Advert
Advert
Advert

Şanlıurfa'daki fakirlerin lokantası: Aşevi

​ 25 yıl­dır maddi du­ru­mu iyi ol­ma­yan aile­le­re sıcak yemek, gıda ve giyim da­ğı­tı­mı yapan Şan­lı­ur­fa Aşevi Der­ne­ği, Ra­ma­zan ayı­nın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te yar­dım fa­ali­yet­le­ri­ni art­tır­dı. Aşevi Der­ne­ği So­rum­lu­su Aziz Kut­lu­ay, “Günde bin aile olmak üzere top­lam 8 bin ki­şi­ye sıcak bir yemek ile umut olu­yo­ruz.” dedi.

Şanlıurfa'daki fakirlerin lokantası: Aşevi
Şanlıurfa'daki fakirlerin lokantası: Aşevi admin

 

Ha­yır­se­ver­le­rin des­tek­le­ri ile fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rü­ten ve sa­de­ce aile­le­re sıcak bir ye­mek­le değil, gı­da­dan gi­yi­me kadar her türlü yar­dım ile umut olan aşevi, des­tek bek­le­me­ye devam edi­yor.

25 YIL­DIR URFA’DA FAALİYET YÜ­RÜ­TÜ­YOR
“Günde bin aile olmak üzere bu­ra­da 8 bin aile­ye yemek yar­dı­mı ya­pı­lı­yor.” diyen Şan­lı­ur­fa Aşevi Der­ne­ği So­rum­lu­su Aziz Kut­lu­ay, “Bu­ra­sı tam 25 yıl­dır du­ru­mu iyi ol­ma­yan aile­le­re yar­dım ya­pı­lı­yor. Bu yar­dım­lar­da ta­bi­ki Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Ha­li­li­ye, Ka­ra­köp­rü Be­le­di­ye­si’nin de des­tek­le­ri var­dır. Ey­yü­bi­ye Be­le­di­ye­si de yar­dım yap­ma­ya baş­la­ya­cak. Bun­la­rın ya­nın­da sayın Ba­ka­nı­mız Faruk Çelik’in de des­tek­le­ri var­dır.” diye ko­nuş­tu.


‘BÜTÜN AİLE­LE­RE ULAŞ­MA­YA ÇA­LI­ŞI­YO­RUZ’
Ha­yır­se­ver­le­re çağ­rı­da bu­lu­nan Kut­lu­ay,“Bu­ra­da sa­de­ce yemek yar­dı­mı değil, giyim yar­dı­mı da ya­pı­lı­yor. Bunun için­de biraz ayak­ka­bı sı­kın­tı­sı ya­şı­yo­ruz; ama so­nuç­ta bütün bu aile­le­ri giy­di­re­bi­li­yo­ruz. Biz her zaman ol­du­ğu gibi Ra­ma­zan ayın­da da du­ru­mu iyi ol­ma­yan bütün aile­le­re ulaş­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Ra­ma­zan­da bu yar­dım­la­rı biraz daha art­tır­dık; ancak ha­yır­se­ver­ler­den daha fazla des­tek bek­li­yo­ruz.” şek­lin­de ifade etti.RUHAAJANS

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Türkiye'nin yeni ordusu kuruldu! İmzalar atıldı!
Türkiye'nin yeni ordusu kuruldu! İmzalar atıldı!
Tarım Bakanlığından ucuz et için yeni hamle
Tarım Bakanlığından ucuz et için yeni hamle