banner2
Öne Çıkanlar Demokrasi ve Atılım Partisi Şanlıurfa Bram Nuytinck (Dk. 22 Matias Suarez) serbest kıyafet Prof Dr Ali Uzunköy Çay Sohbeti

4 D  İşçilerin Yüzdelik Farklarla İlgili Mahkeme Kararı Yayınlandı

İDDİA VE TALEP / Davacı vekili dava ve bilahare verdiği islah dilekçesinde özetle; davacının davalı Sağlık Bakanlığına bagh Izmir Il Sağlık Müdürlüğü 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunda ambulans şoförü olarak 02.04.2018 tarihinde de 696 sayılı KHK ile kadroya geçirildiğini ve halen Sağlık Bakanlığı kadrolu işçisi olarak çalışmaya devam ettigini, davacının 10.11.2016 tarihinde Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyesi olduğunu, davacının alt işveren şirketlerde çalışırken davalı ile alt işverenler arasındaki ihale sözleşmesinde ödenecek çıplak ücretin asgari ücret baz alınarak, asgari ücretin en az % 30 fazlası olarak düzenlendiğini ve 696 sayılı KHK ile kadroya geçiş tarihi olan 02.04.2018 tarihinde asgari Ücretin % 30 fazlası ile kadroya geçirileceği, davacı ile Izmir Il Saglik Müdürlügü arasında 02.04.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iş sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin 7.maddesinde işçiye her ayın brüt asgari ücretin % 30 fazlası üzerinden günlük olarak ödeme yapılır hükmü yer aldığını, 375 sayılı KHK’nın geçici 23.maddesi uyarınca idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin tüm haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genelgesinin 1. Sayfasında "Derece Zamları" başlığında 2018-2019-2020 yılları ücret zamlarının ve verilecek diğer hakların belirlendiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genelgesinin icret zammi düzenlemesi doğrultusunda davacının ücretine 01.01.2018 başlangıç tarihi olarak belirlenen TIS' sinin zam maddesine göre % 4. devamla 01.07.2018 tarihindeki ücretinin üzerine % 4, 01.01.2019 tarihinde ise 01.01.2019 tarihinde belirlenen asgari ücretin % 30 fazlası olarak ücretine % 4 zam yapılması gerektigini, davacının 2018 Aralık ayında almakta olduğu ücretin 2019 Ocak ayında 4857 sayılı iş Kanununun 22 ve 62 maddelerine aykırı olarak düşürüldüğünü ve yapılan uygulamanın Yargıtay içtihatlarına da aykırı oldugunu, konunun arabulucuya götürüldügünü ancak anlaşma sağlanamadığım beyanla fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla,
1.701,44 TL Ücret fark alacağının bireysel sözleşmenin 7.maddesi doğrultusunda her ayın 15 inden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek banka mevduat faizi ile,
*576,45 TL İkramiye alacağının temerrüt tarihi 31.01.2019 tarihinden

(TIS 2 sayfa ikramiye başlığı) itibaren 6356 sayılı Kanunun 53.maddesine göre bankalarca uygulanan işletme kredisi faiziyle,
212,68 TL ilave tediye alacağının, temerrüt tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte olmak üzere toplam 2.490,57 TL olan alacaklarının davalıdan tahsiline yargılama gideri ve vekalet Geretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP VE SAVUNMA Davali tarafından cevap verilmemiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE Dava, fark ücret, ikramiye ve ilave tediye ücretlerinin tahsiline yöneliktir.
Tarafların tüm delilleri toplanmış, SGK ve Şahsi sicil dosyası, arabulucu tutanağı. Toplu iş Sözleşmesi, üye kayıt fişi, iş sözleşmesi, davacının ambulans sürücüsü olarak çalıştığına dair kayıtlar celp edilmiş, bilirkişiden rapor alınmıştır.
Dosyada mevcut SGK hizmet cetveline göre davacının önce alt işveren nezdinde ve sonrasında KHK ile davalı kurum nezdinde kadroya geçirildigi dolayısıyla dava tarihi itibariyle çalışmasına devam ettiği görülmüştür.
