banner2
Öne Çıkanlar Genel Başkanı Mürsel Turbay nüfus müdürlüğü Sariyeli Kadınlar Ile Ilgili şok Iddia Dart nedir kamuoyuna

Son Dakika Haber: 11 Hakim ve Savcının İhracı Resmi Gazetede Yayımlandı

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL KURUL KARARI
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, 6087 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi
gereğince aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 05.10.2020 ilâ 14.10.2020 tarihleri arasında
belirli saatlerde toplandı.

I— FETÖIPDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ:

FETÖ/PDY'nin; paravan olarak kullandığı dini, din dışı dünyevi emellerine ulaşma aracı
haline getiren, siyasi, ekonomik ve toplumsal yeni bir düzen kurma tasavvuruna sahip örgüt
liderinden aldığı talimatlar doğrultusunda hareket eden, bu amaçla öncelikle güç kaynaklarına
sahip olmayı hedefleyen, güçlü olmak ve yeni bir düzen kurmak için şeffaflık ve açıklık yerine
büyük bir gizlilik içerisinde olmayı şiar edinen, gizlilikten görünmez bir duvar inşa edip bu duvarın
arkasına saklanan, böyle bir örgütlenmenin olmadığına herkesi inandırmaya çalışarak ve bunda
başarılı olduğu ölçüde büyüyüp güçlenen, "Altın Nesil" adını verdiği kadrolarla sistemle çatışmak
yerine sisteme sahip olma ilkesiyle devlete tabandan tavana sızan, bu kadroların sağladığı
avantajlarla devlet içerisinde belli bir güce ulaştıktan sonra hasımlarını hukuki görünümlü hukuk
dışı yöntemlerle tasfiye eden, böylece devlet aygıtının bütün alt bileşenlerini ünite ünite kontrol
altına almayı ve sisteme sahip olmayı planlayıp, ele geçirdiği kamu gücünü de kullanarak
toplumsal dönüşünıü sağlamayı amaçlayan kendine özgü bir suç örgütü olduğu,

Örgütün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri arasında sıkı bir hiyerarşik bağın mevcut olduğu,
gizliliğe riayet ettiği, illegal faaliyetleri gizleyebilmek için, hiyerarşik yapıya uygun hücre sistemi
içinde yapılanarak, grup imamları tarafından emir talimat verildiği, üyeleri arasında haberleşmenin
sağlanması için Bylock gibi haberleşme araçlarının kullanıldığı, amacına ulaşabilmek için yeterli
eleman, araç ve gerece sahip olduğu, amacının Anayasada öngörülen meşru yöntemlerle iktidara
gelmek olmayıp, örgütün yarattığı kaos ortamı sonucu, demokratik olmayan yöntemlerle cebir
şiddet kullanmak suretiyle parlamento, hükümet ve diğer Anayasal kurumları feshedip iktidarı ele

geçirmek olduğu, FETÖ/PDY'nin küresel güçlerin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek üzere
kullanılan bir maşa olarak; Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal,
laik. ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak,
Türkiye Devletini ve varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini yıkmak ve daha sonra ele
geçirmek. temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini
bozmak amacıyla kurulmuş bir terör örgütü olduğu.

Ülke çapında 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturma ve
kovuşturmalarda çok sayıda şüpheli ve sanığın itiraf içeren beyanları, açık kaynak bilgileri, 15
Temmuz darbe kalkışması ile ilgili verilen mahkeme kararları, derdest bulunan dava dosyaları ve
yürütülen soruşturmalar, resmi kurumların tespitleri birlikte değerlendirildiğinde; 15 Temmuz
darbe teşebbüsünün. Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış F ETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü
mensuplarınca gerçekleştirildiği.

istinaf Ceza Daireleri, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun
kararları ile hüküm altına alınmıştır.

ll—lÇ HUKUKUMUZDAKİ DÜZENLEMELER VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ:

