31/12/2021 tarihli bilan9osunda "Bankalar Hesabmda'' yer alan 1.000.000 ABD Dolamu 14/1/2022 tarihinde Kurnrnlar Vergisi Kanununun ge9ici 14 iincu maddesi kapsammda 6 ay vadeli ve %15 faiz 6demeli Hirk Lirast mevduat hcsabma diinii tiirmii9ti.ir.

(I ABD Dolan 30/9/2021 tarihinde 8,8433 TL, 31/12/2021 tarihindc 12,9775 TL)

Miikellef tarafmdan 2/2/2021 tarihinde satm alman ve 31/12/2021 tadhli bilan9osunda yer alan

1.000.000 ABD Dolarmm d6rdiincu ge9ici vergilendirme (1/10/2021-31/12/2021) donemine ili kin dijnem sonu degerlemesinden kaynaklanan kur farkt kazznc1 4.134.200,00 TL'dir.

lvftikellefin soz konusu 1.000.000 ABD Dolan hcsab, d1 mda donem ii;:inde ba$kaca bir yabanc1 para hesab1 bulunmamaktad1r.

BW1a gore, (A) A.$.' nin l /10/2021-31/12/2021 donemine ili kin kur fark1 degerlemesinden kaynaklanan 4.134.200,00 TL kur farki kazanc1, s6z konusu doviz tutannm 17/2/2022 tarihine kadar Tiirk Lirasma donii tiiriilerek Tiirk Liras1mevduat hesabmda degerlendirilm esi nedeniyle kurumlar vergisinden istisna edileccktir. Turk Liras1 mevduat hesabmm 1211 say1h Kanunun ilgili  hukmi.i  kapsammda  ai;:1lmas1  $art1yla  Ti.irk  Lirasma  doni.i iimi.in  7352  say1h  Kanunun Resm1 Gazete'de yay1m tarihind en once olmas1 istisnadan yararlanmaya engel te$kil etmeyecektir.

Ote yandan, (A) A.$.' nin 31/12/2021 tarihli bilani;:osunda yer alan 1.000.000 ABD Dolanna ili$kin olarak 1/10 /2021 tarihinden onceki donemlere ili kin donem sonu degerlemesinden kaynaklanan kur fark1kazam;larmm bu istisna kapsammda degerlendirilmcyccegi tabii dir.

Ornek 2: (B) A.$.'nin aym doviz tevdiat hesabmm 2021 y1h hareketleri 8$ag1daki gibidir:

Ah Tarihi

(ARD Dolan)

Diiviz kuru

TL Degeri

Bakiye TL

Bakiye ABD

Dolan

Ah tutan

Sat1$ tutan

30/9/2021

800.000

8,8433

7.074.640

7.074.640

800.000

28/10/2021

1.000.000

9,4813

9.481.300

16.555.940

1.800.0 00

30/11/2021

1 .300.000

12,6595

16.457.350

33.013.290

3.100.000

21/12/2021

1.500.000

17,473 l

-26.209.650

6.803.640

l. 600.000

31/12/2021

Degerleme kuru: 12,9775

1.600.000

(B) A.$. 30/11/2021 tarih i iti banyla baki ye doviz tutan olan 3.100.000 ABD Dolannm

1.500.000 ABD Dolarhk k1smm1, 2 Ill 2/2021 tarihinde 17,4731 kuru Gzerinden satm1 tlf.

(B) AS. gcrek doncm i<;i gerekse donem sonu kur fark1 kazancmm tespitindc hangi yontemi ku llamrsa kullansm donem sonu kur fark1 geliri 13.960.360,00 TL olacakt1r. Ancak, 1. 600.000 ABO Dolannm Turk Liras1 mevduat hesabma donil$ti.irtilmesi nedeniyle 31/12/2021 tarihi itibanyla donem sonu kur fark1 degcrlemcsi sonucunda istisnaya konu edilecek kur fark1 geliri bu boli.imdeki ai;:1klamalar dikkate almarak hesaplanacaktir.

 1. AS. 31/12/2021 tarihli bilani;:osunda yer alan l. 600.000 ABD Dolanm 14/1/2022 tarihinde Kurumlar Vergisi Kanununun gei;:ici 14 iinci.i maddesi kapsammda 6 ay vadeli ve %15 faiz odemel i Tiirk Liras1 mevduat hesabmadonu tilrmi.i ttir.

8W1a gore, dt5nem sonunda bu Kanunun gei;:ici 14 ilncu maddesi kapsammda kurumlar vergisin den istisna tutulacak kur fark1 geliri hesaplamrkcn, 1/10/202 1 -3l /12/2021 done mindeki 1 .500.000 ABD Dolan tutarh sat, i leminin 800.000 ABO Dolarhk k1smmm 30/9/2021 tarihli ah$1an, 700.000 ABO Dolarhk kismmm da 28/10/2021 tarihli ah tan yap1Jd1g1 kabul edilecek, 31/12 /2021 tarihinde 1.600.000 ABD Dolan olan bakiye doviz tutarmm donem sonu dcgcrlcmcsi ncdcniylc;

-300.000 ABD Dolan x (12,9775-9,4813=3,4962)= 1.048.860,00 TL

-1.300.000 ABD Dolan x (12,9775-12,6595 =0,3180) = 413.400,00 TL

olmak iizere hesaplanan toplam 1.462.260,00 TL kur farla geliri bu madde kapsammda kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

Ornek 3: (C) A.$.'nin 31 /1 2/2021 tarihli bilan9osunda " Bankalar Hesabt"nda 1.000.000 ABD

Dolan ve 1.000.000 Avro olmak ilzere iki ayn doviz tevdiat hesab1 bulunmaktadrr. B kaca doviz tevdiat hesab1 olrnayan (C) A.$.'nin soz konusu doviz tevdiat hesaplanna iii hesap hareketleri a ag1daki gibidir.

 1. A.$., 31/12/2021 tarihli bilan9osunda yer alan 1.000.000 ABD Dolan ve 1.000.000 Avro tutanndaki doviz tevdiat hesaplannm tarnanum 16/2/2022 tarihinde, Kununlar Vergisi Kanununun ge9ici 14 iincil maddesinden yararlanmak amac1yla Turk Liras1 mevduat hesabma donil tilrmf ti.ir.

