Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane

Ana Sayfa Medya İnternet Yasası Değişiyor!

İnternet Yasası Değişiyor!

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2011 Cuma 08:49
İnternet Yasası Değişiyor!

İnternet Yasası Değişiyor!

En çok şikâyet edilen yasalardan 5651 için değişiklik çalışmaları başladı
Ulaştırma bakanlığıyla ilişkili İnternet Kurulu internet üzerinde işlenen suçları ve buna bağlı hukuku düzenleyen 5651 sayılı kanunu değiştirmek için teklif düzeyinde bir değişiklik taslağı hazırlıyor.

İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren "Mevcut yasa internetin Ülkemizdeki hızlı gelişiminden kaynaklanan ihtiyaçlarını karşılayamıyor. AB düzenlemelerine ve çağdaş normlara uygun değişikliklerle bu yasayı tekrar düzenlememiz gerekiyor. İnternet Kurulu olarak özellikle "erişimin engellenmesi" uygulamalarını yenileyecek bir yapılanma ihtiyacının farkındayız. Bu sebeple başladığımız çalışmamızı 1 ay içinde Ulaştırma Bakanlığı’na teklif olarak sunmayı hedefliyoruz." dedi. Kanunun sene başında Meclis’e sevk edildiğini, seçimlerden dolayı TBMM’de tasarının görüşülme şansı bulamadığını ifade eden Özeren, İnternet Kurulu haricindeki platform ve sivil toplum kuruluşlarını da çalışmaya katkıda bulunmaya çağıracaklarını ve onların da katkılarını beklediklerini belirtti.

Genel çerçevede değişiklik teklifi, yersağlıyıcı olmanın şartları, re-sen site kapatma, erişime engellenme uygulamalarının günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde baştan düzenlenmesini kapsayacak.

Özeren "Bu çalışma sonunda yeni kanun ile içerik hizmet sağlayıcılara yönelik hapis cezaları ve faaliyet belgesi zorunlulukları gibi maddelerde büyük değişiklikler olacak. Google’ın YouTube’un Türkiye’de temsilcilik açmasını engelleyecek hiçbir hukuki zaruret kalmayacak. Kısaca bu kuruluşların Türkiye’ye gelmemek ve vergi sistemine dahil olmamak için öne sürdükleri bahaneler ortadan kalkmış olacak" dedi.

İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren’in paylaştığı 5651 sayılı yasada değişiklik taslağı şöyle:

5651 SAYILI YASADA DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI

GENEL GEREKÇE

Anayasanın “Ailenin korunması” başlıklı 41 inci maddesi, “Gençliğin korunması” başlıklı 58 inci maddesi amir hükümleri kapsamında aileyi, çocukları ve gençleri İnternet dâhil elektronik iletişim araçlarının suiistimal edilmesi suretiyle uyuşturucu ve uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden yayınların içeriklerinden korumak için gerekli önleyici tedbirlerin alınmasına matuf olarak elektronik ortamda çocuğa, gençliğe ve aileye yönelik ağır ve vahim nitelikteki saldırıların önlenmesini teminen 5651sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” çıkarılmış ve Yasa 23.5.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İnternet içerik düzenlemelerinin usul ve esaslarını oluşturan 5651 sayılı özel Kanun İnternet ortamında gerçekleşmekte olan belirli suçlarla mücadele kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde faaliyetlerini yürüten Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na önemli görev ve sorumluluklar yüklemiş ve bunların ifası sürecinde de aynı Kanunda tanımlanmış olan İnternet aktörlerine  önemli yasal yükümlülükler getirmiştir. Yasanın 2. maddesinde İnternet aktörleri ilk kez tanımlanmış, bu aktörlere ilişkin yükümlülükler ve müeyyideler Yasada açık şekilde düzenlenmiştir

İnternetin dağıtık yapısının bu alana ilişkin düzenlemelerin oluşturulması sürecinde ülkemiz için ortaya çıkardığı sorunlar 5651 sayılı yasa ile aşılmaya çalışılmış ve AB ülkeleri için geçerli olmaya devam eden yasal düzenleme eksikliği bu yasa ile ülkemiz adına önemli ölçüde giderilmiş ve temel hak ve özgürlüklerin yasalarla düzenlenmesi, sınırlanması gereğine uygun gelişme ülkemiz adına sağlanmıştır…

Ancak tüm bu olumlu gelişmelerle birlikte İnternetin dağıtık ve dinamik yapısı yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede, gerçekleşen değişiklikler ile yine AB düzenlemelerine paralel olarak; çocukların ve ailenin korunması amacını sadık kalınmış, İnternet ile ilgili düzenlemeler asgari düzeyde tutulmuş, kazuistik düzenleme yönteminden kaçınılmış, işbirliği mekanizmaları önemsenmiş ve 5651 sayılı yasanın “erişimin engellenmesi” tedbirlerinin uygulanması sürecinde usul birliği oluşturma amacı pekiştirilmiştir.

Değişikliklerdeki en önemli iki husustan bir olan “Uyar-kaldır” mekanizmasının işleyişine benzer hükümlere Avrupa Birliğinin 2000/31 sayılı e-ticaret Direktifi’nde yer verildiği gibi, bu hususlar 1998 tarihli Dijital Milenyum Telif Hakları kanunu’nda gerçekleşen düzenleme ile Amerika Birleşik Devletlerinde de uygulanabilir kılınmıştır.

Diğer önemli değişiklik “içeriğin yayından çıkarılması” ibaresinin 2. Maddede tanımlanması olup yasanın değişik maddelerinde geçen “içeriğin yayından çıkarılması” ibaresinin uygulamada ki bir kısım kararlar yönüyle içeriğin ‘dünyanın her yerinden ulaşılamaz kılınması’ şeklinde anlaşılmasının ortaya çıkardığı sorunlar 2. Maddede gerçekleşen yeni tanım ile aşılmaya çalışılmakta, “içeriğin yayından çıkarılması” ve “uyar-kaldır” kavramları ilk kez tanımlanmak suretiyle, kararların “ölçülülük ilkesi” ne uygun olarak alınması ve uygulanması teminat altına alınmaktadır. Bu iki kavram özellikle erişimin engellenmesi tedbirleri kapsamında gerçekleşebilecek diğer olası düzenlemeler bakımından referans olacaktır.

Ayrıca, ölçülülük ilkesi yasaya dercedilmekte, erişimin engellenmesi tedbirine yönelik uygulamaların5651 sayılı özel yasada düzenlenmiş olan özel tedbir kapsamında gerçekleşeceği, 5651 sayılı Yasa dışındaki uygulamaların ise ancak 5651 sayılı Yasadaki usule yönelik olarak yasada gerçekleşmiş özel atıf çerçevesinde mümkün olabileceği düzenlenmekte ve bu tür kararların uygulanmasında da ölçülülük ilkesine uygunluk ve uyar-kaldır mekanizmasının kullanılması şart kılınmaktadır.

Yine, tedbir kararlarına yönelik olarak İnternet Kurulu’nun da yargıya başvuru hakkı öngörülmekte, kararda bulunması gereken hususlar olarak 30 Kasım 2007 tarihli Başbakanlık yönetmeliğinde yer verilen ve kararların ölçülülük ilkesine uygun olarak verilmesi ve uygulanması bakımından büyük önem arz eden hususlar yasaya dercedilmekte, bunlarla ilgili yasal düzeyde farkındalık oluşturulmakta, yer sağlayıcı trafik bilgisi yükümlülüğü düzenlenmekte, yeterli şüphe kuvvetli şüpheye dönüştürülmekte, elektronik posta adresini belirtme  “Bilgilendirme yükümlülüğü” ne dahil edilmekte, yurt dışında faaliyet gösteren yer sağlayıcılar ile irtibat şekli belirlenmekte, ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar için erişimi engellenmiş adreslere yönelik tedbir alma yükümlülüğü getirilmektedir.

5651 sayılı Kanunun uygulanması sürecinde işlemlere hız ve kolaylık sağlanması, İnternet  içerik düzenlemelerine ilişkin  süreçlerin sağlıklı işletilmesi için Yasanın bazı maddelerinin, İnternetin dinamik ve dağıtık yapısı gereği yeniden ele alınarak düzenlenmesinde faydalı olacağı değerlendirilmekte bu kapsamda; Kanunun 2., 3., 5., 7., 8. 9. ve Ek 1. maddesinde değişiklikler öngörülmekte, para cezalarındaki “yeni” ibaresinin kaldırılmasını düzenleyen 12. madde Yasaya eklenmektedir.

