Öne Çıkanlar Hilbert Urfa Haberleri Kamu bankaları ortak karar aldı: ATM devrimi Mehmetçik kırsal Mahallesi Çocuk Gelişimcisi

HSK'dan Son Dakika İhraç Kararları...

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı tarafından resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan karar ile Gaziantep Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (171013)
Mehmet AKSU, Gaziosmanpaşa Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (171269)
Ahmet ŞALDIRDAK, Bursa Cumhuriyet Savcısı (174492) Mehmet Şakir KARATAŞ,
Kumluca Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (179418) Gülşah KAVAK, Bayburt
Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (190059) Havva Nur FİDAN, Muş
Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (193793) Mehmet Emin BORA,
Midyat Hâkimi iken iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (194913) Kübra TUNÇAY,
Bingöl Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (198717) Hayati ÇETİN,
Şırnak Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (198727) Emrah ÇİÇEK,
Eğil Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (198728) Murat ÇİÇEK, Şile
Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (199474) Habip GÜNDÜZ,
Kuşadası Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (215229) Ramazan
ÇEVİK ve Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan
(216645) Selahattin YILMAZ'ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının
olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin, 7145 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi ile 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35’inci maddenin (A) fıkrası uyarınca
MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve ayrı ayrı olmak üzere
MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA, karar verildi.

İŞTE RESMİ gAZETEDEN yAYIMLANAN O KARARIN TAM METNİ:

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULUGENEL KURUL KARARI

_Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, 6087 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi
gereğince aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 25.11.2020 ilâ 27.11.2020 tarihleri arasında
belirli saatlerde toplandı.

I- FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ:

FETO/PDY'nin; paravan olarak kullandığı dini, din dışı dünyevi emellerine ulaşma aracı
haline getiren, siyasi, ekonomik ve toplumsal yeni bir düzen kurma tasavvuruna sahip örgüt
liderinden aldığı talimatlar doğrultusunda hareket eden, bu amaçla öncelikle güç kaynaklarına
sahip olmayı hedefleyen, güçlü olmak ve yeni bir düzen kurmak için şeffaflık ve açıklık yerine
büyük bir gizlilik içerisinde olmayı şiar edinen, gizlilikten görünmez bir duvar inşa edip bu duvarın
arkasına saklanan, böyle bir örgütlenmenin olmadığına herkesi inandırmaya çalışarak ve bunda
başarılı olduğu ölçüde büyüyüp güçlenen, "Altın Nesil" adını verdiği kadrolarla sistemle çatışmak
yerine sisteme sahip olma ilkesiyle devlete tabandan tavana sızan, bu kadroların sağladığı
avantajlarla devlet içerisinde belli bir güce ulaştıktan sonra hasımlarını hukuki görünümlü hukuk
dışı yöntemlerle tasfiye eden, böylece devlet aygıtının bütün alt bileşenlerini ünite ünite kontrol
altına almayı ve sisteme sahip olmayı planlayıp, ele geçirdiği kamu gücünü de kullanarak
toplumsal dönüşümü sağlamayı amaçlayan kendine özgü bir suç örgütü olduğu,

Örgütün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri arasında sıkı bir hiyerarşik bağın mevcut olduğu,
gizliliğe riayet ettiği, illegal faaliyetleri gizleyebilmek için, hiyerarşik yapıya uygun hücre sistemi
içinde yapılanarak, grup imamları tarafından emir talimat verildiği, üyeleri arasında haberleşmenin
sağlanması için Bylock gibi haberleşme araçlarının kullanıldığı, amacına ulaşabilmek için yeterli
eleman, araç ve gerece sahip olduğu, amacının Anayasada öngörülen meşru yöntemlerle iktidara
gelmek olmayıp, örgütün yarattığı kaos ortamı sonucu, demokratik olmayan yöntemlerle cebir
şiddet kullanmak suretiyle parlamento, hükümet ve diğer Anayasal kurumları feshedip iktidarı ele
geçirmek olduğu, FETÖ/PDY'nin küresel güçlerin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek üzere
kullanılan bir maşa olarak; Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal,
laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak,
Türkiye Devletini ve varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini yıkmak ve daha sonra ele
geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini
bozmak amacıyla kurulmuş bir terör örgütü olduğu,

Ülke çapında 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturma ve
kovuşturmalarda çok sayıda şüpheli ve sanığın itiraf içeren beyanları, açık kaynak bilgileri, 15
Temmuz darbe kalkışması ile ilgili verilen mahkeme kararları, derdest bulunan dava dosyaları ve
yürütülen soruşturmalar, resmi kurumların tespitleri birlikte değerlendirildiğinde; 15 Temmuz
darbe teşebbüsünün, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü
mensuplarınca gerçekleştirildi ği,

İstinaf Ceza Daireleri, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun
kararları ile hüküm altına alınmıştır.

