Advert
Advert
Advert

Gezi'nin etkisi geçti ekonomi tam gaz yükselişte

İş dünyası, Gezi olayları ve FED kararlarıyla girdiği durgunluğu atlattı.

Gezi'nin etkisi geçti ekonomi tam gaz yükselişte
Gezi'nin etkisi geçti ekonomi tam gaz yükselişte

İş dün­ya­sın­da ey­lül ayıy­la baş­la­yan ve bay­ram ön­ce­si ta­van ya­pan ha­re­ket­len­me, ma­yıs ayın­da Ge­zi olay­la­rı ve FED ka­rar­la­rıy­la baş­la­yan ka­ram­sar ha­va­nın ta­ma­men da­ğıl­dı­ğı­nı gös­ter­di. Şir­ket­ler, son iki ay­dır er­te­le­dik­le­ri bü­tün pro­je­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­me­ye baş­la­dı.

GEZİ OLAYLARININ ETKİSİNİ ÜZERİNDEN ATTI

Bugün Gazetesi'nin haberine göre, Genç Yö­ne­ti­ci ve İş Adam­la­rı Der­ne­ği (GYİ­AD) Baş­ka­nı Bur­cu Ak­da­rı Top­rak, 2. çey­rek­te baş­la­yan mo­ral bo­zuk­lu­ğu­nun, 3. çey­re­ği de et­ki­le­di­ği tes­pi­ti­ni yap­tı. Top­rak, 'Yı­lın son çey­re­ğin­de ise 4-5 ayın er­te­len­miş ta­lep­le­ri dev­re­ye gi­re­cek. İş dün­ya­sı ge­zi olay­la­rı, dış po­li­ti­ka­da­ki sı­kın­tı­lar ve FED ka­rar­la­rı­nın olum­suz et­ki­le­ri­ni üze­rin­den at­tı' ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

TAM GAZ GİDİYORUZ AMA ÖNÜMÜZDE '2014' VAR

Özel sek­tö­rün şu an­ki po­zis­yo­nu­nu, 'Tam gaz gi­di­yo­ru­z' cüm­le­siy­le özet­le­yen Top­rak, 2014 yı­lı­na yö­ne­lik­ te­red­düt­le­ri ol­du­ğu­nu da kay­det­ti. Top­rak, iki se­çi­min üstüs­te ge­le­cek ol­ma­sı­nın genç gi­ri­şim­ci­le­ri, 'a­ca­ba eko­no­mi ge­ri plan­da ka­lır mı­' en­di­şe­si­ne sevk et­ti­ği bil­gi­si­ni ver­di.

Genç Yö­ne­ti­ci ve İş Adam­la­rı Der­ne­ği GYİ­AD Bur­cu Ak­da­rı Top­rak
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İstanbul'da Urfa sıra gecesi yaptılar!
İstanbul'da Urfa sıra gecesi yaptılar!
Erdoğan: Mesele şahsım değil hedef Türkiye'dir!
Erdoğan: Mesele şahsım değil hedef Türkiye'dir!