(ABD Dolan kuru 31/12/2021 tarihinde 12,9775TL, 16/2/2022 tarihin.de 13,2022 TL olup Avro 31/12/2021tarihinde 14,6823 TL, 16/2/2022 tarihinde 15 ,3002 TL'dir.)

(A) Bankasi ABD Dolan Hesab1

i Iem tarihi

i Iem tiirii

Tutar

Kur

TL tutan

Doviz bakiyesi i

1/10/2021

Dovizah

2.000.000

8,8785

17.757.000

2.000.000

9/10/2021

Diiviz sat!

-100.000

8,8982

-889.820

1.900.000

23/10/2021

Giden havale

-1.500.000

9,5860

-14.379.000

400.000

15/12/2021

Gelen havale

600.000

14,1745

8.504.700

1.000.000

31.12.2021

Degerleme kuru

12,9775

10.992.880

1.000.000

(C) A.$.'nin 31/12/2021 tarihi itibanyla bu hesaba ili kin doviz bakiyesi 1.000.000 ABD dolan olup donem sonu kur farkl kazancmm istisnaya konu edilecek k1smmm tespitinde Tebligin bu boliimiinde yer alan a91klamalar dikkate aJmacaktir.

9/10/2021 tarihli 100.000 ABD Dolan ve 23/10/2021 tarihli 1.500.000 ABD Dolan sat1 i Iemlerinin 1/10/2021 tarihli 2.000.000 ABD Dolar1 ah mdan yap1ld11gkabul edilecektir.

Buna gore, bu Kanunun ge9ici 14 iincil maddesi kapsanunda Tiirk Lirasma doni.i tiirillen

1.000.000 ABD Dolan dolay1s1yla istisna uygulanacak (31/12/2021) donem sonu kur farkl geliri, sail i lemleri sonucu kakbg1 kabul edilen 1/10/2021 ah tan 400.000 ABD Dolan ve 1 5/12/2021 tarihli ah an 600.000 ABD Dolan dikkate ahnarak hesaplan acakt1r.

Ah Tarihi

Ah

Kuru

AlmanTutar (ABO

Dolan)

1/10/2021-31/12/202l donemi degerlemeden dogan kur fark1 geliri

1/10/2021

8,8785

400.000

(12,9775-8,8785=4,0990)x Dolar tutan = 1.639.600 TL

1 5/1 2/2021

14,1745

600.000

(12, 9775-14.1745"'-l,1970)x Dolar tutan = -718.200TL

Donern sonu kur farki kazanc1

[1.639.600 TL+ (-718.200 TL)=] 921.400 TL

Aym miikellefin (B) Bankasmdaki Avro hesabmm i leyi i ise oyledir:

Avr0Hesab1

! •

i Iem tarihi I I lem tfirii

Tutar

Kur

TLtutan

Doviz bakivesi

1/10/2021

Dovizah

1.600.000

10,2933

16.469.280

1.600.000

15/11/2021

1-------·--

17/12/2021

Giden havale

-600.000

11,3448

-6.806.880

1.000.000

Gelen havale

700.000

17,1957

12.036.990

l.700.000

25/12/2021

Giden havale

-700.000

13,2926

-9.304.820

1.000.000

31.12.2021

Degerleme kuru

14,6823

12.394.570

1.000.000

(C) A.$.'nin 31/12/2021 tarihi itibar1yla (B) Bankasmdaki Avro hesabma ili kin doviz bakiyesi 1.000.000 Avro o!up donem sonu kur farkl kazanemm istisnaya konu edilecek k1smmm tespitinde Tebligin bu boli.irni.inde yer alan a 1klamalar dikkate almacaktir.

15/11/2021 tarihli 600.000 Avro ve 25/12/2021 tarihli 700.000 Avro sat1 i lemlerinin 1/10/2021 tarihli 1.600.000 Avro al1 mdan yap1ld1g1 kabul edileeektir.

Buna giirc, bu Kanunun gc9ici 14 ilnci.i maddesi kapsarnmda Tiirk Lirasma doni.i tilrillen

Ah Tarihi

-- - -~-·

01.10.2021

Ah Kuru

Alman Tutar (Avro)

I/I0/2021-31/12/2021 di:inemi degerlemedcn dogan kur fark1 geliri

10,2933

300.000

(14,6823-10,2933) x Avro tutar1 °' 1.316.700 TL

~

17.12.2021

17,1957

700.000

····-

(14,6823-17,1957) x Avro tutan = -1.759.380 TL

Diinem sonu kur farkl zarar1

[1.316.700 TL+ (-l.759.380TL)=] -442.680 TL

1.000.000 Avro dolay1s1yla istisna uygulanacak (31/12/2021) di:inem sonu kur fark1 geliri, sat! i lemlcri sonucu kald!g1 kabul edilen 1/10/2021 tarihli ah tan 300.000 Avro, 17/12/2021 tarihli al1 tan 700.000 Avro dikkate almarak hesaplanacakt1r.

Dolay1s1yla, 31/12/2021 tarihli bilan9oda yer alan 1.000.000 Avro tutarmdaki doviz tevdiat hesabmm l/10/2021-31/12/2021 donemiyle s1mrh olmak i.izere degerlemesinden [1.316.700,00 TL+ (-1.759.380,00TL)=] -442.680,00 TL kur farki zaran dogacakt1r.

(C) A.$.'nin 1.000.000 ABD Dolar1 ve 1.000.000 Avro doviz tevdiat hesaplannm tamamm1 16/2/2022 tarihinde bu Kanunun g ici 14 ilnci.i maddesi kapsammda Turk Liras1 mevduat hesabma di:ini.i ti.irmesi halinde, donem sonu degerlemesinden kaynaklanan kur farkl kazan9larmm istisna uygulanacak 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasmdaki di:ineme isabet eden k1sm1 l921.400,00 TL+ (-442.680,00 TL)=] 478.720,00 TL olacakttr.

