Reklamı Geç
Advert
Advert

Şanlıurfa Belediye Başkanlığında Vali Güvenç çıkışı

Sözcü Gazetesi, AK Parti’nin Şanlıurfa’da mevcut Belediye Başkanı Fakıbaba’yı aday göstermeyeceğini duyurdu. Gazete, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç’in de partinin özel raporunda 3. sırada bulunduğunu bildirdi.

Şanlıurfa Belediye Başkanlığında Vali Güvenç çıkışı
Şanlıurfa Belediye Başkanlığında Vali Güvenç çıkışı

 

Sözcü Gazetesi’nde Veli Toprak imzalı yayınlanan haber şöyle;

“İktidarın adamı” gibi davranmakla eleştirilen valiler, belediye başkanlığı için adaylık bekliyor.

Ye­rel se­çim­ler­de be­le­di­ye baş­kan ada­yı ol­mak is­te­yen va­li­ler, AK­P’­de ku­lis ya­pı­yor. Ba­zı va­li­ler için teş­ki­lat ‘a­day ol­su­n’ yö­nün­de gö­rüş bil­dir­di. AKP Ye­rel Yö­ne­tim­ler Baş­kan­lı­ğı, ba­zı il­le­re iliş­kin özel ra­por ha­zır­la­yıp Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­a sun­du.

Şan­lı­ur­fa­’da mev­cut Be­le­di­ye Baş­ka­nı Eş­ref Fa­kı­ba­ba aday gös­te­ril­me­ye­cek. Ye­ri­ne 5 isim öne­ril­di. AKP, Ur­fa­’da üze­rin­de uz­la­şı­lan isim bul­mak­ta zor­la­nı­yor. Par­ti­nin özel ra­po­run­da 3. sı­ra­da Şan­lı­ur­fa Va­li­si Ce­la­let­tin Gü­ven­ç’­in is­mi yer al­dı.

ADAY ADA­YI OL­DU: Bir sü­re ön­ce emek­li olan Is­par­ta es­ki Va­li­si Mem­duh Oğuz, AK­P’­den aday aday­lı­ğı için res­mi mü­ra­ca­at yap­tı. Mem­duh Oğu­z’­a, teş­ti­lat­lar sı­cak bak­mı­yor. Is­par­ta­lı ol­ma­ma­sı ve 65 ya­şın­da ol­ma­sı han­di­kap ola­rak gös­te­ri­li­yor.

COŞ SÜR­PRİ­Zİ: Son haf­ta­lar­da is­mi po­pü­ler ha­le ge­len Ada­na Va­li­si Hü­se­yin Av­ni Co­ş’­un adı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday­lı­ğı için ge­çi­yor. Va­li Co­ş’­un, as­lın­da Er­do­ğa­n’­ın gö­zü­ne gi­re­rek aday­lık pe­şin­de ol­du­ğu ko­nu­şu­lu­yor. Ba­zı AK­P’­li mil­let­ve­kil­le­ri de Co­ş’­un po­pü­le­ri­te­si ile se­çi­mi ka­za­na­bi­le­cek­le­ri­ni dü­şü­nü­yor.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
CHP’de olağanüstü hal başladı! Ortalık toz duman
CHP’de olağanüstü hal başladı! Ortalık toz duman
Miraç kandili ne zaman? Miraç nedir? işte detaylar
Miraç kandili ne zaman? Miraç nedir? işte detaylar