Madde değişikliklerine ve gerekçelerine ekte yer verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Internet Kurulu

1-‘İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI” ve “UYAR-KALDIR”

Yasanın 2. maddesine eklenen “n” ve “o” fıkraları ile,  5651 saylı Yasanın 8. Maddesinin dokuzuncu fıkrasında geçen “içeriğin yayından çıkarılması” ibaresinin uygulamada ki bir kısım kararlar yönüyle içeriğin ‘bütün dünyadan ulaşılamaz kılınması’ şeklinde anlaşılması şeklinde ortya çıkardığı ciddi sorunlar aşılmaya çalışılmakta, bu itibarla,  yurt dışı kaynaklı İnternet adresleri bakımından “içeriğin yayından çıkarılması” ibaresinin, içeriğe alternatif yollar haricinde yurt içinden erişimin engellenmesi şeklinde anlaşılmasını mümkün kılacak düzenleme gerçekleşmektedir.

Ayrıca, bu kavram, 5651 sayılı Yasanın birden çok maddesinde yer verilmesi ve uyar-kaldır yönteminin kullanılması çerçevesinde suça konu hususlar kapsamındaki engelleme tedbirleri öncesinde olduğu kadar farklı yasalardaki diğer hukuka aykırılık durumlarındaki uygulamalar açısından da ölçülülük ilkesinin işlevsel kılınabilmesi bakımından kilit bir usul kaidesi oluşturacağından, uyar-kaldır ve içeriğin yayından çıkarılması kavramlarına tanımlar kısmında yer verilmesi büyük önem arz etmektedir.

Tanımlar

MADDE 2-  “n) İçeriğin yayından çıkarılması; uyar-kaldır yöntemi kullanılmak suretiyle yurt içerisinde bulunan içerik veya yer sağlayıcılar için içeriğin sunuculardan, barındırılan içerikten çıkarılmasını,  yurt dışındakiler için içerik veya yer sağlayıcının kendi sistemlerinde aldığı tedbirle içeriklere yurt içinden erişimin engellemesini,

“o) Uyar-Kaldır ; Yayın içeriğinin tamamının değil bir kısmının suç içerdiği veya hukuka aykırılığa konu olduğu  durumlarda işletilmesi zorunlu olan ve öncelikle içerik sağlayıcısına, makul sürede sonuç alınamaması halinde yer sağlayıcısına iletişim adresleri üzerinden gerçekleşecek İçeriğin yayından çıkarılması amaçlı bildirim yöntemini, ifade eder.

2-E POSTA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yasanın 3. maddesinin birinci, ikinci fıkrasında gerçekleşen değişiklik ve 3. Maddeye üçüncü fıkra eklemesi ile; vatandaşların ve yetkili mercilerin kullanabilecekleri(yasal süreçleri ve hak ihlalleri çerçevesinde)  irtibat noktalarının oluşturulması bağlamında yasal düzeyde ve özellikle elektronik posta adresi özelinde bir farkındalık oluşturulmakta, İnternet aktörleri ile irtibat usulü belirlenmekte ve para cezasındaki “yeni” ibaresi kaldırılmaktadır. Mevcut Yönetmelikte sadece ticari amaçlı içerik, yer ve erişim sağlayıcılar bu yükümlülük çerçevesinde müeeyideye tabi kılınmış olup ticari amaçlı olmayan aktörler duruma göre yine müeyyide dışında bırakılabilir.

Başkanlığın ve adli mercilerin özellikle yurt dışı kaynaklı İnternet adresleri kapsamında uyar-kaldır bildirimi süreçlerinde kullanabilecekleri iletişim adreslerinin belirlenebilmesi açısından yeni değişiklik büyük önem arz etmektedir.

Bilgilendirme yükümlülüğü:

MADDE 3- (1) İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini ve elektronik posta adreslerini kendilerine ait İnternet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

 (3) Bu kanun kapsamındaki hizmetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürütenlere gerçekleştirilecek bildirimler ilgililerin İnternet sayfalarında yer verilen iletişim araçları üzerinden yapılabileceği gibi alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklar üzerinden gerçekleştirilecek kimlik sorgulamasından elde edilen veya Başkanlığa yapılan bildirimlere dayalı iletişim bilgileri kapsamında, elektronik posta adresleri üzerinden de gerçekleştirilebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yerleşik olmayan yer sağlayıcılara Başkanlık ve yargı mercileri tarafından bu kanun kapsamında yapılacak bildirimler vekilleri veya yasal temsilcileri aracığıyla yapılır. Bu maddenin uygulama usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

3-YER SAĞLAYICILARIN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yasanın 5. maddesinin ikinci fıkrasında gerçekleşen değişiklikle; Soruşturma mercilerince ihtiyaç duyulan bilgilerin sağlanması noktasında zaten yükümlülüğü bulunan yer sağlayıcıların bu sorumlulukları yer sağlayıcılara ilişkin madde metnine dahil edilmekte, ikinci fıkrada geçen “yayından kaldırmakla” ibaresi “içeriğin yayından çıkarılması” şeklindeki genel terminolojiye uygun hale dönüştürülmektedir.