     1. 31/12/2021 tarihli bilan olarda yer alan yabanc1 paralarm bir klsmmm Tiirk Lirasma donii tiiriilmesi durumunda istisna uygulanacak tutarm hesab1

Kurumlar vergisi mi.ikelleflerinin, bu istisnanm uygulamasmda dikkate alacaklar1 31/12/2021 tarihli bilan9olannda yer alan yabanc1 para hesaplarma muhtelif tarihlerde yabanc1 para gi1i lerinin olmas1 mi.imki.indi.ir.

Miikellefler tarafmdan, 31/12/2021 tarihli bilam,;olarmda yer alan yabanc1 paralanmn sadccc bir k1smmm bu dtizenleme kapsammda Ttirk Liras1 mevduat veya kat1lma hesabma donti ttirtilmesi halinde, donem sonu (31/12/2021) itibanyla kur farkl degerlemesinden dogan kambiyo kannm istisna uygulanacak k1sm1, Tiirk Lirasma donil tiiriilen yabanc1 paralann miikellefin 31/12/2021 tarihli bilan9osunda ycr alan yabanc1 para hesabma oram dikkate ahnmak suretiyle tespit edilecektir.

Ancak, bu degerlemede sadece 31/12/2021 tarihli bilancoda yer alan ve bu Kanun kapsammda donti tiirtilebilir nitelikteki yabanc1 paralann dikkate almabilecegi tabiidir.

Ornek 1: Tek bir doviz tevdiat hesab1 olan (<;) A.$.'nin bu doviz tevdiat hesabma muhtelif larihlcrdc aktanm oldugu yabanc1 para tularlanna ili kin bilgiler ruiag1daki gibi dir:

Ah Tarihi

Ah Kuru

Alman Tutar (ABD Dolan)

TL Degeri

2/3/2021

7,3029

100.000

730.290

1/7/2021

8,6803

100.000

868.030

12/10/2021

8,9367

100.000

893.670

20/10/2021

9,2845

100.000

928.450

20/1/2022

13,5703

100.000

1.357.030

(() AS. 31/12/2021 tarihli bilany0sunda yer alan 400.000 ABD Dolar1 tutanndaki doviz tevdiat hesabmm 200.000 ABD Dolarhk k1smm1 1/2/2022 tarihinde, Kururnlar Vergisi Kanununun gei;:ici 14 ilncil maddesinden yararlanmak arnac1yla Tiirk Liras1 mevduat hesabma donil tilrmil tiir. (ABD Dolan kuru 30/9/2021 tarihinde 8,8433 TL, 31/12/2021 tarihinde ise 12,9775 TL'dir.)

(<;:) A.S.'nin 31/12/2021 tarihi itibanyla dcinem sonu kur fark1 kazancmm istisnaya konu edilecek klsmmm tespitinde bu Tebligin (40.3.1.1.) bolilmilnde yer alan ai;:1klamalar dikkate aJ macaktlf.

Buna gore, bu Kanunun ge9ici 14 iincil maddesi kapsammda Tiirk Lirasma doni.i tilrtilen

200.000 ABD Dolar1 dolay1s1yla istisna uygulanacak (31/12/2021) donem sonu kur fark1 geliri 2/3/2021 ve 117/2021 ah tarihli doviz tutarlan dikkate almarak hesaplanacakttr.

Ali Tarihi

Alt Kuru

Alman Tutar (ABD Dolan)

1/10/2021-31/12/2021 donemi degerlemeden dogan kur fark1 geliri

2/3/2021

7,3029

100.000

(12,9775-8,8433=4,l 342) x Dolar tutan = 413.420 TL

l!7/2021

8,6803

100.000

{12,9775-8,8433=4,1342) x Dolar tutar1 = 413.420 TL

1 2/10/2021

8,9367

100.000

(12,9775-8,9367=4,0408) x Dolar tutan = 404.080 TL

20/10/2021

9,2845

100.000

(12,9775°9,2845 =3,6930) x Dolar tutar1 =  369.300 TL

20/1/2022

13,5703

100.000

31/12/2021 tarihli biJani;:oda yer almad1g1 ii;:in istisnaya konu edilmeyecektir.

Buna gore, 31/12/2021 tarihli bilam;oda yer alan dciviz tevdiat hesabmm l/ 10/2021- 31/12/2021 donemiyle smlfh olmak ilzere degerlemesinden dogan kur fark1 geliri (413.420,00+4 l 3.420,00+404.080,0o+369.300,00=) 1.600.220,00 TL'dir.

istisna uygulanacak tutar
Di)nii iim oram = Diinii$tiiriilen yabanct para tutan (TL)/ 31/12/2021 Yabanct para bakiyesi (TL)

(200.000 ABD Dolan/ 400.000 ABD Dolan)

Diinii iim oram = 2.595.500,00TL / 5.191.000,00TL = 0,50

istisna uygulanacak tutar = 1.600.220,00 TL x 0,50 = 800.110,00 TL olacakt1r.

Ornek 2: Tebligin (40.3.1.1.) biilfuniinde yer alan "Ornek 2"deki (B) A.$.'nin 31/12/2021 tarihli bilani;:osunda yer alan 1.600.000 ABO Dolan tutanndaki doviz tevdiat hesabmm bakiyesinin 400.000 ABD Dolarltk k1smm1 bu Kanunun gei;ici 14 ilncii maddesi kapsammda Tiirk Liras1 mevduat hesabma donil tilrmesi durumunda istisna uygulanacak donem sonu kur farkt kazanct a ag1daki ekilde hesaplanacakttr.

Diinii iim oram      = Diinii tiiriilen yabanc1 para tutan (TL)/ Yabanct para bakiyesi (TL) (31/12/2021)
= 5.191.000,00 TL/ 20.764.000,00 TL =0,25
(400.000 ABO Dolan/ 1.600.000 ABO Dolan)

istisna uygulmiacak tutar = 1.462.260,00 TL x 0,25 = 365.565,00 TL

Ornek 3: Tebligin (40.3.1.1) bolfuniinde yer alan "Ornek 3"teki (C) A.$. 31/12/2021 tarihli bilani;osunda "Bankalar Hesab1"nda iki ayn doviz tevdiat hesabmda yer alan 1.000.000 ABD Dolan ve 1.000.000 Avrodan 500.000 ABD Dolan ve 500.000 Avro tutanm 16/2/2022 tarihinde, Kururnlar Vergisi Kanununun gei;ici 14 ilncil maddesinden yararlanmak amac1yla Turk Lira.st mevduat hesabma donil tilrmil tilr.

