Advert
Advert
Advert

MER-DER TC ANAYASI TASLAĞI DEVAMI

4

MER-DER TC ANAYASI TASLAĞI DEVAMI
MER-DER TC ANAYASI TASLAĞI DEVAMI
6. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

MERDER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI TASLAĞIDIR – OCAK 2012

17/35

7. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.

8. Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz.

9. Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.

10. Kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.

11. Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük

Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür.

12. Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türkiye Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme  yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.

13. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türkiye Silahlı

Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Faaliyetleri ile İlgili Hükümler

Madde 54

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.

2. Meclis, bir yasama yılında en çok kırk beş gün tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine,

Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.

3. Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine,

Meclisi toplantıya çağırır.

4. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından seçilen

Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Katip üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur.

5. Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki yıldır, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam eder.

7. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren 3 gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilir, Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, dört gün içinde tamamlanır.

MERDER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI TASLAĞIDIR – OCAK 2012

18/35

8. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekillerinin Kâtip Üyelerinin ve İdare

Amirlerinin adedi, seçim nisabı, oylama sayısı ve usulleri, Meclis İçtüzüğünde belirlenir.

9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamaz.

10. Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göreyürütür.

11. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dâhil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.

12. Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler.

Ancak bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok beş oy kullanabilir.

13. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeler açıktır ve tutanak dergisinde tam olarak yayımlanır.

14. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük hükümlerine göre kapalı oturumlar yapabilir, bu oturumlardaki görüşmelerin yayımı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına bağlıdır.

15. Meclisteki açık görüşmelerin, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine

Meclisçe başkaca bir karar alınmadıkça, her türlü vasıta ile yayımı serbesttir.

16. Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır, detayları İçtüzükle belirlenir.

Yürütme Cumhurbaşkanı

Madde 55

1. Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük

Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip

Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.

2. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

3. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür.

Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.

4. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet

Meclisi üyeliği sona erer.

5. Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.

6. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday

Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday

Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

MERDER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI TASLAĞIDIR – OCAK 2012

19/35

7. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

8. Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

9. Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde ant içer:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türkiye Halkı ve tarih huzurunda, mukaddesatım, namusum ve şerefim üzerine and içerim."

10. Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türkiye halkının birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:

a. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet

Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,

b. Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak,

c. Kanunları yayımlamak,

d. Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,

e. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunmak,

f. Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi

İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,

g. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

h. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,

i. Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,

j. Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar

Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak,

k. Yabancı devletlere Türkiye Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye

Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

l. Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,

m. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığını temsil etmek,

n. Türkiye Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,

o. Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,

p. Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,

q. Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya

olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,

r. Kararnameleri imzalamak,

MERDER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI TASLAĞIDIR – OCAK 2012

20/35

s. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,

t. Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,

u. Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak,

v. Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,

w. Üniversite rektörlerini seçmek,

x. Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay

Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hâkimler ve

Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

y. Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

11. Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki

bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.

12. Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi başvurulabilir.

13. Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

14. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve

Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

15. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.

Devlet Denetleme Kurulu

Madde 56

1. İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar.

2. Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından, Cumhurbaşkanınca atanır.

3. Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, kanunla düzenlenir.

Bakanlar Kurulu

Madde 57

1. Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur.

2. Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.

3. Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde

Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir.

MERDER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI TASLAĞIDIR – OCAK 2012

21/35

4. Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya çağrılır.

5. Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından bir tam gün geçtikten sonra başlar ve oylama yapılır.

6. Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük

Millet Meclisinden güven isteyebilir.

7. Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz.

8. Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir.

9. Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.

10. Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur.

11. Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerinegetirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.

12. Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar; Millet Meclisi önünde and içerler ve bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin tabi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve yasama dokunulmazlığına sahip bulunurlar. Bunlar Türkiye Büyük

Millet Meclisi üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar.

13. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir.

14. Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak tüzükler çıkarabilir.

15. Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.

16. Bakanlar Kurulunun, güvenoyunu alamaması ve güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; kırk beş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

17. Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırk beş gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kırk beş gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

18. Yenilenme kararı Resmi Gazetede yayımlanır ve seçime gidilir.

Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı

Madde 58

1. Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığından ayrılamaz ve

Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.

2. Güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.

3. Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir.

4. Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

MERDER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI TASLAĞIDIR – OCAK 2012

22/35

5. Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığına bağlıdır. Genelkurmay Başkanı, bugörev ve yetkilerinden dolayı Savunma Bakanına karşı sorumludur.

6. Genelkurmay Başkanlığının sorumlulukları ve yetki alanı kanunla düzenlenir.

7. Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları ve Genelkurmay

Başkanından kurulur.

8. Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.

9. Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar

Kurulunca değerlendirilir.

10. Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakanın önerileri dikkate alınarak

Cumhurbaşkanınca düzenlenir.

11. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır.

12. Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri kanunla düzenlenir.

Olağanüstü Haller

Madde 59

1. Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde,

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

2. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

3. Anayasanın olağanüstü hal ilanına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmi  Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

4. İlan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasada belirtilen temel hak ve hürriyetlerin, nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir.

5. Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisçe onaylanmasına ilişkin süre ve usul,

İçtüzükte belirlenir.

6. Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş

MERDER TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI TASLAĞIDIR – OCAK 2012

23/35 göstermesi, ayaklanma olması hallerinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, süresi altı ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilan edebilir. Bu karar, derhal Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir.

7. Sıkıyönetim süresinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarabilir.
DEVAMI İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ!...


Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Vali Erin’nin Öğretmen Günü Mesajı: Emeğinin Karşılığı Ödenemeyecek Sanatkârdır
Vali Erin’nin Öğretmen Günü Mesajı: Emeğinin Karşılığı Ödenemeyecek Sanatkârdır
TİKAD Konsey Başkanı Sabancı’dan Büyükşehir’e Ziyaret
TİKAD Konsey Başkanı Sabancı’dan Büyükşehir’e Ziyaret