banner2
Öne Çıkanlar Haliliye PKK Old Trafford Suriyeli Siverek

Diyanet İşleri Başkanlığı 2.300'ü İmam Toplamda 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığından:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI
Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli
pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B
grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından
Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisine aday din görevlisi
(Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım) alımı yapılacaktır.
Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler ile yapılacak sınava ilişkin şartlar aşağıda yer almaktadır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A. Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak
nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim
durumlarına sahip olmak,
4. 2022 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için
KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya
sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
• Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi
sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
B. Özel Şartlar
1. Kur’an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda
bulunacak adayalar için işaret dili alanında en az 120 (yüz yirmi) saatlik işaret dili sertifikasına
(MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,
2. Kur’an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda
başvuruda bulunacak adayalar için en az 64 (altmış dört) saatlik Braille Alfabesi alanında
sertifikaya (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,
3. Kur’an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) ile Kur’an Kursu Öğreticisi
(Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubundan başvuruda bulunacak adaylar için
Başkanlığımızda geçici öğretici olarak en az bir eğitim-öğretim yılı (180 iş günü) çalışmış olmak.
(Görev sürelerinin hesaplanmasında DİBBYS verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak
adayların bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS programına işletmesi
gerekmektedir. DİBBYS programına işlenmemiş çalışma süreleri dikkate alınmayacaktır.)
II- BAŞVURU İŞLEMLERİ
A. YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU ADAYLAR İLE ELEKTRONİK ORTAMDA
MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNAN ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ BAŞVURU
İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 25.09.2023-
06.10.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.
2. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik
ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar,
başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla
elektronik ortama kaydettireceklerdir.
3. Elektronik ortamdaki başvuru ekranına öğrenim bilgileri gelen adayların başvuruları
otomatik olarak onaylanacağından ayrıca il/ilçe müftülüklerine müracaat etmeyeceklerdir.
B. ELEKTRONİK ORTAMLARDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ORTAÖĞRETİM MEZUNU ADAYLARIN BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar
25.09.2023- 06.10.2023 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön
başvuru yapacaklardır.
2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 25.09.2023-06.10.2023 tarihleri arasında
(saat 08:30- 16:30 arası) herhangi bir il/ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya
pasaport), Kontenjan grubuna göre öğrenim durumlarını gösteren mezuniyet belgesini ibraz
edeceklerdir.
4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışında bulunan veya askerlik
görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
5. İl/ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna
girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama
işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi
yapılmayacaktır.
6. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe
müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate
alınmayacaktır.
C. BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
1. +Hafız gruplara müracaat etmek isteyen adaylardan, hafızlık bilgisi başvuru ekranına
otomatik olarak gelmeyenler, hafızlık bilgilerini müftülükler aracılığıyla kayıt yaptırdıktan sonra
müracaatlarını yapabileceklerdir.
2. Adaylar “Başvuru Şartları” bölümünde istenilen belgeyi/sertifikayı başvuru ekranındaki
ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir.
3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
4. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
5. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz
geçmişlerini yazacaklardır.
6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
III- SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı
sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından
“sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
1. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en
yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava
çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması
halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Başvuru sonucunda her bir grupta ilan edilen kontenjan sayısından daha az sayıda
başvuru olması halinde veya sözlü sınav sonucunda her bir grupta yeterli sayıda başarılı adayın
olmaması durumunda kalan boş kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara (boş
kontenjan sayılarının diğer gruplardaki toplam başvurulara oranı dikkate alınarak)
aktarılabilecektir.
3. Sınav sözlü olarak Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul (Avrupa),
İstanbul (Anadolu), İzmir, Kayseri, Konya, Trabzon, Samsun ve Rize illerindeki sınav
merkezlerinde yapılacaktır.
4. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki
ilgili kısımda tercih edeceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi
değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
ardından ilan edilecektir.
6. Sınav Konuları:
A) Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;
a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),
b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
c) Hitabet (10 puan).