Diinii iimora111= Diinil tiiriilen yabanct para tutan (TL)/ Yabanc1 para bakiyesi (TL) (31/12/2021)

= [(6.488.750 TL+ 7.341.150TL) / (12.977.500 TL+ 14.682.300 TL)]
(500.000 ABD Dolan+ 500.000 Avro) / (1.000.000 Dolar + 1.000.000 Avro)

= 13.829.900,00 TL /27.659.800,00 TL= 0,50

istisna uygulanacak tutar = 478.720,00 TL x 0,50 = 239.360,00 TL olacakttr.

Dolay1S1yla, 31/12/2021 tarihli bilani;osunda 1.000.000 ABD Dolar1 ve 1.000.000 Avro doviz tevdiat hesab1 bulunan (C) A.$.'nin 500.000 ABD Dolan ve 500.000 Avroluk doviz tevdiat hesaplarnu donii tiirmesi halinde 1/10/2021-31/12/2021 donemine ili kin degerlcmeden dogan 478.720,00 TL kazancm %50'lik k1sm1 (239.360,00 TL) si:iz konusu kurumlar vergisi istisnasma konu edilebilecek, kalan 239.360,00 TL'lik ktslfl1 ise gene! hiikfunlere gore vergilendirilecektir.

Seiz konusu (C) A.$. nin 1.000.000 ABD Dolan ve 1.000.000 Avrodan olu diiviz tevdiat hesaplarmdan sadece ABD dolan hesabmm tamanum 16/2/2022 tarihinde Tiirk liras1 mcvduat hesabma diin tilrmesi durumunda ise istisna edilecek tutar ag1daki ekilde hesaplanacakt1r.

Donii iim oram = Donii$tiiriilen yabanc1 para tutar1 (TL) / Yabanc1 para bakiyesi (TL)

= [(12.977.500TL) / (12.977.500TL+ 14.682.300 TL)] (1.000.000 Dolar) / (1.000.000 Dolar + 1.000.000 Avro)

=12.977.500,00 TL /27.659.800,00 TL= 0,4692

Dolay1s1yla istisna uygulanacak tutarm tespitinde donii iim orant 0,4692 olarak dikkate almacaktir. tstisna uygulanacak tutar = 478.720,00 TL x 0,4692 = 224.615,42 TL olacaktn.

    1. Tiirk Lirasma diinii iim tarihinde olu}an kur farlo kazan larma ili kin istisna

31/12/2021 tarihli bilan9olannda yer alan yabanc1 paralanru dordiincii ge9ici vergi\endirme

<lonernine ili$kin beyannamenin verilme tarihine kadar 1211 say1h Kanunun ilgili hiikmii kapsammda a91lan TUrk Liras1 mevduat veya kat:Jlma hesaplarma aktaran mi.ikelleflcrin, TUrk Lirasma donii i.irnden kaynaklanan kur fark1 kazan9lar1 da kururnlar vergisinden istisna tutulacakt lf.

Dolay1s1yla, l/l/2022 tarihinden Ti.irk Liras1 mevduat veya katilma besabmm a91h tarihine kadar olan doneme ili$kin kur fark1 kazanc1 istisna kapsanunda degerlendirilecektir.

()rnek: (D) A.$ . 31/12/2021 tarihli bilan9ostmda " Bankalar Hcsabmda" yer alan 1.000.000 ABD Dolanm 14/1/2022 tarihinde Turk Liras1 mevduat hesabma donii$ti.irm  ve l/1/2022- 1 4/1/2022 donemine ili kin olarak 562.500,00 TL kur fark1 kazanc1 elde et:Jni ir.

(1 ABD Dolan 31/12/2021 tarihinde 12,9775 TL, 14/1/2022 tarihinde 13,5400 TL)

Buna gore, (D) A. .'nin l/1/2022-14/1/2022 donemine ili$kin kur fark1 degerlemesinden kaynaklanan 562.500,00 TL kur farla kaz.anc1 kurumlar vergisinden istisnad1r.

    1. Tiirk Lirast mevduat ve katdma hesaplarmm diinem sonu degerlemesinden k.aynaklanan kazan larda istisna

31/12/2021 tmihli hilan9olannda yer alan yabanc1 paralanm dordi.incii ge9ici vergilcndirme donemine ili kin beyannamenin verilme tarihine kadar Kanunda ongoriilen si.ire ve ekilde Turk Liras1 mevduat veya kat1lma hesaplanna aktaran kururnlar vergisi mi.ikelletlerinin, mevduat veya katilma hesaplannm vadelerinden onceki bir tarihte sona eren ges;ici vergilendirme donemlcri dahil olmak ilzere donem sonlar1 itibanyla tahakkuk eden faiz ve kar pay1 gelirleri kummlar vergisinden istisna tutulacaktrr.

Ornek: (E) A.$.' nin 31/12/2021 tarihli bilan9osunda yer alan 1.000.000 ABO Dolanm 14/l12022 tarihinde Ti.irk Lirast mevduat hesabma donii tiirrnesi sonucu as;Ilan 6 ay vadeli ve

%15 faiz odemeli Ti.irk Liras1 mevduat hesabmm ge9ici vergilendirme clonemi sonu deg erlemesinden kaynaklanan faiz tahakkuku a g1daki gibidir: (1 ABD Dolan 1 4/1/2022 tarihinde 13,5400 TL)

(E) A.$. ' nin vadesi 14/7/2022 olan (1.000.000 ABD Dolan x 13,5400 TL=) 13.540.000,00

TL tutarh mevduat hesab1 i.izerinden 14/1/2022-31/3/2022 donemi itibanyla tahakkuk eden faiz tutart 422.893,15 TL'dir.

(E) A.$. birinci geyici vergilendirme donemi sonu itibanyla hesaplanan 422.893,15 TL faiz tutan nedeniyle Kurumlar Vergisi Kanununun geyici 14 ilncil maddesi kapsammdaki istisnadan yararlanabilecektir.

