banner2
Öne Çıkanlar Hilvan URFASPOR KONGRESİ Merm Şanlıurfa valisi Toki

Bu haber kez okundu.

Harran Üniversitesi 148 Öğretim Üyesi ve Elemanı Alımı Yapacak

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1- Profesör ve Doçent kadroları daimi, doktor öğretim üyesi kadroları ise süreli kadrolardır. Bu kadrolara başvuracak adayların Üniversitemiz www.harran.edu.tr web sayfasının duyurular kısmında bulunan "Öğretim Üyesi Kadrolarına Ait Başvuru Formu" nu eksiksiz bir şekilde doldurup 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafı da forma yapıştırarak ilanda istenilen belgeler ile birlikte ilgili makama şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, Doçentlik Belgelerinin ise Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.

4- Açıktan atanacak adaylar daha önce çalışıp ayrıldığı resmi kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat sırasında, Sağlık Kurulu Raporu ve Adli Sicil Kaydı belgesini ise atama işleminden önce Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuru dosyaları adaylara gerekçesi ile birlikte iade edilecektir.

6- Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilanda istenilen belgeleri ilanda belirtilen birimlere elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. Ayrıca, birden fazla kadroya başvuru halinde hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.

7- Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, yabancı dil belgesini, puanlama ve değerlendirme çizelgesini ve eki açıklayıcı örnek formu (puanlanmış şekliyle), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (Altı) adet flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

8- Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, başvuru dilekçelerine doçentlik unvanını almaya hak kazandığı doçentlik başvuru tarihinden sonraki döneme ait yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirteceklerdir.

9- Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, yabancı dil belgesini, puanlama ve değerlendirme çizelgesini ve eki açıklayıcı örnek formu (puanlanmış şekliyle), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet flash bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

10- Başvuru yapacak öğretim üyesi adaylarından Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar başvuru sırasında teslim edecekleri bilimsel dosyalar ve flash bellekler dışında ayrıca Üniversitemizin www.harran.edu.tr sayfasının duyurular kısmında bulunan ilgili formu (Beyanname) eksiksiz doldurup formda belirtilen eklenecek belgeleri de ayrı bir dosya halinde başvuru sırasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ise yine aynı şekilde kadronun ilan edildiği ilgili birime elden teslim edeceklerdir.

11- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, askerlik durum belgesini, yabancı dil belgesini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, puanlama ve değerlendirme çizelgesini ve eki açıklayıcı örnek formu (puanlanmış şekliyle), bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet flash bellek ile birlikte ilanda belirtilen birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

12- 2547 sayılı Kanunun Ek 38'inci maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

13- Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar Rektörlük Personel Daire Başkanlığı web sayfasında bulunan Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesindeki puanlama ve değerlendirme çizelgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup başvuru dosyasına koymaları ve flash belleklere yüklemeleri gerekmektedir.

14- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından; profesör ve doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar en az 60 (altmış), doktor öğretim üyesi kadrosuna müracaat edecek adaylar ise en az 55 (elli beş) puan veya uluslararası geçerliliği yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmaları gerekir. Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümler için çalışma alanı dışındaki başka bir yabancı dilde eşdeğerliği kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından yukarıda belirtilen puan veya muadili bir puan almış olmaları gerekir.

Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen eğitim dilindeki merkezi yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) puan almak veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puana sahip olmak.

15- Yukarıda verilen bilgiler dışında profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 3026 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerinin ilgili telefonlarından bilgi edinilebilir.

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi ile 50/d maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilecektir.

3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4) Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.

5) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda ise en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

2) (Mülga cümle: RG-3/10/2019-30907) (...) Devlet yükseköğretim kurumlanılın araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2021 yılı Ocak ayı 1. günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmuş olanlar ile lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresini dolduran ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilenler ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

C) MUAFİYET:

1) Doktora veya tıpta-diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:

1) Başvurular, ilan edilen kadro hangi birime ait ise o birime yapılmalıdır. Yanlış birime yapılan ve bu ilandaki birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır.

2) Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır. Internet aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. ilan süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik veya okunamayan belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin kaydına girmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve başvuru evrakları ilgili birimin kaydına girdikten sonra iade edilmeyecektir.

3) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerekirse ilgililer hakkında yasal işlemler yapılacaktır.

4) Atanmaya hak kazanan adaylar atama sırasında lisans, yüksek lisans belgelerinin aslını veya noter onaylı suretini Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

5) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6) Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonrası yapılan nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.harran.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

7) Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER:

1) Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır.)

