banner2
Öne Çıkanlar Eyyübiye Belediye Başkan aday adayı oldu Kuranı Kerim hatmi 10 cüz Beşiktaşı konuk edecek Abdulhakim Parmaksız Urfa

EPDK Resmi Gazete'de Yayımladı: 2021 yılı için %40 olarak uygulanacak

KURUL KARARLARI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No : 9583    Karar Tarihi: 01 10 2020
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/10/2020 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2021 yılı için %40 olarak uygulanmasına,
karar verilmiştir. 
KURUL KARARI
Karar No: 9587    Karar Tarihi: 01/10/2020
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/10/2020 tarihli toplantısında; 08/11/2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar'da ekte yer alan değişikliklerin yapılmasına ve Resmi Gazete'de yayımlanmasına,
karar verilmiştir.
EK
DEPOLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR USUL YE ESASLAR
MADDE 1 - 08/11/2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esasların başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Doğal Gaz Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar"
MADDE 2 - Ayın Usul ve Esaslann 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
’Yİ; Uzun dönemli doğal gaz alım satım anlaşmaları bulunan ithalat lisansı sahibi tüzel kişiler dağıtım şirketleri ile imzalamış oldukları tedarik anlaşmasında belirtilen doğal gaz satış miktarlımı lisanslarında belirtilen ithalat miktarım aşan kısmmm en az %S0 İnin, ithalat (Spot) lisansı sahibi tüzel kişiler ise dağıtım şirketleri ile imzalamış oldukları tedarik anlaşmasında belirtilen doğal gaz satış miktarının fiili olarak ithal ettikleri miktarı aşan kısmmm en az %S0 İnin, ilgili takvim yılında Kurul tarafından belirlenen oram kadar miktarım depolamakla yükümlüdürler. İthalat (Spot) lisansı sahibi tüzel kişiliklerin bu fıkra kapsamındaki yükümlülükleri, sahibi oldukları lisansların yürürlük tarihinden itibaren beş yıl içerisinde başlar."
MADDE 3 - Aynı Usul ve Esaslar'm 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
74) Toptan satış lisansı sahibi tüzel kişiler, sahibi oldukları lisansların yürürlük tarihinden itibaren beş yıl içerisinde başlamak kaydıyla ve lisans süresi boyunca faaliyette bulundukları sürece, ilgili taksam yılında dağıtım şirketleri ile imzalamış oldukları doğal gaz tedarik anlaşmasında belirtilen doğal gaz satış miktarmm en az %S0 İnin Kurul tarafından belirlenen oram kadar miktarım depolamakla yükümlüdürlerT
MADDE 4 - Aynı Usul ve Esasların 1 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f 5) a) Doğal gaz satışı yapan üretim şirketleri depolamaya ilişkin yükümlülüklerini üretim tesislerimle ifa etmiş sayılırlar.
b)    Dağıtım şirketlerim ve/veya serbest tüketicilere yerli üretim doğal gaz satışı yapan tedarikçilerin sö: konusu satışa koım yerli tirelim doğal gaz miktarı, depolama yükümlülüğünden muaf sayılır,
c)    Dağıtım şirketlerine yerli üretim doğal gaz satış faaliyetinde bulutum tedarikçiler, söz konusu satışa komi miktarı üretim şirketlerinden tedarik ettiklerini belgelemekle yükümlüdürler, "
MADDE 5 - Avın Usul ve Esaslardır İ inci maddesinin yedinci fıkrası olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
U7) Dağıtım şirketlerine sıkıştırılmış doğal gaz ICNG) ve/veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışı bu usul ve esaslar çerçevesinde depolama yükiimlülilgime komi edilme:/'
MADDE 6- Aynı Usul ve Esaslar'm 2 ııci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" (2) Tedarikçiler, yer altı depolama tesisinden hizmet alabilmeleri için kendileri adına kesinleşen kapasite miktarını etlin ve verimli kullanarak, depolama yükümlülüğüne komi miktar kadar doğal gazı ilgili rahim yıhnuı î Kasım tarihi itibariyle fiziki olarak depolama tesisimle bulundurmakla yükümlüdürler."’
MADDE 7- Aynı Usul ve Esasların 2 ııci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8- Aynı Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Doğal gaz dağıtım şirketlerine satışı yapılan doğal gaz miktarının takibinin gerçekleştirilebilmesi için dağıtım şirketlerim ve birinci maddenin altına fıkrasında belirtilen depolama seviyesine ulaşıldıktan sonra serbest tüketicilere yerli doğal gaz arz eden tedarikçiler, üretilerek satışa komi edilen miktarları içimle bulunulan ilgili tahiniydim talip eden Ocak ayırım son iş gününe kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür/'
MADDE 9- Aynı Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,
“(2) Yer altı depolama şirketleri, her yıl Kasım ayıtım ilk haftası içerisinde depolama hizmeti alan tedarikçilerin î Kasım itibarıyla mevcut envanter bilgilerini Kuruma bildirmekle yükiiınlüdiir.
MADDE 10- Aynı Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
'73 j Dağıtım şirketlerine doğal gaz arz eden tedarikçilerin ilgili dağıtım şirketleri ile yapmış oldukları doğal gaz tedarik sözleşmesini içinde bulumdan ilgili tahini yılım takip eden Ocak aynım son iş gününe kadar Kuruma bildirmekle yiikümliidürD
Yürürlük
MADDE 11 — Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 — Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkam yürütür. 