Aynca , (E) A.$. ikinci ge9ici vergilendirme di:inemi (l/4/2022-30/6/2022) sonu itibanyla hesaplanacak faiz tutan nedeniyle de aym istisnadan yararlanabilecektir.

40.3. J .4. Tiirk Liras1 mevduat ve katilma hesaplarmdan vade tarihinde elde edilen kazam;larda istisna

Bu Kanunda ongoriilen siire ve ekilde di:inil§tilrillen yabanc1 paralann aktanld1klan Tiirk Liras1 mevduat veya kablma hesaplanndan vade sonunda elde edilen faiz vcya kar pay, gelirleri ile diger kazan9lar kurumlar vergisinden istisna tutulacakttr.

Ornek: Tebligin (40.3.1.3) boltimde yer alan "Omek"teki (E) A.$.'nin 6 ay vadeli ve %15 faiz i:idemeli Turk Liras1 mevduat hesabmdan vade sonunda (14/7/2022) elde ettigi faiz geliri olan 1.007.153,42 TL, vade tarihinden once sona eren ge9ici vergilendirme donemlerinin sonunda tahakkuk eden ve kurumlar vergisinden istisna tutulan faiz tutarlan da dikkate almarak, kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

Ote yandan, vade sonu (14/7/2022) itibanyla di:iviz kurunun 12,2000 TL oldugu varsay1ld1gmda, vade sonu kuru donti iim kurundan (13,5400 TL) kil<,:ilk oldugu ir;in banka tarafmdan odenecek olan faiz gelirine ilave bir odeme yapilmas1 si:iz konusu olmayacaktlr.

40.3.l.5. Kendilerine iizel hesap diinemi tayin edilmi olan miikellcflerin Kanunun ge ici

14 iincii maddesinin birinci flkras1 kar ISlndaki durumu

Kendilerine ozel hesap doncmi tayin edilmi olan milkellefler tabi olduklan i:izel hesap di:inemine bak1lmaks1zm, 31/12/2021 tarihine ili kin olarak diizenleyecekleri bilarn;olarmda yer alan yabanc1 paralanm i:ingoriilen siire ve ekilde Tiirk Liras1 mevduat ve katllma hesaplarma di:inil tilrmeleri halinde, Turk Lirasma di:inil ttirillen yabanc1 paralann 31/12/2021 tarihinin i9inde bulundugu geyici vergilendirme doneminin sonu itibar1yla degerlemesinden dogan kazanr;lan ir;in kurumlar vergisi istisnasmdan yararlanabileceklerdir.

Soz konusu mi.ikellefler, 31/12/2021 tarihi itibanyla 91karacaklan bilan9olar111da yer alan yabanc, paralan i9in bu tarihin ir;inde bulundugu ge9ici vergilendirme donemini takip eden tarihten Ti.irk Liras1 mevduat ve katilma hesab1mn a91h tarihine kadar olan donem i9in aym istisnadan yararlanabileceklerdir. Ozel hesap donemi kullanan mi.ikelleflerce, ongorillen si.ire ve ekilde a9ilm1 olan Turk Liras1 mevduat ve kablma hesaplar1mn vade tarihine kadar olan di:inem sonlarmda degerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak i.izere vade sonunda elde edilen faiz ve kar pay, gelirleri ile diger kazanr;lar i9in de istisna uygulanacaktir.

Ornek: 01 Kasim-31 Ekim ozel hesap donemini kullanan (H) A.$. geyici madde hilkmilnden yararlanmak ilzere dilzenledigi 31/12/2021 tarihli bilan9osunda yer alan 1.200.000 ABD Dolanm 16/2/2022 tarihinde bu madde kapsammda 6 ay vadeli ve %15 faiz odcmeli Turk Liras1 mevduat hesabma di:inil ti.irmil tiir.

(I ARD Dolari 31/10/2021 tarihinde 9,4813 TL, 31 /1/2022 tarihinde 13,6066 TL, 1 6/2/2022 tarihinde 13,2022 TL olarak dikkate almm1 t1r.)

-31/12/2021 tarihinin i inde bulundugu g ici vergilendirme donemine ili kin kur fark.J kazancmm durumu:

(H) A. .' nin 31/12/2021 tarihli bilanc;osunda yer alan 1.200.000 ABD Dolanna 31/12/2021 tarihinin i9inde bulundugu g ici vergilendirme donemi ( l/ ll/ 2021-31/1/2022) itibanyla 4.950.360,00 TL kambiyo kan tahakkuk etmi tir.

31/12/2021 tarihinin i9inde bulundugu l/ ll/ 2021-31/1/2022 ge-;:ici vergilendirmc donemine ili kin kur fark1 degerlemesinden kaynaklanan 4.950.360,00 TL kambiyo kan kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

-Tiirk Liras1 mevduat hesabma donii tiirme tarihinde dogan kur fark1 ka7..ancmm durumu:

(H) A.$.'nin 1.200.000 ABO Oolarm1 16/2/2022 tarihinde TUrk Liras1 mevduat hesabma donii tiirmesi nedeniyle l/2 /2022-16/2/2022 donemine ili kin kur fark1 kazanc1 dogmas1 halindc bu kazan9 kurumlar vergisinden istisna tutulacakt1r.

-Tiirk Liras1 mevduat hesabmm vade tarihinden once sona eren ge ici vergilendirme donemlerine ili kin faiz tahakkukunun durumu:

(H) A.$.'nin 1.200.000 ABO Dolanm 16/2/2022 tarihi itibar1yla Ti.irk Liras1 mevduat hcsabma  donii tiirmesi  sonucu  olu n  15.842.640,00  Tmevduat  lutan  iizerinden,  vade tarihinden (16/8/2022) once sona eren (1 /2/2022-30/4/2022 ve l/5 /2022-3117/2022 ) ge9ici vergilendirme donemlerinin sonunda tahakkuk eden faiz tutarlan kurllllllar vergisinden istisna edilecektir.

