banner2
Öne Çıkanlar Urfa Haberleri Siverek Cebrail İrtürk Dr. Sibelnur DOĞANTÜRK Kırsal Argıncık Mahallesi

Çalışma Bakanlığından Önemli İhale Değişikliği Kararı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar yeniden belirlendi.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN O KARARIN DETAYLARI:
Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 
Amaç 
MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında, finansmanının tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacak ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile gerçek kişilerin faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir. 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince yürütülen araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarını kapsar 
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile ek 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; 
a) Araştırma grubu: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere üniversiteler, kamu araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde çalışan araştırmacılardan oluşan grubu, 
b) Araştırma ve geliştirme hizmeti: Politika ve strateji geliştirme ve/veya mevcut politika ve stratejilerin uygulamaya konulmasında ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal, iktisadi, kültürel, sanatsal, teknolojik ve eğitime yönelik gelişmeler konusunda ulusal ve/veya evrensel ölçülerde katkı sağlaması beklenen politika ve strateji önerilerini, kararlarını ve uygulama modellerini ortaya koymak üzere gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, 
c) Araştırmacı: Bu Usul ve Esaslar kapsamında yürütülecek faaliyetlerde, faaliyet ile ilişkili olmak kaydıyla, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarını, kamu çalışanlarını, özel sektör çalışanlarını ve diğer yerli ve yabancı gerçek kişileri, 
$) Bakan: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını, d) Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını, 
e) Benzer iş: Alım konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri, 
f) Hizmet alımı: İdare tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme hizmeti alımını, 
g) idare: Bakanlık merkez teşkilatı içinde ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip birimi, 
ģ) İhale dokümanı: İhale konusu hizmet alımı için isteklilere talimatları içeren proje teklif formatı, sözleşme tasarısı, varsa idari ve teknik şartname ve gerekli diğer belge ve yazışmaları, 
h) İhale yetkilisi: İhale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiyi, 
1) İstekli: Hizmet alımı için teklif veren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırmacı, araştırma grupları ile gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, 
i) Ortak girişim: Hizmet alımı için teklif veren birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında anlaşarak oluşturdukları iş ortaklığı veya konsorsiyumları, 
j) Proje koordinatörü: Hizmetin yürütülmesini takip eden ve proje izleme grubuna başkanlık eden idare çalışanını, 
k) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında imzalanan, işin ne şekilde yapılacağını, karşılıklı olarak hak ve yükümlülükleri belirleyen yazılı anlaşmayı, 
1) Teklif: İsteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, 
m) Teknik şartname: Proje konusu işin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren belgeyi, n) Uzman: Aile, çalışma ve sosyal hizmetler uzmanı ve uzman yardımcısını, 
0) Yüklenici: Hizmet alınan ve sözleşme imzalanan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırmacı, araştırma grupları ile gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, 
ifade eder. 
Temel ilkeler 
MADDE 5- (1) İdare, yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. 
(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında bütünlük arz eden hizmet alımları kısımlara bölünemez. 
(3) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için hizmet alımı yapılamaz. 
İKİNCİ BÖLÜM Proje Değerlendirme Grubu, Proje Teklif Format Hazırlanması ve Yaklaşık Maliyet 
Proje değerlendirme grubu 
MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esaslarda yer alan alım yöntemleri ile yapılan hizmet alımları, ihale komisyonu görevini yerine getirmek üzere ihale yetkilisince oluşturulan proje değerlendirme grubu vasıtasıyla gerçekleştirilir. Proje sahibi idarenin ihale yetkilisi tarafından, içinde uzmanlar ve/veya ilgili personelin bulunduğu, en az üç kişiden müteşekkil proje değerlendirme grubu oluşturulur. Aynı usulle yeterli sayıda yedek üyelerde belirlenir. İhale 
yetkilisi tarafından proje değerlendirme grubu üyelerinden birisi başkan olarak belirlenir. İhale yetkilisi, proje değerlendirme grubu üyelerini değiştirmeye yetkilidir. 
(2) Proje değerlendirme grubu; proje teklif formatı, sözleşme tasarısı ile gerektiğinde teknik şartname ile idari şartnameyi hazırlar. 
(3) Proje değerlendirme grubu; yaklaşık maliyeti belirler, tekliflere ilişkin proje değerlendirme raporunu yazar ve uygun görülen istekliyi belirler. 
(4) Proje değerlendirme grubu eksiksiz olarak toplanır. Grup kararı çoğunlukla alınır, Kararlarda çekimser kalınamaz. Başkan ve üyeler oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan üyeler, gerekçesini rapora yazmak ve imzalamak zorundadır. 
(5) Proje değerlendirme grubunca alınan kararlar; üyelerin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. 
Proje teklif formatı hazırlanması 
MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında proje değerlendirme grubu tarafından proje teklif formatı hazırlanır. 
(2) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında, yapılacak olan işin konusu, kapsamı, amacı, hedefi, miktarı, süresi, varsa kavramsal çerçevesi, literatürü, metodu, veri toplama teknikleri ve ortalama örneklem sayısı gibi bilimsel konular ile proje ekibi ve bütçesi gibi başlıklara proje teklif formatında yer verilir. 
(3) Proje teklif formatı ihale yetkilisinin onayıyla kesinleşir. (4) İstekliler tekliflerini bu formata uygun olarak hazırlar. (5) Proje teklif formatı hazırlanmadan sözleşme yapılamaz ve alım gerçekleştirilemez. 
Yaklaşık maliyet 
MADDE 8- (1) Hazırlanan proje teklif formatı doğrultusunda, proje değerlendirme grubu tarafından söz konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti belirlenir. Yaklaşık maliyet bu Usul ve Esaslarda belirlenen şekilde tespit edilir. 
(2) Yaklaşık maliyet katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanır. Tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. 
Yaklaşık maliyetin hesaplanması MADDE 9-(1) Yaklaşık maliyetin tespitinde; a) Kamu idareleri tarafından belirlenmiş fiyatlar, 
b) Hizmet alımını yapan idare tarafından gerçekleştirilmiş benzer işlere ait fiyatlar ve ücretler, 
c) Alim konusu hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınarak bulunan fiyatlar, 
ç) Konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar, esas alınır. 
(2) Birinci fıkrada belirtilenlerden herhangi biri veya birkaçı öncelik sırası olmadan yaklaşık maliyet hesaplamasında kullanılabilir. 
(3) Yaklaşık maliyetin belirlenmesi için yapılan araştırmalarda alım konusu hizmetin ayrıntılı tarifi yapılır. Fiyatlar katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanır. Piyasa 
rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen proforma faturalar veya yazılar değerlendirmeye alınmaz. Bunun gerekçesi yaklaşık maliyet cetvelinde belirtilir. Farklı yıllarda elde edilen yaklaşık maliyet fiyatları Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) rakamları baz alınarak güncellenir. 
(4) Yapılan her türlü araştırmaya rağmen, gerçek fiyatları yansıtmadığı düşünülen durumlarda, gerekçesi açıklanarak yaklaşık maliyet idarece re'sen belirlenir. 
İhaleye katılamayacak olanlar ve yasak fiil veya davranışlar 
MADDE 10-(1) İhaleye katılamayacak olanlar 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükmüne, yasak fiil veya davranışlar ise 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmüne tabidir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alım Yöntemleri 
Uygulanacak alım yöntemleri 
MADDE 11- (1) Bakanlıkça bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında aşağıdaki temin yöntemlerinden biri uygulanır: 
a) Doğrudan temin. b) Pazarlık usulü. 
Doğrudan temin MADDE 12- (1) Doğrudan temin yöntemine aşağıdaki durumlarda başvurulabilir: 
a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen parasal limiti aşmayan hizmet alımları için kullanılır. Bu yöntemle yapılacak hizmet alımları için uygulanacak parasal limiti bir katına kadar artırmaya Bakan yetkilidir. 
b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. 
c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. 
$) İhtiyacın yükseköğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanabilir olması. 
d) Hizmetin özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektiren ve sadece belirli hizmet sunucularından temin edilebilecek olması. 
e) Ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel alanlarda uluslararası ikili veya çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi için düzenlenen bir araştırma ve geliştirme faaliyeti olması. 
f) Pazarlık usulü ile yürütülen ihalelerde yeterli sayıda teklif gelmemesi veya gelen tekliflerin idare tarafından yeterli görülmemesi. 
(2) Doğrudan temin yolu ile alımlarda yaklaşık maliyetin hesaplanması, proje teklif formatı hazırlanması ve sözleşme düzenlenmesi zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak hizmet alımlarında sözleşme yerine protokol düzenlenebilir. 
(3) Doğrudan temin yolu ile alımlarda idare tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Usul ve Esaslarda yer alan şekilde teknik şartname ve idari şartname hazırlanır. 
Pazarlık usulü 
MADDE 13- (1) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımları bu Usul ve Esaslarda belirtilen şekilde en az üç teklif alınarak veya Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan yapılarak pazarlık usulü ile de gerçekleştirilebilir. 
Tekliflerin alınması ve ilan 
MADDE 14- (1) Pazarlık usulü ile yapılacak hizmet alımlarında; en az üç teklifin alınması veya idarenin resmi internet sitesinde ihale tarihinden en az on beş gün önce alıma dair ilanın yayımlanması zorunludur. İlanda hata bulunması halinde düzeltme ilanı da aynı usulde 
yapılır. 
(2) İlanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. b) İşin adı, niteliği ve türü. c) İşin yapılacağı yer. Ç) İşe başlama ve işi bitirme tarihi. d) Teminat alınıp alınmayacağı ve alınacaksa orani. e) Uygulanacak ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. 
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, araştırmacı ve araştırma gruplarından yapılacak hizmet alımlarında en az üç teklif alınması veya ilan edilmesi zorunlu değildir. 
Tekliflerin içeriği MADDE 15-(1) İsteklilerin tekliflerinde aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur: a) İstekliler tarafından doldurulan proje teklif formatı. 
b) Proje yürütücüsü, proje danışmanı ve idarece talep edilen görevlilerin iş bitimine kadar çalıştırılacağına veya bunların görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine aynı nitelikte personelin idarece onaylanarak en kısa sürede görevlendirileceğine dair taahhütname. 
Tekliflerin şekli MADDE 16-(1) Tekliflerin aşağıdaki şartları taşıması zorunludur: 
a) Yazılı olması. b) İdare tarafından öne sürülen şartların okunup kabul edildiğinin belirtilmesi. c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması. ç) Tekliflerin geçerlilik süresinin bulunması. d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması. 
e) Adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması. 
(2) Sunulan tekliflerin şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Zorunlu şartlardan herhangi birini taşımayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. 
(3) Yeterliliği tespit edilen isteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere yukarıda belirtilen şartlara sahip son yazılı fiyat teklifleri alınır. 
(4) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin tekliflerinin, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir. 
Yüklenicinin belirlenmesi 
MADDE 17- (1) Teklifler, proje değerlendirme grubu tarafından incelendikten sonra proje değerlendirme raporu hazırlanır. 
(2) Teklifler, proje teklif formatında yer alan her bir başlık için ayrı ayrı incelenir ve bütçesi değerlendirilerek isteklinin uygun olup olmadığının gerekçeleri proje değerlendirme raporunda belirtilir. Ayrıca raporda tekliflerin bilimsel kriterlere, varsa teknik şartname ile idari şartnameye uygun ve yeterli olup olmadığı da değerlendirilir. Proje değerlendirme raporunda uygun görülen, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli ile varsa ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklifi veren istekli idareye önerilir. 
(3) İhale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekli ile varsa ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif veren isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi onaya ekler. Kamu kurumları ve üniversitelerden yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında bu fikra hükmü uygulanmaz. 
(4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda, varsa ihale yetkilisinin de uygun görmesi kaydıyla ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklifi veren istekli ile sözleşme yapılabilir. 
(5) İhale yetkilisi, rapor tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde proje değerlendirme grubunun raporunu onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale yetkilisinin onayı ile uygun görülen istekli sözleşmeye davet edilir. 
(6) Sözleşmeye davet edilen isteklinin, kesin teminat öngörülmüşse, kesin teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, varsa uygun ve yeterli görülen diğer istekliyle, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, sözleşme imzalanabilir. Ancak bu durumda, ihale yetkilisinin onayından önce idare, yeterli ve uygun görülen diğer isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi onaya eklemek zorundadır. 
İhalenin iptal edilmesi 
MADDE 18- (1) Sözleşme imzalanana kadar idare, araştırma ve geliştirme hizmeti alımını iptal edebilir. Bu durum, idarece isteklilere duyurulur. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme 
Şartnamelerin hazırlanması 
MADDE 19-(1) Yapılacak araştırma ve geliştirme hizmet alımlarında idare tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Usul ve Esaslarda yer alan şekilde teknik şartname ve idari şartname hazırlanır. 
İdari şartnameler 
MADDE 20-(1) İdari Şartname, işin özelliğine göre, 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla idare tarafından düzenlenir. 
Teknik şartnameler 
MADDE 21- (1) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında, gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanabilir. 
(2) İdarece hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için firsat eşitliği sağlaması zorunludur. 
(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. 
(4) Hizmet alımının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak, alınacak hizmetin özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihale yoluyla hazırlattırılabilir. 
de 
Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar 
MADDE 22- (1) Bu Usul ve Esaslara göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 
a) İşin adı, niteliği, türü ve iş tanımı. b) İdarenin adı ve adresi. c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi. $) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgi ve sorumluluklar. d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi. e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı. f) Sözleşme konusu işler için fiyat farkı öngörülecek ise ne şekilde hesaplanacağı. 
g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin sözleşme bedeline dâhil olacağı. 
ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. 
h) İhale veya doğrudan temin dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. 
1) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ilişkin şartlar. i) Garanti istenilen hallerde, garanti süresi ve garantiye ilişkin şartlar. j) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları. k) Gecikme halinde alınacak cezalar. 1) Mücbir sebeplerle süre uzatımı verilebilme şartları. m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. n) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları. o) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. 
iş ile 
ilgili 
çalıştıracağı personele ilişkin 
ö) Yüklenicinin sözleşme konusu sorumlulukları. 
p) Anlaşmazlıkların çözümü. 
Sözleşmede değişiklik yapılması ve sözleşmenin devri 
MADDE 23- (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin anlaşması kaydıyla; işin yapılma veya teslim yeri ile işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları hususlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. 
(2) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devralacaklarda doğrudan temin veya pazarlık usulü ihaledeki ilk şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez ve devir alınamaz. 
(3) İzinsiz devredilen veya devralınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devralınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devralanlar hakkında, 4735 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 
Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi 
MADDE 24- (1) Sözleşmenin feshi ve tasfiyesiyle ilgili hususlarda, 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 
BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler 
Teminatlar 
MADDE 25- (1) İdarenin ihtiyacına göre, yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında geçici ve kesin teminat istenmesi, ihale dokümanında düzenleme yapmak şartıyla öngörülebilir. 
(2) Teminat mektubu istenmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şekli idarece belirlenir ve ihale dokümanında yer verilir. 
(3) Araştırmacı ve araştırma gruplarınca yürütülecek olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden idarece belirlenen miktarda, teklif bedelinin % 3 ünden az olmamak üzere geçici teminat, sözleşme bedelinin % 6 sindan az olmamak üzere kesin teminat alınabilir. 
(4) Kesin teminat mektuplarının süresi, işin bitiş tarihi dikkate alınarak kesin kabulün yapıldığı tarihten sonraki bir tarih olmak kaydıyla, idare tarafından belirlenir. 
(5) Avans verilmesi durumlarında alınacak olan avans teminat mektuplarının süresi, avansın mahsup süresi göz önünde bulundurularak idare tarafından belirlenir. 
(6) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek teminat mektuplarında, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşlarının ismi ve teminatının kontrgarantili olduğu belirtilmek zorundadır. 
Kesin teminat ve ek kesin teminatların verilmesi 
MADDE 26- (1) Taahhüdün, proje formatı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminatın; Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra, alınan hizmet için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir. 
(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin, kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye verilir. 
İade edilmeyen teminatlar 
MADDE 27- (1) Bu Usul ve Esaslara göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 
Mücbir sebepler MADDE 28-(1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde idare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 
Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 
MADDE 29- (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 
Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
MADDE 30- (1) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımında, sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; 
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, 
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, 
şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20 sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. 
(2) İşin birinci fikradaki şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. 
(3) Sözleşme bedelinin %80 inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80 i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5 i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. 
Denetim, muayene ve kabul işlemleri 
MADDE 31- (1) Teslim edilen hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen uzman ve/veya ilgili personelden oluşan ve proje koordinatörü dâhil en az üç kişiden müteşekkil Proje Izleme Grubu tarafından yapılır. Proje İzleme Grubu, projenin sözleşme hükümlerine ve proje teklif formatına varsa teknik şartname ile idari şartnameye ve bilimsel kriterlere göre yürütülüp yürütülmediğini her aşamada kontrol edebilir, muayene ve kabule ilişkin görüşlerini raporla belirtir. 
(2) Sözleşmede hüküm bulunması halinde, araştırma ve geliştirme hizmetinin müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. 
Ceza ve ihaleden yasaklama 
MADDE 32- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki ceza ve ihalelerden yasaklama hususları 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. 
Bildirim ve tebligat esasları 
MADDE 33-(1) Aday ve isteklilere yapılacak her türlü bildirim ve tebligat, Bakanlıkça ihale dokümanında farklı bir düzenleme yapılmadığı takdirde 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre yapılır. 
Diğer hususlar 
MADDE 34- (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 35- (1) Mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 13/8/2012 tarihli ve 2012/3577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ekli Esaslar ile mülga Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 1/5/2017 tarihli ve 2017/10233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ekli Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır. 
Mevcut ihaleler 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış bulunan işler, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. 
Yürürlük MADDE 36-(1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme MADDE 37-(1) Bu Usul ve Esasları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.