B) Müezzin-kayyım için;
a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),
b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
c) Ezan ve ikamet (10 puan).
7. Sözlü sınava katılacak adayların yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet
sitesinde yayımlanan “Aday Din Görevlisi Yeterlikleri” esas alınacaktır.
8. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik
belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında
bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava
alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi
olarak kabul edilmeyecektir.
9. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı
verilmeyecektir.
V- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten
itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne
yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında
belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.
VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit
olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin
mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aday din görevlisi olarak
Diyanet Akademisine girmeye hak kazanacaktır. Diğerleri ise yedek olarak sıralanacaktır.
VII- ADAY DİN GÖREVLİLERİNİN DİYANET AKADEMİSİNE YERLEŞTİRİLME İŞLEMLERİ
Diyanet Akademisine girmeye hak kazanan aday din görevlilerinin eğitim görecekleri
merkezleri tercih etme/yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar Diyanet Akademisi
Başkanlığınca ayrıca ilan edilecektir.
VIII- ADAY DİN GÖREVLİLERİN EĞİTİMİ, ÖZLÜK HAKLARI, ATANMASI VE KADROYA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10/A
maddesi gereğince;
1. Başkanlık tarafından sözlü sınavla belirlenen aday din görevlileri, Diyanet
Akademisinde mesleki eğitime alınacaktır.
2. Aday din görevlilerinden mesleki eğitim alanı müezzin-kayyım olanlara (5.000), imamhatip ve Kur’an kursu öğreticisi olanlara (6.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi
tutulmaksızın her ay harçlık ödenecektir.
3. Aday din görevlilerinin eğitim dönemindeki iaşe ve ibateleri, sağlık giderleri ve
yönetmelikte edilecek ihtiyaçları Başkanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.
4. Aday din görevlilerinden yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, adaylıkla
ilişikleri kesilinceye kadar ertelenecektir.
5. Diyanet Akademisi eğitim süresi; adayların eğitim durumu, atanacakları pozisyon ve
Akademiye giriş sınavındaki başarı durumu dikkate alınarak altı aydan az olmamak şartıyla
Akademi Başkanlığınca belirlenecektir.
6. Belirlenen program süresi içerisinde eğitimleri ve sınavları başarıyla tamamlayamayan,
alım şartlarını kaybeden veya bu şartları taşımadığı sonradan anlaşılan aday din görevlileri ile
atanacakları kadro için aranan şartlar bakımından mesleğe uygun olmadıklarına Başkanlıkça karar
verilen aday din görevlilerinin ilişikleri kesilecektir.
7. Eğitim programları ile eğitim sonunda yapılacak sınavları başarıyla tamamlayan aday
din görevlileri, eğitimlerine uygun pozisyonlara atanacak ve yapılan atama, sözleşmenin
imzalanmasıyla geçerlilik kazanacaktır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak
doğurmayacaktır.
8. Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile
birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen sözleşmeli
personelin eşi bu personele tabi olacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini
tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur
kadrolarına atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapacaklardır.
9. Mesleki eğitim görerek ataması yapılanlar, mesleki eğitim süresi kadar mecburi
hizmetle yükümlü olacaklardır. Sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç
olmak üzere, mesleki eğitimini tamamlamadan eğitimden çekilenler ile Başkanlıkça adaylığına
son verilenler, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri ödeme tarihindeki karşılığı esas
alınarak geri ödemek zorunda kalacaklardır.
10. Ataması yapıldıktan sonra sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler
hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden
çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler, kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev
yapmadıkları süre ile orantılı olarak ve ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak ödemek
zorundadırlar.
IX- DİĞER HUSUSLAR
1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv
araştırması sonucu olumlu olan aday din görevlilerinin Diyanet Akademisindeki eğitim süreci
başlayacaktır.
2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda
adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve
belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz
sayılacaktır.
4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı,
imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları
gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu
Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer
Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.