-Vade sonunda tahakkuk eden faiz geJiri ile doviz kuruna bagh olarak dogabilecek kazancm durumu

(H) A. .' nin 6 ay vadeli ve %15 faiz odemeli Ti.irk Liras1 mevduat hesabmdan vade sonW1da (1 6/8/2022) elde ettigi faiz geliri olan 1.178.431,99 TL, vade tarihinden once sona eren ge9ici vergi donemlerinin sonWlda tahakkuk eden ve kurumlar vergisinden istisna tutulan faiz tutarlan da dikkate ahnarak, kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

Ote yandan, vade sonu (16/8/2022) itibar1yla doviz kurunun 11,9000 TL, mevduat hesabmm a91ld1g1 16/2/2022 tarihindeki donii iim kurunun ise 13,2022 TL oldugu varsayild1gmda, bu doneme ili kin olarak ilave bir odeme yap1lmas1 soz konusu olmayacaktu.

   1. Dordiincii ge ici vergilendirme donemine il kin  beyannamcnin  verilmesi gereken tarihin sonundan 31/12/2022 tarihine kadar Tiirk Lirasma evrilen yabanc1 paralara ili!ikin istisna uygulamas1

Kurumlar vergisi milkelleflerinin, 31/12/2021 tarihli bilan9olannda yer alan yabanc1 paralan111, 1211 say1h Kanunun ilgili hiikmiine istinaden Ti.irk Liras1 mevduat ve katilma hesaplanna don iimiin desteklenrnesi kapsammda don ilm kuru iizerinden, Kanunda

ongoriilen siire ve ekilde dordiincii ge,;:ici vergilendinne donemine ili kin beyannamenin verilme tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar Tiirk Liras1 mevduat ve katilma hcsaplanna donii?Uirmeleri halinde a g1daki kazan,;:lan bu istisnaya konu edilebilecektir.

-Yabanc1 paralann Tiirk Liras1 mevduat ve kat1lma hesaplanna aktanld1klan tarihi i,;:eren ge9ici vergilendinne doneminin b mdan, Tiirk Liras1 mevduat ve katilma hesabmm ai;:1h tarihine kadar olan doneme ili kin kur farkl kazan,;:lan,

-Seiz konusu Tiirk Liras1 mevduat ve kat1lma hesaplarmm (vadesinden onceki tarihte sona cren gc,;:ici vcrgilcndirmc doncmleri dahil olmak ilzere) donem sonlan itibanyla tahakkuk eden faiz gelirleri ve kar paylan ile

- Bu hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz ve kar pay1 gelirleri ile diger kazarn; lar kurumlar verg.isinden istisna tutulacaktlr.

Ote yandan, 31/12/2021 tarihli bilani;:olarmda yer alan yabanc1 paralanm dordiincii ge,;:ici vcrgilcndim1c di.incminc ili kin bcyannamenin verilme tarihinden sonra Tiirk Liras1 mevduat vc katllma hcsaplanna donii tiiren miikel!efler, 31/12/2021 tarihinde biten ge,;:ici vergilendi1111e donerni sonu ile hesabm a,;:Ild1g1 tarihten once sona em1i olan ge,;:ici vergilendirme donemlerinin sonu itibanyla, hesaplanan kur farki kazan,;:lan i,;:in bu istisnadan yararlanamayaeaklard1r.

Ornek 1: (I) A. .'nin 12/8/2021 tarihinde satm alm1 oldugu ve 31 /12/ 2021 tarihli bilan,;:osunda yer alan doviz tevdiat hesabmdaki l.5 00.000 ABD Dolarnu bu dilzenleme kapsammda 27/5/2022 tariliinde 12 ay vadeli ve %15 faiz odemeli Tilrk Liras1 mevd uat hesabma donii tiirrnii tiir.

-l/10/2021-31/12/2021 ve l/l/2022-31/3/2022 donemlerinde tahakkuk eden kambiyo karmm durumu:

(I) A.$. 31/12/2021 tarihli bilan,;:osunda yer alan di.iviz tevdiat hesablllln donil tiirme i lemini (dordiincU ge,;:ici vergilendirme donemine ili kin beyamiamenin verilme tarihinden sonra) 27/5/2022 tmihinde yapm1 oldugu i9in, 31/12/2021 tarihinde (1/10/2021-31/12/2021 donemi i,;:in) tahakkuk eden 6.201.300,00 TL kambiyo kan i,;:in bu Kanunun ge,;:ici 14 iincii maddesinin birinci ftkrasmdaki istisnadan yararlanamayacag1 gibi l/ l /2022-31/3/2022 dtinemineili kin dcgcrlemeden kambiyo kar1 dogmast halinde bu kar da soz konusu istisnaya konu cdilcmeyccektir.

-Tiirk Liras1 mevduat hesabma donii tilrme tarihindc dogan kur fark1 kar/zararmm durumu:

(I) A.$.'nin soz konusu doviz tevdiat hesabm1 Tlirk Liras1 mevduat hesabma donil ti.irdiigli 27/5/2022 tari.hini i9eren ikinci ge,;:ici vergilendirme doneminin ba mdan bu hesabm a,;:ild1g1 tarihe kadar olan dtineme (l /4/2022-27/5/2022) ili kin [1.500.000 ABD Dolan x (l 2,6000- 1 2,8000)=] -300.000,00 TL kur farki zaran bu Tebligin "40.4. Tiirk Liras1 mevduat ve katilma hesaplarma donU tiiriilen yabanct paralara ve altm hesaplanna ili kin olarak istisna uygulanabile cek donemlerde dogan zararm durumu" b hkh boliinliinde yapilan a,;:1klamalar

kapsammda kurum kazancmm tespitinde dikkate almabilecektir. (1 ABD Dolan 31/3/2022 tarihinde 12,8000 TL, 27/5/2022tarihinde 12,6000 TL olarak dikkate almm1 t1r.)