31.07.2018 tarih ve 30495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7145 sayılı Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26"ncı maddesi ile 375
sayılı Kanun Hükmünde Karamameye eklenen Geçici 35"inci maddenin (A) fıkrasında: " Bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sı'lrcylc; teror örgütlerine veya Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliye/le bulunduğunu karar verilen yapı.
nlıışııın veya gruplara ı'ı'yeliği. nıensubiycıi veya illisukı yıı/ııı! bunlarla irtihali olduğu
değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt
çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca;
Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; hâkim ve savcılar
hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca, askeri hâkimler hakkında Milli Savunma
Bakanının başkanlığında, Milli Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hâkimler arasından
seçilecek iki askeri hâkimden oluşan komisyonca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay
Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafindan belirlenecek bir
daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve
meslekten çıkarılmalarına karar verilir. Bu kararlar, Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımı
tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer
alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine
verilen kararlar da Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır.
Bu kişiler hakkında alınan kararlar on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Görevden uzaklaştırılanlar veya görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve pasaportları iptal
edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde
tahliye edilir. Bufıkranın birinci paragrafı uyarınca görevine son verilenler hakkında bu maddenin
(B) fıkrasının ikinci paragrafı hükümleri uygulanır ..... "

Aynı maddenin son fıkrasında ise "Bu maddenin (A) ve (B) fıkraları uyarınca haklarında
işlem tesis edilecek olanlara yedi günden az olmamak üzere ilgili kurum tard/’ından uygun
vasıtalarla savunma hakkı verilir. Verilen süre içinde savunmasını yapmayanlar, savunma
hakkından vazgeçmiş sayılır. " hükümlerine yer verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda anılan mevzuat çerçevesinde başta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü olmak üzere
terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarından çıkarılması
sonucuna ulaşılmak istendiği anlaşılmaktadır. Buna göre 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye eklenen Geçici 35’inci maddede öngörülen meslekten çıkarma, adli suç veya disiplin
suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan farklı olarak terör örgütleri ile milli
güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen diğer yapıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki
varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan. geçici olmayan ve nihai sonuç doğuran “Olağanüstü

tedbir” niteliğindedir.

Başta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü olmak üzere terör örgütleriyle veya milli güvenliğe
karşı faaliyette bulunan yapı. oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensuplarının meslekten çıkarılması, demokratik
toplumun temel değerlerinden biri olan yargının güvenilirliği ve saygınlığının sağlanması
bakımından ayrı bir önem taşımaktadır.

Bu kapsamda. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35’inci madde
uyarınca terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı. oluşum veya gruplara üyeliği. mensubiyeti veya
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve
meslekten çıkarılmalarına karar verilebilecektir.

31.07.2018 tarih ve 30495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7145 sayılı Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26’ncı maddesi ile 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35’inci maddenin son fıkrasının "Bu
maddenin (A) ve (B) fıkraları uyarınca haklarında işlem tesis edilecek olanlara yedi günden az
olmamak üzere ilgili kurum tarafından uygun vasıtalarla savunma hakkı verilir. Verilen süre içinde
savunmasını yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. " hükmü uyarınca

Konya Hâkimi (40391) Zeki YILDIRIM'ın Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel
Kurulu'nun 19.09.2018 tarih ve 2018/233 sayılı kararı ile, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı
(122391) Gökhan DÜĞER ve Kocaeli idare Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden
Uzaklaştırılan (192860) Mücahit Fatih ALBAYRAK'ın Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel
Kurulunun 11.07.2019 tarih ve 2019/296 sayılı kararı ile, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı iken
Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (189491) Celal AKAR, Tarsus Hâkimi iken Tedbiren
Görevden Uzaklaştırılan (189524) Bahar GÖGÜS, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi iken
Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (192819) Merve BOZKURT, Emirdağ Hâkimi iken
Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (193583) Ejder AKSAK, Çal Cumhuriyet Savcısı iken
Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (194417) Mehmet KULA'nm Hâkimler ve Savcılar Kurulu
Genel Kurulu’nun 27.12.2019 tarih ve 2019/578 sayılı kararı ile, Ankara Hâkimi iken Tedbiren
Görevden Uzaklaştırılan (92580) Şerife ŞAHİN, Yargıtay Tetkik Hâkimi iken Tedbiren
Görevden Uzaklaştırılan (109670) Göknur TOSUN KAYACI, Kocaeli Hâkimi iken Tedbiren
Görevden Uzaklaştırılan (151472) Mehmet NOYAN'ın Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel
Kurulu’nun 11.03.2020 tarih ve 2020/49 sayılı kararı ile 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Geçici 35’inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı savunmalarının alınmalarına
ve 7 (yedi) gün süre verilmesine karar verildiği, ilgililere hakkındaki iddiaları içerir savunma talep
yazılarının usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği,

