Advert
Advert
Advert

TSK o adımı Attı- 15 Ağustos'tan önce ilişiği kesilen pilotlar...

Türk Silahlı kuvvetleri (TSK) 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda; 15 Ağustos 2016 tarihinden önce herhangi bir nedenle TSK’dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subayları geri alıyor. başvuru şartları nelerdir? nereye başvurlabilir? kimler başvurabilir?

TSK o adımı Attı- 15 Ağustos'tan önce ilişiği kesilen pilotlar...
TSK o adımı Attı- 15 Ağustos'tan önce ilişiği kesilen pilotlar...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açılamada şöyle denildi: "671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda; 15 Ağustos 2016 tarihinden önce herhangi bir nedenle TSK’dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili Kuvvet Komutanının teklifi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile yeniden subay nasbedilerek TSK’da görevlendirilebileceklerdir. Aranan niteliklere uygun olan adayların ilk başvuruları 01-23 Eylül 2016 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.
Seçim aşamaları ve tarihleri Başvuru Kılavuzunda bildirilmiş olup, adayların adreslerine çağrı mektubu gönderilmeyecektir.
Konu hakkında ayrıntılı bilgi:

 

TÜRK HAVA KUVVETLERİNDEN 

AYRILMIŞ PİLOTLARIN TEKRAR İSTİHDAMI
BAŞVURU KILAVUZU
 

 

DİKKAT!!!

 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

 

                          Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.

                    Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

 

 

İÇİNDEKİLER

Sıra No.

Başlık

Sayfa No.

 

Faaliyet Takvimi

3

 

Başvuru İçin Adaylarda Aranacak Nitelikler

3

 

Yasal Düzenlemeler

4

 

Başvuru Şekli ve Tarihi

4

 

Seçim Aşamaları

5

 

Dilekçe Örneği

6

 

İletişim Bilgileri

6

 

  1. İLK BAŞVURU FAALİYET TAKVİMİ (*)

 Sıra

Faaliyet Adı

Yeri

Tarihi

 

Başvuruların Yapılması

Dilekçe

1-23 Eylül 2016

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilen Adayların İlanı

Hv.K.K.lığı

Telefon, e-posta

26-30 Eylül 2016

 

Sağlık Muayenesi ve Fizyolojik Eğitim İşlemleri

Belirlenecek hastanelerde

01-21 Ekim 2016

 

Nihai Değerlendirme

Hv.K.K.lığı

24-30 Ekim 2016

 

Nasıp İşlemleri

MSB.lığı

Onaylandığında

 

Atama İşlemleri

İnternet

www.hvkk.tsk.tr

Nasıp İşlemleri tamamlandıktan sonra

*                      Yukarıda belirlenen takvim ilk başvurular için uygulanacaktır.Müteakip dönemlerde yapılacak başvurular, Hv.K.K.lığının ihtiyaçlarına göre bu kılavuzdaki esaslara uygun olarak yeniden değerlendirilecektir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

2.                     BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

                        a.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

                        b.         Herhangi bir nedenle Hv.K.K.lığından ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subay olmak,

                        c.         T-41, SF-260 veya KT-1T uçak öğretmeni olarak başvuracak pilotlar için başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 49 yaşını doldurmamış olmak (Ör: 17 Ağustos 1967 doğumlu olan 17 Ağustos 2016 tarihinde 49 yaşını doldurmuş olmaktadır.)

                        ç.         Diğer uçak tipi (T-41, SF-260 ve KT-1T uçakları hariç ) pilotlar için;

                                    (1)                  01-23 Eylül 2016 tarihleri arası başvuruda bulunacak adaylar için en son uçtuğu uçak tipinde 01 Ocak 2012 tarihinden sonra harbe hazır olarak uçmuş olmak ve başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 45 yaşını doldurmamış olmak (Ör: 17 Ağustos 1971 doğumlu olan 17 Ağustos 2016 tarihinde 45 yaşını doldurmuş olmaktadır.),

                                    (2)                   23 Eylül 2016 tarihinden sonra yapılacak başvurular için başvuru tarihi itibariyle en son uçtuğu uçak tipinde en geç 55 ay önce harbe hazır olarak uçmuş olmak ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 45 yaşını doldurmamış olmak,

                        d.         Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

                        e.         Ülkemizce, Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAİŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

                        f.          Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

                        g.         Yapılacak “Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması” sonucunda uygun bulunmak,

                        ğ.         TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Uçucu personelin sağlık yeteneklerine” sahip olmak.

NOT : Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

3.                     YASAL DÜZENLEMELER:

                        a.         Hava Kuvvetleri komutanının teklifi Millî Savunma Bakanının onayı ile yeniden subay naspedilerek TSK’da muvazzaf subay olarak görevlendirilenlerin dışarda geçirdikleri süreler rütbe bekleme sürelerinden sayılacaktır.

                        b.         Malullük ve ölüm hali hariç olmak üzere en az dört yıl görev yapmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar, naspedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dâhil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamazlar.

