Advert
Advert
Advert

Harran Üniversitesine Yeni Rektör Yardımcısı Atandı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Rektör Yardımcılığına Prof. Dr. Abuzer Pınar atandı.

Harran Üniversitesine Yeni Rektör Yardımcısı Atandı
Harran Üniversitesine Yeni Rektör Yardımcısı Atandı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Rektörlüğüne seçilen Prof. Dr. Ramazan Taşlatın daha önce yardımcı olarak Prof. Dr. Ercan Yeni, Prof. Dr. Şerafettin Çelik atanmıştı.

Son olarak Rektör  Yardımcılığına Prof. Dr. Abuzer Pınar atandı. Abuzer Pınar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığını yürütüyordu.

Böylece Harran Üniversitesinde Rektör Yardımcısı sayısı 3 oldu

Abuzer Pınar Kimdir?

1967 yı­lın­da Şan­lı­ur­fa’da doğdu. İlk, orta ve lise eği­ti­mi­ni Mer­sin’de ta­mam­la­dı. 1986 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si, Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si Ma­li­ye bö­lü­mü­nü ka­zan­dı. 1990 yı­lın­da mezun oldu ve 1991 yı­lın­da aynı bö­lü­me araş­tır­ma gö­rev­li­si ola­rak girdi. 1992 yı­lın­da “The Sa­sa­ka­wa Young Le­aders Fo­un­da­ti­on Fel­lo­ws­hip” bursu ile Le­ices­ter Üni­ver­si­te­si’nde vergi ya­pı­sı ve kal­kın­ma iliş­ki­si ko­nu­sun­da araş­tır­ma­lar yaptı. 1993 yı­lın­da YÖK’ten yük­sek li­sans/dok­to­ra bursu aldı. 1994 yı­lın­da İngil­te­re/Le­ices­ter Üni­ver­si­te­si’nden kamu eko­no­mi­si ala­nın­da yük­sek li­sans ve 1998 yı­lın­da İngil­te­re/Not­ting­ham Üni­ver­si­te­si’nden eko­no­mi ala­nın­da dok­to­ra de­re­ce­si aldı. Tür­ki­ye Bi­lim­ler Aka­de­mi­si’nden 2002 yı­lın­da al­dı­ğı dok­to­ra son­ra­sı araş­tır­ma bursu ile İsveç/Gö­te­borg Üni­ver­si­te­si’nde vergi ve ben­ze­ri yü­küm­lü­lük­le­rin ban­ka­cı­lık fa­ali­yet­le­ri üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ne iliş­kin araş­tır­ma­lar yaptı.

2003 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si Ma­li­ye Bö­lü­mü Mali İkti­sat Ana­bi­lim Da­lı­na Do­çent ola­rak atan­dı. 2005 yı­lın­da Tür­ki­ye Bi­lim­ler Aka­de­mi­si’nden Ulus­la­ra­ra­sı Yayın Teş­vik Ödülü ka­zan­dı. 2009 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si Ma­li­ye Bö­lü­mü Mali İkti­sat Ana­bi­lim Da­lı­na Pro­fe­sör ola­rak atan­dı. 2004-2009 yıl­la­rı ara­sın­da aynı fa­kül­te­de Mali ik­ti­sat Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı ve Ma­li­ye Bö­lü­mü Baş­ka­nı ola­rak görev yaptı.
An­ka­ra Üni­ver­si­te­si’nde Yurt­dı­şı Gö­rev­len­dir­me­le­ri İzleme ve De­ğer­len­dir­me Ko­mis­yo­nu Üyesi, Bi­yo­tek­no­lo­ji Ku­ru­lu Üyesi, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’nda Kamu Mu­ha­se­be Stan­dart­la­rı Ku­ru­lu Üyesi ve Vergi Kon­se­yi Üyesi, Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı’nda 10. Kal­kın­ma Planı, Vergi Özel İhti­sas Ko­mis­yo­nu Üyesi ola­rak görev yaptı. 2001 yı­lın­da Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı ve GAP İda­re­si Baş­kan­lı­ğı’nın ha­zır­la­dı­ğı Şan­lı­ur­fa İl Ge­liş­me Planı’nda Ko­mis­yon Üyesi ola­rak görev yaptı.
2010 yı­lın­da Har­ran Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü Mü­dür­lü­ğü­ne atan­dı. 2011 yı­lın­da Har­ran Üni­ver­si­te­si İkti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si De­kan­lı­ğı­na atan­dı.
Dünya Ban­ka­sı (WB), Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma Prog­ra­mı (UNDP), Ulus­la­ra­ra­sı Ça­lış­ma Ör­gü­tü (ILO), Tür­ki­ye Sos­yal ve Eko­no­mik Etüt­ler Vakfı (TESEV), Tür­ki­ye Eko­no­mi Po­li­ti­ka­la­rı Araş­tır­ma Vakfı (TEPAV), TÜBİTAK, Ka­ra­ca­dağ Kal­kın­ma Ajan­sı gibi bir çok ku­ru­lu­şun fi­nan­se et­ti­ği pro­je­le­re imza attı. Başta Eco­no­mic Jo­ur­nal, Pub­lic Cho­ice, Euro­pe­an Jo­ur­nal of Po­li­ti­cal Eco­nomy, ODTÜ Ge­liş­me Der­gi­si, SBF Der­gi­si, İkti­sat, İşlet­me ve Fi­nans Yapı Kredi Eco­no­mic Re­vi­ew, Eko­no­mik Yak­la­şım olmak üzere bir çok yerli ve ya­ban­cı der­gi­de ma­ka­le­ler ya­yın­la­dı.
Ma­li­ye Po­li­ti­ka­sı, Kamu Ma­li­ye­si ve Para Te­ori­si ve Po­li­ti­ka­sı ala­nın­da yaz­dı­ğı ki­tap­lar Tür­ki­ye’nin bir çok üni­ver­si­te­sin­de ders ki­ta­bı ola­rak oku­tul­mak­ta, yaz­dı­ğı ma­ka­le ve ki­tap­lar yerli ve ya­ban­cı ça­lış­ma­lar­da re­fe­rans ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır. Aka­de­mik ça­lış­ma­la­rı­nı ma­li­ye po­li­ti­ka­la­rı, kal­kın­ma ik­ti­sa­dı, para ve banka, konut sek­tö­rü ve teş­vik po­li­ti­ka­la­rı alan­la­rın­da sür­dür­mek­te­dir. İkti­sa­di Ana­liz, Kamu Ma­li­ye­si, Ma­li­ye Te­ori­si, Ma­li­ye Po­li­ti­ka­sı, Para Te­ori­si ve Po­li­ti­ka­sı ders­le­ri ver­mek­te­dir. Evli ve dört çocuk ba­ba­sı­dır.

www.balikligol.com 

Prof. Dr. Abuzer Pınar
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Engelli Gencin Yüzü, Şanlıurfa Büyükşehirle Güldü
Engelli Gencin Yüzü, Şanlıurfa Büyükşehirle Güldü
Karar resmi gazetede yayınlandı! Fakıbaba'nın yeni müsteşarı atandı
Karar resmi gazetede yayınlandı! Fakıbaba'nın yeni müsteşarı atandı