Advert
Advert

Şanlıurfa'daki fakirlerin lokantası: Aşevi

​ 25 yıl­dır maddi du­ru­mu iyi ol­ma­yan aile­le­re sıcak yemek, gıda ve giyim da­ğı­tı­mı yapan Şan­lı­ur­fa Aşevi Der­ne­ği, Ra­ma­zan ayı­nın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te yar­dım fa­ali­yet­le­ri­ni art­tır­dı. Aşevi Der­ne­ği So­rum­lu­su Aziz Kut­lu­ay, “Günde bin aile olmak üzere top­lam 8 bin ki­şi­ye sıcak bir yemek ile umut olu­yo­ruz.” dedi.

Şanlıurfa'daki fakirlerin lokantası: Aşevi
Şanlıurfa'daki fakirlerin lokantası: Aşevi admin

 

Ha­yır­se­ver­le­rin des­tek­le­ri ile fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rü­ten ve sa­de­ce aile­le­re sıcak bir ye­mek­le değil, gı­da­dan gi­yi­me kadar her türlü yar­dım ile umut olan aşevi, des­tek bek­le­me­ye devam edi­yor.

25 YIL­DIR URFA’DA FAALİYET YÜ­RÜ­TÜ­YOR
“Günde bin aile olmak üzere bu­ra­da 8 bin aile­ye yemek yar­dı­mı ya­pı­lı­yor.” diyen Şan­lı­ur­fa Aşevi Der­ne­ği So­rum­lu­su Aziz Kut­lu­ay, “Bu­ra­sı tam 25 yıl­dır du­ru­mu iyi ol­ma­yan aile­le­re yar­dım ya­pı­lı­yor. Bu yar­dım­lar­da ta­bi­ki Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Ha­li­li­ye, Ka­ra­köp­rü Be­le­di­ye­si’nin de des­tek­le­ri var­dır. Ey­yü­bi­ye Be­le­di­ye­si de yar­dım yap­ma­ya baş­la­ya­cak. Bun­la­rın ya­nın­da sayın Ba­ka­nı­mız Faruk Çelik’in de des­tek­le­ri var­dır.” diye ko­nuş­tu.


‘BÜTÜN AİLE­LE­RE ULAŞ­MA­YA ÇA­LI­ŞI­YO­RUZ’
Ha­yır­se­ver­le­re çağ­rı­da bu­lu­nan Kut­lu­ay,“Bu­ra­da sa­de­ce yemek yar­dı­mı değil, giyim yar­dı­mı da ya­pı­lı­yor. Bunun için­de biraz ayak­ka­bı sı­kın­tı­sı ya­şı­yo­ruz; ama so­nuç­ta bütün bu aile­le­ri giy­di­re­bi­li­yo­ruz. Biz her zaman ol­du­ğu gibi Ra­ma­zan ayın­da da du­ru­mu iyi ol­ma­yan bütün aile­le­re ulaş­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Ra­ma­zan­da bu yar­dım­la­rı biraz daha art­tır­dık; ancak ha­yır­se­ver­ler­den daha fazla des­tek bek­li­yo­ruz.” şek­lin­de ifade etti.RUHAAJANS

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
1899 Yılına Ait Urfa Fotoğrofları! ilk kez göreceksiniz... Alman fotoğrafçı Max von Oppenheim'in arşivinden
1899 Yılına Ait Urfa Fotoğrofları! ilk kez göreceksiniz... Alman fotoğrafçı Max von Oppenheim'in arşivinden
Hükümet harekete geçti! KDV Sistemi Değişiyor!
Hükümet harekete geçti! KDV Sistemi Değişiyor!