                        c.         Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken bu kapsamında görevlendirilenlerin bu aylıkları kesilir.

                        ç.         Emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilenlerden dört yıl görev süresi şartını yerine getirmemiş olanların, bu hizmet süreleri hizmet birleştirmesine konu edilmez ve başka bir şart aranmaksızın haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanır.

                        d.         Aylıkları kesilenlerin sigortalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır. Bu maddenin uygulanması nedeniyle geçmişe yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

4.                     BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

                        a.         Başvurular aşağıda belirtilen dilekçe örneğine göre doldurularak Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığına gönderilecektir.

                        b.         İlk başvurular 1-23 Eylül 2016 tarihleri arasında dilekçe ile yapılacaktır. Müteakip dönemde de dilekçe ile başvuru yapılabilecektir. Tüm başvurular, Hv.K.K.lığının öncelik ve ihtiyaçlarına göre değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

                        c.         Başvuruda bulunan adaylara, dilekçelerinde belirttikleri iletişim vasıtaları ile geri dönüş yapılacaktır. Bu nedenle telefon, eposta vb. bilgilerin doğru güncel ve ulaşılabilir olması önem arz etmektedir. İlave olarak ulaşılabilecek bir yakın bilgisinin verilmesi adayların faydasına olacaktır.

5.         SEÇİM AŞAMALARI:

            a.                     Seçimler, Hv.K.K.lığının öncelik ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

            b.                     Seçim faaliyeti aşağıdaki belirtilen aşamalardan oluşacaktır.

                                   (1)                   Ön Değerlendirme : Hv.K.K.lığı tarafından oluşturulacak bir kurul tarafından,;adayın yaşı, safahatı, uçuş tecrübesi, geçmişte uçulan uçak tipi, Hv.K.K.lığının uçak tiplerine göre pilot ihtiyaçları vb. hususlar değerlendirilerek uygun görülen adaylar genel sağlık muayenesine sevk edilecektir.

                                   (2)                   Genel Sağlık Muayenesi : Başvurusu uygun görülenlere uçucu sağlık muayenesi (TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen uçucu personelin sağlık yeteneklerine sahip olup olmadığının incelenmesi, uygunsa hangi kategoriye girdiğinin tespiti) yapılacaktır. Sağlık muayenesini geçen personele Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM) Bşk.lığı tarafından ilgili uçak tiplerine göre uygulamalı fizyolojik eğitim verilecektir.       

                                             (3)                   Güvenlik Soruşturması: Adayların başvurusundan itibaren “Güvenlik soruşturması” işlemleri de başlatılacaktır. Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması büyük önem arz etmektedir.         

                                   (4)                   Nihai Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması: Güvenlik Soruşturması ve sağlık muayenesi sonucunda adayın yeniden muvazzaf subay olarak naspedilmesi işlemleri başlatılacaktır. Nasıp işlemi tamamlandıktan sonra adayın uygun bulunduğu uçak tipine göre atama ve eğitim faaliyetleri icra edilecektir.

                     c.                     Adayların, Hava Kuvvetleri Komutanlığına katılışları yapılıncaya kadar, her türlü harcamaları kendilerine ait olup, Hv.K.K.lığını bağlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

            ç.                     Başarılı olan adaylara dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri vasıtasıyla geri dönüş yapılacaktır.

 

6.         DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA

            671 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6’ncı Maddesi (Ek Geçici Madde 92) gereği yeniden Hava Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf subay olarak görev almak istiyorum.

                                                                                                             

İM Z A

 

Adı ve Soyadı                                                                                                                                                                    :

Ayrıldığı Rütbesi                                                                                                                                                   :

Hv.K.K.lığı Sicil No  .                                                                                                                                            :

Hv.K.K.lığından Ayrıldığı Tarih                                                                                        :

Hv.K.K.lığından Ayrılma Sebebi                                                                                      :

Hv.K.K.lığındaki Uçak Tipi/Tipleri Saati/Saatleri            :

Dilekçede Belirtilmek İstenen Diğer Hususlar                : (Ayrıldıktan sonraki safahatı)

Hangi uçak tipinde görev almak istediği (3 Tercih)        :

Talep ettiği atama noktaları (3 Tercih)                                                                :

İletişim Bilgileri                                                                                                                                                                 : (Ulaşılabilecek telefon ve e-posta)

 

 

 

 

 

7.         İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

 

İnternet adresi                      : http://www.hvkk.tsk.tr

 

Telefon                                            : 444 84 55 (Dahili: 3011, 3137, 3168)

                                   Posta Adresi               : Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı                                                                                                                                                                                                            Bakanlıklar/ANKARA

 

 

 

tsk milli savunma bakanı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Başkan Çiftçi, Her buluş ve her icat bir eserdir
Başkan Çiftçi, Her buluş ve her icat bir eserdir
Erdoğan Katıldığı TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu
Erdoğan Katıldığı TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu