Advert
Advert
Advert

FACEBOOK, YALANBOOK OLDU

Yıllar önce ‘eski arkadaşlarımızı buluruz’ bahanesiyle girdiğimiz Facebook, sahte insanların sahte kaynaklarıyla doldu, taştı. Bakın bu durum bizi ne hale getirdi.

FACEBOOK, YALANBOOK OLDU
FACEBOOK, YALANBOOK OLDU


“Fa­ce­bo­ok sah­te ih­ti­yaç­la­rın bir ürü­nü ola­rak or­ta­ya çık­tı. Sah­te kay­nak­lar, sah­te in­san­lar üret­ti. Baş­lan­gıç­ta in­san­lar es­ki ar­ka­daş­la­rı­nı bul­ma umu­duy­la gir­di­ler bu mec­ra­ya. Bu­ra­da hem ih­ti­yaç­lar sah­tey­di hem ki­şi, ken­di­si­ni sah­te bir kim­lik ola­rak üret­me­ye baş­la­dı. Ya­şı­nı, mes­le­ği­ni, eği­tim du­ru­mu­nu ol­ma­sı­nı is­te­di­ği gi­bi seç­ti. Do­la­yı­sıy­la, he­nüz ile­ti­şim sü­re­ci­nin baş­lan­gıç nok­ta­sı olan kay­nak sah­te ol­du­…” Bu söz­ler, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ga­ze­te­ci­lik Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si ve İle­ti­şim Sos­yo­lo­ji­si Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Nur­do­ğan Ri­ge­l’­e ai­t… Ri­gel, Fa­ce­bo­ok kul­la­nı­mı­nın yan­lış­lı­ğın­da, yıl­lar­dır öte­le­nen o va­him ger­çe­ği or­ta­ya koy­du.

GİR­DAP­TA­YIZ
Fa­ce­bo­ok’­un top­lum­da şi­zof­re­nik bir du­rum ya­rat­tı­ğı­nı an­la­tan Ri­gel, özel­lik­le or­ta yaş gru­bu­nun bu du­rum­dan et­ki­len­di­ği­ni vur­gu­la­dı. “Kay­nak sah­te olun­ca, ile­ti de sah­te olu­yo­r” di­yen Ri­gel, bu tür mec­ra­la­rın top­lu­mu psi­ko­lo­jik bü­yük bir gir­da­ba çek­ti­ği­ni ve yal­nız­laş­tır­dı­ğı­nı söy­le­di. İde­al ile­ti­şim du­ru­mu­nun bo­zul­du­ğu­na dik­kat çe­ken Ri­gel, kul­la­nı­lan araç ve tek­no­lo­ji­nin kul­la­nı­cı üze­rin­de olum­suz iti­bar ya­rat­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “İ­de­al ile­ti­şim du­ru­mu, yüz yü­ze ile­ti­şim­dir. İde­al ile­ti­şim du­ru­mu­nu boz­du­ğu­muz için sah­te ih­ti­yaç­lar ya­ra­tıl­dı ha­ya­tı­mız­da” de­di.

AİLELERE ÖNEMLİ UYARI

Ev­li­lik ve Ai­le Da­nış­man­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Psi­ko­lo­jik Da­nış­man Fer­han Bı­çak­çı­lar da, ev­li­lik­le­ri zo­ra so­kan vi­rüs­ler­den bi­ri­nin sos­yal med­ya ba­ğım­lı­lı­ğı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, "Ev­li­li­ği­niz kö­tü gi­di­yor­sa sos­yal med­ya­dan uzak dur­ma­lı­sı­nız" dedi. 

Kaynak: Vahdet

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bakan Fakıbaba, En önemli 3 önemli şey: Gıda, Gıda, Gençlik
Bakan Fakıbaba, En önemli 3 önemli şey: Gıda, Gıda, Gençlik
Erdoğan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) mercek altına aldı
Erdoğan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) mercek altına aldı