_ n- İÇ HUKUKUMUZDAKİ DÜZENLEMELER VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN
DEGERLENDİRİLMESİ:

31.07.2018 tarih ve 30495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7145 sayılı Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26’ncı maddesi ile 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35’inci maddenin (A) fıkrasında; " Bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Millî
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyetle bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya illisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu

değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt
çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca;
Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; hâkim ve savcılar
hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca, askeri hâkimler hakkında Milli ., avunma
Bakanının başkanlığında Milli Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hâkimler arasından
seçilecek iki askeri hakimden oluşan komisyonca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay
Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir
daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve
meslekten çıkarılmalarına karar verilir. Bu kararlar, Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımı
tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer
alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine
verilen kararlar da Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır.
Bu kişiler hakkında alınan kararlar on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Görevden ıızaklaştırılanlar veya görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve pasaportları iptal
edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde
tahliye edilir. Bu fıkranın birinci paragrafı uyarınca görevine son verilenler hakkında bu maddenin
(B) fıkrasının ikinci paragrafı hükümleri uygulanır ..... "

Aynı maddenin son fıkrasında ise "Bu maddenin (A) ve (B) fıkraları uyarınca haklarında
işlem tesis edilecek olanlara yedi günden az olmamak üzere ilgili kurum tarafından uygun
vasıtalarla savunma hakkı verilir. Verilen süre içinde savunmasını yapmayanlar, savunma
hakkından vazgeçmiş sayılır. " hükümlerine yer verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda anılan mevzuat çerçevesinde başta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü olmak üzere
terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mcnsubiyeıi veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarından çıkarılması
sonucuna ulaşılmak istendiği anlaşılmaktadır. Buna göre 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye eklenen Geçici 35’inci maddede öngörülen meslekten çıkarma, adli suç veya disiplin
suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan farklı olarak terör örgütleri ile milli
güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen diğer yapıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki
varlığını ortadan kaldınııayı amaçlayan, geçici olmayan ve nihai sonuç doğuran “Olağanüstü
tedbir” niteliğindedir.

Başta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü olmak üzere terör örgütleriyle veya milli güvenliğe
karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensuplarının meslekten çıkarılması, demokratik
toplumun temel değerlerinden biri olan yargının güvenilirliği ve saygınlığının sağlanması
bakımından ayrı bir önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamameyc eklenen Geçici 35’inci madde
uyarınca terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen hâkim ve Cuınhuriyet savcıları hakkında
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve
meslekten çıkarılmalarına karar verilebileccktir.

31.07.2018 tarih ve 30495 sayılı Resıni Gazetede yayımlanan 7145 sayılı Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26’ncı maddesi ile 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35’inci maddenin soıı fıkrasının "Bu
maddenin (A) ve (B) fıkraları uyarınca haklarında işlem tesis edilecek olanlara yedi günden az
olmamak üzere ilgili kuranı tarafından uygun vasıtalarla savunma hakkı verilir. Verilen süre içinde
savunmasını yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. " hükmü uyarınca

Bayburt Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (190059) Havva Nur
FİDAN'ın Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 10.10.2019 tarihli ve 2019872 sayılı
kararı ile, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (171013)
Mehmet AKSU, Gaziosmanpaşa Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (171269)
Ahmet ŞALDIRDAK, Bursa Cumhuriyet Savcısı (1741492) Mehmet Şakir KARATAŞ,
Kumluca Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (179418) Gülşah KAVAK, Muş
Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (193793) Mehmet Emin BORA,
Midyat Hâkimi iken iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (194913) Kübra TUNÇAY,
Bingöl Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (198717) Hayati ÇETİN,
Şırnak CumhuriyctSavcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (198727) Emrah ÇİÇEK,
Eğil Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (198728) Murat ÇİÇEK, Şile
Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (199474) Habip GÜNDÜZ,
Kuşadası Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (215229) Ramazan
ÇEVİK ve Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan
(216645) Selahattin YILMAZ'ın Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07.07.2020
tarihli ve 2020/124 sayılı kararı ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35’inci
maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı savunmalarının alınmalarına ve 7 (yedi) gün süre
verilmesine karar verildiği, ilgililere hakkındaki iddiaları içerir savunma talep yazılarının usulüne
uygun şekilde tebliğ edildiği,

