Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
www.metrolife.com.tr/

Ana Sayfa Tekno Bilim FACEBOOK, YALANBOOK OLDU

FACEBOOK, YALANBOOK OLDU

Yıllar önce ‘eski arkadaşlarımızı buluruz’ bahanesiyle girdiğimiz Facebook, sahte insanların sahte kaynaklarıyla doldu, taştı. Bakın bu durum bizi ne hale getirdi.

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2014 Cuma 09:44
FACEBOOK, YALANBOOK OLDU


“Fa­ce­bo­ok sah­te ih­ti­yaç­la­rın bir ürü­nü ola­rak or­ta­ya çık­tı. Sah­te kay­nak­lar, sah­te in­san­lar üret­ti. Baş­lan­gıç­ta in­san­lar es­ki ar­ka­daş­la­rı­nı bul­ma umu­duy­la gir­di­ler bu mec­ra­ya. Bu­ra­da hem ih­ti­yaç­lar sah­tey­di hem ki­şi, ken­di­si­ni sah­te bir kim­lik ola­rak üret­me­ye baş­la­dı. Ya­şı­nı, mes­le­ği­ni, eği­tim du­ru­mu­nu ol­ma­sı­nı is­te­di­ği gi­bi seç­ti. Do­la­yı­sıy­la, he­nüz ile­ti­şim sü­re­ci­nin baş­lan­gıç nok­ta­sı olan kay­nak sah­te ol­du­…” Bu söz­ler, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ga­ze­te­ci­lik Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si ve İle­ti­şim Sos­yo­lo­ji­si Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Nur­do­ğan Ri­ge­l’­e ai­t… Ri­gel, Fa­ce­bo­ok kul­la­nı­mı­nın yan­lış­lı­ğın­da, yıl­lar­dır öte­le­nen o va­him ger­çe­ği or­ta­ya koy­du.

GİR­DAP­TA­YIZ
Fa­ce­bo­ok’­un top­lum­da şi­zof­re­nik bir du­rum ya­rat­tı­ğı­nı an­la­tan Ri­gel, özel­lik­le or­ta yaş gru­bu­nun bu du­rum­dan et­ki­len­di­ği­ni vur­gu­la­dı. “Kay­nak sah­te olun­ca, ile­ti de sah­te olu­yo­r” di­yen Ri­gel, bu tür mec­ra­la­rın top­lu­mu psi­ko­lo­jik bü­yük bir gir­da­ba çek­ti­ği­ni ve yal­nız­laş­tır­dı­ğı­nı söy­le­di. İde­al ile­ti­şim du­ru­mu­nun bo­zul­du­ğu­na dik­kat çe­ken Ri­gel, kul­la­nı­lan araç ve tek­no­lo­ji­nin kul­la­nı­cı üze­rin­de olum­suz iti­bar ya­rat­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “İ­de­al ile­ti­şim du­ru­mu, yüz yü­ze ile­ti­şim­dir. İde­al ile­ti­şim du­ru­mu­nu boz­du­ğu­muz için sah­te ih­ti­yaç­lar ya­ra­tıl­dı ha­ya­tı­mız­da” de­di.

AİLELERE ÖNEMLİ UYARI

Ev­li­lik ve Ai­le Da­nış­man­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Psi­ko­lo­jik Da­nış­man Fer­han Bı­çak­çı­lar da, ev­li­lik­le­ri zo­ra so­kan vi­rüs­ler­den bi­ri­nin sos­yal med­ya ba­ğım­lı­lı­ğı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, "Ev­li­li­ği­niz kö­tü gi­di­yor­sa sos­yal med­ya­dan uzak dur­ma­lı­sı­nız" dedi. 

Kaynak: Vahdet

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com