2) Özgeçmiş

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4) 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)

5) Güncel Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir)

6) Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge)

7) Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi)

8) ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.

9) Lisans diploması veya mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı)

10) Lisans transkripti (Noter veya ilgili kurum onaylı)

11) Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesinin e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı

12) Tezli yüksek lisans belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı)

13) Dış ülkelerdeki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar diplomalarının denkliğinin YÖK Başkanlığınca onaylandığını gösterir belge.

14) İlgili Kurum Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar verecektir.)

15) Tecrübe durumunu gösterir belge.

16) Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Yazılı sınavı kazanıp ataması açıktan yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.)

SINAV TAKVİMİ:

1) İlk Başvuru Tarihi : 22 Ekim 2021

2) Son Başvuru Tarihi : 05 Kasım 2021

3) Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 17 Kasım 2021

4) Giriş Sınavı Tarihi : 22 Kasım 2021

5) Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 25 Kasım 2021
6) Başvuru Adresi : Kadronun açıldığı ilgili birimlere yapılacaktır.
7) Sonuçların İlan Adresi : www.harran.edu.tr
 

S.NO

BİRİMİ

UNVAN

DER.

ADET

ALES PUANI

(En az)

YAB. DİL PUANI (En az)

ÖZEL ŞARTLAR

1

Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

Arş. Gör.

6

1

70

50

Fakültelerin Coğrafya Bölümü lisans mezunu olmak ve Coğrafya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi

uyarınca atama yapılacaktır.)

2

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyometri Anabilim Dalı

Arş. Gör.

6

1

70

50

Fakültelerin Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve Sosyoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi

uyarınca atama yapılacaktır.)

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Arş. Gör.

6

1

70

50

Fakültelerin İşletme Bölümü lisans mezunu olmak ve İşletme veya Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama

yapılacaktır.)

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı

Arş. Gör.

6

1

70

50

Fakültelerin Maliye Bölümü lisans mezunu olmak ve Mali Hukuk veya Maliye Teorisi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı

Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)

5

İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları

Bölümü İslam Tarihi Anabilim

Dalı

Arş. Gör.

6

1

70

50

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak ve İslam Tarihi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı

Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)

 

6

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı

Arş. Gör.

6

1

70

50

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak ve Tefsir Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun

50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)

7

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı

Arş. Gör.

5

1

70

50

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği Yapı alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)

8

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

Arş. Gör.

5

1

70

50

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

atama yapılacaktır.)

9

Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü

Veterinerlik Cerrahisi Anabilim

Dalı

Arş. Gör.

5

2

70

50

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve Veterinerlik Cerrahisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi

uyarınca atama yapılacaktır.)

10

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Arş. Gör.

5

1

70

50

Bahçe Bitkileri Bölümü lisans mezunu olmak ve Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun

50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)

11

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Arş. Gör.

5

1

70

50

Tarla Bitkileri Bölümü lisans mezunu olmak ve Tarla Bitkileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d

maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)

12

Birecik Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant

ve Veteriner Sağlık Programı

Öğr. Gör.

5

3

70

Muaf

Veteriner Fakültesi mezunu olmak

 

13

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Endodonti Anabilim Dalı

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)

5

1

70

50

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak

14

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Anabilim Dalı

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)

5

1

70

50

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak

15

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü

Periodontoloji Anabilim Dalı

Öğr. Gör. (Uygulamalı

Birim)

5

1

70

50

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak

16

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat

İlmi Anabilim Dalı

Öğr. Gör.

5

1

70

50

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak ve Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ve hafızlık belgesine sahip olmak

17

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü

Arap Dili ve Belagatı Anabilim

Dalı

Öğr. Gör.

5

1

70

85

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak ve Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

18

Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Programı

Öğr. Gör.

5

1

Muaf

Muaf

El Sanatları Eğitimi Bölümü veya Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü lisans mezunu olmak ve Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi konusunda tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezuniyeti sonrası Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümünde en az üç yıl ders verme veya Ayakkabı sektöründe dört yıl

belgelemek şartıyla deneyimi olmak.

19

Rektörlük (Merkezi Laboratuvarda görevlendirilmek üzere)

Öğr. Gör.

5

1

70

50

Fakültelerin Metal Eğitimi Öğretmenliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Nanobilim ve Nanomühendislik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Belgelendirmek şartıyla en az 1 yıl Taramalı Mikroskop (SEM) cihazı kullanıyor olmak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17