Yer sağlayıcının yükümlülükleri

“MADDE 5 – (2) Yer  sağlayıcı,  yer  sağladığı  hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla,  bu  Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından çıkarmakla yükümlüdür.

(3) Yer sağlayıcı, Yer sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

(4) Yer sağlayıcı faaliyet belgesi almadan faaliyette bulunan ile bu maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından ikibin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.”

4-TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILAR

Yasanın 7. maddesinin ikinci fıkrasında gerçekleşen değişiklik ve üçüncü fıkra ekleme ile; Erişim engelleme tedbirlerinin tüm yurt genelinde etkinliği sağlanmakta, oyunlara ilişkin yönetmelik düzenlemesi Yasaya dercedilmekte, usul belirlenmekte ve Ticari Amaçla Toplu Kullanım Sağlayıcılara Kanunun 7. maddesinin üçüncü fıkrası temelinde ve ancak yönetmelikte belirtilen şartlar çerçevesinde uygulanmaya çalışılan idari para cezası müeyyidesine ilişkin, farklı yargı kararlarının ortaya koyduğu çelişki,  sorunun yasal dayanağının netleştirilmesi suretiyle giderilmektedir.

Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri

“MADDE 7-(2) Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar konusu suç oluşturan içeriklere ve erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmış olan yayınlara erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlüklere tabi olanların belirlenmesi ile yükümlülüğün yerine getirilme usul ve esasları Yönetmelikle düzenlenir.

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirlenen yükümlülükler ile ailenin ve çocukların korunması, suçun önlenmesi ve suçluların tespiti için yönetmeliklerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden toplu kullanım sağlayıcıya mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirasından onbeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir."

5-KARARDA BULUNACAKLAR
Yasanın 8. maddesinin birinci fıkrası değişikliğiyle; erişimin engellenmesi tedbirlerinin sağlıklı uygulanması için kararlarda bulunması gereken hususlar olarak 30 Kasım 2007 tarihli Başbakanlık Yönetmeliğinin 15. maddesinde yer verilen ve teknik detayları içeren usul ve esaslar Yasanın 8. Maddesine eklenmektedir.

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi

MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda kuvvetli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir. Erişimin engellenmesi kararında; yüklenen suçun türü, suça ilişkin bilgilerin bulunduğu İnternet adresi (URL) ve hakkında tedbir uygulanacak İnternet yayınına erişiminin engellenmesi yöntemi belirtilir.

6- İNTERNET KURULU’NUN İTİRAZ YETKİSİ ve ATIF ve ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ

Yasanın 8. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında gerçekleşen değişiklikle ; koruma tedbiri ve idari tedbir olarak verilen engelleme tedbiri kararlarından önce uyar-kaldır mekanizmasının kullanılması şartı öngörülmekte, her iki durumda  (uyar-kaldır ve ölçülülük ilkesi) fıkra bazında ayrı ayrı vurgulanmak suretiyle 5651 sayılı Yasa kapsamındaki İnternet içerik düzenlemeleri ve bunlara ilişkin uygulamaların demokratik teamüllere uygun yürütülmesi sürecinde hayati önemi haiz iki temel konuya Başkanlığın ve yargının yetkisine yer verilen fıkralar bazında özel olarak dikkat çekilmektedir.

Ayrıca yurt dışı kaynaklı İnternet adreslerinde sadece başkanlığın yetkili olduğu şeklinde uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesine matuf olarak dördüncü fıkrada geçen “Başkanlık tarafından”  ibaresinden sonra gelmek üzere “da” ibaresi eklenmektedir.

Yine İnternette her an ulaşılabilir olan ve suç potansiyeli içeren milyonlarca içeriğin, idari incelemesi sürecinde ele alınması şeklini belirleyecek önemli bir üst kriter başlığı belirlenmekte ve bu “mücadelenin etkinliği” şeklinde ifade olunmaktadır.

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi

MADDE 8- (2) Erişimin engellenmesi kararı, uyar-kaldır yönteminin öncelikle kullanılacağı haller dikkate alınmak suretiyle ve ölçülülük ilkesine uygun olarak soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde...

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Şanlıurfa organize sanayi müdürlüğü, yatırım için herşey hazır
Bu habere de bakabilirsiniz

Gazetecilerden Siverek Kaymakamı Demirel’e ziyaret

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com