KURUL KARARI
Karar No: 9589    Karar Tarihi: 01/10/2020
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/10/2020 tarihli toplantısında; ekteki “3195-11 sayılı Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrası Uyarınca Yapılacak Üretimlere İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kural KararıYım kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına,
karar verilmiştir.
EK-1
28/04/2011 TARİHLİ VE 3195-11 SAYILI MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI
VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞİN 11 İNCİ MADDESİNİN 3 ÜNCÜ
FIKRASI UYARINCA YAPILACAK ÜRETİMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI
MADDE 1 - 28/04/2011 tarihli ve 3195-11 sayılı Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11 inci Maddesinin 3 üncü. Fıkrası Uyarınca Yapılacak Üretimlere İlişkin Usul Ve Esasların 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,
“ MADDE 1 - Dağıtıcı lisansı sahiplerinden madeni yağ alt başlığında faaliyette bulunanlar ve madeni yağ lisansı sahipleri. Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 1İ inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, madeni yağ tirelim tesisi bulunmayan dağıtıcı lisansı sahiplerine, sanayicilere. Orijinal Ekipman ve Araç Üreticileri’ne (OEM) veya yurt dışındaki tüzel kişilere aşağıda belirlenen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla madem yağ üretimi yapabilir. Bu Karar kapsamında madeni yağ üretim faaliyeti gösterenler:
a)    Madeni yağ üretim faaliyetim, petrol piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan usul ve esaslara göre yürütmek,
b)    Lisanslarında kayıtlı olan miktarın üzerinde baz yağ tüketimi ve madeni yağ üretimi yapmamak.
c)    TSE Türk Standartlarına Uygunluk ve/veya TSEK Uygunluk Belgesi bulunmayan madeni yağların üretimini yapmamak, (Bu madde ihracat amaçlı yapılacak üretimlerde uygulanmaz.)
ç) Madeni yağ üretimi yapılan dağıtıcı lisansı sahiplerine, sanayicilere, Orijinal Ekipman ve Araç Üreticilerine veya yurt dışı tüzel kişilere ait üretim bilgilerim. Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığına bildirmek,
d)    Taraflar arasında imzalanan, marka ve logoların üretici firma tarafından, üretim safhasında kullanılmasına izin verildiğini gösterir nitelikteki sözleşme veya muvafakatııamenin sona ermesi halinde, söz konusu sözleşme veya muvafakatııamenin sona ermesini müteakip durumu onheş gün içerisinde Kurama yazılı olarak bildirmek. 
e) Konu ile ilgili olarak Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek, tutanakları imzalamak ve Kurum adına denetim yapmakla yetkili kılman kişilerin inceleme yapmasına müsaade etmek
ile yükümlüdür.”
MADDE 2 - Aynı Kararın 2 nci maddesi birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 - (1) Dağıtıcı lisansı sahiplerine, sanayicilere, Orijinal Ekipman ve Araç Üreticilerine veya yurt dışı tüzel kişilere madeni yağ üretimi yapacak olan dağıtıcı lisansı sahiplerinden madem yağ alt başlığında faaliyette bulunanlar ve madeni yağ lisansı sahipleri, aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri Kuruma sunmakla yükümlü olup. Kurum onayım müteakip bu kişilere madem yağ üretimi faaliyetinde bulunabilir. Başvuru aşamasında;
a)    Madeni yağ üretimi yapılacak kişi/kişiler ile imzalanan marka veya logoların üretici firma tarafından, üretim safhasında kullanılmasına izin verildiğini gösterir nitelikteki sözleşme veya muvafakatnamenin (asgari olarak tarafların unvanı, varsa ticaret sicil ve vergi numarası, adresi, dağıtıcı ise dağıtıcı lisans numarası, sözleşme/muvafakat konusu markamn/markalarm adı ile üretimi yapılacak olan madeni yağların cinsine ilişkin bilgilerin yer aldığı) aslı veya noterden tasdikli suretinin,
b)    İlgili sözleşme veya muvafakatnameyi imzalayan kişilerin tarafları veya muvafakat verem temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir her türlü belgenin aslı veya noterden tasdikli suretinin,
c)    Madeni yağ üretimi yapılacak olan kişinin asgari olarak 04 emtia içeriğinin yer aldığı Marka Tescil Belgesinin aslı veya noter onaylı bir suretinin,
ç) Madem yağ üretimi yapılacak kişinin sanayici olması halinde ilgili mevzuat uyarınca vizeleri yapılmış Sanayi Sicil Belgesinin ve sanayi tesisine ait Kapasite Raporunun onaylı bir suretinin, Türkiye’de üretim faaliyetinde bulunmayan Orijinal Ekipman ve Araç Üreticilerinin veya onların Türkiye'deki distribütörlerinin. Orijinal Ekipman ve Araç Üreticisi olduklarına dair ilgili birlik veya demeklerden alacakları belgenin.
d)    Bu Karar kapsamında yurt dışı tüzel kişiler için ihracat amaçlı yapılacak üretimlerde Marka Tescil Belgesi yerine bu kişilerin üretilecek ürün için geçerli bir markasının olduğuna dair asgari olarak marka ismi, logosu, kayıt numarasını ve bu numara ile sorgu yapılabilecek marka sorgu sisteminin internet adresini içeren beyanının”
Kuruma sunulması gereklidir.
MADDE 3 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Karar hükümlerini Eneıji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkam yürütür.
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17