Advert
Advert
Advert

MER-DER TC ANAYASI TASLAĞI DEVAMI

2

MER-DER TC ANAYASI TASLAĞI DEVAMI
MER-DER TC ANAYASI TASLAĞI DEVAMI
Olağanüstü Haller .................................................. 22

İdare ............................................................ 23

MERDER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI TASLAĞIDIR – OCAK 2012

3/35

Yükseköğretim Kurumları ................................................... 24

Radyo, Televizyon ve Haber Ajansları ................................................. 25

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu .......................................................... 25

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ................................................................................................. 26

Diyanet İşleri Başkanlığı ...................................................................................................................................... 26

Kanunsuz Emir ..................................................................................................................................................... 26

Yargı .................................................................................................................................................................... 26

Yüksek mahkemeler ............................................................................................................................................. 27

Anayasa Mahkemesi ................................................................... 27

Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi ..................................... 28

Görev ve yetkileri .................................................... 28

Çalışma ve yargılama usulü .......................................... 29

İptal Davası ......................................................... 29

Dava Açma Süresi ............................ 30

Anayasaya Aykırılığın Diğer Mahkemelerde İleri Sürülmesi ........................... 30

Anayasa Mahkemesinin Kararları ..................... 30

Yargıtay.............................. 30

Danıştay ........................................... 31

Uyuşmazlık Mahkemesi ......................... 31

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ...................... 31

Sayıştay .................................................. 33

Mali Hükümler ........................................ 33

Ekonomik Hükümler ............................................................................................................................................ 34

Piyasaların Denetimi ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi ........................................................................................... 34

Tabii Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi ....... 34

Son Hükümler .................... 35

MERDER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI TASLAĞIDIR – OCAK 2012

4/35

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

Genel Esaslar

Bu anayasa ile;

1. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı evrensel insan hakları doğrultusunda dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip bir üyesidir

2. Egemenlik kayıtsız şartsız Türkiye Cumhuriyeti Halkına aittir.

3. Türkiye Cumhuriyeti Halkı ve vatandaşları adına yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluş, bu Anayasada gösterilen hukuk düzeni dışına çıkamaz.

4. Kuvvetler ayrımı, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez.

5. Hiçbir faaliyet, Türkiye halkının menfaatlerinin, Türkiye Cumhuriyeti varlığının,

Türkiye halkının tarihi ve manevi değerlerinin önünde olamaz.

6. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak kültür, medeniyet ve hukuk düzeniiçinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahiptir.

7. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, sevinç ve kederlerde, hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ortaktır.

8. Her vatandaş birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygılıdır.

9. Her vatandaşın huzurlu bir hayat talebinde bulunma hakkı vardır.

10. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dini inanç, fikir, yaşam tarzı ve saygınlığı ilegüvence altındadır.

Devletin Şekli ve Nitelikleri

Madde 1

1. Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

2. Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk

Devletidir.

3. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

4. Resmi Dili Türkçedir.

5. Devlet Türkçe dışındaki yöresel dillerin kullanılması ve yaşatılması için gerekli önlemleri alır.

6. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

7. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır.

8. Başkenti Ankara'dır.

Vatandaşlık

Madde 2

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kanunla düzenlenir.

2. Türkiye Vatandaşı olan ana veya babadan doğanlar ve Türkiye’de doğanlar, Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşı olurlar.

3. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, kendi isteği olmadıkça vatandaşlıktan çıkartılamaz.

MERDER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI TASLAĞIDIR – OCAK 2012

5/35

Devletin temel amaç ve görevleri

Madde 3

1. Devletin temel amaç ve görevleri, Türkiye halkının bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamaktır.

2. Kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

Egemenlik

Madde 4

1. Egemenlik, kayıtsız şartsız Türkiye Halkınındır.

2. Türkiye halkı, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, TBMM aracılığı ile kullanır.

3. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.

4. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.