-Tiirk Liras1 mevduat hesabmm vade tarihi iincesinde sona eren ge ici vergilendirme diinemine ili kin faiz tahakkukunun durumu:

(I) A.$.'nin 27/5/2023 vadeli (1.500.000 ABD Dolar1 x 12,6000 TL=) 18.900.000,00 TL

tutanndaki mevduat hesabmm 2022 gei;:ici vergilendirme donemleri ve yilhk donem ile l/ 1/2023-31/3/2023 gei;:ici vergilendirme donemleri sonu itibar1yla degerlemesi neticesinde olu an faiz tahakkuklart da kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

-Vade sonunda tahakkuk eden faiz geliri ile diiviz kuruna bagh olarak dogabilecek kazancm durumu:

(I) A.$.'nin Turk Liras1 mevduat hesabmdan vade sonunda (27/5/2023) elde ettigi toplam 2.835.000,00 TL faiz geliri, vade tarihinden once sona eren gerek 2023/T gei;:ici vergi doneminin sonunda gerekse 2022 y1h hesap doneminin sonunda tahakkuk eden ve kurumlar vergisinden istisna tutulan faiz tutarlart da dikkate almarak, kurumlar vergisinden istisna edilecektir .

Ote yandan, vade sonu (27/5/2023) itibanyla doviz kurunun 13,9000 TL, mevduat hesabmm a91ld1g1 27/5/2022 tarihindeki donti iim kurunun ise 12,6000 TL oldugu varsay1ld1gmda, bu doneme   ili kin   vade sonunda   (I) A.$.'nin elde edecegi   faiz geliri ana paranm   kur degi iminden kaynaklanan deger kaybmdan yiiksek oldugu ii;:in, bu doneme ili kin olarak faiz d1 mda ilave bir odeme yapilmas1 soz konusu olmayacaktrr.

Ornek 2: I Ekim-30 Eyliil ozel hesap donemini kullanan (i) A.$., bu Kanunun ger;ici 14 Uncii maddcsinden yararlanmak Uzere dilzenledigi 31/12/2021 tarihli bilan9osunda yer alan

1.200.000 ABO Dolan tutarh yabanc1 parasm1 21/3/2022 tarihinde bu madde kapsammda 6 ay vadeli ve %15 faiz i:idemeli Tiirk Liras1 mevduat hesabma donii$tilrmii$tilr.

(l AHD Dolan 30/9/2021 tarihinde 8,8433 TL, 31/12/2021 tarihinde 12,9775 TL, 21/3/2022 tarihinde 13,1050 TL olarak dikkate almm trr.)

-31/12/2021 tarihinin i inde bulundugu ge ici vergilendirme diinemine ili kin kur farkI kazancmm durumu:

(i) A.$.'nin 31/12/2021 tarihli bilani;:osunda yer alan 1.200.000 ABD Dolan tutarh yabanc1 para hesabma 31/12/2021 tarihinin ii;:inde bulundugu gei;:ici   vergilendirme doneminde (l /10/2021-31 /12/2021) 4.961.040,00 TL kambiyo kan tahakkuk etmi tir.

31 /12 /2021 tarihinin ii;:inde bulundugu l /10/2021-31/12/2021 ge9ici vergilcndirme donemine ili kin kur fark1 degerlemesinden kaynaklanan 4.961.040,00 TL kambiyo kar1, Tiirk Lirasma donil;,Um i;;lemi 2021 y1lmm hesap donemi takvim y1b olan milkellefler ii;:in gei;:erli olan dor<liincti donem gei;:ici vergi beyannamesinin verilmesi gereken tarihten sonra yap1ld1g1 i9in, istisnaya konu edilemeyecektir.

-Tiirk Liras1 mevduat hesabma donii turme tarihinde dogan kur fark1 kazant:mm durumu:

 1. A.$.' nin 1.200.000 ABD Dolan tutarlt yabanc1 paras1ru 21/3/2022 tarihinde Tiirk Liras1

mevduat hesabma di:inii tiirmesi nedeniyle 1/J/2022-21/3/2022 donemine ili kin kur fark1 kazanc1 dogmas1 halinde bu kazan9 kurumlar vergisinden istisna tutulacaktir.

-Vade sonunda tahakkuk eden faiz geliri ile doviz kuruna bagh olarak dogahilecek kazancm durumu:

  1. A. .'nin 6 ay vadeli ve %15 faiz odemeli Tllrk Liras1 mevduat hesabmdan vadc sonunda (21/9/2022) elde ettigi faiz geliri olan 1.189.144,11 TL, vade tarihinden once sona eren ge9ici vergilendirme donemlerinin sonunda tahakkuk eden ve kurumlar vcrgisinden istisna tutulan faiz tutarlan <la dikkate almarak, kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

Ote yandan, vade sonu (21/9/2022) itibanyla doviz kurunun 11,9500 TL, mevduat hesabmm a91ld1g1 2113/2022 tarihindeki di:inii fun kurunun ise 13,1050 TL oldugu varsay1ldigmda, bu doneme ili kin olarak ilave bir odeme yap1lmas1 da soz konusu olmayacaktrr.

   1. Turk Liras1 mevduat ve kahlma hesaplanna di.inii tiiriilen altm hesab1 ile i lenmi ve hurda altm kar 1bg1 altm hesabt bakiyelerinden elde edilen kazan-,:larda istisna

Kurnmlar vergisi miikelleflerinin 31/12/2021 tarihli bilan9olannda yer alan altm hesab1 ile bu tarihten soma a91lacak i lenmi ve hurda altln kar 1hg1 altm hesab1 bakiyelerini 2022 y1h sonuna kadar Tlirk Liras1 mevduat ve katilma hesaplanna don funiin desteklenmesi kapsammda donU iim fiyatt iizerinden TUrk Lirasma 9evinneleri ve bu suretle elde edilen Tiirk Liras1 varhgi Kanunda ongoriilen sure ve ekilde Tiirk Liras1 mevduat ve kattlma hesaplarmda degerlendirmeleri durumunda;

-Altm hesab1 ile i lenmi ve hurda altm kar 1hg1 altm hesab1 bakiyelerinin Turk Lirast mevduat veya kat1lma hesabma donii tiigU tarihte dogan kar,arn;:lar,

-Soz konusu Tiirk Liras1 mevduat ve kattlma hesaplanmn vadelerinden 6nceki tarihte sona cren ge9ici vergilendinne donemleri dalril olmak iizere doncm sonlan itibanyla tahakkuk eden faiz ve kar payt gelirleri ile

- Tiirk Liras1 mevduat ve katilma hesaplanndan vade sonunda elde edilen faiz ve kar pay1 gelirleri ile diger kazan9lar

kurumlar vergisinden istisna tutulacakttr.