Ücret zammı alacağı yönünden dava dilekçesinde "ÇSGB Genelgesinin ücret zammı düzenlemesi doğrultusunda, davacının ücretine OLOL.2018 başlangıç tarihi olarak belirlenen toplu iş sözleşmesinin zam maddesine göre % 4, devamla 01.07.2018 tarihindeki Ücretinin üzerine % 4, 01.01.2019 tarihinde ise belirlenen asgari cetin % 30 fazlası olarak ücretinin % 4 zam yapılması gerektiğini ileri sürülmüştür.
Dosyada yer alan ihale şartnamesinde "Ambulans Sürücüsa" olarak çalışanlara asgari cretinin % 30 fazlası Ücret ödenecegi düzenlemesi mevcut olup, dosyaya sunulmuş olan davacının 2018 yılı Mart ayı ücret bordrosunda "Ciplak Günlük Ucret 87,95 TL Gün/Brüt " tutar üzerinden tahakkuk yapıldığı tespit edilmiştir. ÇSGB Genelgesinin ücret zammi düzenlemesi baglamında, % 4 oranında zam yapıldıgı ve bu zamla 91,46 TL gün/brüt (87,95 x % 4= 91,46) bu deretin 30.6.2018 tarihine kadar davacıya ödendiği, 01.07.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yine % 4 zam yapıldıg ve bu zam da 95,12 TL gün/brüt (91.46 x % 4 95,12) bu deretin 31.12.2018 tarihine kadar ödendiği tespit edilmiştir. Bu baglamda davalı kurum tarafindan davacı adına 2018 yılı için düzenlenmiş Genel bordrolarının, davacı ile Izmir İl Sağlık Müdürlügü arasında 02.04.2018 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanan iş sözleşmesinin 7.maddesinde "Işçiye yapılacak ödemelere ilişkin hesap dönemi, her ayın 15'i ile bir sonraki ayın 14.günüdür. Işbu sözleşme süresince isciye her ay brüt asgari ücretin % 30 fazlası üzerinden günlük olarak ödeme yapılır. hükmü doğrultusunda, davacının licretinin Önce 2018 yılında geçerli Yasal Asgari Ücret olan 67,65 TL Gün /Brüt ücretin % 30 artınldığı ve takibinde ÇSGB Genelgesinde düzenlenmiş ücret zammı maddesine istinaden iki kez %4'er oranında artırıldığı, netice itibariyle de taraflar arasında 2018 yılında davacıya yapılması gereken ücret zamm ile ödenen Ücret miktan hususlarında bir ihtilafin olmadıgı anlaşılmaktadır.
Taraflar arasındaki ihtilafın ÇSGB Genelgesi'nin icret zammi maddesinde yer olan "01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arası Ücret zammı işçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta olduklan günlük çıplak Ücretlerine ayı tarihten itibaren %4 oranında zam yapılmıştır." hükmündeki zam oranının, hangi tarihteki dcret üzerine uygulanması gerektiği hususunda olduğu tespit edilmiştir. Davacının 2019 yılı Ocak Şubat- Mart aylan (cret bordroları ile 2019 Ocak ayı ilave Tediye Bordrosunun tetkikinden, daval kurum tarafından, davacının 31.12.2018 tarihindeki 95.12 TL gün ücretine 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere ÇSGB Genelgesinde belirtilen % 4 oranında zam uygulanarak, 98,93 TL gün / brüt ciplak ücret üzerinden ücret tahakkuku yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda davacı yan ÇSGB genelgesinde belirtilen zam oranının, davacının 31.12.2018 tarihindeki ücretine degilde 01.01.2019 tarihindeki ücretine yapılması gerektigini iddia etmektedir. Ehtilafin da bu noktadan kaynaklanmaktadır. Bu hususta Öncelikle temel cretin belirlenmesi gerekmektedir. Belirli süreli iş sözleşmesinin 7 maddesinde yer alan "iş sözleşmesi süresince isçiyi her ay brüt asgari ücretin % 30 fazlası üzerinden günlük olarak ödeme yapılır" düzenlemesi ve ÇSGB Genelgesi ücret zammı hükmü ile toplu iş sözleşmesi hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, davacının 01.01.2019 tarihindeki temel ücretinin yasal asgari Ocret miktan olan 85,28 TL/Gün/Brüt ücret miktarının %30 fazlası olan 110.86 TL/Gün/Brut olduğu, ücret zammı hükmünün bu miktara uygulanması ile davacının 01/01/2019 tarihinde olması gereken Ücretinin 110,86x%4-115,29 TL olduğu tespit edilmiştir. Buna göre davacının 01.01.2019 tarihinden itibaren olması gereken günlük ücret miktar olarak yapılan tespite göre 115,29 TL gün ücret ile ücret bordroları kapsamında davacıya ödenen 98,93 TL gün ücret arasındaki fark bulunmak sureti ile davacının fark doret alacagı bulunduğu tespit edilmekle bu talebinin kabulü gerekmiştir.
Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genelgesinde yer olan ikramiye alacağı yönünden ise isçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5'er günlük olmak üzere yilda toplam 10 günlük (5x2= 10) Ücretleri tutarında ikramiye ödenir hükmü gereğince. davaci adına 2019 yılı Ocak ayı için 5 günlük ücret tutarında ikramiye alacağının ödenmedigi ve bu talebin de yerinde görülmekle kabulü gerekmiştir.
Ayrıca ilave ediye alacağı yönünden dosyaya ibraz edilen ve davalı kurum tarafından 2019 yılı Ocak ayında tanzim edilmiş ilave tediye bordrosu kapsamında, davacıya 98,93 TL gün Ücret üzerinden 13 günlük Qereti tutarında ilave lediye ödemesi yapıldığı tespit edilmiş olup, davacının olması gereken 115,29 gün ücreti ile davacıya ödenen 98.93 TL gün ücret arasındaki fark tutar esas alındığında davacının ilave tediye alacağının bulunduğu ve bu talebinin de kabulü gerektiği kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla tüm dosya kapsami birlikte degerlendirilmek üzere bilirkişi Emin Tazegül'e verilmiş ve rapor alınmıştır. Bilirkişi raporunda davacının 1.701,44 TL ücret fark alacagı, 576,45 TL ikramiye alacagi, 212,68 TL ilave tediye alacağının bulunduğunu hesap ve matalaa etmiş olup bilirkişi raporu usul ve yasaya uygun, denetime elverişli, dosya kapsamıyla da uyumlu bulunduğundan mahkememizce de itibar edilerek davanın kabulüne karar verilmek gerekmiş olmakla aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.
HUKOM/Bu gerekçe ile; Davanın kabulü ile,
1-Brüt 1.701.44 TL Ücret fark alacağının 800,00 TL sinin dava tarihi olan 15.04.2019, kalan miktarının islah tarihi olan 09.08.2018 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek bankn mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
2-Brüt 576,45 TL ikramiye alacağının 100,00 TL sinin dava tarihi olan 15.04.2019, kalan miktarının islah tarihi olan 09.08.2019 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca uygulanacak işletme kredisi faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
3-Brüt 212,68 TL ilave tediye alacagının 100,00 TL sinin dava tarihi olan 15.04.2019, kalan miktarının islah tarihi olan 09.08.2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
4-Yasal kesintilerin infaz aşamasında nazara alınmasına,
5- Davalı kurum harçtan muaf olduğundan peşin alınan 88,80 TL harcın talep halinde davacıya iadesine,
6-Davacının yaptıgı toplam 456,80 TL yargılama giderinin davalıdan alinarak davacıya verilmesine, kullanılmayan gider avansının karar tebliginden sonra davacıya iadesine, 7-7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3/14-16 maddeleri gereğince suçüstü ödeneğinden Odenen 680,00 TL arabulucu ücretinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydedilmesine,
8-Karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık ücret tarifesi gereğince belirlenen 2.490,57 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair mahkememizce verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı davalı vekilinin yoklugunda miktar itibariyle KESIN olmak üzere açıkça okunup anlatıldı. 17/09/2019
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17