banner2

Torba Yasa neler getiriyor?

 Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili, AR-GE Başkan Yardımcısı, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Av. Mehmet Şükrü Erdinç, TBMM’den geçen ‘Torba Yasa’ ile alakalı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı Torba Yasa’yla 85 farklı kanun ve 18 farklı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapıldığını belirten Erdinç, Torba Yasa'nın getirdiği imkânlar ve değişikliklere açıklık getirdi.

Erdinç, “Soma'da yaşanan elim kazadan sonra madencilere yeni haklar verilmesi için yola çıkılarak hazırlanmaya başlayan yasa tasarısı esnaftan çiftçiye, öğretmenden öğrenciye, taşeron işçiden emekliye, memurlara ve ailelere varana dek yaklaşık 20 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemeleri içeren bir Torba Yasa olarak TBMM’den geçti. Hemen ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanarak yürürlüğe girmiş oldu. Bu düzenleme 85 farklı kanun ve 18 farklı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik içermektedir. TBMM’de çok yoğun bir çalışma yaparak halkımızın bazı sıkıntılarını çözecek birçok yenilik gerçekleştirdik. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Erdinç’in, ‘Torba Yasa’ için getirdiği açıklamalar şöyle;
“Maden çalışanlarına yeni haklar”

“Soma maden kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın geride kalan yakınlarının daha rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bununla birlikte madenlerde çalışan vatandaşlarımıza yönelik düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Maden işçilerinin yeraltındaki çalışma süresi haftada en çok 36 saat olacak ve günlük çalışma süresi 6 saati geçemeyecek. Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden sigortalıların SGK’ya olan her türlü borçları silinecek. Ölüm geliri bağlanan hak sahiplerine prim ödeme şartı aranmaksızın ölüm aylığı bağlanacak, maden kazasında ölenlerin eş ya da çocuklarından birisi, eşi ya da çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere, toplam bir kişi kamuda istihdam edilecektir.”

“Taşeron çalışanlarının hakları korunacak”
“İşverenler, taşeron firmalara (alt işverenlere) iş vermeleri halinde, işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri taşeron firmaların hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü tutulmuş ve maaş ödenmesi garanti altına alınmıştır. Taşeron firma değişse bile işçi aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorsa, izin süreleri, işçilerin daha önceki çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Asıl işveren izinlerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekle yükümlü kılınmıştır. Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan işçilerin çalıştıkları süre, firmanın değişmesinden bağımsız olarak kıdem tazminatında dikkate alınacak ve kamu kurumu tarafından işçiye ödenecektir.”

“4-C'li kamu çalışanına istihdam güvencesi”
“Torba Yasa içerisinde 4-C'li çalışanlar için de değişiklikler oldu. Özelleştirmelerden dolayı 4-C kapsamında çalışan işçi kardeşlerimiz için yeni düzenlemeler yapıldı. 4-C çalışanları, İş Kanunu ve 657 sayılı kanuna aykırı herhangi bir hata yapmadıkları takdirde ‘Bundan sonra acaba iş hakkım fesih olur mu?’ kaygısına kapılmayacak, emekli olana kadar iş akitleri devam edecektir. Yani artık 4-C'li olarak çalışan kardeşlerimizin emekli olana kadar istihdam güvencesi var demektir."


“Milli Eğitim ve bazı kurumlara yeni kadro alınacak”
“Milli Eğitim Bakanlığına 35 bin kişisi 2014 yılı sonuna kadar kullanılmak üzere 40 bin öğretmen kadrosu, SGK, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığına da çeşitli kadrolar ihdas edilmiştir.”

“Torba yasadan ailelere destekte çıktı”
“Daha önce 2 çocuk için geçerli olan doğum borçlanması 3’e çıkarılmış ve Bağ-Kurlular ile memurların da bu haktan yararlanması sağlanmıştır.

Tüp Bebek desteği; Daha önce 2 çocuk için geçerli olan tüp bebek uygulaması için verilen destekler 3 çocuk için geçerli olacaktır. İlk iki denemede sırası ile yüzde 30 ve yüzde 25 katılım payı alınırken üçüncü denemeden yüzde 20 katılım payı alınması düzenlenmiştir. Ayrıca terör mağdurları ve bakmakla yükümlülerinin tüp bebek uygulamasından yararlanmaları kolaylaşmıştır.