Buna gore, miikelleflerin gerek 31/12/2021 tarihli bilan9olannda yer alan altm hesaplan gerekse bu tm·ihten soma a9ilacak olan i lenmi ve hurda altm kar 1hg1 altm hesab1 bakiyeleri ile ilgili olarak soz konusu istisna uygulamasmdan yararlanmalart mlimkiin bulunmakta olup, istisnanm uygulanabilmesi i9in altm varhklanmn 2022 y1h sonuna kadar Tllrk Liras1 mevduat ve kattlma hesaplanna di:inli iimun desteklenmesi kapsarnmda donli Um fiyatt iizerinden TUrk Lirasma 9evrilmesi ve bu suretle elde edilen Tiirk Liras1 varhklarm Tlirk Liras1 mevduat ve kat1lma hesaplarmda degerlendirilmesi gerekmektedir.

Ornek: (J) AS. 31/12/2021 tarihli bilan9osunda yer alan 250 gram altm hesab1m 1/2/2022 tarihinde Kurumlar Vergisi Kanununun ge9ici 14 ilncil maddesi kapsarnmda 6 ay vadeli ve

%15 faiz iidemeli Turk Liras1 mevduat hesabmadiini.i ttinnil tiir.

(250 gram altm hesab1; 18/11/2021 tarihinde gram1 658,00 TL'ye satm ahmm olan altm, 1/2/2022 tarihinde granu 783,00 TL olarak diinil tilrillmti tiir.)

-31/12/2021 tarihli bilany0da yer alan ve Tiirk Liras1 mevduat hesabma diinil lilrillcn altm hesab1 dolay1s1yla bu tarihte hesaplanan [(783-658) x 250 gram=] 31.250,00 TL kazan9,

-Si"\z  kon u  Ti.irk  Liras1  mevduat  hesabmm vadesinden  iinceki  tarihte  sona  eren  ge9ici vergilendirme donernleri dahil olmak ilzcre donem sonlan itibanyla tahakkuk eden faizler ile

- Ti.irk Liras1 mcvduat hesabmdan vade sonunda elde edilen faiz geliri ile diger kazan9lar kurumlar vergisi istisnasma konu edilebilecektir.

  1. Tiirk Liras1 mevduat ve katdma hesaplarma donii tiiriilen yabanc1 paralara ve altm hesaplanna ili kin olarak istisna uygulanabilecek donemlerde dogan zararm durumu

Kurumlar Vergisi Kanununun "lstisnalar" b llkh 5 inci maddesinin il9ilnci1 fikras1 uyannca, kururnlann kururnlar vergisinden istisna edilen kazan9lanna ili kin giderlerinin veya istisna kapsammdaki faaliyetlerinden dogan zararlanmn , istisna d1 1 kurum kazancmdan indirilmesi kabul edilmemektedir. Ancak, bu maddede iingorillen silre vc ekilde diinii iim kurn/fiyat1 ilzerinden Turk Liras1 mevduat ve kat!lma hesaplarma i;evrilen yabanc1 paralar ile altm hcsaplanna ili kin olarak bu istisnayla s1mrh olmak iizere Kanunun 5 inci maddesinin i.i<;:ilncil fikras1 htikmii uygulanmayacakt!r.

()rnck: (L) A.S. 16/12/2021 tarihinde 10.000.000 ABD Dolan satm aim, ve aym giln yabanc1 para hesabma kaydetmi tir. (L) A.S.' nin 31/12/2021 tarihli bilan9osW1da ba kaca yabanc1 para hesab1bulunmamaktad Jr.

(L) A. . siiz konusu yabanc1 paras1m 16/2/2022 tarihinde Turk Liras1 mevduat veya katrlma hesaplarma donil ilmiin desteklenmesi kapsamrnda diinti iim kuru olan 13,2022 TL iizerinden, Kanunda ongiirillen siire ve ekilde, 6 ay vadeli ve %15 faiz odemeli Ti.irk Liras1 mevduat hesabma donii tilrmti tur.

(1 ARD Dolan 16/12/2021 tarihinde 14,6350 TL, 31/12/2021 tarihinde 12,9775 TL, 16/2/2022 tarihinde 13,2022TL, 19/8/2022 tarihinde 11,9091 TL olarak dikkate ahnnu ttr.)

(L) A. .'nin 1/10/2021-31/12 /2021 diinemine ili kin kur fark1 degerlernesi sonucu hesaplanan 16.575.000,00 TL kur farkl zaran bu KanunW1 geyici 14 ilncii maddesinin dordilncii tikras1 uyannca kurum kazancmm tespitinde gider olarak dikkate almabilecektir.

16/2/2022 tarihinde Tiirk Liras1 mevduat hesabma donil tiirillen I 0.000.000 ABO Dolarmm donii ilm tarihi itibanyla l /l /2022-16/2/2022 diineminde hesaplanan 2.247.000 ,00 TL kur fork, geliri bu madde kapsammda kurun!lar vergisindenistisna tutulacaktlr.

Aynca, l 6/2/2022-19/8/2022 doneminde gei;ici vergilendirme donemleri sonu itibanyla tahakkuk edilecek faiz tutarlan dikkate almarak vade tarihi itibar1yla tahakkuk edecek faiz tutarlan kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

  1. Tiirk Liras1 mevduat ve kahlma hesabmdan vadeden once ekim yapdmas1 durumu

Ti.irk Liras1 mevduat ve katilma hesabmdan, vadeden once 9ekim yap1lmas1 durumunda Kurumlar Vergisi Kanununun gei;ici 14 iincli maddesi kapsammda yararlamlan kurumlar vcrgisi istisnas1 nedeniyle zamanmda tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi z1ym cezas1 uygulanmak suretiyle gecikrne faiziyle birlikte tahsil olunacaktrr."

\Li\DDE 2- Bu Teblig yay1m1 tarihinde yi.iri.irli.ige girer.

MADDE 3- Bu Teblig hliktimlerini Hazine ve Maliye Bakam yurutür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.