banner2
Öne Çıkanlar Harran Üniversitesi Ankara news Mehmet Yavuz Ezgi Sanatçısı Eşref Ziya Terzi

Harran Üniversitesinde bir ilk! HARÜKAM yönetmeliği yayınlandı

ŞANLIURFA - Harran Üniversitesi kısa adı HARÜKAM olan Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezlerini kurdu. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan yönetmelik sonrası HARÜKAM resmeniyet kazandı. peki, HARÜKAM nedir? Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri nedir? hangi amaca hizmet edecek? görevleri nelerdir? herşey ayrıntılarıyla balikligol.com  haberimizde....

1970'lerde Batı'da yeniden canlanan feminist hareketin kazanımlarından birisi de üniversitelerde Kadın Çalışmaları bölümlerinin açılması oldu. Kadın Çalışmaları bölümleri, üniversiteyi hem üretim hem de mücadele alanı olarak gören yaklaşımla, çoğunlukla disiplinlerarası bir alan olarak faaliyet gösteren bu merkezler daha önce Türkiyenin çeşitli üniversitelerinde faliyete girmiş.

Kadın sorunlarının fazlasıyla yaşandığı Şanlıurfa'da böyle bir merkezin kurulmasının ne kadar önemli olduğu açıktır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (HARÜKAM): Harran Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Harran Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Atatürk ilkeleri ve inkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

ç) Amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak.

d) Kadın sorunları konusunda gelişmelerin ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

e) Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak.

f) Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

g) Kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.

ğ) Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

(2) Merkez Müdürü görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakır. Merkez Müdürlüğüne vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdürünün belirleyeceği bir Müdür yardımcısı ile Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi kişiden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Merkez Müdürünün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işler ile ilgili değerlendirme yapmak ve karar almak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kuruluşların, Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen temsilcilerinden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri bulunan üniversiteler...

1970'lerde Batı'da yeniden canlanan feminist hareketin kazanımlarından birisi de üniversitelerde Kadın Çalışmaları bölümlerinin açılması oldu. Kadın Çalışmaları bölümleri, üniversiteyi hem üretim hem de mücadele alanı olarak gören yaklaşımla, çoğunlukla disiplinlerarası bir alan olarak faaliyet gösterdi.

Türkiye'de ise 1980'lerde ortaya çıkan kadın hareketinin üniversiteyle ilişkilenmesi 80'lerin sonunu buldu. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri'nin ilki 1989'da İstanbul Üniversitesi (İÜ) bünyesinde kuruldu.

Merkez, 1990-1991 öğretim yılında disiplinlerarası bir bilim dalı olarak Kadın Araştırmaları Yüksek Lisans Programına başladı, 1993'te ise İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü içinde Kadın Araştırmaları Ana Bilim Dalı kuruldu. Bu tarihten itibaren Merkezin yüksek lisans programlarını Ana Bilim Dalı veriyor.

Türkiye'de şu anda sadece Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Kadın Çalışmaları Anabilim Dalları aracılığıyla yüksek lisans programları yürütülüyor.

1994'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 1995'de Ankara Üniversitesi ve 1999'da Ege Üniversitesi yüksek lisans programlarına başladı.

Fakülte değil, enstitü bünyesinde

Kadın Çalışmaları alanı fakülteler içine değil, lisansüstü eğitim ve araştırmaları düzenleyen Enstitü düzeyinde kurulan Anabilim Dalı içine yerleştirildi.

Bu bilim dalları yüksek lisans ya da doktora programları açabiliyor ve araştırma görevlisi olarak akademik kadro istihdam edebiliyor. Ayrıca bu alan, doçentlik için başvurulabilecek akademik dallar arasında yer alıyor.

Bu durum biraz çelişkili. Kadın çalışmaları alanı hem bir başka disiplinin alt-alanı hem de bağımsız bir akademik alan.

Ana Bilim Dalı ve Merkez

Üniversiteler bünyesinde kadın çalışmaları iki farklı yapılanma içinde varlık gösteriyorlar. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri adı üzerinde araştırma ve uygulamaya dönük faaliyet yürütüyor..

Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalları ise üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı olarak kuruluyor ve yüksek lisans programları veriyor.

ODTÜ dışındaki ana bilim dallarının olduğu yerlerde merkezler de var. Merkezler ve ana bilim dalları arasında kadrolar ve ilgi alanı açısından bir bağ var elbette ama amaçları, çalışmaları birbirinden farklı iki yapılanma sözkonusu.

Ankara'da 4, İstanbul'da 2 Merkez

Ankara'da Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) olmak üzere dört merkez var.

İstanbul'da ise Türkiye'nin ilk merkezi İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KAUM) yanı sıra Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü İstihdamı Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyet gösteriyor.

Hacettepe Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'ndeki merkezler daha sınırlı ve özel bir alanda çalışma yürütüyorlar. Hacettepe Üniversitesi'ndeki Merkez, kadın sağlığı alanında toplumsal cinsiyet yaklaşımının entegrasyonu, Marmara Üniversitesi bünyesindeki merkez de kadın işgücü ve istihdamı ile ilgili çalışmalar yürütüyor.

Başka

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çukurova Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi, Gaziantep Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (YUKAM)

Merkezler, toplumsal cinsiyet duyarlılığı kazandırma amaçlı atölye çalışmaları, ulusal ve uluslararası düzeyde panel, konferans, seminer çalışmaları, eğitim materyalleri oluşturma, kadın çalışmaları alanında bilginin açığa çıkarılması ve yaygınlaştırılması amacıyla araştırmalar yapmak, yayınlar çıkarmak, kadınlara yönelik çeşitli nitelikte kurslar düzenlemek gibi çalışmalar yapıyorlar.

KASAUM hem bünyesindeki kadın akademisyenlerin sayısı, hem de yaptığı çalışmalar açısından özel bir öneme sahip. (FC/BA)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.