Konya Hâkimi (40391) Zeki YILDIRIM'ın 04.10.2018, Ankara Hâkimi iken Tedbiren
Görevden Uzaklaştırılan (92580) Şerife ŞAHİN'in 16.04.2020, 29.05.2020 ve 19.06.2020,
Yargıtay Tetkik Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (109670) Göknur TOSUN
KAYACl'nın 21.04.2020 ve 27.04.2020, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı (122391) Gökhan
DÜĞER'in 26.07.2019, Kocaeli Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (151472)
Mehmet NOYAN'ın 15.04.2020, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden
Uzaklaştırılan (189491) Celal AKAR'ın 08.01.2020 ve 04.03.2020. Tarsus Hâkimi iken
Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (189524) Bahar GÖGÜS'ün 28.01.2020, Bursa Vergi
Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (192819) Merve BOZKURT'un
20.01.2020, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (192860)
Mücahit Fatih ALBAYRAK'ın 06.08.2019 Emirdağ Hâkimi iken Tedbiren Görevden
Uzaklaştırılan (193583) Ejder AKSAK'ın 21.01.2020, Çal Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren
Görevden Uzaklaştırılan (194417) Mehmet KULA'nın 17.01.2020 tarihli yazılı savunmalarını
sunduğu anlaşılmıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun. 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35”inci maddenin (A) fıkrası uyarınca yapacağı
değerlendirme. adli suç ya da disiplin suçu niteliğindeki somut bir eylemin soruşturması niteliğinde
olmayıp. hâkinı ve Cumhuriyet savcılarının Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı. oluşum veya gruplara “Üyelik", “Mensubiyet”.
“iltisak” veya “irtibat” şeklinde herhangi bir bağlantılarının bulunup bulunmadığına ilişkin olduğu,
bu kapsamda ilgilinin özlük dosyasındaki bilgi ve belgeler, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna intikal
eden ihbar ve şikâyetler ile yürütülen inceleme ve soruşturma dosyaları, bu dosyalar hakkında
verilen kararlar, mahallinde yapılan araştırmalar, sosyal çevre bilgileri, FETÖ/PDY Silahlı Terör
Örgütünün yargıdaki yapılanmasına ilişkin olarak Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu yer
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan ve hâlen devam eden soruşturmalar ile açılan kamu
davalarında hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ifade, sorgu ve duruşma tutanakları, soruşturına ve
kovuşturma sürecinde itirafta bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ifadeleri, alınan tanık
beyanları ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince ilgili hakkında verilen soruşturma izni
kapsamında yürütülen soruşturmada elde edilen bilgiler, alınan HTS verileri üzerinde yapılan
çalışma analizleri, ByLock içerikleri ve ilgilinin yazılı savunınalarının birlikte değerlendirilmesi
sonucunda;

Konya Hâkimi (40391) Zeki YILDIRIM, Ankara Hâkimi iken Tedbiren Görevden
Uzaklaştırılan (92580) Şerife ŞAHİN, Yargıtay Tetkik Hâkimi iken Tedbiren Görevden
Uzaklaştırılan (109670) Göknur TOSUN KAYACI, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı (122391)
Gökhan DUĞER, Kocaeli Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (151472) Mehmet
NOYAN, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (189491)
Celal AKAR, Tarsus Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (189524) Bahar
GÖGÜS, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (192819)
Merve BOZKURT, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan
(192860) Mücahit Fatih ALBAYRAK, Emirdağ Hâkimi iken Tedbiren Görevden
Uzaklaştırılan (193583) Ejder AKSAK ve Çal Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden
Uzaklaştırılan (194417) Mehmet KULA'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve
irtibatlannm olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin, 7145 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi ile
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35’inci maddenin (A) fıkrası uyarınca
MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve MESLEKTEN
ÇIKARILMALARINA,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel
Kurulu nezdinde, 31.07.2018 tarih ve 30495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7145 sayılı Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26’ncı
maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35’inci maddenin (A)
fıkrası uyarınca Resmi Gazetede yayımlanması tarihinden itibaren on gün içerisinde yeniden
inceleme talebinde bulunlabileceğine,

14.10.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17