Yasama Yetkisi

Madde 5

1. Yasama yetkisi Türkiye halkı adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

Yürütme Yetkisi ve Görevi

Madde 6

1. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasayave kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Yargı Yetkisi

Madde 7

1. Yargı yetkisi, Türkiye halkı adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

Kanun Önünde Eşitlik

Madde 8

1. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

2. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.

3. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

4. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul vegaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

5. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

6. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

MERDER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI TASLAĞIDIR – OCAK 2012

6/35

Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü

Madde 9

1. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

2. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği

Madde 10

1. Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması

Madde 11

1. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması

Madde 12

1. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik

Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

2. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

3. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması

Madde 13

1. Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için

Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

2. Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

Yabancıların Durumu

Madde 14

1. Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.

MERDER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI TASLAĞIDIR – OCAK 2012

7/35

Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı

Madde 15

1. Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

2. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.

3. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.

Zorla Çalıştırma Yasağı

Madde 16

1. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.

2. Çalışma ve çalıştırma halleri kanunla düzenlenir.

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği

Madde 17

1. Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Kişi hürriyeti ile ilgili tedbirler kanunla belirlenir.

2. Kanunlar kişinin hürriyetini suçu sabit olmadıktan sonra özgürlüğü kısıtlayıcı olamaz.

3. Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir. Bu esaslar dışında bir işleme tâbi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe ödenir.

4. Ayrıntılar kanunla belirlenir.

Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması

Madde 18

1. Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

2. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

3. Kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

4. Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

5. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.

Konut Dokunulmazlığı

Madde 19

1. Kimsenin konutuna dokunulamaz.

2. Kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin

MERDER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI TASLAĞIDIR – OCAK 2012

8/35 yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

Haberleşme Hürriyeti

Madde 20

1. Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir.

2. Haberleşmenin gizliliği esastır.

3. Hâkim kararı bulunmadığı müddetçe haberleşmede dinleme yapılamaz.

4. İstisnalar kanunla belirlenir.

Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti

Madde 21

1. Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

Din ve Vicdan Hürriyeti

Madde 22

2. Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Dini ayin ve törenler serbesttir.

3. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

4. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.

5. Farklı din ve inançlardakiler için seçmeli ders olarak okutulur.

6. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.

Düşünce ve Kanaat Hürriyeti

Madde 23

1. Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti

Madde 24

2. Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

3. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir.

Bilim ve Sanat hürriyeti

Madde 25

1. Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.

MERDER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI TASLAĞIDIR – OCAK 2012

9/35

Basın ve Yayımla İlgili Hükümler

Madde 26

2. Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.

3. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.

4. Detaylar kanunla düzenlenir.

Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı

Madde 27

1. Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.

Toplantı Hak ve Hürriyetleri

Madde 28

1. Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.

2. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

3. Dernek kurma hürriyeti ancak, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

4. Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı

Madde 29

1. Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

2. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı, gösteri ve yürüyüşler toplumun huzurunu bozmaya yönelik olamaz, genel hayat akışını bozmaya sebep olan alanlarda düzenlenemez.

3. Devlet bu durumlarda kullanılmak üzere alanlar tespit eder ve gerekil tedbirlere alır.

4. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

Mülkiyet Hakkı

Madde 30

1. Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

2. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

Hakların Korunması ile İlgili Hükümler

Madde 31

1. Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

2. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.

3. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.

MERDER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI TASLAĞIDIR – OCAK 2012

10/35

4. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.

5. Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.

6. Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

7. Ceza sorumluluğu şahsidir.

8. Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık, isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikâyetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.
HABERİN DEVAMI İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ!...


Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sığınmacı Konusunda Dünyaya Seslendi: Sorumluluk alın
Sığınmacı Konusunda Dünyaya Seslendi: Sorumluluk alın
 Erdoğan'dan Avrupa'yı tedirgin eden hamle!
Erdoğan'dan Avrupa'yı tedirgin eden hamle!