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (171013)
Mehmet AKSU'nun bilâ tarihli, Gaziosmanpaşa Hâkimi iken Tedbiren Görevden
Uzaklaştırılan (171269) Ahmet ŞALDIRDAK'ın 09.09.2020, Bursa Cumhuriyet Savcısı
(174492) Mehmet Şakir KARATAŞ'ın 05.08.2020, Kumluca Hâkimi iken Tedbiren Görevden
Uzaklaştırılan (179418) Gülşah KAVAK'm 10.08.2020 ve 29.09.2020, Bayburt Hâkimi iken
Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (190059) Havva Nur FİDAN'ın 04.11.2019 UYAP havale,
Muş Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (193793) Mehmet Emin
BORA'nm 06.08.2020, 19.08.2020 ve 26.10.2020, Midyat Hâkimi iken iken Tedbiren
Görevden Uzaklaştırılan (194913) Kübra TUNÇAY'ın 05.10.2020, Bingöl Cumhuriyet Savcısı
iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (198717) Hayati ÇETİN'in 19.08.2020 UYAP havale,
Şırnak Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (198727) Emrah
ÇİÇEK'in 23.07.2020, Eğil Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (198728) Murat
ÇİÇEK'in 07.09.2020 UYAP havale, Şile Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden
Uzaklaştırılan (199474) Habip GÜNDÜZ'ün 14.09.2020. Kuşadası Cumhuriyet Savcısı iken
Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (215229) Ramazan ÇEVİK'in 04.08.2020 ve Gölbaşı

(Ankara) Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (216645) Selahattin
YILMAZ'ın 29.07.2020 tarihli yazılı savunmalarını sunduğu anlaşılmıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen Geçici 35’inci maddenin (A) fıkrası uyarınca yapacağı değerlendirme, adli suç ya da
disiplin suçu niteliğindeki somut bir eylemin soruşturması niteliğinde olmayıp, hâkim ve
Cumhuriyet savcılarının Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara “Üyelik”, “Mensubiyet”, “iltisak” veya
“İrtibat” şeklinde herhangi bir bağlantılarının bulunup bulunmadığına ilişkin olduğu, bu kapsamda
ilgililerin özlük dosyasındaki bil gi ve belgeler, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna intikal eden ihbar ve
şikâyetler ile yürütülen inceleme ve soruşturma dosyaları, bu dosyalar hakkında verilen kararlar,
mahallinde yapılan araştırmalar, sosyal çevre bilgileri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün
yargıdaki yapılanmasına ilişkin olarak Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu yer Cumhuriyet
Başsavcılıklarınca başlatılan ve hâlen devam eden soruşturmalar ile açılan kamu davalarında hâkim
ve Cumhuriyet savcılarının ifade, sorgu ve duruşına tutanakları, soruşturma ve kovuşturma
sürecinde itirafta bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ifadeleri, alınan tanık beyanları ile
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince ilgili hakkında verilen soruşturma izni kapsamında
yürütülen soruşturınada elde edilen bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğü analiz raporları, ByLock
içerikleri ve ilgililerin yazılı savunmalarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda;

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (171013)
Mehmet AKSU, Gaziosmanpaşa Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (171269)
Ahmet ŞALDIRDAK, Bursa Cumhuriyet Savcısı (174492) Mehmet Şakir KARATAŞ,
Kumluca Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (179418) Gülşah KAVAK, Bayburt
Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (190059) Havva Nur FİDAN, Muş
Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (193793) Mehmet Emin BORA,
Midyat Hâkimi iken iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (194913) Kübra TUNÇAY,
Bingöl Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (198717) Hayati ÇETİN,
Şırnak Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (198727) Emrah ÇİÇEK,
Eğil Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (198728) Murat ÇİÇEK, Şile
Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (199474) Habip GÜNDÜZ,
Kuşadası Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (215229) Ramazan
ÇEVİK ve Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan
(216645) Selahattin YILMAZ'ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının
olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin, 7145 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi ile 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35’inci maddenin (A) fıkrası uyarınca
MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve ayrı ayrı olmak üzere
MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca t-lâkimlcr ve Savcılar Kurulu Genel
Kurulu nezdinde, 31.07.2018 tarih ve 30495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7145 sayılı Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26'ncı
maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35’inci maddenin (A)
fıkrası uyarınca Resmi Gazetede yayımlanması tarihinden itibaren on gün içerisinde yeniden
inceleme talebinde bulunulabileceğine,

27.11.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Mehmet YILMAZ Dr. Hamit KOCABEY Mehmet ADEMGĞLU
BAŞKANVEKlLİ ÜYE ÜYE
Alp ARSLAN Yaşar ŞİMŞEK Halil KOÇ
ÜYE ÜYE UYE
Cafer ERGEN Mehmet Akif EKİNCİ Hüseyin ŞAHİN
ÜYE üre. ııvn
Hasan YILMAZ Songül YAZAR

ÜYE ÜYE

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17