Emekli aylığı 1 yılda kesilecek; Mevcut durumda, 6 ay boyunca bankadan emekli aylığı çekilmediği için aylık ödemesi durdurulmakta ve sağlık hakkı askıya alınmaktadır. Yapılan düzenleme ile emekli, dul ve yetimler adına gönderilen aylıklarda durdurma süresinin 6 aydan 1 yıla çıkarılması düzenlenmiştir.”


“Çiftçiye, memura, SGK’lıya destek”
“Esnaf ve ziraat odaları kayıtlarındaki uygunsuzluklar sebebiyle sigortalılıkları iptal edilen esnaf ve çiftçilerin; söz konusu sürelere ilişkin prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarını 31 Aralık 2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla sigortalılıkları başlangıçtan itibaren geçerli olacaktır.

28 Şubat 1997 – 14 Şubat 2005 tarihler arasında aldıkları disiplin cezası sonucu memuriyeti sona erip de 26 Haziran 2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanunla disiplin affından yararlananların boşta geçen sürelerini borçlanmaları için verilen 3 aylık süreyi kaçıranlara yeni bir başvuru hakkı verilecektir.

Sigortalıların kusurundan kaynaklanmayan noksan ödenen prim borcuna, geçmişe dönük gecikme zammı ve cezası uygulanmayacaktır.

Ve yine 65 yaş aylığı ödendikten sonra şartları sağlamadığı ortaya çıkanlardan, bu tutarlar tahsil edilmeyecektir.”

“Vergi borçlarının yapılandırılması “
“Yapılandırmadan yararlanmak için Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgisine göre vergi dairesi veya belediyeye başvurulması gerekmektedir. Ayrıca; ilk taksitin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde en fazla onsekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Bir yılda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Taksitler kredi kartıyla da ödenebilecektir. Yine bu kapsam dahilinde, 2014 yılına ilişkin 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi alacakları, 30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen askerlik, köprü ve otoyoldan kaçak geçiş, seçim, karayolu taşıma, trafik ve nüfus para cezaları, Vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları, RTÜK tarafından verilen idari para cezaları ve buna benzer bir çok kamu alacağında ya ana para tahsil edilecek yada bazı alacaklar silinecektir.”

“Genel sağlık sigortası ve SGK prim borçları da yeniden yapılandırılacak”
“Başvuru süresi, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren başlayacak. İlk taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamen ödenmesi halinde, Kanunun yayım tarihi ile ödeme tarihi arasında herhangi bir faiz uygulanmayacaktır.

Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarına uygulanan gecikme cezası ve zammı yerine enflasyon ile güncelleme yapılarak peşin veya tercihe göre 6, 9, 12 ve 18 taksit (taksitler 2 ayda bir ödenmek üzere) halinde ödenme imkânı da sağlanmıştır. Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası, Genel Sağlık Sigortası primi, Özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlerden kaynaklanan asgari işçilik fark primleri, borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz borçları yapılandırma kanunu kapsamına alınmıştır.”

“TOBB borçlarının yapılandırılması”
“Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde başvurulması ve açılan davalardan feragat edilmesi şartı getirilmiştir. Maddenin yayım tarihi itibarıyla, üyelerin oda ve borsalara olan borçları, oda ve borsaların ise TOBB’a olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar enflasyon aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak. Ayrıca işi bırakma/re’sen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları da yapılandırılacaktır. Vergi mükellefiyetinin sona ermesinden sonra oluşan borçların tamamı ise silinecektir.”


“Esnaf ve sanatkâr borçlarının yapılandırılması”
“Maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmemiş olan, esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar enflasyon aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacaktır.”

“Diğer yapılandırmalar”
“Araç muayenelerini zamanında yaptıramamış olanlar için süre verilmiştir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçları için yapılandırma düzenlenmiştir. Ayrıca, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları ile Sulama Kooperatiflerinin ve Sulama Birliklerinin vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olup ödenmemiş olan tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları yeniden yapılandırılmıştır.” (İLKHA)


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner7

banner3